24/2011 Yleisurheilu: Arvokisavalinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 24/2011

23.8.2011    Diaarinro 18/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Urheiluliitto ry:n hallituksen päätös 13.8.2011 miesten keihäänheiton edustajien valinnasta MM-kilpailuihin   


ASIA  

Arvokilpailuvalinta 


MUUTOKSENHAKIJA 

Antti Ruuskanen 


KUULTAVA

Suomen Urheiluliitto ry 


VALINTAPÄÄTÖS 

Suomen Urheiluliitto ry:n hallitus (Urheiluliitto) on 13.8.2011 tekemällään päätöksellä valinnut Etelä-Korean Daegussa 27.8. - 4.9.2011 pidettäviin yleisurheilun MM-kilpailuihin miesten keihäänheittoon Suomen edustajiksi Ari Mannion, Tero Pitkämäen ja Sampo Lehtolan. Antti Ruuskanen on valittu keihäänheittoon varaedustajaksi. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Antti Ruuskanen on valituksessaan vaatinut, että Urheiluliiton valintapäätös kumotaan ja hänet valitaan Suomen edustajaksi miesten keihäänheittoon ilmoitettujen valintakriteerien edellyttämällä tavalla. Lisäksi Ruuskanen on vaatinut, että Urheiluliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 738 eurolla.      


Ruuskanen on perustellut valitusta sillä, että Urheiluliitto ei ollut noudattanut valinnoissa ilmoittamiaan ja julkaisemiaan valintakriteereitä. 


Valintakriteerien mukaan miesten keihään valinnassa otetaan huomioon ensiksikin koko kauden 2011 kilpailusuoritukset. Toiseksi valinnassa arvioidaan painotetusti IAAF:n Timanttiliigan kilpailuja sekä niitä kilpailuja, joissa mahdollisimman suuri osa valintakelpoisia urheilijoita on mukana. Mainituista kilpailuista Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla (3.7.2011) ja Turun Kalevan kisoille (6. / 7.8.2011) asetetaan suurin painoarvo. Näitä valintakriteereitä ei ole myöhemmin asianmukaisesti muutettu eikä tällaisesta muutoksesta ole Ruuskasta informoitu. 


Ruuskanen oli keihäskarnevaaleilla toinen ja paras MM-kilpailuihin valituista sekä Kalevan kisojen karsintojen ensimmäinen ja finaalin kolmas ja toinen MM-kilpailuihin valituista. Valittujen keskinäisten kilpailujen tulokset olivat seuraavat: 

·         Ruuskanen - Mannio: 2-2,

·         Ruuskanen - Pitkämäki: 2-0, ja

·         Ruuskanen - Lehtola: 6-1. 

Urheiluliiton valintapäätös oli edellä selostetun perusteella ilmoitettujen valintakriteerien vastainen. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Urheiluliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 


Urheiluliiton valintapäätös oli ilmoitettujen ja Urheiluliiton hallituksen 9.3.2011 hyväksymien valintakriteerien mukainen. Valintajärjestelmää tai valintakriteereitä ei ollut hallituksen päätöksen 9.3.2011 jälkeen muutettu. 


Urheiluliitto on todennut, että neljän parhaan heittäjän suorituksia valintakriteereihin verrattaessa voidaan todeta seuraavaa: 

”Miesten keihään valinnassa huomioidaan koko kauden 2011 kilpailusuoritukset” 


Tällä tarkoitetaan erityisesti koko kauden suomalaisten valintakelpoisten heittäjien suorituksia ja niiden suhdetta kaikkien ulkomaalaisten keihäänheittäjien suorituksiin. Kysymys on Suomen tilaston vertaamisesta maailman tilastoon. Tässä tarkastelussa järjestys on: 

·         1. Pitkämäki, 2. Mannio, 3. Lehtola ja 4. Ruuskanen. 

Maailman tilastossa heittäjät ovat seuraavilla sijoilla: 

·         5. Pitkämäki, 7. Mannio, 18. Lehtola ja 27. Ruuskanen. 

