3/2021 Jääkiekko – Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Seurasiirto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 3/2021

20.1.2021                   Diaarinro 26/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Pirkkalan Pingviinit ry:n hallituksen seurasiirtoa koskeva päätös 27.10.2020  


ASIA         

Seurasiirtomaksu


MUUTOKSENHAKIJA

A, edustajinaan huoltajat X ja Y


KUULTAVA

Pirkkalan Pingviinit ry


SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

A on 9.10.2020 hakenut seurasiirtoa Pirkkalan Pingviinit ry:n U13AA joukkueesta Hockey Club Nokia ry:n U13 joukkueeseen.


Pirkkalan Pingviinit ry:n hallitus on 27.10.2020 päättänyt, että A:lle sekä eräälle toiselle pelaajalle myönnetään siirto Hockey Club Nokiaan sillä edellytyksellä, että maksurästit lokakuun loppuun on hoidettu sekä lisäksi, että joukkueelle on maksettu kolmen kuukauden (150 euroa/kk) maksut, eli 450 euroa/pelaaja. Päätöksen mukaan siirto myönnetään, kun rahat ovat joukkueen tilillä. Rahat on tullut maksaa 20.11.2020 mennessä. Myös pelipaitojen on tullut olla palautettuna.


A on suorittanut päätöksessä edellytetyt maksut ja Suomen Jääkiekkoliitto ry on hyväksynyt siirron 30.10.2020.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Pirkkalan Pingviinit ry:n hallituksen päätös kumotaan maksujen osalta ja että suoritettu maksu 450 euroa palautetaan A:lle. Lisäksi A on vaatinut, että Pirkkalan Pingviinit ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa 1 000 eurolla ja että valitusmaksu palautetaan, mikäli valitus menestyy.


Perusteinaan A on lausunut, että häneltä vaadittu 450 euron maksu on ollut perusteeton, koska se ei ole perustunut pelaajasopimukseen, seuran sääntöihin tai toiminnan pelisääntöihin taikka joukkueen sääntöihin.


A:lla ei ole ollut voimassa olevaa pelaajasopimusta. Kuukausimaksuna kerättävä joukkuemaksu on tullut Pirkkalan Pingviinit ry:n toiminnan pelisääntöjen mukaan maksaa, mikäli pelaaja on ollut joukkueen kirjoilla kyseisen kuukauden 1. päivänä. Kaikki A:n maksut on lokakuuhun 2020 saakka hoidettu.


A ei ole edustanut joukkuetta enää marraskuun alusta lukien ja päätös joukkuemaksun vaatimisesta tältä osin on ollut seuran sääntöjen vastainen.


Myöskään joukkueen säännöissä ei ole erillistä mainintaa seurasiirron sakkomaksuista. Lisäksi vanhempainpalaverin pöytäkirjoja ei ole toimitettu vanhemmille.


Seuran päätös periä A:lta maksu on lisäksi ollut syrjivä ja epätasa-arvoinen. Samassa joukkueessa pelanneelle B:lle oli myönnetty niin ikään vapaan siirtoajan ulkopuolella siirto edellyttämättä häneltä vastaavaa maksua. B:n siirto on tapahtunut 24.9.2020, eli vain 15 päivää ennen A:n hakemusta. Seuran jäseniä ei siten ole kohdeltu yhdenvertaisesti.


Pirkkalan Pingviinit ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan seura on lausunut, että A on hyväksynyt seurasiirtoon liittyvät ehdot harkinnan jälkeen puhelimitse, eikä hän ole esittänyt oikaisua kustannusten osalta ennen kuin maksut oli suoritettu ja seurasiirto tehty. Valitus on siten aiheeton eikä tehdystä sopimuksesta voida valittaa.


Seuran toiminnan pelisääntöjen valituksessa viitattu kohta koskee pelaajia, jotka lopettavat pelaamisen kesken kauden tai siirtyvät toiseen seuraan seurojen yhteisellä päätöksellä.  


Joukkueen budjettia on käsitelty elokuussa vanhempainpalaverissa.


