26/2016 Koripallo Karsintasarjapaikka - Päätöksen sääntöjenvastaisuus - Valituksen tutkiminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 26/2016

6.10.2016    Diaarinro 15/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 11.4.2016


ASIA            

Karsintapaikka koripallon naisten I divisioonaan


MUUTOKSENHAKIJA

HoNsU juniorit ry


KUULTAVA

Suomen koripalloliitto ry


ASIAN TAUSTAA

HoNsU juniorit ry:n (HoNsU) joukkue pelasi kaudella 2015-2016 naisten koripallon II divisioonaa ja osallistui keväällä 2016 I divisioonan esikarsintaan, jossa se sijoittui kolmanneksi. Näin ollen se ei saavuttanut paikkaa varsinaisissa naisten I divisioonan karsinnoissa, jonne sarjamääräysten mukaan paikan sai Eteläiseltä alueelta kaksi joukkuetta, läntiseltä alueelta yksi joukkue sekä edellä kerrotun esikarsinnan voittaja.


Eteläisen alueen sijalla 2 ollut joukkue kieltäytyi kuitenkin osallistumasta karsintaan. Tämän vuoksi Koripalloliitto tarjosi mahdollisuutta karsintoihin osallistumiseen kahdelle seuraavalle sijalle sijoittuneelle Eteläisen alueen joukkueelle. Näistä joukkueista toinen (Kori-80) ilmoitti osallistuvansa karsintoihin.


Läntiseltä alueelta karsintaan oikeutetuista joukkueista karsinnoista kieltäytyvät kaikki joukkueet. Näin ollen karsintasarjaan ei tullut joukkuetta Läntiseltä alueelta lainkaan.


Edellä kerrotun johdosta Koripalloliiton kilpailujaos päätti 14.3.2016, että naisten I divisioonan karsintoihin osallistuu kaksi joukkuetta Eteläiseltä alueelta ja esikarsinnan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet.


HoNsU valitti kilpailujaoksen päätöksestä Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikköön, ja katsoi, että se oli ollut karsintoja koskevassa rankingissa Kori-80:aa ylempänä. Sääntö- ja kurinpitoyksikkö piti päätöksessään 24.3.2016 sarjamääräyksiä sinällään tulkinnanvaraisina, mutta hylkäsi HoNsU:n valituksen. HoNsU valitti sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöksestä koripalloliiton liittohallitukseen.


Naisten I divisioonan karsinnat pelattiin 2.4.2016. Karsinnoissa paikan I divisioonaan saavuttivat Tapiolan Honka ja Kori-80.


SUOMEN KORIPALLOLIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 11.4.2016

Koripalloliiton liittohallitus on 11.4.2016 päättänyt, ettei sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöstä muuteta.


VALITUS PERUSTEINEEN

HoNsU juniorit ry on vaatinut sen vahvistamista, että sarjamääräysten mukainen viimeinen karsintapaikka koripallon naisten I divisioonaan kuuluu sille.


Eteläisen alueen II divisioonassa kolmanneksi sijoittunut Kori-80 kuului sarjamääräysten kohdassa 3.3 mainittuihin muihin alueellisten II divisioonien joukkueisiin eli se oli ollut rankingissa HoNsU:n alapuolella. Näin ollen Koripalloliitto ei ollut karsintasarjan joukkueita nimetessään noudattanut sarjamääräyksiä.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen koripalloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään ja HoNsU velvoitetaan korvaamaan liiton lautakuntakulut 500 eurolla.


Karsintoihin osallistuvien joukkueiden valinnassa ja karsintojen täydentämisessä tuli ensisijaisesti noudattaa sarjamääräysten kohtaa 3.1, eikä HoNsU:n valituksessaan tekemä tulkinta karsintoihin osallistuvien joukkueiden täydentämisestä ollut sanotun kohdan mukainen.