A-rajan (82 metriä) ylitykset ovat heittäjittäin seuraavat: 

·         Pitkämäki: 85,33, 83,91 ja 82,31

·         Mannio: 85,12, 83,57 ja 82,48

·         Lehtola: 83,77

·         Ruuskanen: 82,29 ja 82,11

”Valinnassa arvioidaan painotetusti IAAF:n Timanttiliigan kilpailuja”.  

Timanttiliigan kilpailuihin ovat osallistuneet vain Pitkämäki ja Mannio. 

”Sekä niitä kilpailuja, joissa mahdollisimman suuri osa valintakelpoisia urheilijoita on mukana”. 

 Näistä tulevat kysymykseen valintakriteereissä erikseen mainitut Keihäskarnevaalit ja Kalevan kisat sekä muista kilpailuista Kuortaneen eliittikisat, Lapinlahden eliittikisat ja Lappeenrannan eliittikisat. Näissä kilpailuissa paikalla oli 75 % valintakelpoisista heittäjistä. Muissa eliittikisoissa ja kansallisissa kisoissa valintakelpoisten urheilijoiden määrä oli pienempi. Esimerkiksi Tampereen eliittikisoissa ja Joensuun eliittikisoissa 55 % ja 50 %. 


Painotettujen kilpailujen osalta neljän heittäjän sijoitusten perusteella laskettu järjestys on: 

·         1. Mannio, 2. Ruuskanen, 3. Lehtola ja 4. Pitkämäki. 

Yhteenvetona Urheiluliitto on todennut, että valintakriteereiden perusteella Mannio ja Pitkämäki ovat parhaat ja näin ollen oikeutettuja valintaan. Pitkämäen terveydentila on myös esitetyn selvityksen mukaan hyvä. 


Urheiluliitto lausui, että Lehtolan ja Ruuskasen tilanne on tasainen ja valintakriteereiden perusteella voidaan perustella kumman tahansa valintaa. Urheiluliitto katsoi, että Lehtola oli osoittanut Ruuskasta parempaa nousujohteisuutta kilpailutuloksissa ja kykeni voittamaan MM-kilpailuja ajallisesti lähimpänä olevan katsastuskilpailun kovalla kansainvälisellä tuloksella. Arvokilpailuvalinnoissa on ollut voimassa kirjoittamaton periaate, että yksittäisen kilpailun merkitys on sitä suurempi, mitä kovatasoisempi kilpailu on ja mitä lähempänä valintahetkeä kilpailu käydään.  


VASTASELITYS 

Ruuskanen on todennut vastaselityksessään valituksessaan esittämänsä lisäksi, että kauden 2011 kilpailutulosten perusteella oli selvää, että valintapäätös ei ollut ennakkoon ilmoitettujen valintakriteerien mukainen. 


Urheiluliitto oli vastauksessaan todennut valinnan perustuneen myös ”menestysennusteeseen” MM-kilpailuissa. Tällaista kriteeriä ei ollut ennakkoon ilmoitetuissa valintakriteereissä eikä sellaista voida käyttää valintakriteerinä. Myöskään valintakriteereissä ei ollut mainittu sitä, että painoarvoltaan merkitystä oli yksittäisen kilpailun osalta erityisesti sillä, miten kovatasoinen kilpailu oli ja että kilpailu oli käyty lähellä valintahetkeä.     


LISÄLAUSUMA

Urheiluliitto on 22.8.2011 toimittanut lisälausuman.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisun perustelut 

Valituksen tutkimisen edellytyksien arviointi  

Ellei urheilun lajiliiton säännöissä toisin määrätä, liitto ei ole velvollinen vahvistamaan ja julkistamaan arvokilpailujen valintakriteereitä. Jos valintakriteerejä ei ole asetettu, liitto voi päättää valinnasta yhdistysautonomiansa piiriin kuuluvana asiana esimerkiksi pelkästään sen mukaisesti, miten liitto uskoo urheilijan menestyvän tulevissa kilpailussa. Tällaisessa valintaperusteessa ei ole kyse oikeudellisesta harkinnasta, jota voitaisiin urheilun oikeusturvalautakunnassa kontrolloida. 


