17/2023 Fitness - Lautakuntamenettely - Valitusoikeus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS  Nro 17/2023
16.05.2023                             
Diaarinro  1/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Fitnessurheilu ry:n tuomaritoimikunnan päätös 5.12.2022

ASIA                 
Kurinpito

MUUTOKSENHAKIJA
A

KUULTAVAT
Suomen Fitnessurheilu ry
B

 

ASIAN TAUSTA

A on osallistunut 23.-24.2022 järjestetyn Fitness Classic -kilpailun acrobatic fitness -lajiin, jossa hänen kanssaan on kilpaillut myös B:n valmentama urheilija. B ei ole toiminut kysymyksessä olevan lajin tuomaripaneelissa.

Suomen Fitnessurheilu ry:n (SFU) tuomaritoimikunnan puheenjohtaja on toukokuussa 2022 antanut B:lle varoituksen.

A on toimittanut SFU:lle ensin kirjeen, jonka SFU:n hallituksen jäsen on 19.5.2022 kuitannut vastaanotetuksi ja tämän jälkeen vielä SFU:n hallitukselle osoitetun kirjeen 21.5.2022. Kirjeissä A on katsonut B:n syyllistyneen kilpailumanipulaatioon pitäessään SFU:n pyynnöstä 6.4.2022 acrobatic ja artistic fitnessin tuomarointia koskevan koulutuksen. Kirjeissä on todettu, että koulutus oli toteutettu B:n valmentamia urheilijoita suosivalla tavalla, muun ohella käyttäen videoita heidän suorituksistaan sekä korostaen heidän vahvuuksiinsa kuuluvien seikkojen merkitystä. Ainoa B:n valmentaman urheilijan alemmalle sijalle asettanut tuomari olikin C, joka ei ollut osallistunut B:n koulutukseen.

Kirjeissä todetun mukaan B:n toiminta oli lisäksi ollut Fitness Classic -viikonlopun aikana kyseenalaista erityisesti siltä osin kuin hän oli pyrkinyt ja onnistunut vaikuttamaan päätuomariin siten, että tämä oli muuttanut nimenomaisesti EM-kisapaikan saannin kannalta tärkeän acrobatic fitness -sarjan tuomaripaneelin kokoonpanoa, jossa A kisasi B:n valmentamaa urheilijaa vastaan. B oli tuonut päätuomarille esiin kysymyksen siitä, että tuomaripaneeliin kuului liikaa A:n entisiä tiimikavereita, minkä seurauksena yksi tuomareista oli vaihdettu C:hen, joka oli A:n mukaan eniten esteellinen B:n kanssa yhteisen valmennustoimintansa perusteella.

Lisäksi B oli kirjeissä todetun mukaan huutanut oman urheilijansa vapaaohjelman aikana tuomarivaatteet päällä välittömästi tuomariston takana aina kun urheilija oli tehnyt jotain korkealle arvosteltavaa. A:n mukaan B:n kilpailumanipulaatio oli vaikuttanut B:n valmentaman urheilijan menestykseen vapaaohjelmassa ja siten suoraan A:han. A on kirjeissään todennut B:lle annetun varoituksen olevan pieni seuraamus ja toivonut, että asia käsitellään uudelleen ja B:lle määrätään toimintakielto tai väliaikainen toimintakielto.


VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

SFU:n tuomaritoimikunta on päätöksessään 5.12.2022 antanut A:lle ja B:lle kirjalliset huomautukset.

Päätöksessä todetun mukaan tuomaritoimikunnan jäsenet ovat saaneet käsittelyssä jo aiemmin esillä olleet A:n ja B:n kirjalliset syytökset sekä vastineet hyvissä ajoin etukäteen, joiden pohjalta jokainen oli muodostanut mielipiteen tapahtuneesta sekä ratkaisuehdotuksen. Ratkaisu oli yksimielinen.

Päätöksen mukaan kilpailumanipulaation yritystä ei ollut voitu todeta lähetettyjen dokumenttien perusteella. Mahdollista kilpailumanipulaatioriskin tahallisuutta oli päätöksen mukaan mahdotonta niiden perusteella todistaa tai arvioida.

A:lle annetun huomautuksen osalta päätöksessä on todettu, että A oli käyttänyt väärin tuomaristatustaan tuomareiden yhteisessä palaverissa. Hän oli ollut kysymyksessä olevassa tapauksessa kilpailijan roolissa, mutta osallistunut kokoukseen toisen tuomarin välityksellä. A oli päätöksen mukaan haitannut SFU:n tuomareiden mainetta.

