9/2010 Ampumaurheilu: Yhdistys- Jäsenoikeuksien rajoittaminen, Lautakuntamenettely- Lautakunnan toimivalta-Päätöksen lainvastaisuus, Arvokisajoukkue- Valinta joukkueeseen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 9/2010

7.4.2010            Diaarinro 20/2009


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n liittohallituksen päätös 27.10.2009 koskien urheilijan valmennustukisopimuksen solmimista


ASIA

Urheilijan valmennustukisopimus ym.


MUUTOKSENHAKIJA

Tiia Törmälä


KUULTAVA

Suomen Ampumaurheiluliitto ry


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n liittohallitus on päättänyt 27.10.2009, että urheilijan edustuskilpailu- ja muut maajoukkuesidonnaiset oikeudet edellyttävät kalenterivuonna 2010, että urheilija on sitoutunut Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n urheilijasopimukseen. Näin ollen kaikkien maajoukkueurheilijoiden ja edustustehtäviin valittavien urheilijoiden tulee allekirjoittaa liiton kanssa samansisältöinen urheilijasopimus.

Päätöksessään liitto on lisäksi ilmoittanut lopettavansa aktiiviset neuvotteluyritykset sopimuksen solmimiseksi Tiia Törmälän kanssa, koska Tiia Törmälä ei ole osoittanut kiinnostusta sopimuksen solmimiseen.


VALITUS PERUSTEINEEN

Tiia Törmälä on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja että oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n yksipuolisesti laatimaan urheilijasopimukseen sitoutuminen ei voi olla edellytys edustustehtäviin, arvokilpailuihin tai maajoukkueeseen valitsemiselle. Suomen Ampumaurheiluliitto ry tulee velvoittaa korvaamaan Tiia Törmälän lautakuntakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut 2 928 eurolla ja lautakunnan tulee palauttaa valitusmaksu.

Liittohallituksen päätös on sekä kilpailunrajoituslainsäädännön vastainen että Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n sääntöjen vastainen. Päätöksessä on kysymys myös jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Edelleen päätöksessä on kysymys urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin vastoin selviä valintakriteereitä. Näin ollen oikeusturvalautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksen. Perusteluinaan Törmälä on esittänyt seuraavaa:


(a)   Kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisuus

Ampumaurheilija harjoittaa huipputasolla elinkeinoa. Urheilijalla täytyy olla oikeus harjoittaa elinkeinoaan ilman, että sitä kohtuuttomasti rajoitetaan määräävässä markkina-asemassa olevan lajiliiton toimesta. Törmälä on pyrkinyt neuvottelemaan Suomen Ampumaurheiluliiton kanssa urheilijasopimuksen ehdoista, mutta ehtojen sisällöstä ei voitu neuvotella. Urheilijan on pakko hyväksyä urheilijasopimuksen ehdot, jos hän aikoo osallistua maajoukkuetoimintaan ja arvokilpailuihin.

Suomen Ampumaurheiluliitolla on määräävä markkina-asema maajoukkueurheilijoiden valinnassa ja arvokilpailuvalinnoissa. Liitto käyttää asemaansa väärin, jos liitto urheilijasopimuksen turvin rajoittaa kilpailua spon­-sori-, mainos- ja yhteistyökumppaneiden markkinoilla.

Urheilijasopimuksen turvin Suomen Ampumaurheiluliitto pidättää kohtuuttoman suuren osuuden mainospaikoista ja urheilijan mahdollisuuksista saada sponsorituloja. Suomen Ampumaurheiluliitto käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa ja liiton toiminta on kilpailunrajoituslainsäädännön vastaista.

