27/ 2015 Sukellus Kurinpito – Koulutusoikeuden menettäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 27/2015

19.8.2015                   Diaarinro 27/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Sukeltajaliitto ry:n hallituksen koulutusoikeuden menettämistä koskeva päätös 13.5.2015


ASIA         

Koulutusoikeuden menettäminen


MUUTOKSENHAKIJA

P


KUULTAVA

Sukeltajaliitto ry


SUKELTAJALIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Sukeltajaliitto ry:n hallitus on päätöksessään 13.5.2015 määrännyt P:n menettämään koulutusoikeutensa ratkaisupäivästä 13.5.2015 lukien. Päätöksen mukaan koulutusoikeus voidaan palauttaa, mikäli P suorittaa kokonaisuudessaan hyväksytysti laitesukelluskouluttajakurssin. Päätös on perustunut siihen, että P:n on katsottu kouluttajana toimiessaan koulutusohjeessa edellytetyn vastaisesti laiminlyöneen valvoa oppilaitaan suoraan vedestä käsin avovesisukelluksen aikana. Näin toimien P oli vaarantanut koulutettavien turvallisuuden.


VALITUS PERUSTEINEEN

P on valituksessaan vaatinut, että Sukeltajaliitto ry:n hallituksen päätös 13.5.2015 kumotaan ja että Sukeltajaliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen valitusmaksun suorittamisesta aiheutuneet lautakuntakulunsa 200 eurolla. Lisäksi P on vaatinut, että Sukeltajaliitto ry velvoitetaan suorittamaan hänelle korvauksena menetetyistä koulutuksista 700 euroa sekä henkisestä kärsimyksestä 1.600 euroa.


Perusteinaan P on lausunut, että väite koulutuksen laiminlyönnistä ja oppilaiden turvallisuuden laiminlyönnistä on täysin valheellinen ja loukkaava. P oli sukeltanut kaikkien kurssilaisten kanssa koulutuksen ensimmäisenä päivänä. Hän oli tuolloin todennut, että oppilaiden taidot olivat sillä tasolla, että sukellukset olivat turvallisia. Tosiasiassa koulutuksen kritisoiminen oli seurausta siitä, että P oli perinyt yhdeltä oppilaista maksamatta jääneitä kurssimaksuja.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Sukeltajaliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan Sukeltajaliitto ry on esittänyt, että P on myöntänyt, että hän ei ollut sukeltanut oppilaiden kanssa laitesukelluksen peruskurssiin kuuluvien viimeisten avovesiharjoitteiden aikana kurssin järjestämisohjeessa edellytetyllä tavalla. P oli ollut rannalla ja oppilaat olivat sukeltaneet ohjeiden vastaisesti ilman kouluttajan suoraa valvontaa. Laitesukelluksen peruskurssin oppilaat harjoittelevat vasta turvallisen sukeltamisen perusteita. Harjoittelun tulee tapahtua kouluttajan suorassa valvonnassa, jolloin kouluttaja on kaiken aikaa korkeintaan käsivarren mitan päässä oppilaasta. Vasta sen jälkeen, kun oppilaat ovat valmiita ja heillä on sukelluskortit ja kokemusta itsenäisestä toiminnasta avovedessä, kouluttajan epäsuora valvonta voi olla hyväksyttävää. Laiminlyömällä ohjeiden mukaisen suoran valvonnan P oli vaarantanut oppilaiden turvallisuuden.


Sukeltajaliitto ry suhtautuu erittäin vakavasti turvallisuuskysymyksiin, koska sukellus voi olla hengenvaarallinen laji. P on kokenut kouluttaja ja muun ohella entinen Sukeltajaliitto ry:n hallituksen jäsen, joten hän on tuntenut Sukeltajaliitto ry:n koulutus- ja kurssinjärjestämisohjeet hyvin. Sukeltajaliitto ry:n yleisen koulutusohjeen mukaan kouluttajaoikeus voidaan perua toistaiseksi oppilaan turvallisuuden laiminlyönnin johdosta. Liiton hallitus voi erikseen määritellä mahdollisen menettelytavan kouluttajaoikeuden palauttamiseksi.  P kouluttajaoikeudet voidaan palauttaa, mikäli hän suorittaa kokonaisuudessaan hyväksytysti laitesukelluskouluttajakurssin.