Urheilijan kannalta kuitenkin selvien ja myös kontrolloitavien valintakriteereiden asettaminen ja julkistaminen on tärkeää, koska hän voi niiden perusteella suunnitella oman valmentautumisensa ja kilpailuohjelmansa. Jos valintakriteerit asetetaan, urheilijalla on oikeus myös luottaa siihen, että liitto noudattaa valintaperusteitaan. Valintakriteerit asetetaan ensi sijassa urheilijan intressissä. 


Liiton on siten noudatettava asettamiaan ja julkistamiaan valintakriteereitäkuten yhdistyksen päätöksiä yleensäkin. Jos liitto on asettanut esimerkiksi sellaiset valintakriteerit, joiden mukaan ratkaisevaa on pelkästään määrätyissä kilpailuissa saavutetut tulokset, liiton on noudatettava asettamiaan valintaperusteita, ellei erityisistä syistä, kuten urheilijan loukkaantumisesta muuta johdu. Tämän tyyppisiä valintakriteereitä voidaan yleensä arvioida myös oikeudellisesti. 


Tähän oikeudelliseen arviointiin perustuen oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 3 §:n nojalla käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena oleva Urheiluliiton valintakriteeristö on ensiksikin liiton hallituksen päätöksellään 9.3.2011 selkeästi asettama ja julkaisema sekä toiseksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamalla tavalla sisällöltään sellainen, että sen noudattamista voidaan objektiivisesti ja oikeudellisesti arvioida. Kysymys ei siten ole pelkästään yhdistysautonomiaan kuuluvasta urheilullisesta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 


Näillä perusteilla valituksen tutkiminen kuuluu lautakunnan toimivaltaan ja lautakunta tutkii valituksen.[1] 


Kysymyksenasettelu 

Ruuskasen valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko Urheiluliitto arvokilpailuvalinnassaan jättänyt noudattamatta asettamiaan valintakriteereitä. 


Valintakriteerit ja valintapäätös 

Urheiluliiton hallitus on 9.3.2011 tekemällään päätöksellä hyväksynyt MM-kilpailujen valintakriteerit. Valintakriteerit ovat tämän asian kannalta olennaisilta osin seuraavat: 

Joukkueeseen valitaan urheilijat, jotka ovat saavuttaneet IAAF:n asettaman tulosrajan (A- tai B-raja) tai SUL:n asettaman tulosrajan 1.10.2010 - 15.8.2011. IAAF:n sääntöjen mukaan kussakin lajissa voi kilpailla 1-3 A-rajan tai 1-2 A-rajan sekä 1 B-rajan tai 1 B-rajan saavuttanutta urheilijaa per maa. 

Niissä lajeissa, joissa tulosrajan tehneitä urheilijoita on enemmän kuin MM-kisoissa kilpailukelpoisia urheilijoita, valinnassa huomioidaan koko kauden 2011 kilpailusuoritukset, joista suurin painoarvo asetetaan Kalevan kisoille (Turku 4.- 7.8.2011). 

Miesten keihään valinnassa huomioidaan koko kauden 2011 kilpailusuoritukset. Valinnassa arvioidaan painotetusti IAAF:n Timanttiliigan kilpailuja sekä niitä kilpailuja, joissa mahdollisimman suuri osa valintakelpoisia urheilijoita on mukana. Edellä jäljempänä mainituista kilpailuista Pihtiputaan keihäskarnevaaleille (3.7.2011) ja Turun Kalevan kisoille (6. - 7.8.2011) asetetaan suurin painoarvo. 

Miesten keihäänheiton A-raja on 82 metriä ja B-raja 79,50 metriä. 


Urheiluliiton hallitus on 13.8.2011 tekemällään päätöksellä valinnut miesten keihäänheittäjät Etelä-Korean Daegussa 27.8. - 4.9.2011 järjestettäviin yleisurheilun MM-kilpailuihin. Päätöksen mukaan keihäänheiton edustajiksi on valittu Sampo Lehtola, Ari Mannio ja Tero Pitkämäki. Antti Ruuskanen on valittu varaedustajaksi. 