Urheilijalla tulee olla mahdollisuus tulojen hankintaan ja elinkeinon harjoittamiseen mainospaikkoja myymällä sekä tekemällä mainossopimuksia eikä näiden urheilijan omien sponsorisopimusten tule estää urheilijan osallistumista arvo- ja edustuskilpailuihin. Liitot ja kilpailujen järjestäjät saavat rajoittaa mainontaa, mutta tällaiset rajoitukset eivät saa kohtuuttomasti ja suhteellisuusperiaatteen vastaisesti rajoittaa urheilijan oikeutta kilpailla sponsorituloista. Nyt kysymyksessä olevassa urheilijasopimuksessa on useita kohtuuttomia sopimusehtoja. Lajiliitto ei saa määräävän markkina-asemansa turvin sanella ehtoja, joilla se rajoittaa urheilijan vapautta harjoittaa elinkeinoaan.

Suomen Ampumaurheiluliiton päätös asettaa sellaisia ehtoja arvokilpailuvalinnalle, jotka ovat selvästi kilpailunrajoituslain vastaisia. Kysymys on siitä, että Suomen Ampumaurheiluliitto pidättäytyy liikesuhteesta ilman asiallista syytä.


(b)   Sääntöjen vastaisuus

Suomen Ampumaurheiluliiton säännöt eivät edellytä urheilijasopimuksen allekirjoittamista edellytyksenä sille, että urheilija voitaisiin valita arvokilpailuihin. Tällainen ehto ei sisälly julkistettuihin valintakriteereihin. Liittohallituksen päätös on sääntöjen ja valintakriteerien vastainen.

Suomen Ampumaurheiluliitto on julkistanut internet-sivuillaan kilpailutoiminnan valintajärjestelmän ja valintakriteerit. Liittohallituksen päätös siitä, että näihin kriteereihin kuuluu myös urheilijasopimuksen allekirjoittaminen, oli julkistettujen valintakriteerien vastainen.

Liittohallituksen tulee liiton toimintasääntöjen 20 §:n mukaan hoitaa liiton asioita lain, toimintasääntöjen ja liiton kokouksen sekä liittovaltuuston päätösten mukaisesti. Liittohallituksen päätös ei ole lain mukainen, joten tätä kautta päätös on myös toimintasääntöjen vastainen. Liittohallituksella ei ole myöskään toimivaltaa tehdä päätöstä siitä, että valintakriteereihin lisätään urheilijasopimuksen solmimista koskeva ehto ja tällä tavoin urheilijan oikeuksia rajoitetaan.


(c)Jäsenoikeuksien rajoittaminen

Edellytys urheilijasopimuksen allekirjoittamisesta rajoittaa myös Törmälän jäsenoikeuksia. Törmälä ei ole Suomen Ampumaurheiluliiton jäsen, mutta hän on tämän jäsenjärjestön Rauman Seudun Urheiluampujien jäsen. Tätä kautta Törmälällä on oikeus tulla valituksi arvokilpailuihin, kansainvälisiin edustuskilpailuihin ja maajoukkueeseen, jos urheilulliset näytöt tällaiseen valintaan edellyttävät. Lisäedellytyksenä ei voinut enää olla urheilijasopimuksen allekirjoittaminen.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ampumaurheiluliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että Tiia Törmälä velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 7 515,20 eurolla korkoineen.

Urheilijasopimus ei rajoita urheilijan oikeuksia kohtuuttomasti ja sopimuksen asettamat rajoitteet perustuvat objektiivisiin Suomen Ampumaurheiluliiton tarkoitusperän mukaisiin ampumaurheilun edistämiseen ja sen talouden turvaamiseen liittyviin syihin. Sopimuksen velvoitteet perustuvat Suomen Ampumaurheiluliiton yhteistyökumppaneiden tai kansainvälisen lajiliiton taikka olympiakomitean ja opetusministeriön asettamiin velvoitteisiin. Sopimuksen asettamat sitoumukset urheilijalle ovat alalla yleisiä ja tavanomaisia.

Suomen Ampumaurheiluliitto kohtelee samalla tasolla kilpailevia ampujia yhdenvertaisesti ja edellyttää urheilijasopimuksen allekirjoittamista. Tämän johdosta Tiia Törmälälle ei voida myöntää erivapauksia urheilijasopimuksen osalta.