Päätöksessä on lisäksi todettu, että B:lle aiemmin annettu varoitus tullaan kumoamaan perusteettomana. B:n huomautuksen perusteena päätöksessä on todettu osittainen tuomarietiikan laiminlyönti tuomarin ja valmentajan roolien hetkellisen sekoittamisen perusteella tuomarikoulutukseen liittyen.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että SFU:n tuomaritoimikunnan päätös kumotaan kokonaisuudessaan ja A:lle annettu huomautus poistetaan. A on vaatinut lisäksi, että asia palautetaan SFU:n käsittelyyn B:lle annetun kurinpitoseuraamuksen koventamiseksi tai vähintään hänen aiemmin saamansa varoituksen palauttamiseksi. A on vielä vaatinut hänelle asiassa aiheutuneen valitusmaksun korvaamista.

A:lle annettu huomautus tuli poistaa ja sitä koskeva päätös kumota jo sillä perusteella, ettei häntä ollut kuultu huomautusta koskevan asian käsittelyssä. A:lla ei ollut tietoa muun ohella siitä, milloin, miten tai miksi kysymyksessä oleva asia oli noussut esille tuomaritoimikunnassa.

Päätös tuli kumota myös B:tä koskevalta osalta ja asia palauttaa SFU:lle uudelleen käsiteltäväksi, koska A:lla asianosaisena olevaa tiedonsaantioikeutta oli rikottu, kun hän ei ollut saanut tiedoksi B:n asiassa antamaa vastinetta eikä hänelle ollut varattu tilaisuutta lausua siitä.

Päätöksen perustelut olivat lisäksi niukat ja puutteelliset siltä osin kuin kilpailumanipulaatiota ei siinä todetun mukaan ollut voitu todeta, eikä päätöksessä ollut todettu mitään tuomaripaneelin vaihdoksista. Päätöksessä ei ollut otettu kantaa A:n tai B:n vastineessaan esittämiin seikkoihin, eikä vastineen sisältöä ole siinä avattu.

Päätös on kumottava myös sillä perusteella, että asian käsittelyyn kuluneen pitkän ajan kuluessa A:lle ei ollut annettu käsittelystä riittäviä tietoja, kuten että asia käsitellään SFU:n hallituksen sijaan sen tuomaritoimikunnassa.  A ei ole tietoinen myöskään siitä, kumman hänen antamansa selonteon perusteella asia on ratkaistu ja milloin tuomaritoimikunta on saanut pitkän käsittelyajan kuluessa asiakirjoihin tutustua. Asiaa oli myös selvitetty puutteellisesti, kun asian käsittelystä itsensä jäävännyttä SFU:n hallituksen jäsentä ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n asiantuntijoita ei ollut kuultu.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Fitnessurheilu ry on vastauksessaan katsonut, että tuomaritoimikunnan päätös tulee kumota siltä osin kuin se kohdistuu A:han ja vaatinut, että valitus hylätään B:tä koskevilta osin.

SFU on hyväksynyt A:n vaatimuksen 300 euron valitusmaksun korvaamisen osalta.

A:lle määrätyn huomautuksen osalta asian käsittelyssä on tapahtunut valituksessa todettu kuulemisvirhe, jonka perusteella päätös voidaan kysymyksessä olevalta osin kumota ja A:lle määrätty huomautus poistaa.

SFU on katsonut, ettei oikeusturvalautakunnan tule lausua B:n kurinpitoseuraamuksesta ensisijaisesti sillä perusteella, ettei B ole itse valittanut hänelle määrätystä kurinpitoseuraamuksesta ja päätös on siten sen osalta jäänyt pysyväksi.

Myöskään A ei ole vaatinut B:tä koskevan päätöksen sisällöllistä muuttamista, vaan ainoastaan asian palauttamista SFU:lle käsiteltäväksi. Oikeusturvalautakunnan kannanotto oli tarpeen myös siitä, oliko A:lla ylipäätään valitusoikeutta B:lle määrätystä kurinpitoseuraamuksesta ottaen muun ohella huomioon, ettei B ole lainkaan toiminut sen lajin tuomaripaneelissa, jossa A ja B:n valmentama urheilija olivat kilpailleet, vaan B oli jäävännyt itsensä siitä SFU:n sääntöjen mukaisesti.

Tuomaritoimikunta oli päätöksessään poistanut toimikunnan puheenjohtajan B:lle kilpailun jälkeen itsenäisesti antaman varoituksen, koska B:lle ei ollut varattu tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi.