Kun vapaa siirtoikkuna ei ole enää avoinna tehdään siirrot kauden aikana seurojen yhteisellä päätöksellä. Tässä siirtopyyntö on tullut A:n vanhemmilta, ei uudelta seuralta, joka ei ole halunnut ottaa asiaan kantaa. Vanhemmat ovat ilmoittaneet heidän ja Pirkkalan Pingviinit ry:n välisessä palaverissa, ettei A tulisi jatkamaan pelaamista seurassa 1.11.2020 jälkeen ja toivoivat, että A:lle myönnettäisiin toiseen seuraan harjoittelulupa sekä lupa pelata harjoituspeleissä.


Valituksen kohteena olevassa päätöksessä on pyritty siihen, ettei lapsen harrastus lopu, mutta ettei myöskään seuran U13 joukkueelle aiheudu taloudellisia vaikeuksia. A:lle seurasiirron mahdollistava maksu on ollut kohtuullinen ja se on ollut tärkeä seuran U13-joukkueelle.


A:n ja hänen kanssaan samaan aikaan siirtyneen pelaajan siirtoehdot ovat olleet samat.


A:n siirto ei ole verrattavissa B:n aiemmin tapahtuneeseen siirtoon. B:n siirrosta on ilmoitettu seuralle joukkueenjohtajan välityksellä jo edellisellä kaudella. Vastaanottavan seuran valmennuspäällikkö oli lisäksi ilmoittanut jo keväällä 2020, että pelaaja oli tulossa seuran avoimille jäille (tryout). Kun avoimet jäät oli koronan vuoksi peruttu, oli seurojen välisissä keskusteluissa päädytty siihen, että B jatkaisi vielä yhden kauden Pirkkalan Pingviinit ry:ssä siten, että hänellä olisi mahdollisuus käydä kerran viikossa harjoittelemassa uuden seuran mukana, sekä pelata mahdollisia pelejä kauden mittaan.  Siirto on siten ollut tiedossa jo hyvissä ajoin. B on aloittanut harjoittelun uuden seuran kanssa alkukaudesta, mikä johti haluun siirtyä kesken kauden. B:n siirtohakemus on tullut puhelimitse 3.9.2020 eli 36 päivää aikaisemmin kuin A:n siirtohakemus.


B:n siirto on lisäksi tapahtunut jo ennen sarjakauden alkua, kun taas A on ennen siirtoa pelannut Pirkkalan Pingviinit ry:ssä sarjapelejä. B:n siirron jälkeen joukkueeseen on jäänyt vielä 17 kenttäpelaajaa, millä määrällä kausi on ollut vielä vietävissä läpi ilman kohtuutonta kustannusten nousua.  Lisäksi siirto uuteen seuraan ei ollut estänyt B:n mahdollista pelaamista myös Pirkkalan Pingviinit ry:ssä, mikäli pelaajista olisi pulaa. Pirkkalan Pingviinit ry kuuluu seuran niin sanottuihin sateenvarjoseuroihin ja niiden välillä on pelaajaliikennesopimus. Pelaajien siirtäminen seurojen välillä on pääsääntöisesti mahdollista 15.2.2021 saakka. Tätä mahdollisuutta ei ole A:n uuden seuran kanssa, joka kuuluu toisen seuran sateenvarjon piiriin.


VASTASELITYS

A on Pirkkalan Pingviinit ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut ilmoittaneensa puhelimitse tyytymättömyytensä päätökseen maksujen osalta heti päätöksen tiedoksisaannin jälkeen. A on katsonut, ettei hän maksujen suorittamisen perusteella ole menettänyt oikeuttaan valittaa päätöksestä. Hän oli toiminut päätöksen mukaisesti ja suorittanut maksun mahdollistaakseen seurasiirron.


A:n seurasiirto on aloitettu ainoalla mahdollisella tavalla, eli hänen huoltajansa oman seuran valmennuspäällikölle 9.10.2020 tekemällä kirjallisella pyynnöllä. Siirto on tapahtunut molempien seurojen yhteisellä suostumuksella.


A on maksanut kuukausimaksun riidattoman määrän (150 euroa/kk) lokakuun loppuun saakka. A:n siirto on toteutunut 30.10.2020 eikä A:lla sääntöjen perusteella ole ollut velvollisuutta maksaa joukkuemaksua tämän jälkeiseltä ajalta. Joukkueen säännöissä ei ole erillistä mainintaa seurasiirtoon liittyvistä sakkomaksuista eikä seuralla siten ole ollut oikeutta vaatia siirrosta sääntöihin perustumattomana sakkomaksuna kolmen kuukauden joukkuemaksun määrää. Seuran sääntöjä on tulkittava jäsenen/pelaajan eduksi.