Suomen Ampumaurheiluliitto tukee nuoria ja junioriampujia asettamalle heidän käyttöönsä liiton valmennus- ja maajoukkueryhmän leiritys- ja valmennusavun. Maajoukkue- ja kehitysryhmiin valittuja urheilijoita kohdellaan tasapuolisesti ja pitkäjänteisesti tavoitteena kehittää ja valmentaa heistä yhteistyössä henkilökohtaisen valmentajan kanssa kansainvälisiä huippuampujia. Tiia Törmälä on käynyt läpi tämän liiton juniori- ja nuorten valmennus- ja kehitystoimen.

Urheilijasopimuksen mainospaikkojen jakaminen perustuu kansainvälisen olympiakomitean, kansallisen olympiakomitean ja kansainvälisen ampumaurheiluliiton määräyksiin. Mainospaikkojen jakaminen ei ole lajiliittoon nähden kohtuuttoman edullinen eikä toisaalta rajoita urheilijan taloudellista toimintavapautta suhteettomasti. Rajoitukset ovat voimassa sopimuksen mukaisesti vain maajoukkuetehtävissä ja niihin liittyvissä edustustehtävissä sekä kilpailumatkoilla ja kilpailuissa. Kotimaan toimintaa sopimus rajoittaa vähän. Urheilijasopimus tarjoaa myös etuisuuksia urheilijalle. Urheilijasopimus ei rajoita Tiia Törmälän oikeutta käyttää haluamaansa panosta ampumisessa. Myöskään Tiia Törmälän oikeutta valita haluamansa valmentaja sopimus ei rajoita.


VASTASELITYS

Tiia Törmälä on Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että Suomen Ampumaurheiluliitto on urheilijaan nähden määräävässä markkina-asemassa. Määräävässä markkina-asemassa olevaa elinkeinonharjoittajaa eli tässä tapauksessa lajiliittoa koskee ehdoton määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto. Määräävässä markkina-asemassa oleva ei saa asettaa kohtuuttomia sopimusehtoja eikä kytkeä yhteen monopoliasemaansa ja kilpailunalaista tuotetta. Edelleen kiellettyä on vaikeuttaa urheilijan toimintaa, rajoittaa elinkeinonharjoittamisen vapautta ja rikkoa tasapuolisuuden vaatimusta.

Suomen Ampumaurheiluliiton päätös on kohtuuton ja kilpailunrajoituslain vastainen seuraavilla tavoilla:

1)     sopimuksella siirretään lajiliitolle yksipuolisesti urheilijan kaupalliseen hyödynnettävyyteen liittyviä oikeuksia;

2)     sopimus rajoittaa liiaksi urheilijan mahdollisuuksia hankkia omia yhteistyökumppaneita ja mainos- sekä sponsorituloja;

3)     sopimuksen rajoitukset esimerkiksi panosmerkkien / panosvalmistajien sekä kuulosuojaimien osalta rajoittavat kohtuuttomasti kilpailua;

4)     sopimus velvoittaa osallistumaan valmennus- ja leiritysohjelmaan, vaikka sellainen muodostuu kohtuuttomaksi;

5)     Suomen Ampumaurheiluliiton päätös on virheellinen ja

6)     Suomen Ampumaurheiluliiton päätös urheilijasopimuksen laatimisen osalta rajoittaa urheilijalle kuuluvia perustuslaillisia oikeuksia.

Tiia Törmälä on vastaselityksessään viitannut myös oikeusturvalautakunnan ratkaisuun 4/2009 (dnro 10/2008) ja kilpailuviraston ratkaisuun 756/61/04.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisu

I Tosiasiat

Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n liittohallitus on päättänyt 27.10.2009, että urheilijan edustuskilpailu- ja muut maajoukkuesidonnaiset oikeudet edellyttävät kalenterivuonna 2010, että urheilija on sitoutunut Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n urheilijasopimukseen. Näin ollen kaikkien maajoukkueurheilijoiden ja edustustehtäviin valittavien urheilijoiden tulee allekirjoittaa liiton kanssa samansisältöinen urheilijasopimus.