A:n SFU:lle osoittamassa kirjelmässä ei ollut tuotu esille sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat B:n tuomarikoulutuksessa pitäneen esityksen rikkoneen asiasisältönsä puolesta kansainvälisen lajiliiton (International Fitness and Bodybuilding Federation IFBB) sääntöjä tai hänen vaikuttaneen tai pyrkineen vaikuttamaan myöhemmin pidettävän kilpailun lopputulokseen. Myöskään koulutukseen osallistuneet tuomarit eivät olleet ilmoittaneet koulutukseen liittyvistä epäkohdista. B ei lisäksi ollut koulutusta pitäessään voinut tietää, ketkä tuomareista osallistuvat koulutukseen ja ketkä ovat Fitness Classic -kilpailun tuomaripaneelissa kysymyksessä olevassa lajissa. Yksinomaan se, että B on käyttänyt valmentamiensa urheilijoiden suorituksia koulutuksen videomateriaalissa ei osoita pyrkimystä vaikuttaa kilpailun lopputulokseen. Koulutusmateriaalissa on lisäksi esiintynyt muitakin kuin B:n valmentamia urheilijoita.

B on tiedustellut kilpailun päätuomarilta acrobatic fitness -lajin tuomaripaneelin koostumuksesta, mitä IFBB:n säännöt eivät kuitenkaan kiellä. Päätöksen tuomaripaneelin koostumuksesta on tehnyt yksinomaan päätuomari.

SFU:n mukaan B:n on kuitenkin tuomarin roolissa ja vallinneissa olosuhteissa tullut ymmärtää, että käyttäessään tuomareille pidettävässä koulutuksessa itse valmentamiaan urheilijoita koskevaa materiaalia hänen menettelynsä saattoi luoda sellaisen IFBB:n arvojen vastaisen kuvan tuomarin vaikuttumisesta, jonka A oli koulutukseen osallistuessaan saanut. Tuomaritoimikunnan päätös oli siten B:lle annetun huomautuksen osalta oikea (IFBB:n säännöt, appendix 1, Code of Ethics, IFBB Consitution article 19.2.).  Perusteita seuraamuksen koventamiselle ei kuitenkaan ollut.

B on todennut muun ohella, että päätös hänelle annetun varoituksen peruuttamisesta on ollut oikea, koska hän ei ollut syyllistynyt kilpailumanipulaatioon. B:tä ei ollut varoitusta annettaessa kuultu, eikä hän ollut edes ymmärtänyt, millä perusteella varoitus oli annettu. B:lle annettu huomautus ja sen perusteena ollut mahdollinen vaikutelma valmentajan ja tuomarin roolin sekoittumisesta videodemonstraatioissa olivat kuitenkin olleet ymmärrettäviä.

B:n mukaan hänen toiminnallaan ei ollut ollut vaikutusta tuomareiden kilpailutilanteessa antamiin sijapisteisiin ja sijoituksiin. Hän ei ollut myöskään voinut päättää tuomariston jäseniä tai siihen tehtäviä muutoksia, sillä näistä vastasi vain kilpailun päätuomari.


VASTASELITYS

A on SFU:n vastineen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut muun ohella, että hän on ollut B:hen kohdistetussa kurinpitomenettelyssä asianosaisasemassa, koska asia on koskenut häntä ja B:lle annettu huomautus on perustunut hänen aloitteeseensa.

Valitukselle oli perusteet muun ohella siitä syystä, että A oli saanut B:n SFU:lle asiassa antaman vastineen tiedoksi vasta 7.12.2022 eli päätöksen tekemisen jälkeen eikä hänellä ole ollut tilaisuutta vastata siinä esitettyihin väitteisiin. Myös tuomaritoimikunnan päätöksen perustelut ovat käyneet ilmi vasta SFU:n oikeusturvalautakunnalle antamasta vastineesta. A:lla ei ole ollut tietoa siitä, minkä hänen lähettämänsä ja minkälaisen materiaalin perusteella ratkaisu on tehty. B:n SFU:lle antamassa vastineessa kerrotun perusteella ratkaisu on tehty A:n ensimmäisen lausuman perusteella, vaikka hän oli nimenomaisesti pyytänyt SFU:ta ratkaisemaan asian myöhemmin lähettämällään tarkemmalla ja täydentävällä lausumalla.