Ilman siirtomaksua siirtyneen B:n sitoutuminen joukkueen toimintaan on ollut samalla tasolla A:n kanssa ja B on osallistunut joukkueen toimintaan aina siirtoonsa 24.9.2020 saakka. Vedotakseen jo keväällä tehtyyn aikaiseen ilmoitukseen, olisi B:n hakemus tullut osoittaa valmennuspäällikölle ja se olisi tullut tehdä kirjallisesti tiettyyn määräaikaan mennessä. Myös A on vastaavasti jo keväällä tiedottanut joukkuetta halustaan siirtyä muuhun joukkueeseen.


Myös itse siirtoprosessin käynnistämisessä vaikuttaa olevan vaihtelua, kun A:n ja hänen kanssaan samaan aikaan siirtyneen pelaajan siirtohakemusta ei ollut käsitelty, ennen kuin se on tehty kirjallisena, mutta B:n osalta seura oli pitänyt suullista ilmoitusta riittävänä.


Kaikki mainitut siirrot ovat olleet vapaita seurasiirtoja eikä merkitystä siten ole ollut sillä, siirtyikö pelaaja sateenvarjoseuraan vai muualle. Pelaajia olisi näin ollen tullut kohdella maksujen osalta samalla tavalla.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Maksun palauttamista koskevan vaatimuksen tutkiminen

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, b) kurinpitoseuraamuksesta, c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.


A:n vaatimuksessa hänen suorittamansa 450 euron maksun palauttamisesta ei ole kysymys sellaisesta yhdistyksen päätöstä koskevasta valitusasiasta kuin oikeusturvalautakunnan säännöissä on tarkoitettu. Näin ollen A:n maksun palauttamista koskeva vaatimus jätetään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.

 

Pääasiaratkaisun perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A on ilmoittanut Pirkkalan Pingviinit ry:lle 9.10.2020 haluavansa siirtyä Hockey Club Nokia ry:n U13-joukkueeseen. Pirkkalan Pingviinit ry:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 27.10.2020 A:n ja erään toisen U13-joukkueen pelaajan seurasiirtoa ja päättänyt myöntää molemmille siirron, mikäli maksurästit lokakuun loppuun on hoidettu ja joukkueelle on lisäksi maksettu kolmen kuukauden (150 euroa/kk) maksut, eli 450 euroa/pelaaja. Myös pelipaitojen on tullut olla palautettuna.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa ensiksi ratkaistava, onko A:lla asiassa muutoksenhakuoikeus. Tämän jälkeen asiassa on kysymys siitä, onko Pirkkalan Pingviinit ry:n hallituksen siirtomaksua koskeva päätös 27.10.2020 seuran sääntöjen vastainen ja onko seura asettaessaan maksun A:n siirron edellytykseksi kohdellut jäseniään epätasa-arvoisesti tai syrjivästi.

 

A:n muutoksenhakuoikeus


Pirkkalan Pingviinit ry on vastauksessaan katsonut, ettei A:lla ole oikeutta hakea muutosta seuralle suoritettavaa maksua koskevaan päätökseen, koska hän on hyväksynyt päätöksen mukaisen maksun ja suorittanut sen Pirkkalan Pingviinit ry:lle, minkä jälkeen siirto on seuran suostumuksella toteutettu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:lla on päätöksen mukaisen maksun suorittamisesta huolimatta ollut asiassa perusteltu syy saattaa riippumattoman ja puolueettoman urheilun oikeussuojaelimen ratkaistavaksi kysymys siitä, onko Pirkkalan Pingviinit ry menetellyt oikein asettaessaan A:n pyytämän seurasiirron edellytykseksi 450 euron maksun suorittamisen. Oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus voidaan siten tältä osin tutkia.  

 

Siirto-oikeuden myöntämistä ja joukkuemaksun maksuvelvollisuutta koskevat sääntömääräykset 

 

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2020-2021 kohdan 6.1 mukaan pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan ainoastaan Jääkiekkoliiton hyväksymän seurasiirtomenettelyn kautta.


