8/2013 Agility Lautakuntamenettely - Valituksen tutkiminen - Lopullinen päätös


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 8/2013

24.5.2013    Diaarinro 8/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Agilityliitto ry:n hallituksen päätös 28.10.2012


ASIA

Kilpailukielto ym.


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Agilityliitto ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Agilityliitto ry:n hallitus (Agilityliitto) on 28.10.2012 tekemällään päätöksellä määrännyt A:n kahden vuoden arvokilpailukieltoon sekä erottanut hänet luottamustehtävistä. Päätöksen mukaan todistajien lausunnoista laadittava yhteenveto toimitetaan lausuttavaksi ja asiassa annetaan päätös 15.11.2012. Päätöksen mukaan asian käsittelyn ajaksi A:lta evätään toimiminen Top Team -valmentajana ja päävalmentajana. Lisäksi A:ta on kehotettu olemaan sivussa muistakin luottamustehtävistä.


Agilityliitto on todennut päätöksensä perusteena, että maajoukkueen jäsenet olivat urheilijasopimuksen allekirjoittaessaan sitoutuneet noudattamaan yleistä lainkuuliaisuutta sekä reilun pelin periaatteita. Joukkueen jäsenet olivat myös sitoutuneet pidättäytymään epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä sekä käyttäytymään muutoinkin tavalla, joka oli kunniaksi agilityurheilulle ja joka kohotti sen mainetta.


A ja eräs toinen joukkueen urheilija olivat julkisesti ja äänekkäästi esittäneet loukkauksia toisiaan ja muita lajin harrastajia kohtaan. Tällainen toiminta ei osoittanut sellaista harkintakykyä ja asianmukaista käyttäytymistä kuin Suomea edustavilta agilityurheilijoilta oli syytä odottaa. Lisäksi A oli kohdistanut fyysistä väkivaltaa paikalle tulleeseen kolmanteen henkilöön. Tällä menettelyllä A oli käyttäytynyt epäurheilijamaisesti ja toiminut tavalla, joka ei ollut kunniaksi agilityurheilulle.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että kilpailu- ja toimitsijakielto kumotaan ja Agilityliitto velvoitetaan korvaamaan saamatta jäänyt valmennuspalkkio 1 130 euroa ja hänen lautakuntakulunsa.  


A:lle määrätty seuraamus oli perusteiltaan väärä, asianosaisten kuuleminen oli laiminlyöty, päätöstä tehtäessä ei ollut noudatettu hyvää hallintotapaa ja määrätty rangaistus oli väitettyyn tekoon nähden kohtuuton.


Määrätty rangaistus perustui urheilijasopimukseen. Voimassa ei ollut kurinpitosääntöjä eikä muita sääntöjä. Määrätty seuraamus ei perustunut sääntöihin. Tapahtumat ajoittuivat vapaa-ajalle, joten Agilityliiton kurinpitovalta ei ulottunut tapahtumiin.


A:ta ei ollut kuultu asianmukaisesti. Joukkueenjohtaja ei ollut kuullut A:ta tapahtumien jälkeen, kuten oli tapahtunut kahden muun tapahtumissa mukana olleen henkilön osalta. A oli antanut tapahtumista oman selvityksensä Aglilityliitolle, mutta A ei ollut saanut tiedokseen muiden antamia selvityksiä tapahtumista. A:lle oli toimitettu tiedoksi Agilityliiton laatima yhteenveto tapahtumista ja A oli vaatinut suullista käsittelyä, jota ei ollut toimitettu.


Agilityliitto oli käsitellyt asiaa hallituksen kokouksessa 28.10.2012 ja päättänyt asioista. Tämän jälkeen Agilityliitto oli laatinut yhteenvedon tapahtumista ja yhteenvedosta oli varattu tilaisuus lausua 11.11.2012 mennessä. Tapahtumienkulusta ja seuraamuksesta oli tosiasiassa päätetty 28.10.2012 ja tämän jälkeen A:lle varattu muodollinen mahdollisuus lausua asiasta. Yhteenvedon laatinut henkilö oli ollut myös esteellinen, koska hän oli tapahtumissa mukana olleiden toisen osapuolen edustaman yhteisön jäsen.