Tiia Törmälä ei ole allekirjoittanut Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n ”Urheilijan valmennustukisopimus 2010” nimellä otsikoitua sopimusta.


II Lautakunnan toimivaltaa koskevat sääntömääräykset ja kysymyksen asettelu lautakunnassa

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Edelleen lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan oikeusturvalautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Arvokilpailuvalintaa koskeva lautakunnan toimivalta koskee konkreettista valintaratkaisua, siis urheilijan valintaa määrättyyn arvokilpailuun. Tässä tapauksessa valituksen kohteena olevalla ratkaisulla ei ole valittu ketään eikä jätetty Törmälän valitsematta arvokilpailuun. Kyse ei siten ole lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin tarkoittamasta arvokilpailuvalintaa koskevasta ratkaisusta.

Törmälän väite siitä, että liittohallituksen päätös rajoittaa hänen osallistumistaan arvokilpailuihin liittyy siten kysymyksiin siitä, onko liittohallituksen päätös liiton toimintasääntöjen vastainen ja rajoittaako liittohallituksen päätös Törmälän jäsenoikeuksia.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen päätös sääntöjen vastainen tai rajoittaako päätös Törmälän jäsenoikeuksia sillä tavoin kuin lautakunnan säännöissä tarkoitetaan.


III Urheilijasopimuksen solmimista edellyttävän liittohallituksen päätöksen sääntöjen vastaisuus

Törmälän valitus perustuu keskeisesti siihen, että Suomen Ampumaurheiluliitto on määräävässä markkina-asemassa, koska liitto yksin valitsee ampujat maajoukkueisiin ja arvokilpailuihin. Törmälän mukaan tällaisessa asemassa liitto käyttää määräävää markkina-asemaansa väärin, jos se asettaa kohtuuttomat ehdot maajoukkuetehtäviin ja arvokilpailuihin valittaville. Edustusoikeuksien myöntämisen vastapainona liitto edellyttää kohtuuttoman urheilijasopimuksen allekirjoittamista. Liittohallituksen päätös on Törmälän mukaan (a) kilpailunrajoituslain vastaisena liiton toimintasääntöjen vastainen ja (b) toisaalta päätös on muutenkin liiton toimintasääntöjen vastainen.


(a)   Kilpailunrajoituslain vastaisuus

Toimintasäännöissä liittohallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita muun ohella lain mukaisesti. Törmälä on valituksessaan katsonut, että liittohallituksen päätös ja urheilijasopimuksen sisältö ei ole kilpailunrajoituslain mukainen ja tätä kautta liittohallituksen päätös on myös toimintasääntöjen vastainen. Näin ollen vaatimus päätöksen vahvistamisesta sääntöjen vastaiseksi tarkoittaa kilpailunrajoituslain vastaisuutta.

Siltä osin kuin Törmälä on valituksessaan katsonut liittohallituksen päätöksen edellyttämän urheilijasopimuksen tekemisen sinänsä olevan kilpailunrajoituslain vastainen, lautakunta toteaa seuraavan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen vaan sen toimivaltaan kuuluvat edellä mainittujen sääntöjen 3 §:ssä mainitut asiat.

Lautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen tutkiminen, onko Suomen Ampumaurheiluliiton toiminta määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja estääkö liiton toiminta Törmälää harjoittamasta ammattiaan ampujana. Tältä osin toimivaltaisia voivat olla muun muassa kilpailuviranomaiset. Siitä, että liiton toiminnan väitetään olevan kilpailunrajoituslainsäädännön vastaista, ei myöskään seuraa, että toiminta voisi tällä samalla perusteella olla myös liiton sääntöjen vastaista.