Valintakriteereiden sisältö ja oikeusturvalautakunnan kannanotto 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteerien mukaan urheilijat on tullut valita MM-kilpailuihin seuraavin perustein: 

(1) IAAF:n A-rajan saavuttaneet urheilijat valitaan joukkueeseen. 

(2) Jos A-rajan saavuttaneita urheilijoita on enemmän kuin kolme, valinnassa huomioidaan keihäänheiton osalta seuraavat tekijät:

 ·         Koko kauden 2011 kilpailusuoritukset,

·         Valinnassa arvioidaan painotetusti ensinnäkin Timanttiliigan kilpailuja,

·         Toiseksi valinnassa arvioidaan painotetusti niitä kilpailuja, joissa suurin osa valintakelpoisia urheilijoita on mukana. Näistä kilpailuista, joissa suurin osa valintakelpoisia urheilijoita on mukana, suurin painoarvo asetetaan Pihtiputaan keihäskarnevaaleille ja Turun Kalevan kisoille. 


Oikeusturvalautakunta toteaa ensiksikin, että valintakriteerit on asetettu siten, että valintaperusteena ovat ennen valintaa saavutetut tulokset ja tehdyt kilpailusuoritukset. Valintaperusteissa ei sen sijaan nimenomaisesti mainita arvionvaraista ennustetta tulevasta kilpailumenestyksestä. Näin ollen jos vastainen kilpailumenestys on valintaperusteiden taustalla, sitä voidaan arvioida ensisijassa jo saavutettujen tulosten ja kilpailusuorituksen perusteella. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteereiden mukaan valinnassa otetaan huomioon koko kauden kilpailusuoritukset. Lisäksi edellä mainituilla yksittäisillä kilpailuilla on muihin kilpailuihin nähden suurempi painoarvo. Valintakriteereistä ei ilmene, minkä verran suurempi painoarvo näillä yksittäisillä kilpailuilla on verrattuna muihin kilpailuihin. Tältä osin Urheiluliitolla on ollut harkintavaltaa painoarvon asettamisessa. 


(a) A-raja 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kaikki neljä heittäjää ovat saavuttaneet A-rajan. Heittäjien paras tulos kaudella 2011 on heittäjittäin seuraava: 

·         Lehtola: 83,77

·         Mannio: 85,12

·         Pitkämäki: 85,33

·         Ruuskanen: 82,29


(b) Koko kauden kilpailusuoritukset 

Urheiluliitto on vastauksessaan väittänyt, että koko kauden 2011 kilpailusuorituksilla tarkoitetaan erityisesti koko kauden kaikkien suomalaisten valintakelpoisten heittäjien suorituksia ja niiden suhdetta kaikkien ulkomaalaisten keihäänheittäjien suorituksiin. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintakriteereissä mainittu koko kauden kilpailusuoritusten huomioon ottaminen ei sanamuotonsa perusteella anna mahdollisuutta Urheiluliiton ilmoittaman mukaiseen tulkintaan: Valintakriteeriä ei voida tulkita Urheiluliiton ilmoittamalla tavalla siten, että koko kauden kilpailusuorituksilla tarkoitettaisiin kunkin heittäjän yksittäisenparhaan heiton suhdetta kaikkien ulkomaalaisten heittäjien suorituksiin. Valintakriteerit eivät mahdollista sanamuodon mukaan myöskään sellaista tulkintaa, että kauden paras tulos olisi sellaisenaanratkaiseva.   