Edustusoikeuden omaava seura voi vaatia rahallisen korvauksen siirrosta pelaajalta vain, jos pelaajalla on voimassaoleva pelaajasopimus/sitoumus pelaamisesta edustusoikeuden omaavan seuran kanssa ja/tai edustusoikeuden omaavan seuran säännöissä on siirtymiseen liittyviä taloudellisia velvoitteita ja/tai pelaajalla on kuluvassa olevalta, päättyneeltä tai aiemmilta kausilta velvoitteita vanhaa seuraa kohtaan.


Pelaaja voi 1.7. jälkeen vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella. Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 1.7. jälkeen.


Samojen kilpailusääntöjen U19 ja nuorempien poikien siirtoaikaa koskevan kohdan 6.3.1 mukaan pelaajan, jolla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta, on 30.6. mennessä joko tehtävä pelaajasopimus jonkun seuran kanssa tai ilmoitettava kirjallisesti edustusoikeuden omaavalle seuralle mahdollisesti vaihtavansa seuraa saadakseen vapaan edustusoikeuden siirron.


Sääntökohdassa on määritetty ajankohdat, jolloin pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä. Kohdan mukaan aikaväli 1.9.-30.10 on siirtoaika molempien seurojen yhteisellä suostumuksella vain niille, jotka eivät ole edustaneet sarjaotteluissa kuluvalla kaudella mitään seuraa.


Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Pirkkalan Pingviinit ry:n sääntöihin ei sisälly seurasiirtoja ja niistä perittäviä maksuja koskevia määräyksiä.


Seuran toiminnan pelisääntöjen kohdan 5.3 ”Pelaajan velvoitteet joukkueorganisaatiolle” mukaan pelaaja (alaikäisen ollessa kyseessä myös huoltaja) sitoutuu maksamaan vanhempainkokouksen määrittelemän joukkuemaksun ja seuran vahvistaman seuramaksun pelikaudelta noudattaen seuran toimintasäännöissä määriteltyjä ehtoja.


Kohdassa on kuukausimaksuna kerättävän joukkuemaksun osalta todettu, että aina jos on kuukauden 1. päivä joukkueen kirjoilla, niin maksaa sen kuukauden joukkuemaksun.


Joukkuemaksun määrä on syksyllä 2020 ollut 150 euroa kuukaudelta.

 

Siirron edellytykseksi asetetun maksun sääntöjenmukaisuus

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n huoltajat ovat oman ilmoituksensa mukaan osallistuneet joukkueen vanhempainpalaveriin 13.8.2020, jossa on käyty läpi muun ohella pelaajien määrä sekä kustannuksia ja sovittu kuukausittain maksettavaksi joukkuemaksuksi 150 euroa. A on tämän jälkeen osallistunut joukkueen toimintaan ja suorittanut siihen liittyvät maksut lokakuun 2020 loppuun saakka. Seuran ilmoituksen mukaan A on edelleen ennen siirtopyyntönsä tekemistä edustanut Pirkkalan Pingviinit ry:tä sarjaotteluissa 26.9.2020 alkaneella kaudella.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n on katsottava menettelyllään sitoutuneen Jääkiekkoliiton pelaajasiirtoja koskevien sääntöjen noudattamiseen sekä pelaamiseen hänen edustusoikeutensa omaavan seuran eli Pirkkalan Pingviinit ry:n kanssa.


Jääkiekkoliiton edellä selostettujen kilpailusääntöjen mukaan A:n pyytämä pelaajasiirto on siten voinut tapahtua lokakuussa 2020 ainoastaan hänen edustusoikeutensa omaavan seuran, eli Pirkkalan Pingviinit ry:n suostumuksella.


Suostumuksen antaminen seurasiirtoon on Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä jätetty pääosin vanhan seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen. Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. esim. UOL 13/2009, UOL 4/2012, UOL 7/2017 ja 6/2019). Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan paitsi evätä siirron, seura voi oman toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi vaatia siirron myöntämisen edellytyksenä myös kohtuullista korvausta, jolla kompensoidaan esimerkiksi kausimaksujen vähentymistä (ks. esim. UOL 41/2015, UOL 28/2016 ja UOL 7/2017).