Lautakunta toteaa edelleen, että kilpailuvirasto on päätöksessään 11.11.2004 (Dnro 756/61/04) ottanut kantaa urheilun sponsoritoiminnan erimielisyyksiin lajiliiton ja yksittäisen urheilijan välillä. Urheilijat olivat kilpailuvirastolle toimittamassaan pyynnössä katsoneet, että lajiliiton toiminta oli määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Lajiliitolla oli urheilijoiden mukaan monopoliasema eikä lajiliitto ollut hyväksynyt urheilijoiden hankkimia sponsoreita. Lajiliitto oli ilmoittanut sulkevansa urheilijat maajoukkuetoiminnan ulkopuolelle ja estävänsä heidän osallistumisensa kansainvälisiin kilpailuihin, jos urheilijat yrittäisivät osallistua muiden sponsorien kuin lajiliiton yhteistyökumppaneiden mainoksissa.

Kilpailuvirasto katsoi lausumillaan perusteilla, että lajiliiton ja urheilijoiden välisen valmennussopimuksen yhteistyökumppania koskevaan sponsorimarkkinoihin vaikuttavaan toimialarajaukseen ei näytä liittyvän kilpailunrajoituslain kannalta ongelmallisia piirteitä.

Näin ollen lautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, liittykö Suomen Ampumaurheiluliiton urheilijasopimukseen kilpailunrajoituslain näkökulmasta ongelmallisia piirteitä. Siltä osin kuin Törmälä on valituksessaan vedonnut siihen, että liittohallituksen päätös ja urheilijasopimuksen yksittäiset sopimusehdot ovat kilpailunrajoituslain vastaisia, lautakunta jättää valituksen tutkimatta.

 

(b) Päätöksen muu sääntöjen vastaisuus

Törmälä on valituksessaan väittänyt, että liittohallituksen päätös siitä, että arvokilpailuihin osallistumisen edellytyksenä oli urheilijasopimuksen allekirjoittaminen, oli julkaistujen valintakriteerien vastainen. Edelleen päätös oli Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasääntöjen 20 §:n vastainen.

Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasääntöjen 20 §:n mukaan liittohallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä ja sen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen, liiton kokouksen ja liittovaltuuston päätösten samoin kuin soveltuvin kohdin Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen mukaisesti sekä edustaa liittoa. Edelleen sääntöjen 20 §:n 9- ja 11 -kohdan mukaan liittohallituksen tehtävänä on valita Suomen Ampumaurheiluliiton edustajat ulkomaisiin kilpailuihin ja ratkaista alansa kilpailukelpoisuus- ja edustusriitakysymykset.

Lautakunta toteaa, että liittohallituksen toimivaltaan kuuluu edellä mainittujen sääntökohtien mukaan arvokilpailuvalinnat ja sen myötä myös niiden perusteiden vahvistaminen, joilla valinnat toimitetaan.

Lautakunta toteaa, että asiassa esitetyn Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailutoiminnan valintajärjestelmän ja valintakriteerien mukaan arvokilpailuihin valitaan ensisijaisesti liiton vuoden 2010 maajoukkueryhmiin kuuluva. Urheilija voi näyttöjen perusteella tulla valituksi maajoukkueryhmiin myös kauden aikana ja sitä kautta hänellä on mahdollisuus tulla valituksi arvokilpailuihin.

Näin ollen valintakriteerien mukaan arvokilpailuedustus tapahtuu maajoukkueryhmän kautta. Maajoukkueryhmään kuuluminen edellyttää puolestaan urheilijasopimuksen allekirjoittamista. Näin ollen Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen päätös ei ole julkaistujen valintajärjestelmän ja valintakriteerien kanssa ristiriitainen eikä liittohallitus ole ylittänyt asiassa myöskään toimivaltaansa päätöstä tehdessään.

Törmälä on vastaselityksessään viitannut myös oikeusturvalautakunnan ratkaisuun 4/2009 (Dnro 10/2008). Mainittu ratkaisu koskee oikeutta osallistua kotimaiseen kilpailutoimintaan. Kilpailusääntöjen mukaan osallistumisoikeuden edellytyksenä oli voimassa oleva kilpailulisenssi. Lajiliitto oli kuitenkin vaatinut urheilijalta kilpailulisenssin lisäksi sellaisen sopimuksen allekirjoittamista, jonka päätarkoitus oli estää urheilijaa osallistumasta toisen kilpailevan liiton kilpailuihin. Lautakunnassa oli kysymys siitä, oliko mainitun sopimuksen vaatiminen kilpailusääntöjen vastaista.