Sen sijaan oikeusturvalautakunta toteaa että kauden kaikkien kilpailujen huomioon ottaminen kytkeytyy valintakriteerissä mainittuihin painotettuihin kilpailuihin eli Timanttiliigaan, Keihäskarnevaaliin ja Kalevan kisoihin sekä niihin kilpailuihin, joissa mahdollisimman suuri osa valintakelpoisista heittäjistä on mukana. Näin ollen urheilijan oikeusturvan näkökulmasta tälle valintaperusteelle voidaan antaa ymmärrettävä tulkinta vain siten, että koko kauden kilpailusuorituksina otetaan huomioon ensinnäkin kaikkien kilpailujen parhaat tulokset. Toiseksi on arvioitava vielä erikseen painotettujen kilpailujen tuloksia eli Timanttiliigan, Keihäskarnevaalin ja Kalevan kisojen tuloksia sekä niitä kilpailuja, joissa mahdollisimman suuri osa valintakelpoisista heittäjistä on mukana. 


(c) Koko kauden kilpailut heittäjittäin arvioituna 

Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella laskettuna koko kauden kilpailujen parhaiden heittojen keskiarvo on heittäjittäin seuraava: 

·         Lehtola: 75,72

·         Mannio: 80,24

·         Pitkämäki: 80,93

·         Ruuskanen: 79,58 

Valintakriteereissä mainittuihin Timanttiliigan kilpailuihin ovat osallistuneet Pitkämäki ja Mannio. Pitkämäki on osallistunut neljään Timanttiliigan kilpailuun ja heittänyt näissä kilpailuissa tulokset 83,91 metriä, 85,33 metriä, 80,22 metriä ja 78,35 metriä. Pitkämäen Timanttiliigan kilpailujen parhaiden heittojen keskiarvo on 81,95 metriä. 


Mannio on puolestaan osallistunut kahteen Timanttiliigan kilpailuun ja heittänyt näissä tulokset 79,51 metriä ja 78,43 metriä. Mannion Timanttiliigan parhaiden heittojen keskiarvo on 78,97 metriä. Edelleen valintakriteereissä mainittuun Pihtiputaan keihäskarnevaaleille ovat osallistuneet Lehtola, Mannio ja Ruuskanen. Ruuskanen on ollut heistä paras tuloksella 80,15 metriä. Lehtola on heittänyt 70,44 metriä ja Mannio 79,02 metriä. 


Turun Kalevan kisoissa ovat heittäneet Lehtola, Mannio ja Ruuskanen. Karsinnoissa Ruuskanen on heittänyt 82,21 metriä, Mannio 76,95 metriä ja Lehtola 73,31 metriä. Finaalissa Mannio on heittänyt 85,12 metriä, Ruuskanen 79,51 metriä ja Lehtola 77,04 metriä. 


Keihäskarnevaalien ja Kalevan kisojen karsinnan ja finaalin parhaiden heittojen keskiarvo on heittäjittäin seuraava: 

·         Lehtola: 73,60

·         Mannio: 80,36

·         Ruuskanen: 80,62 

Urheiluliitto on vastauksessaan todennut, että mahdollisimman suuri osa valintakelpoisista heittäjistä osallistui Kuortaneen, Lapinlahden ja Lappeenrannan eliittikisoihin. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kaikki neljä heittäjää ovat olleet samoissa kilpailuissa Kuortaneen eliittikisoissa 25.6.2011. Mannio on heittänyt parhaallaan 79,60 metriä, Ruuskanen 78,98 metriä, Pitkämäki 77,05 metriä ja Lehtola 75,77 metriä. 


Lapinlahden eliittikisoissa 24.7.2011 ovat olleet mukana Lehtola ja Ruuskanen. Lehtolan parhaan heiton tulos on ollut 73,77 metriä ja Ruuskasella puolestaan 82,29 metriä. 


Lappeenrannan eliittikisoissa 13.8.2001 ovat olleet mukana Pitkämäki, Lehtola ja Ruuskanen. Lehtola on heittänyt 83,77 metriä, Ruuskanen 81,11 metriä ja Pitkämäki 79,37 metriä. 


