11/2008 Autourheilu: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Kilpailulisenssi


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                       

PÄÄTÖS           Nro 11/2008

15.5.2008          Diaarinro 4/2008    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n toimitusjohtajan päätös, jolla ei ole annettu suostumusta Ruotsin liitolle kilpailulisenssin myöntämiseen 


ASIA 

Kilpailulisenssi 


MUUTOKSENHAKIJA

Jouko Puhakka 


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry 


TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n toimitusjohtaja on 12.2.2008 ilmoittanut, ettei AKK-Motorsport ry anna suostumusta Ruotsin liitolle kilpailulisenssin myöntämiseen Jouko Puhakalle. Puhakan muutto Ruotsiin oli tapahtunut yksin lisenssin takia, koska Puhakka ei halunnut kilpailla Suomen lisenssillä. Tämä päätös ei rajoittanut Puhakan kilpailemista Suomen lisenssillä. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Puhakka on valituksessaan vaatinut, että asia olisi tullut viedä AKK-Motorsport ry:n liittohallituksen päätettäväksi ja että päätös joka tapauksessa sääntöjen vastaisena kumotaan ja AKK-Motorsport ry velvoitetaan antamaa suostumus Ruotsin liitolle.Suostumuksen epääminen oli sääntöjen vastaista sekä epäoikeudenmukainen ratkaisu. Puhakka oli toimittanut AKK-Motorsport ry:lle selvityksen muutostaan Ruotsiin. Ratkaisu rajoitti Puhakan oikeutta edustaa sitä seuraa, jonka jäsen hän oli. Ratkaisu oli tehty liiton käytännön vastaisesti eikä siinä ollut muutoksenhakuohjausta. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan todennut, että Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ollut toimivaltaa käsitellä asiaa, koska autourheilun valitukset käsitellään erityisessä vetoomusoikeudessa. Joka tapauksessa valitus tulee hylätä.

AKK-Motorsport ry:n liittyessä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:een se oli saanut erityisen luvan omaan vetoomusoikeuteen. Vetoomusoikeus käsittelee autourheilun asiat yleisen Urheilun oikeusturvalautakunnan sijasta.

Päätös siitä, että suostumusta Ruotsin liitolle ei annettu, oli tehty AKK-Motorsport ry:n toimitusjohtajan ja pääsihteerin normaalein toimivaltuuksin. Sääntöjen mukaan kansallinen liitto voi myöntää kilpailulisenssin muun maan kansalaiselle, mikäli tämän oman maan kansallinen liitto vuorostaan antaa siihen suostumuksensa. Säännön mukaan suostumus voidaan antaa vain erityisissä tapauksissa ja sääntö jättää kansalliselle liitolle varsin laajan harkintavallan. Säännöt edellyttivät sitä, että kilpailijan tulee asua pysyvästi kysymyksessä olevassa vieraassa maassa, jonka lisenssiä tämä anoo. Puhakka ei asunut pysyvästi Ruotsissa, vaan kysymys oli tekaistusta järjestelystä. Puhakka ei ollut muuttanut Ruotsiin asumaan. AKK-Motorsport ry oli antanut suostumuksen kaudelle 2007 Ruotsin liitolle, mutta tämän jälkeen oli paljastunut se, että muuttoa Ruotsiin ei ollut tosiasiassa tapahtunut. AKK-Motorsport ry:n päätös siitä, että suostumusta Ruotsin lisenssin myöntämiseen ei annetta, ei rajoittanut Puhakan kilpailutoimintaa, koska hän oli suomalaisena oikeutettu Suomen lisenssiin. 


VASTASELITYS

Puhakka on AKK-Motorsport ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että vetoomusoikeudella oli sääntöjen mukaan ylin kansallinen tuomiovalta ratkaista kaikki sen myöntämien lisenssien haltijoiden Suomessa kalenterikilpailuihin liittyvät kiistat. Nyt kysymyksessä ei ollut kilpailuun liittyvä kiista, vaan muu asia, joka ei koskenut kilpailun tuomariston kilpailijaan kohdistamaa seuraamusta taikka muuta päätöstä. Urheilun oikeusturvalautakunta oli toimivaltainen käsittelemään valituksen.

Asiassa ei ollut merkitystä niillä henkilökohtaisilla syillä, joiden vuoksi Ruotsiin muutto oli tapahtunut. Puhakka ei ollut esittänyt sellaista julkilausumaa, ettei hän kilpailisi enää Suomen lisenssillä, kuten AKK-Motorsport ry oli väittänyt. Perusteita olla antamatta suostumusta Ruotsin liitolle ei ollut. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Valituksen tutkimisen edellytykset

AKK-Motorsport ry on katsonut, ettei lautakunnalla ollut toimivaltaa käsitellä valitusta, koska autourheilua koskevat asiat käsitellään erityisessä vetoomusoikeudessa, jollaiseen järjestelyyn AKK-Motorsport ry oli saanut luvan liittyessään Suomen Liikunta ja Urheilu ry:een. Puhakka on puolestaan katsonut, ettei kysymys ollut sellaisesta päätöksestä, joka kuuluisi vetoomusoikeuden käsiteltäväksi ja että lautakunnalla on toimivalta käsitellä valitus.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen kohdan 10 mukaan yhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 99 mukaan AKK:n vetoomusoikeudella on ylin kansallinen tuomiovalta ratkaista kaikki sen myöntämien lisenssien haltijoiden Suomessa kalenterikilpailuihin (=kilpailu, josta on määritetty suoritettavaksi kilpailumaksu) liittyvät kiistat. Määräysten kohdan 100 mukaan kilpailijalla tai ilmoittajalla on kansallisuudesta riippumatta oikeus vedota tuomariston häneen kohdistamasta seuraamuksesta tai muusta päätöksestä AKK:n vetoomusoikeuteen.