Tässä tapauksessa Pirkkalan Pingviinit ry on asettanut siirron edellytykseksi sen, että A maksaa lokakuussa 2020 erääntyneiden joukkuemaksujen lisäksi joukkueelle kolmen kuukauden maksut, määrältään 150 euroa kuukaudelta eli yhteensä 450 euroa. A on valituksessaan katsonut, että maksun vaatiminen on ollut seuran omien sääntöjen vastaista.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella seuran sääntöjen mukainen velvollisuus joukkuemaksun suorittamisen koskee vain niitä kuukausia, joiden ensimmäisenä päivänä pelaaja on joukkueen kirjoilla. Kun A ei enää lokakuun jälkeen ole ollut joukkueen kirjoilla, ei hänellä siten seuran sääntöjen perusteella ole ollut velvollisuutta suorittaa päätöksen mukaista kolmen kuukauden joukkuemaksua.


A:n siirtoa koskevan suostumuksen antaminen tai sen evääminen on kuitenkin edellä todetun mukaisesti ollut Jääkiekkoliiton sääntömääräysten nojalla Pirkkalan Pingviinit ry:n harkintavallassa. Oikeusturvalautakunta katsoo edellä todetun perusteella, että seura on siten voinut asettaa suostumuksensa edellytykseksi kohtuullisen korvauksen, jolla seuran ilmoituksen mukaan on pyritty estämään A:n ja toisen pelaajan siirtymisestä joukkueeseen jääville pelaajille aiheutuva kustannusten kohtuuton nousu. Kolmen kuukauden joukkuemaksuja vastaavaa 450 euron korvausta ei voida pitää lähtökohtaisesti määrältään kohtuuttomana.


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei seuran päätös asettaa siirron edellytykseksi kolmen kuukauden joukkuemaksuja vastaava 450 euron maksu ole siten ollut seuran sääntöjen vastainen.


Pelaajien yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu


A on lisäksi katsonut, ettei seura ole kohdellut häntä siirtoasiassa yhdenvertaisesti suhteessa samassa joukkueessa pelanneeseen B:hen, jonka siirtoon seura oli antanut suostumuksensa maksua edellyttämättä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että B:n siirto on tapahtunut 24.9.2020, eli noin viisi viikkoa A:n siirtoa 30.10.2020 aiemmin. Sekä A:n että B:n siirrot ja niitä koskevat pyynnöt on tehty aikavälillä 1.9.-30.10., jolloin siirtoja on voitu Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan tehdä molempien seurojen yhteisellä suostumuksella vain niille, jotka eivät ole edustaneet sarjaotteluissa kuluvalla kaudella mitään seuraa.


Seura on katsonut, etteivät B:n ja A:n siirrot ole toisiinsa nähden verrattavissa viitaten muun ohella siihen, että B:n siirto on tapahtunut jo ennen kauden ensimmäistä sarjaottelua, kun taas A oli siirtyessään jo pelannut Pirkkalan Pingviinit ry:ssä sarjaotteluita. Tämän lisäksi joukkueeseen on B:n siirron jälkeen jäänyt vielä 17 kenttäpelaajaa, jolloin joukkueelle kaudesta aiheutuvat kustannukset eivät seuran mukaan vielä olisi nousseet kohtuuttoman suuriksi.


Ottaen huomioon seuran viittaamat eroavaisuudet B:n ja A:n siirtoon liittyvissä olosuhteissa oikeusturvalautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että seura olisi kohdellut A:ta siirtoasiassa epäedullisemmin kuin vastaavanlaisessa tilanteessa aikaisemmin olleita seuran pelaajia tai että A:ta olisi muutoin kohdeltu asiassa epäasiallisesti tai syrjivästi. Oikeusturvalautakunnalla ei ole edellytyksiä tässä asiassa ottaa kantaa muihin B:n siirtoon ja esimerkiksi sen vireille saattamisen tapaan liittyviin väitteisiin.


Johtopäätös

 

Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että Pirkkalan Pingviinit ry on voinut vaatia A:lta edustusoikeuden siirron edellytyksenä kolmen kuukauden joukkuemaksujen määrää vastaavan 450 euron korvausta. Valitus on siten hylättävä.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma

Valitus ja A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Kristiina Rintala                            Sanna Holkeri

puheenjohtaja                               sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Tom Hedkrok, Pekka Lindroos, Mika Palmgren ja Hilkka Salmenkylä.