A on B:n lausuman johdosta todennut muun ohella, että hän oli urheilijana kokenut epäreiluna ja traumatisoivana kokemuksen kilpailla 24.4.2022 käydyssä acrobatic fitness -sarjassa, jossa hänen vastustajansa valmentaja B oli pitänyt retoriikaltaan erikoisen koulutuksen tuomareille kaksi viikkoa ennen kilpailua sekä pyytänyt kisan yhteydessä päätuomaria vaihtamaan tuomaripaneelia sillä perusteella, että A kilpaili kysymyksessä olevassa sarjassa.

A on todennut muun ohella, että tuomaripaneeliin vaihdoksen perusteella mukaan tullut tuomari toimii valmentajana B:n verkkovalmennuksessa ja hän on siten ollut esteellinen toimimaan tuomarina acrobatic fitness -sarjassa, jossa B:n valmentama urheilija kilpaili. B:n menestys valmentajana oli lisäksi edullista myös verkkovalmennuskokonaisuudelle, jossa paneeliin mukaan tulleella tuomarillakin oli oma valmennuksensa. Päätuomarille ei ollut mainittu näistä seikoista.

A:n mukaan SFU:lta on alun perin ollut kyseenalaista pyytää urheilijan valmentajalta koulutusta lajiin, jossa hänen urheilijansa kilpailee muutaman viikon kuluttua. Asian selvittäminen SFU:n toimesta on tärkeää siksi, että kilpailua on edeltänyt sen läpinäkyvyyttä vaarantanut toiminta.   


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohdat ja kysymyksenasettelu

SFU on vastauksessaan myöntänyt, ettei A:ta ollut hänelle annettuun huomautukseen johtaneessa kurinpitomenettelyssä lainkaan kuultu sekä hyväksynyt A:n vaatimuksen hänelle määrätyn huomautuksen poistamisesta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n valitus tulee siten hänelle määrätyn huomautuksen osalta hyväksyä jo riidattoman kuulemisvirheen perusteella.

Siltä osin kuin valitus koskee SFU:n päätöstä B:lle annetun varoituksen poistamisesta sekä hänelle määrättyä huomautusta, on oikeusturvalautakunnassa ensiksi ratkaistava, onko A:lla asiassa kysymyksessä olevalta osin valitusoikeus. Mikäli näin on, tulee asiassa valituksen johdosta arvioitavaksi, onko asian käsittelyssä tapahtunut sellainen menettelyvirhe, jonka perusteella asia tulee palauttaa SFU:n käsiteltäväksi. Valituksessa on tältä osin vedottu erityisesti siihen, ettei B:n SFU:lle antamaa vastinetta ollut ennen päätöksen tekemistä toimitettu A:lle tiedoksi ja ettei hänelle ollut varattu tilaisuutta lausua sen johdosta. Valituksessa on lisäksi vedottu muun ohella käsittelyn liialliseen kestoon ja valituksen kohteena olevan päätöksen perustelujen puutteellisuuteen. 

Sovellettavat säännöt

SFU:n yleisten sääntöjen mukaan SFU noudattaa International Fitness and Bodybuilding Federationin (IFBB) sääntöjä. SFU:n sääntöjen mukaan urheilija, valmentaja tai toimitsija, jonka käytös katsotaan heikentävän yhdistyksen tai IFBB:n mainetta, voidaan rangaista toimintakiellolla tai erottaa SFU:n alaisesta toiminnasta määräajaksi.

IFBB:n sääntöjen (IFBB Rules for bodybuilding and fitness, 2021 edition) kohdassa 14.7.1 on määrätty kilpailutuomareiden menettelystä seuraavaa:

“Under penalty of immediate dismissal from the judging panel, no judge will:

1.      Converse with any other judge or judges.

2.      Attempt to influence the decisions of any other judge or judges.

3.      Take photographs while the judging is in progress.

4.      Coach any competitor.

5.      Judge while under the influence of drugs or alcohol or consume alcoholic beverages while judging.”


IFBB Constitution (2023) -asiakirjan rangaistuksia koskevan kohdan 19.2 mukaan

“If a Member, whether athlete or official or a National, Regional or Continental Federation, is found guilty of contravening the Constitution and Rules, or of conduct prejudicial to the IFBB, said Member or National, Regional or Continental Federation may be reprimanded, fined, suspended or expelled from the IFBB.”

Yleisiä määräyksiä koskevan kohdan 19.3 alakohdassa 8 on todettu seuraavaa:

”Disciplinary action may be taken against any athlete or official who contravenes the IFBB Code of Ethics, attached as Appendix 1, which shall form an integral part of the Constitution and Rules.”