Näihin kaikkiin kolmeen eliittikilpailuun ovat osallistuneet vain Lehtola ja Ruuskanen ja heidän parhaiden heittojen keskiarvo on ollut seuraava:

 ·         Lehtola: 77,77

·         Ruuskanen: 80,79 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös valintakriteerien perusteella 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on arvioitava, olisiko Ruuskanen tullut valintakriteereiden perusteella valita MM-kilpailuihin nyt sinne valittujen Lehtolan, Mannion tai Pitkämäen sijasta. 


Lähtökohta tässä arviossa on se, että jos A-rajan ylittäneiden heittäjien keskinäisen vertailun perusteella valintakriteerien mukaiset kriteerit täyttyvät osittain useiden heittäjien kesken, Urheiluliitto on voinut suorittaa valinnan urheilullisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella. Jos vertailu on puolestaan johtanut siihen, että joku heittäjistä on jokaisen valintakriteerin perusteella parempi kuin toinen heittäjä, urheilullisella tarkoituksenmukaisuusharkinnalla ei ole sijaa tehtäessä valintaa näiden heittäjien välillä. 


Pitkämäki – Ruuskanen 

Pitkämäellä on kauden kaikki kilpailut huomioon ottaen paras parhaiden heittojen keskiarvo nyt kysymyksessä olevista heittäjistä. Huomioon ottaen vielä, että Pitkämäki oli osallistunut neljään Timanttiliigan kilpailuun ja heittänyt niissä kahdesti A-rajan ylittävän tuloksen, Urheiluliitto on voinut ilmoittamiensa valintakriteereiden perusteella asettaa näille kilpailuille verrattain suuren painoarvon. Urheiluliitto on voinut sille kuuluvan urheilullisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella valita Pitkämäen eikä valintapäätös ole valintakriteereiden vastainen siltä osin kuin MM-kilpailuihin on valittu Pitkämäki eikä Ruuskanen. 


Mannio – Ruuskanen 

Mannio on voittanut Kalevan kisat tuloksella 85,12 metriä. Ruuskanen oli kolmas tuloksella 79,51 metriä. Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla Mannio heitti 79,02 metriä ja Ruuskanen 80,15 metriä. Valintakriteereiden mukaan Kalevan kisoilla on painotettu painoarvo muihin kilpailuihin nähden. Mannio on voittanut Kalevan kisat ja heittänyt niissä selvästi A-rajan ylittävän tuloksen. Urheiluliitto on voinut sille kuuluvan urheilullisen tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella valita Mannion eikä Urheiluliiton valintapäätös ole valintakriteereiden vastainen siltä osin kuin MM-kilpailuihin on valittu Mannio eikä Ruuskanen. 


Ruuskanen – Lehtola 

Ruuskanen ja Lehtola ovat molemmat saavuttaneet A-rajan. Ruuskasen kauden paras tulos on heikompi kuin Lehtolan. Edellä selostetulla tavalla Urheiluliiton valintakriteerit on muotoiltu siten, että kauden kaikki tulokset vaikuttavat valintaan, eikä valintakriteerit toisaalta mahdollista sellaista tulkintaa, että ratkaisevaa olisi arvokilpailuja lähinnä olevan kilpailun tulos. Ruuskanen on ollut Lehtolaa parempi Kalevan kisojen karsinnassa ja finaalissa sekä keihäskarnevaaleilla. Valintakriteerien perusteella valinnassa tulee ottaa huomioon koko kauden tulokset. Kauden 2011 kaikkien kilpailujen parhaiden heittojen keskiarvo on Ruuskasella 79,58 metriä ja Lehtolalla 75,72 metriä. Edellä perusteluissa todetulla tavalla Ruuskasen parhaiden heittojen keskiarvo on ollut selvästi Lehtolaa parempi myös valintakriteereissä erikseen mainituissa kilpailuissa. 


Muista painotetuista kilpailuista Ruuskanen on ollut Lehtolaa parempi Kuortaneen ja Lapinlahden eliittikisoissa. Lehtola oli Ruuskasta parempi vainLappeenrannan eliittikisoissa ja heitti siellä kauden parhaan tuloksensa. 