Agilityliiton laatima yhteenveto antoi tapahtumista väärän kuvan. Tapahtumat oli tulkittu yksin A:n syyksi.


A:lle määrätty kahden vuoden kilpailukielto, erottaminen luottamustehtävistä ja valmentajantehtävistä erottaminen eivät perustuneet maajoukkuesopimukseen eivätkä muihinkaan sääntömääräyksiin. Määrätty seuraamus rajoitti suhteettomasti myös A:n elinkeinotoimintaa agilityvalmentajana. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Agilityliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus ennenaikaisena hylätään ja A velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut.  


Valituksen kohteena olevalla päätöksellä A:lle ei ollut määrätty kilpailukieltoa eikä erotettu luottamustehtävistä tai valmennustehtävistä. Agilityliitto ei ole määrännyt A.lle lopullisia seuraamuksia ja valituksen kohteena olevan asian käsittely oli edelleen kesken. A:n toimintaa asian käsittelyn aikana ei ole miltään osin rajoitettu.


MM-kilpailujen aikaisia tapahtumia oli käsitelty hallituksen kokouksessa 28.10.2012, mutta päätöstä määrättävistä seuraamuksista ei ollut tehty. Asian käsittelyä oli jatkettu ja toiminta kokouksen jälkeen osoittaa, että seuraamuksia ei ollut lopullisesti määrätty ja A:lta oli pyydetty lausumaa todistajien kertomuksista laaditusta yhteenvedosta. A oli kokouksen jälkeen toiminut valmentajana muun muassa kolmella Top Team -leirillä.


Agilityliiton hallituksen käytettävissä oli joukkueenjohtajan laatima raportti, asianosaisten laatimat lausumat sekä kuuden paikalla olleen henkilön laatimat lausumat tapahtumista. Agilityliitto ei ollut kuitenkaan tehnyt asiassa päätöstä, vaan asian käsittely oli 10.12.2012 siirretty Suomen Kennelliiton käsiteltäväksi. Asian käsittely oli Kennelliitossa kesken.


A:n menettelyä tulee arvioida urheilijasopimuksen perusteella. Illanvietto oli liittynyt kiinteästi A:n edustustehtäviin ja näin ollen käyttäytyminen tulee olla urheilijasopimuksessa määritetyn mukaista. Määrättyä seuraamusta harkittaessa huomiota oli kiinnitetty teon moitittavuuteen sekä seuraamusten vaikutuksiin ja seuraamuksesta aiheutuvaan haittaan.


Asian käsittelyyn osallistuneet henkilöt eivät olleet esteellisiä. Valituksessa mainittu EL oli valittu toisen osapuolen edustaman yhteisön jäseneksi vasta 19.12.2012.


Korvausvaatimus valmennuspalkkion menettämisestä oli perusteeton, koska A ei ollut erotettu valmentajan tehtävästä.


VASTASELITYS

A on Agilityliiton vastauksen johdosta toimittamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Agilityliiton hallitus oli kokouksessaan 28.10.2012 päättänyt urheilijasopimuksen mukaisista sanktioista ja asia oli tosiasiassa päätetty tuossa kokouksessa, vaikka todistajien lausumista laadittu yhteenveto oli vielä lähetetty lausuttavaksi. Agilityliiton hallituksen kokouksessa 10.12.2012 ei ole käsitelty enää urheilijasopimuksen mukaisia rangaistuksia, vaan käsittely on koskenut kurinpitomenettelyä. Asia oli siirretty Kennelliiton käsiteltäväksi ja tämä kurinpitoasia oli urheilijasopimuksen mukaisesta asiasta täysin erillinen asia.