VASTASELITYS

P on Sukeltajaliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että kurssilaiset olivat hankkineet sukelluskokemusta ulkomaan sukelluskohteissa tai perhepiirissä ja omasivat riittävät taidot laitesukelluksen harjoittamiseen. Kurssin tarkoituksena oli ollut saada sukeltajat liiton alaisuuteen ja saattaa heidän vakuutuksensa voimaan. Kurssilla oli harjoiteltu vaativampia asioita, koska kurssilaiset olivat jo osanneet perusasiat.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisut


Esitetyt vahingonkorvausvaatimukset

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voi olla muun muassa yhdistyksen kurinpitopäätös. Lautakunnan toimivaltaan ei sen sijaan kuulu kurinpitoratkaisuihin liittyvien siviilioikeudellisten korvausvaatimusten tutkiminen. Oikeusturvalautakunta jättää P:n liittoon kohdistamat vahingonkorvausvaatimukset toimivaltaansa kuulumattomina tutkimatta.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

P on järjestänyt Muurolassa 27. - 29.6.2014 laitesukelluksen peruskurssin, jossa hän on itse toiminut kouluttajana. Asiassa on riidatonta, että peruskurssin viimeisten avovesiharjoitteiden aikana oppilaat olivat sukeltaneet keskenään, ilman kouluttajan suoraa valvontaa, P:n valvoessa sukellusta rannalta käsin.


Sukeltajaliitto ry:n hallitus on päätöksessään 13.5.2015 määrännyt P:n menettämään koulutusoikeutensa ratkaisupäivästä lukien. Päätöksen mukaan koulutusoikeus voidaan palauttaa, mikäli P suorittaa hyväksytysti laitesukelluskouluttajakurssin. Päätös on perustunut siihen, että P:n oli katsottu vaarantaneen oppilaidensa turvallisuuden laiminlyömällä valvoa oppilaiden sukellusta näiden kanssa sukeltaen, kuten ohjeiden mukaan olisi tullut avovedessä sukellettaessa toimia. Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Sukeltajaliitto ry:n päätös liiton sääntöjen vastainen tai P:n kannalta kohtuuton.


Sovellettavat säännöt ja ohjeet 

 

Sukeltajaliitto ry:n Laitesukelluksen peruskurssin järjestämisohjeen mukaan ensimmäisellä avovesisukelluksella (AV1) oppilas sukeltaa laitesukelluskouluttajan parina. Toisella sukelluksella (AV2) oppilaan pari voi olla myös lähikouluttaja. Kolmella viimeisellä sukelluksella oppilaat sukeltavat parina laitesukellus- tai lähikouluttajan seuratessa heitä (Laitesukelluksen peruskurssin järjestämisohje s. 6).


Sukeltajaliitto ry:n Yleisen koulutusohjeen mukaan oppilaiden valvonta voi olla suoraa tai epäsuoraa.


Suorassa valvonnassa kouluttaja on oppilaan välittömässä läheisyydessä valmiina reagoimaan nopeasti. Tällä tarkoitetaan ohjeen mukaan sitä, että kouluttaja on sukelluksen aikana korkeintaan käsivarren mitan päässä oppilaasta. Suoraa valvontaa käytetään ohjeen mukaan etenkin silloin, kun ei voida edellyttää, että oppilas kykenisi vielä vastaamaan itsenäisesti omasta turvallisuudestaan (Yleinen koulutusohje kohta 1.2, s. 5).

 

Epäsuorassa valvonnassa kouluttaja on koulutusohjeen mukaan läsnä sukellustilanteessa, mutta oppilaat saattavat esimerkiksi toimia itsenäisinä sukelluspareina. Epäsuoraa valvontaa käytetään pääasiassa jatko- ja erikoiskursseilla, kun oppilaat ovat valmiita, kortitettuja sukeltajia, joilla on jo kokemusta itsenäisestä toiminnasta avovedessä (s. 5 - 6).