Kauden parasta tulosta lukuun ottamatta Ruuskasen tulokset ovat olleet kauden kaikki kilpailut ja valintakriteerien painotetut kilpailut huomioon ottaen selvästi paremmat kuin Lehtolalla. Painotetuista kilpailuista eli kaikkiaan kuudesta kilpailusta Ruuskanen on ollut Lehtolaa parempi viidessä kilpailussa. Koko kauden osalta Ruuskanen on ollut Lehtolaa parempi kuudessa kilpailussa seitsemästä. Ruuskanen on ollut Lehtolaa parempi kaikkien niiden kriteerien perusteella arvioituna, jotka Urheiluliiton ilmoittamissa valintakriteereissä on mainittu. Tässä tilanteessa Urheiluliitolla ei ole ollut sellaista harkintavaltaa, että se olisi voinut ilmoitetuista valintakriteereistä huolimatta valita MM-kilpailuihin Ruuskasen sijasta Lehtolan. 


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Suomen Urheiluliitto ry ei ole noudattanut ilmoittamiaan valintakriteereitä valitessaan Lehtolan eikä Ruuskasen. 


Lautakuntakulut 

Asian näin päättyessä Urheiluliitto on velvollinen korvaamaan Ruuskasen lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Ruuskasen vaatimaa määrää 738 euroa on pidettävä kohtuullisena. 


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään. Suomen Urheiluliitto ry:n hallituksen päätös 13.8.2011 kumotaan siltä osin kuin yleisurheilun MM-kilpailuihin Etelä-Korean Daegussa ajalle 27.8. - 4.9.2011 on valittu Sampo Lehtola eikä Antti Ruuskanen.   

Suomen Urheiluliitto ry velvoitetaan korvaamaan Antti Ruuskasen lautakuntakulut arvonlisäveroineen 738 eurolla. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Äänestys lautakunnan toimivallasta.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila, Kristiina Rintala, Jukka Sippo ja Pekka Timonen (eri mieltä).


Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa UOL dnro 18/2011 

Jäsen Timonen: Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan arvokisavalintaa koskeva valitus voidaan käsitellä, jos ”lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu”. Tässä toimivallan määrittelyssä on kysymys siitä, milloin urheilullinen ja luonteeltaan tarkoituksenmukaisuusharkinnaksi lukeutuva päätös voidaan ottaa oikeudellisesti arvioitavaksi. 


Katson, että lautakunnan toimivaltaa on tulkittava suppeasti, sillä lähtökohtana on lajiliiton ja olympiakomitean urheilullisin perustein tekemä harkinta, joka lisäksi kuuluu niiden toiminnan ydinalueeseen. Valintapäätöksen oikeudellinen arviointi edellyttää siten, että lajiliitto tai Olympiakomitea on itse valintakriteerit asettamalla rajoittanut omaa harkintavaltaansa tavalla, joka muuttaa valintapäätöksen luonnetta ja perustaa oikeusturvalautakunnan säännöissä tarkoitetun toimivallan. Lisäedellytyksenä on, että valintakriteerit on asetettu lautakunnan sääntöjen 3 §:n edellyttämällä tavalla selkeästi. 


Suomen Urheiluliitto on kiistatta rajoittanut omaa harkintavaltaansa asettamalla Daegun MM-kisojen valintakriteerit kokouksessaan 9.3.2011. Valintakriteerit ovat muilta osin oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamalla tavalla selkeästi asetetut, mutta tilanteissa, joissa tulosrajan tehneitä urheilijoita on enemmän kuin MM-kisoissa kilpailukelpoisia urheilijoita sekä erikseen määritellyissä miesten keihään valintakriteereissä Urheiluliitolle on jätetty niin suuri harkintavalta, että lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukainen kriteeri ei täyty. Näin ollen jätän valituksen tutkimatta. 


Kun olen toimivaltakysymystä koskevan äänestyksen tuloksen jälkeen velvollinen osallistumaan valituksen käsittelyyn, olen lopputuloksesta samaa mieltä kuin lautakunnan enemmistö.       

Vakuudeksi                                     Timo Ojala     

- - - -