Lautakunta katsoi, että kilpailutoimintaan osallistumista koskevan rajoituksen osalta kysymys oli merkittävästä rajoituksesta ja tämän vuoksi rajoituksesta olisi tullut olla säännöissä nimenomainen määräys.

Näin ollen ratkaisu koskee erilaista tilannetta kuin mistä nyt on kysymys eikä tuon ratkaisun lopputuloksella ole ratkaisevaa merkitystä nyt kysymyksessä olevaa tapausta arvioitaessa.


IV Jäsenoikeuksien rajoittaminen

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen Ampumaurheiluliiton toimintasäännöissä ei ole määräyksiä siitä, millä perusteilla kansainvälisiin kilpailuihin tai arvokilpailuihin osallistumisesta päätetään eikä siitä, millä edellytyksillä edustusjoukkue voidaan olla lähettämättä. Näin ollen sääntöjen mukaan maajoukkuevalinnat ja edustusjoukkueen lähettäminen arvokilpailuihin jää pääosin liiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan.

Yksittäisen urheilijan niin sanottuihin subjektiivisiin oikeuksiin ei kuulu päästä osallistumaan kansainvälisiin arvokilpailuihin vaan Suomen Ampumaurheiluliiton tehtäviin kuuluu kotimaisena lajiliittona päättää siitä, millä perusteilla valinnat tehdään ja miten arvokilpailuihin osallistumisesta päätetään. Näin ollen liittohallituksen päätös ei ole rajoittanut Törmälän jäsenoikeuksia.


V Tiivistelmä lautakunnan kannanotoista

(1) Törmälän vaatimus liittohallituksen päätöksen ja urheilijasopimuksen yksittäisten sopimusehtojen lain vastaisuudesta tai kohtuuttomuudesta ja toisaalta päätöksen sääntöjen vastaisuudesta koskee kilpailunrajoituslain soveltamisalaan liittyviä kysymyksiä. Tällaisten kysymyksien tutkiminen ei lautakunnan sääntöjen 3 §:n nojalla kuulu lautakunnan toimivaltaan.

(2) Siltä osin kuin Törmälä on väittänyt liittohallituksen päätöksen olevan julkaistujen valintakriteerien vastainen taikka rajoittavan Törmälän jäsenoikeuksia, lautakunta on edellä lausutuilla perusteilla katsonut, ettei liittohallituksen päätös ole ristiriidassa julkaistujen valintakriteerien kanssa eikä päätös ole myöskään rajoittanut Törmälän jäsenoikeuksia.


VI Lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Edelleen, jos lautakunta valituksen hylätessään katsoo, että asia on ollut niin epäselvä, että valitukseen on ollut aihetta, sen on määrättävä, että kumpikin asianosainen kärsii kulunsa.

Törmälän valituksen keskeisenä perusteena oleva kilpailuoikeudellinen arviointi ei kuulu lautakunnan toimivaltaan, eikä asiaan liity merkittävää epäselvyyttä lautakunnan toimivallan osalta. Sen vuoksi olisi kohtuutonta, jos Suomen Ampumaurheiluliitto joutuisi itse vastaamaan sille menettelyn johdosta syntyneistä kuluista. Kohtuulliseksi kulujen määräksi lautakunta harkitsee 1 000 euroa.


Päätöslauselma

Siltä osin kuin valituksessa on vaadittu Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n liittohallituksen päätöksen 27.10.2009 kumoamista sillä perusteella, että päätös on kilpailunrajoituslain vastainen, valitus jätetään tutkimatta.

Muilta osin valitus hylätään.

Tiia Törmälä on velvollinen suorittamaan Suomen Ampumaurheiluliitto ry:lle menettelyn aiheuttamista kuluista 1 000 euroa.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila, Tuomas Ojanen ja Pekka Timonen.