Edelleen Yleisen koulutusohjeen mukaan valvoessaan kahden oppilaan muodostamaa sukellusparia laitesukelluskoulutuksessa, kouluttajan ei tarvitse välttämättä olla köysiyhteydessä oppilaisiin eikä pintaan, mikäli hän pysyttelee oppilaiden välittömässä läheisyydessä (s. 6). Jatko- ja erikoiskursseilla osa sukelluksista saatetaan tehdä epäsuorassa valvonnassa (s. 7).


Yleisen koulutusohjeen kohdan 1.8 (s. 13 - 14) mukaan, jos ohjaaja, kouluttaja tai kurssin järjestäjä rikkoo Sukeltajaliiton sukelluskoulutuksesta annettuja ohjeita, eettisiä sääntöjä, koulutustilanteen aikana turvaohjeita tai jättää tekemättä tapahtumaraportin sukellusonnettomuudesta, johon on ollut osallisena, Liiton hallitus päättää mahdollisista kurinpitotoimista. Kun hallitus on tutkimuksen perusteella havainnut, että kurinpitotoimet ovat tarpeellisia, se voi päättää seuraavista toimenpiteistä:


1) Kirjallinen huomautus

                                      

·       koulutuksen järjestelyihin, markkinointiin ja tietojen taltiointiin liittyvistä rikkeistä, jotka eivät vaaranna turvallisuutta


·       lievästä eettisten sääntöjen rikkomisesta


2) Kirjallinen varoitus

                                      

·       kahdesta huomautuksesta


·       sellaisesta koulutusohjeen tai Sukeltajaliiton turvaohjeen rikkomisesta, joka on johtanut tai olisi saattanut johtaa lievään vaaratilanteeseen


·       kun kouluttaja jättää tekemättä tapahtumaraportin onnettomuustilanteesta, jossa on ollut osallisena


·       eettisten sääntöjen rikkomisesta silloin, kun toimintaan on osallistunut alle 18-vuotiaita

----------

4) Kouluttaja- tai ohjaajaoikeuden menetys toistaiseksi tai kouluttajaluokan alentaminen

                                      

·       kahdesta varoituksesta


·       vakavasta oppilaan turvallisuuden laiminlyönnistä


·       vakavasta eettisten sääntöjen rikkomisesta (esim. sukupuolinen häirintä)


Peruutetut todistukset on palautettava Sukeltajaliiton toimistoon.


Hallitus voi päätöksessään erikseen määritellä mahdollisen menettelytavan koulutusoikeuden/ohjaaja-/kouluttajaluokan palauttamiseksi.

                                      

·       esim. lisäkoulutuksen tarve


Oikeudellinen arviointi

 

Edellä selostettujen ohjeiden mukaan laitesukelluskouluttajan tai lähikouluttajan tulee olla laitesukelluksen peruskurssilla avovesisukelluksella aina oppilaiden välittömässä läheisyydessä (ns. suora valvonta). Asiassa on riidatonta, että kysymyksessä olevassa tapauksessa näin ei sunnuntaina 29.6.2014 järjestettyjen sukellusten aikana ollut ollut. Oppilaat olivat sukeltaneet pareittain, ilman mukana sukeltanutta laitesukellus- tai lähikouluttajaa, P:n valvoessa sukellusta rannalta käsin.


Yleisen koulutusohjeen kohdan 1.8 mukaan Sukeltajaliitto ry:n hallitus voi määrätä kouluttajalle yhdistyksen kurinpitoseuraamuksen, mikäli kouluttaja rikkoo Sukeltajaliiton sukelluskoulutuksesta annettuja ohjeita tai koulutustilanteen aikana turvaohjeita. Laiminlyömällä suoran valvonnan avovesisukelluksen aikana P on menetellyt edellä selostettujen ohjeiden vastaisesti. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että Sukeltajaliitto ry:n hallitus on toiminut yhdistyksen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti määrätessään P:lle kurinpitoseuraamuksen.


Sukeltajaliitto ry:n Yleisessä koulutusohjeessa mainituista kurinpitoseuraamuksista käsiteltävänä olevaan tapaukseen soveltuvia seuraamuksia ovat olleet lähinnä kirjallinen varoitus ja kouluttaja- tai ohjaajaoikeuden menetys toistaiseksi tai kouluttajaluokan alentaminen.