VASTASELITYS

HoNsU on liiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että sarjamääräysten kohta 3.1 soveltui lähtökohtaisesti vain tilanteeseen, jossa kaikki II divisioonan joukkueet halusivat osallistua I divisioonan karsintoihin. Tilannetta, jossa joku karsintaan oikeutettu luopui paikastaan karsinnasta, koski nimenomaan kohta 3.3.


Koripalloliitto oli aikaisemmissa päätöksissään itsekin myöntänyt, että sarjamääräykset olivat tulkinnanvaraiset. Näin ollen liiton vaatimus kulujensa korvaamisesta tuli joka tapauksessa hylätä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Valituksen tutkimisen edellytykset


Oikeusturvalautakunnan hankkiman selvityksen mukaan HoNsU:n valituksessa tarkoitetut I divisioonan karsinnat on pelattu 2.4.2016 eli ennen valituksen kohteena olevan koripalloliiton liittohallituksen päätöksen antamista. Tämän vuoksi HoNsU ei ole voinut valittaa sanotusta päätöksestä oikeusturvalautakuntaan eikä asiassa ole voitu antaa lopullista ratkaisua kilpailujaoksen päätöksen sarjamääräysten mukaisuudesta ennen I divisioonaan kaudeksi 2016-2017 päässeiden joukkueiden selviämistä.


Sarjapaikkaa koskevat ratkaisut ovat joukkueurheilussa yleensä sekä urheilullisesti että taloudellisesti merkittäviä. On tärkeää, että tällaisten ratkaisujen sääntöjenmukaisuutta voidaan jälkikäteen kontrolloida. Näistä syistä urheilun oikeusturvalautakunnalla tulee olla mahdollisuus tutkia sarjamääräysten soveltamisen sääntöjenmukaisuus, vaikka muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun lopputulokseen ei enää olisikaan mahdollista puuttua. Sen vuoksi ja koska valituksen tutkiminen on sääntöjen tulevankin soveltamisen kannalta tarpeen, oikeusturvalautakunta katsoo, että HoNsU:n valitus on tutkittava vaikka sanottu karsintasarja on jo ennen valituksen tekemistä pelattu.


Asianosaisten kuuleminen


Koska valituksessa tarkoitettu karsintasarja on jo pelattu, ei Kori-80:n kuuleminen valituksesta ole enää tarpeen.

 

Kysymyksenasettelu


Asiassa on kysymys Suomen koripalloliiton sarjamääräysten tulkinnasta eli tässä tapauksessa siitä, olisiko esikarsintaan osallistuneelle ja siinä kolmanneksi sijoittuneelle HoNsU:lle kuulunut oikeus karsintaan osallistumiseen ennen Eteläisen alueen II divisioonassa 3. sijoittunutta Kori-80:aa.

 

Sovellettavat sääntömääräykset


Suomen koripalloliiton miesten ja naisten karsintoja I divisioonaan koskevien sarjamääräysten kohdan 3.1 mukaan:


Alueellisista II-divisioonan lohkoista karsintoihin selviää neljä (4) joukkuetta, jotka jakaantuvat alueellisesti seuraavasti

- Eteläinen alue, kaksi (2) joukkuetta

- Läntinen alue, yksi (1) joukkue

- Kaakkoinen, Itäinen, Keskinen ja Pohjoinen alue, esikarsinnan jälkeen yksi (1) joukkue.


Sarjamääräysten kohdan 3.2 mukaan:


Kaakkoinen, Itäinen, Keskinen ja Pohjoinen alue pelaavat 3-4 joukkueen esikarsinnan siten, että näitä neljää aluetta edustaa enintään yksi joukkue varsinaisessa ensimmäisessä karsinnassa. Kyseiset alueet tekevät yhteisen esityksen esikarsintojen pelaamisajasta ja –tavasta 31.1.2016 mennessä kilpailupäällikölle. Esikarsinta on pelattava 20.3.2016 mennessä.