IFBB Code of Ethics -asiakirjan tuomareita koskevassa kohdassa on todettu muun ohella seuraavaa (alakohdat 1, 2, 7, 10, 13 ja 14):

”We, the judges, realizing that our actions and decisions as judges reflect on the good name of the sport, and realizing the responsibility thereby placed on us, pledge ourselves

-          to apply honestly, impartially, and objectively all of the rules governing competitions (1);

-          to safeguard the interests of all competitors on equal terms (2);

-          to refrain from attempting to influence the decisions of other judges or officials, and to respect their individual opinions and decisions (7);

-          to honor the special trust conferred upon us by our selection as judges, and to adhere to the standards of personal conduct expected of us (10);

-          to refrain from any conduct that may be considered prejudicial to the IFBB (13); and

-          to conduct ourselves at all times in a manner that reflects positively upon the image of the sport and the IFBB (14).”


A:n valitusoikeus

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa esitetyn perusteella SFU:n säännöissä ei ole määräyksiä kurinpitoasiassa noudatettavasta menettelystä eikä näin ollen muun ohella siitä, mitä tahoja on sääntöihin perustuvassa kurinpitoasiassa pidettävä asianosaisina taikka siitä, kenellä on oikeus saattaa kurinpitoasia vireille tai valittaa siinä annettavasta päätöksestä. Lautakunta arvioi siten A:n asianosaisasemaa oikeusturvalautakunnassa omien sääntöjensä perusteella.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 9 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Urheilun kurinpidossa on vakiintuneesti katsottu, että kurinpitomenettelyn asianosaisia ovat ne tahot, joiden oikeuteen tai etuun kurinpitomenettely välittömästi vaikuttaa (ks. esim. UOL 3/2019). Oikeusturvalautakunnan käytännössä kurinpitoseuraamuksen on katsottu ulottavan vaikutuksensa lautakunnan säännöissä tarkoitetulla tavalla valittajan oikeuteen tai etuun esimerkiksi tilanteessa, jossa kurinpitomenettelyn perusteena oli vähäistä vakavampi puuttuminen valittajan fyysiseen koskemattomuuteen ja menettelyn kohteena oli tekoon syyllistyneelle määrättävä kurinpitoseuraamus (UOL 10/2014). 

Tilanteessa, jossa seuran jäsenet olivat tehneet seuran hallitukselle esityksen eräiden henkilöiden seurasta erottamisesta, oikeusturvalautakunta on sen sijaan katsonut, etteivät esityksen tehneet jäsenet olleet erottamismenettelyn alettua siinä asianosaisia. Seuran hallituksen päätös, jolla esitys oli hylätty, ei siten ollut vaikuttanut heidän oikeuksiinsa lautakunnan säännöissä tarkoitetulla tavalla eikä heillä ollut oikeutta valittaa päätöksestä oikeusturvalautakuntaan (UOL 10/2012).

Asiassa esitetyn perusteella SFU on aloittanut B:hen kohdistuneen kurinpitomenettelyn A:n pyynnöstä, joka on perustunut ensinnäkin väitteeseen siitä, että B olisi kilpailutilanteen ulkopuolella pitämässään tuomarikoulutuksessa pyrkinyt vaikuttamaan tuomareihin siten, että nämä painottaisivat arvioinneissaan B:n valmentamien urheilijoiden vahvuuksiin kuuluvia seikkoja.

Oikeusturvalautakunta toteaa tältä osin, että SFU:n edellä kuvattujen sääntöjen mukaan kilpailutuomareina toimivat henkilöt ovat sitoutuneet muun ohella soveltamaan kilpailusääntöjä objektiivisesti sekä turvaamaan tasapuolisesti kilpailijoiden edut. Ottaen lisäksi huomioon tuomaritoimintaan yleisesti liittyvät vaatimukset oikeusturvalautakunta toteaa, että lajin arviointiperusteiden soveltamiseen liittyvien näkemysten esittämisen koulutustilaisuudessa ei voida sellaisenaan katsoa heikentävän tuomareiden kykyä tai halua jatkossa arvioida kilpailusuorituksia asianmukaisesti. Vaikka kysymyksessä siten olisikin sääntöjen vastaisena pidettävä tuomareihin kohdistuva vaikuttamisyritys, ei sen lähtökohtaisesti voida katsoa vaikuttavan kurinpitoasian asianosaisaseman muodostavalla tavalla niiden kilpailijoiden oikeuteen tai etuun, joiden suorituksia koulutukseen osallistuneet tuomarit myöhemmin kilpailuissa arvioivat.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettely on A:n tekemien pyyntöjen perusteella koskenut olennaisesti B:n lajin arvosteluperusteita käsitellessään esittämiä näkemyksiä sekä sitä, että hän oli käyttänyt koulutusmateriaalina omien valmennettaviensa suorituksia esittäviä videoita. Oikeusturvalautakunta toteaa, että väitettyyn menettelyyn ei liity sellaisia olosuhteita, joiden perusteella tällaisiin, kilpailutilanteen ulkopuolella järjestettyä koulutusta koskeviin väitteisiin perustuvan kurinpitomenettelyn voitaisiin katsoa vaikuttaneen myöhemmin acrobatic fitness -kilpailuun osallistuneen A:n etuun tai oikeuteen asianosaisaseman muodostavalla tavalla.