Yleisen koulutusohjeen mukaan kouluttajalle voidaan määrätä kirjallinen varoitus muun ohella silloin, jos tämä rikkoo koulutusohjetta tai Sukeltajaliiton turvaohjetta siten, että tästä aiheutuu tai olisi saattanut aiheutua lievä vaaratilanne. Oikeusturvalautakunta toteaa, että suoran valvonnan laiminlyöminen vaihtelevan sukelluskokemuksen omaavien sukeltajien sukeltaessa avovedessä ei lähtökohtaisesti ole omiaan johtamaan lievään vaaratilanteeseen. Etenkin avovedessä sukellettaessa seuraukset voivat olla vahinkotilanteessa vakavat. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että kirjallista varoitusta ei ole pidettävä ohjeiden mukaisena seuraamuksena P:n laiminlyönnistä.


P:lle määrätty kouluttajaoikeuden menetys toistaiseksi voidaan koulutusohjeen mukaan määrätä muun ohella silloin, jos kouluttajan katsotaan laiminlyöneen vakavasti oppilaan turvallisuuden. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että näin ankaran seuraamuksen määräämistä vastaan puhuu asiassa se, että P, jolla on pitkä kokemus sukelluskouluttajana toimimisesta, on sukeltanut yhdessä oppilaidensa kanssa lauantaina 28.6.2014 ja arvioinut tällöin näiden sukellustaitojen olevan riittävän hyvät itsenäiseen avovesisukellukseen. Toisaalta P:n vastineista Sukeltajaliitto ry:n eri toimielimille käy ilmi, että ainoastaan osalla oppilaista oli ollut aikaisempaa kokemusta avovedessä sukeltamisesta. Ankaran seuraamuksen määräämistä tukee asiassa se, että P ei ollut sukeltanut viimeisenä koulutuspäivänä edes ryhmän kokemattomimpien sukeltajien kanssa.


P on vastineessaan Sukeltajaliitto ry:n hallitukselle 6.5.2015 todennut, että hän oli valvonut viimeisen koulutuspäivän avovesisukelluksia rannalta käsin lähinnä siitä syystä, että oppilaat olivat halunneet sukeltaa viimeiset sukellukset keskenään ja että tässä tilanteessa olisi ollut oppilaiden yksilönvapautta osittain rajoittavaa sukeltaa näiden kanssa. Oikeusturvalautakunta katsoo, että P:n tästä kannanotosta ilmenevä suhtautuminen turvallisuusohjeisiin ja kouluttajan vastuuseen oppilaiden turvallisuudesta puoltaa edellä kerrotun ohella myös ankaran seuraamuksen määräämistä. Tähän nähden myös velvollisuutta suorittaa laitesukelluskouluttajakurssi uudelleen ennen koulutustoiminnan jatkamista voidaan pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena.


Edellä mainittujen seikkojen perusteella ja ottaen huomioon sen, että kysymys on turvallisuusohjeiden olennaisesta laiminlyönnistä lajissa, jossa etenkin avovesiharjoitteluun liittyy vakavan vahingon vaara, oikeusturvalautakunta katsoo, että kouluttajaoikeuden menettämistä koskevalle päätökselle on ollut Sukeltajaliitto ry:n Yleisessä koulutusohjeessa mainitut perusteet.


Sukeltajaliitto ry:n esittämän selvityksen perusteella P on järjestänyt koulutustilaisuuksia viimeisinä vuosina harvakseltaan. Seuraamuksen ankaruutta asiassa lieventää lisäksi se, että kouluttajaoikeudet voidaan palauttaa heti, kun P on suorittanut hyväksytysti laitesukelluskouluttajakurssin. Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että määrätyn kurinpitorangaistuksen ei ole näytetty johtavan P:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.   

Arvioinnin lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Sukeltajaliitto ry:n hallituksen päätös 13.5.2015 on liiton sääntöjen ja ohjeiden mukainen. Päätöksen ei ole näytetty johtavan P:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Asiassa ei ole ilmennyt muutakaan syytä kumota valituksen kohteena oleva päätös. Näin ollen valitus hylätään.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä P vastaa omista lautakuntakuluistaan asiassa.


Päätöslauselma


P:n esittämät vahingonkorvausvaatimukset jätetään tutkimatta. Muilta osin valitus hylätään.


P:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                              Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Kristiina Rintala.