Lautakunta toteaa, että AKK:n vetoomusoikeuden toimivalta on suppeampi kuin Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta. Vetoomusoikeuden toimivaltaan kuuluu ainoastaan kilpailuihin liittyvien kiistojen ratkaiseminen. Tällöin kysymyksessä onkin useimmiten juuri urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta, jotka eivät puolestaan kuulu Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Nyt kysymyksessä ei ole kilpailuun liittyvän kiistan ratkaiseminen.

Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että AKK-Motorsport ry ei ole antanut ratkaisun osalta valitusosoitusta lautakuntaan. Puhakka on kuitenkin toimittanut muutoksenhakuohjauksen puuttumisesta huolimatta valituksen määräajassa lautakuntaan. Ratkaisu kuuluu myös sisältönsä puolesta lautakunnan toimivaltaan. Edellä selostetulla tavalla lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla muun ohella yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. Lautakunnassa on Puhakan valituksen johdosta kysymys siitä, onko AKK-Motorsport ry:n päätös sääntöjen vastainen.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva päätös on valituskelpoinen. Lautakunta ottaa Puhakan valituksen tutkittavakseen.   


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Puhakka on pyytänyt AKK-Motorsport ry:ltä suostumusta sille, että Ruotsin liitto voisi myöntää lisenssin hänelle. AKK-Motorsport ry:n toimitusjohtaja ei ole antanut kansallisen liiton suostumusta Ruotsin lisenssin myöntämiseen. AKK-Motorsport ry:n mukaan Puhakka ei ollut esittämänsä todistuksen mukaisesti tosiasiassa muuttanut Ruotsiin ja että kysymyksessä oli tekaistu järjestely. Lautakunnassa on kysymys siitä, onko AKK-Motorsport ry:n päätös sääntöjen vastainen. 


Lisenssin myöntämisen edellytykset 

Autokilpailujen Suomessa voimassa olevien kansallisten määräysten kohdan 44 mukaan kaikissa tapauksissa sovelletaan periaatetta, että lisenssi on myönnettävä jokaiselle hakijalle, joka täyttää näiden sääntöjen sekä sovellettavien laji- ja teknisten sääntöjen määräykset koskien lisenssin myöntämistä. Määräysten kohdan 45 mukaan lisenssin myöntää sen maan liitto, jonka kansalainen hakija on. Poikkeuksena todetaan, että toisen maan liitto voi myöntää lisenssin vain seuraavin ehdoin: oman maan liiton suostumus, oman maan liitolle todistus pysyvästä asuinpaikasta toisessa maassa, oma maa peruuttaa mahdollisesti myöntämänsä lisenssin, toisen maan (ASN) sääntöjen niin vaatiessa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kansallisten määräysten kohdassa 45 ei ole tarkemmin määrätty, onko suostumus toisen maan liitolle annettava, jos määräysten mukaiset ehdot täyttyvät. Tässä tulkinnassa tulee lautakunnan mukaan ottaa huomioon lisenssin myöntämisen yleinen periaate, jonka mukaan lisenssi on myönnettävä kaikille, jotka täyttävät määräysten mukaiset ehdot. Suostumuksen antaminen toisen maan liitolle liittyy niin kiinteästi lisenssin myöntämiseen, että suostumus toisen maan liitolle tulee antaa, jos ehdot täyttyvät.AKK-Motorsport ry on aikaisemmin antanut Puhakan kohdalla suostumuksen Ruotsin liitolle lisenssin myöntämiseen. AKK-Motorsport ry on nyt todennut, että se oli saanut tietoonsa uutta selvitystä Puhakan asuinpaikasta eikä Puhakka AKK-Motorsport ry:n mukaan asunut tosiasiassa Ruotsissa.

Lautakunta toteaa, että kansallisten sääntöjen mukaan suostumus toisen maan liitolle edellyttää muun ohella todistusta pysyvästä asuinpaikasta toisessa maassa. Puhakka on esittänyt AKK-Motorsport ry:lle otteen väestötietojärjestelmästä, jonka mukaan hänen kotikuntansa on ulkomailla ja vakinainen osoite Ruotsissa. Tätä todistusta on pidettävä kansallisten määräysten mukaisena todistuksena pysyvästä asuinpaikasta toisessa maassa. Muuta selvitystä asuinpaikasta ei vaadita eikä kansallinen liitto voi omilla selvityksillään päätyä asiassa toisenlaiseen johtopäätökseen asuinpaikasta. Puhakka on esittänyt kansallisten määräysten mukaisen selvityksen, joten suostumus Ruotsin liitolle on annettava.

Edellä lausutuilla perusteillaAKK-Motorsport ry:n päätöstä suostumuksen antamatta jättämisestä on pidettävä kansallisten määräysten vastaisena. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. AKK-Motorsport ry:n toimitusjohtajan päätös 12.2.2008 kumotaan ja AKK-Motorsport ry velvoitetaan antamaan kansallisten määräysten edellyttämä suostumus Ruotsin lisenssin myöntämiseen. 

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                                   Timo Ojala puheenjohtaja                                 sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Olli Rauste ja Kristiina Rintala-Jaalivaara