A:n kuuleminen asian käsittelyn aikana oli laiminlyöty ja hän oli vasta oikeusturvalautakunnan käsittelyn aikana saanut tutustuttavakseen tapahtumista laaditut selvitykset. Urheilijasopimuksen mukaisia edellytyksiä seuraamuksen määräämiselle ei ollut ja joka tapauksessa määrätty seuraamus oli urheilijasopimuksen vastainen sekä liian ankara.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Valmennuspalkkion korvaamista koskeva vaatimus

 

A:n valituksessaan esittämä vaatimus valmennuspalkkion korvaamisesta jätetään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


I Kysymyksenasettelu

 

Agilityliiton hallitus on 28.10.2012 käsitellyt agilityn MM-kilpailujen aikana paikallisessa ravintolassa tapahtuneeseen illanviettoon 7. – 8.10.2012 liittyneitä tapahtumia. Puolen yön aikoihin A:n ja maajoukkueen urheilijan välillä oli ollut sanallista riitelyä. Tämän jälkeen urheilijan avopuoliso oli tullut paikalle ja tämän sekä A:n välillä oli ollut fyysinen kontakti, jonka yhteydessä A oli lyönyt nyrkillä urheilijan avopuolisoa kasvoihin.


Agilityliiton hallitus on 28.10.2012 määrännyt kahden vuoden arvokilpailukiellon sekä erottanut luottamustehtävistä ja valmentajan tehtävistä. Päätöksen mukaan todistajien lausunnoista laadittava yhteenveto toimitetaan lausuttavaksi ja asiassa annetaan päätös 15.11.2012. Päätöksen mukaan asian käsittelyn ajaksi A:lta evätään toimiminen Top Team -valmentajana ja päävalmentajana. Lisäksi A:ta on kehotettu olemaan sivussa muistakin luottamustehtävistä.


Agilityliitto on vastauksessaan todennut, että A:lle ei ollut määrätty lopullista seuraamusta ja että asian käsittely oli siirretty Kennelliittoon. Asiassa on ensin kysymys siitä, voidaanko A:n valitus ottaa tutkittavaksi. Jos valitus voidaan osaksi tai kokonaan tutkia, kysymys on tämän jälkeen siitä, onko määrätty seuraamus perustunut urheilijasopimukseen tai muihin sääntömääräyksiin. Kysymys on tällöin myös kurinpitomenettelystä ja erityisesti, onko A:lle varattu asianmukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi.


II Valituksen tutkimisen edellytykset

 

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys


1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


A on vastaselityksessään katsonut, että Agilityliiton hallitus oli 28.10.2012 määrännyt urheilijasopimuksen nojalla seuraamukset ja että asian käsittelyn jatkamisessa 10.12.2012 sekä asian siirtämisessä Kennelliiton käsiteltäväksi oli kysymys urheilijasopimuksesta erillisestä kurinpitoasiasta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Agilityliiton hallitus on päätöksestä 28.10.2012 ilmenevällä tavalla aloittanut asian käsittelyn ja päättänyt A:lle määrättävästä seuraamuksesta kuitenkin niin, että asiassa hankittuja todistajanlausuntoja koskevat yhteenvedot toimitetaan asianosaisille, joille varataan tilaisuus esittää niistä näkemyksensä. Ratkaisun mukaan asiassa annetaan päätös 15.11.2012. Asiassa ei ole kuitenkaan tehty päätöksessä ilmoitetulla tavalla päätöstä 15.11.2012, vaan asian käsittely on 10.12.2012 tehdyllä päätöksellä siirretty Kennelliittoon.


Esitetyn selvityksen mukaan A:lle ei siten ole määrätty lopullista seuraamusta sen paremmin urheilijasopimuksen perusteella kuin kurinpitomääräystenkään nojalla. Koska lopullista seuraamusta ei ole määrätty, oikeusturvalautakunta ei voi ottaa tutkittavakseen A:n valitusta, jossa hän on vaatinut, että kilpailu- ja toimitsijakielto kumotaan.


III Lautakuntakulut


Lautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne korvaamaan kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


A:n valitus jätetään tutkimatta, joten lähtökohtaisesti hän olisi velvollinen korvaamaan Agilityliiton lautakuntakulut. Agilityliiton hallituksen päätös ja siihen liittyvät tiedoksiantotoimenpiteet ovat olleet omiaan saattamaan epäselväksi sen, onko A:lle määrätty seuraamus vai onko asian käsittely vielä kesken. Tähän nähden lautakunta katsoo kohtuulliseksi velvoittaa asianosaiset vastaamaan itse omista lautakuntakuluistaan.

 

Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


A:n ja Suomen Agilityliitto ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Johanna Lahti ja Tuomas Ojanen.