Sarjamääräysten kohdan 3.3 mukaan:


Karsintaan osallistuu neljä joukkuetta, jotka sijoitetaan kahteen arvontakoriin. Joukkueet sijoittuvat arvontakoreihin seuraavan rankingin mukaisesti


ARVONTAKORI 1

Eteläinen alue 1.

Läntinen alue 1.


ARVONTAKORI 2

Esikarsinnan 1.

Eteläinen alue 2.


MUUT JOUKKUEET

Läntinen alue 2.

Esikarsinnan 2.

Esikarsinnan 3.

Esikarsinnan 4.

Muut alueellisten II divisioonien joukkueet omassa lohkossa saavutetun voittosuhteen mukaisessa järjestyksessä.


Jos joku joukkue luopuu oikeudesta osallistua karsintoihin, täydennetään arvontakoreja alhaalta ylöspäin siten, että luopuneen joukkueen alapuolella olevat joukkueet nousevat aina yhden pykälän ylöspäin.


Sarjapaikan käyttämättä jättämistä ja sarjan täyttämistä koskevan Koripalloliiton kilpailusääntöjen 17 §:n 2 momentin mukaan:


Karsintaa tai karsintasarjoja voidaan täydentää vain kahdelta varasijalta ja vain, jos karsinnasta luopunut joukkue on ollut alemmasta sarjasta karsintaan oikeutettu. Karsinnassa tai karsintasarjassa sijoittumiseen sovelletaan 22 §:n määräyksiä sarjassa sijoittumiseen.


Oikeusturvalautakunnan sarjamääräyksiä koskeva kannanotto


Asiassa saadun selvityksen mukaan I divisioonan karsintaan sarjamääräysten kohdan 3.1 mukaan osallistumaan oikeutetuista joukkueista Eteläisen alueen 2. sijoittunut joukkue sekä Läntisen alueen kumpikin joukkue on luopunut oikeudestaan osallistua karsintoihin. Tämän johdosta Koripalloliiton kilpailujaos on 14.3.2016 päättänyt, että karsintoihin osallistuu kaksi joukkuetta Eteläiseltä alueelta ja esikarsinnan 1. ja 2. sijoittuneet joukkueet. HoNsU, joka on osallistunut naisten esikarsintaan ja sijoittunut siinä kolmanneksi, ei ole saanut paikkaa karsinnassa.


Miesten ja naisten I divisioonan karsintoja koskevien sarjamääräysten kohdassa 3.1 on sinällään määrätty karsintoihin selviävien joukkueiden määrä sekä se, miten sanotut joukkueet ovat alueellisesti jakautuneet. Kohdassa 3.2 on puolestaan määrätty, että Kaakkoista, Itäistä, Keskistä ja Pohjoista aluetta edustaa enintään yksi joukkue varsinaisessa ensimmäisessä karsinnassa. Sitä, miten karsintoja täydennetään tilanteessa, jossa joku joukkue luopuu oikeudestaan osallistua karsintoihin, ei kohdassa 3.1 tai 3.2 ole määrätty, vaan sitä tilannetta koskee nimenomaisesti sarjamääräysten kohta 3.3, jonka mukaan osallistuvia joukkueita on tullut täydentää sanotussa kohdassa määrätyn rankingin mukaisesti. Tämän vuoksi ja kun HoNsU on ollut esikarsinnan 3., on se myös ollut rankingissa korkeammalla kuin omassa alueellisessa II divisioonassa 3. sijoittunut Kori-80. Koripalloliiton päätös on siten ollut sarjamääräysten vastainen.


Lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus ja valitusmaksu


HoNsU on voittanut valituksensa. Näin ollen Koripalloliiton vaatimus lautakuntakulujensa korvaamisesta hylättävä ja valitusmaksu on palautettava HoNsU:lle.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös koskien karsintapaikkaa naisten I divisioonaan on ollut miesten ja naisten I divisioonan karsintoja koskevien sarjamääräysten kohdan 3.3 vastainen.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                           Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Thomas Stenius, Kimmo Suominen ja Tom Hedkrok