A on kurinpitomenettelyn käynnistäneissä pyynnöissä vedonnut toiseksi siihen, että B oli Fitness Classic -kilpailun yhteydessä esittänyt päätuomarille näkemyksensä siitä, että acrobatic fitness -sarjan tuomaripaneelin kokoonpanoon kuului A:n entisiä tiimikavereita, minkä johdosta päätuomari oli vaihtanut kokoonpanoon uuden tuomarin.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että päätuomari on tehnyt tuomaripaneelin kokoonpanoa koskevat päätökset harkintansa mukaan eikä tuomaripaneelin jäsenten mahdolliseen esteellisyyteen vaikuttavien seikkojen ja näkemysten saattamisella päätuomarin tietoon voida sellaisenaan katsoa olleen vaikutusta kilpailusuoritusten arviointiin tai muuten sillä tavoin A:n oikeuteen ja etuun, että hänellä olisi tällä perusteella katsottava olleen asianosaisasema B:n kurinpitomenettelyssä.

Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että A:n asianosaisasemaa B:hen kohdistetussa kurinpitomenettelyssä ei voida perustaa myöskään hänen väitteeseensä siitä, että päätuomarin tuomaripaneeliin valitsema C olisi ollut tehtävään esteellinen B:hen liittyvien kytkentöjensä vuoksi. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että A ei ole edes väittänyt, että päätuomari olisi valinnut C:n tuomaripaneeliin B:n aloitteesta.


Johtopäätös

Oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitomenettelyssä on A:lle annetun huomautuksen osalta tapahtunut menettelyvirhe, kun A:lle ei ole varattu tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi. Valituksen kohteena oleva päätös on siten tältä osin kumottava ja A:lle määrätty huomautus poistettava.

Siltä osin kuin A:n valitus on koskenut B:lle määrättyä kurinpitoseuraamusta, oikeusturvalautakunta katsoo, että A ei edellä todetun perusteella ole ollut B:hen kohdistettua kurinpitomenettelyä koskevassa asiassa asianosaisen asemassa, eikä hänellä ole ollut oikeutta valittaa B:lle siinä määrätystä seuraamuksesta. Valitus on sen vuoksi tältä osin jätettävä tutkimatta.    


Valitusmaksu ja lautakuntakulujen korvaaminen

A on vaatinut, että SFU velvoitetaan korvaamaan hänelle asiassa suoritettu valitusmaksu. SFU on hyväksynyt vaatimuksen perusteeltaan sekä 300 euron määräisenä.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaan jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Valitusmaksu voidaan palauttaa myös, jos siihen muutoin on erityisen painavia syitä.

Sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Pykälän 2 kohdan mukaan jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa.

A on voittanut asian edellä todetulla tavalla osittain. Lautakunta harkitsee oikeaksi palauttaa maksetusta 300 euron valitusmaksusta 150 euroa.  

A:lle on siten aiheutunut valitusmaksusta 150 euron kulu, jonka hän on vaatinut SFU:n korvaamaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että koska SFU on hyväksynyt A:n kuluvaatimuksen sekä perusteeltaan että koko valitusmaksun määrältä, on SFU velvoitettava korvaamaan A:lle valitusmaksusta aiheutuneet lautakuntakulut 150 eurolla.


Päätöslauselma

Suomen Fitnessurheilu ry:n tuomaritoimikunnan päätös 5.12.2022 kumotaan A:ta koskevalta osalta ja hänelle siinä määrätty huomautus poistetaan.

Valitus jätetään muilta osin tutkimatta.

Suomen Fitnessurheilu ry. velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut 150 eurolla.

Valitusmaksu palautetaan 150 euron osalta.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                     

Sanna Holkeri
Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen.