18/ 2013 Jääkiekko Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Pelaajan edustusoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 18/2013

27.9.2013    Diaarinro 17/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 22.7.2013 nro 33/2012-13


ASIA

Pelaajien edustuskelpoisuus


MUUTOKSENHAKIJA

Kellokosken Alku ry

 

KUULTAVAT

Suomen Jääkiekkoliitto ry

KooKoo-65 / PoKLi ry


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (Jääkiekkoliitto) valitusvaliokunta on päätöksellään 22.7.2013 pysyttänyt kilpailuvaliokunnan vastalausepäätöksen 25.6.2013 ja vahvistanut, että 13.6.2013 pelatussa KooKoo-65 ja Kellokosken Alku ry:n välisessä miesten II-divisioonan 1:n alemman loppusarjan uusintaottelussa KooKoo-65 ei ollut peluuttanut edustuskelvottomia pelaajia.


Urheilun oikeusturvalautakunta oli päätöksessään 24.5.2013 (UOL 9/2013) määrännyt pelattavaksi alemman loppusarjan neljänneksi ja viidenneksi sijoittuneiden KooKoo-65:n ja Kellokosken Alku ry:n välillä uusintaottelun. Tätä ottelua ei ollut aikaisemmin pelattu, vaan se oli määrätty pelattavaksi sarjataulukon sijoitusten ja oikeusturvalautakunnan päätöksen perusteella. Kysymyksessä oleva 13.6.2013 pelattu ottelu oli siten kilpailusääntöjen 5.6 §:n tarkoittama sarjan jälkeinen uusintaottelu, johon saivat osallistua kaikki edustuskelpoiset pelaajat. Näin ollen KooKoo-65:n ottelussa peluuttamat pelaajat eivät olleet edustuskelvottomia.


Kellokosken Alku ry oli lisäksi vedonnut Jääkiekkoliiton toimihenkilöiden antamiin ristiriitaisiin ohjeisiin. Valituslautakunta oli todennut, että aluepäälliköillä ei ollut toimivaltaa antaa sitovia ohjeita tai päätöksiä edustuskelpoisuuteen liittyen. Vastuu edustuskelpoisuudesta on seuralla ja joukkueen toimihenkilöillä.


VALITUS PERUSTEINEEN

Kellokosken Alku ry on valituksessaan vaatinut oikeusturvalautakuntaa vahvistamaan, että KooKoo-65 on käyttänyt 13.6.2013 uudelleen pelattavaksi määrätyssä karsintapelissä edustuskelvottomia pelaajia.


Jääkiekkoliitto on oikeusturvalautakunnan 24.5.2013 antaman päätöksen UOL 9/2013 nojalla määrännyt pelattavaksi karsintaottelun KooKoo-65:n ja Kellokosken Alku ry:n välillä. Kellokosken Alku ry oli tehnyt 13.6.2013 pelatun ottelun jälkeen vastalauseen siitä, että KooKoo-65 oli käyttänyt edustuskelvottomia pelaajia. Joukkueita oli myös Jääkiekkoliiton toimihenkilöiden toimesta ohjeistettu eri tavoin. Kellokosken Alku ry oli saanut kilpailusääntöjen 5.7 §:n mukaisen ohjeistuksen, kun taas KooKoo-65 oli saanut kilpailusääntöjen 5.6 §:n mukaisen ohjeistuksen. Ohjeistus oli ollut erilaista ja joukkueet olivat eriarvoisessa asemassa. Jääkiekkoliiton vastuuhenkilöiden antamat ohjeet ovat Jääkiekkoliittoa, seuraa ja joukkueita ohjaavia ja velvoittavia.


Kysymys ei ollut kilpailusääntöjen 5.6 §:n mukaisesta sarjan jälkeisestä uusintaottelusta. Tällainen tulkinta mahdollistaisi sen, että KooKoo-65 käyttäisi pelaajia kaikista Kouvolan Edustuskiekko ry:n edustuskelpoisista pelaajista. Uusintaotteluun olisi tullut soveltaa kilpailusääntöjen 5.7 §:ää, jolloin otteluun olisivat saaneet osallistua vain ne pelaajat, jotka olivat merkittynä ottelupöytäkirjaan alkuperäisenä pelipäivänä ja olivat uutena pelipäivänä edelleen edustuskelpoisia seurassa. KooKoo-65 oli käyttänyt kaikkiaan yhdeksää sellaista pelaajaa, jotka olivat edustuskelvottomia.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Oikeusturvalautakunnan päätöksessä 9/2013 tarkoitettua ottelua ei ollut pelattu aikaisemmin. Ottelu oli määrätty pelattavaksi sarjataulukon sijoitusten ja oikeusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Kysymyksessä olevaa ottelua ei ole siten voitu määrätä pelattavaksi uudelleen. Kyseessä on ollut kilpailusääntöjen kohdassa 5.6. tarkoitettu sarjan jälkeinen uusintaottelu, johon ovat saaneet osallistua kaikki edustuskelpoiset pelaajat. Kellokosken Alku ry:n tulkinta siitä, että kyseessä olisi kohdan 5.7. tarkoittama vastalauseen kautta pelattavaksi määrätty ottelu, oli virheellinen.


Kouvolan Kiekko-65 ry ja Kouvolan Edustuskiekko ry muodostavat seurayhteisön, jolloin kilpailusääntöjen kohdan 5.4. mukaan pelaajat voivat vaihtaa joukkuetta näiden joukkueiden välillä koko kauden ajan. Kaikki Kouvolan Edustuskiekko ry:n pelaajat olivat edustuskelpoisia valituksen kohteena olevassa ottelussa. Myös Kouvolan Edustuskiekko ry:n nuorten joukkueissa pelanneet pelaajat olivat kohdan 5.4. alakohdan 3 nojalla edustuskelpoisia. Kilpailusääntöjen kohdan 5.4. alakohdan 4 mukaan kyseessä olevaan karsintaotteluun saivat osallistua kaikki pelaajat ikänsä edellyttämissä joukkueissa. Kouvolan Kiekko-65 ry käytti valituksen kohteena olevassa ottelussa pelaajia, jotka kaikki olivat kilpailusääntöjen tarkoittamatta tavalla edustuskelpoisia ottelussa.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 7/2012 todennut, että lajiliiton toimihenkilö voi antaa liittoa sitovia tulkintoja liiton säännöistä vain, jos hänelle oli liiton säännöissä annettu tällainen toimivalta. Lähtökohta on, että seura vastaa lajiliiton sääntöjen noudattamisesta ja että seura ei voi vedota liiton toimihenkilön ilman asianmukaista toimivaltaa antamaan ohjeeseen, joka ei ole sääntöjen mukainen. Jääkiekkoliiton aluepäälliköillä ei ole toimivaltaa antaa sitovia ohjeita tai päätöksiä kilpailusääntöjen mukaisen edustuskelpoisuuden osalta. Seurojen ovat vastuussa pelaajien sääntöjen mukaisesta edustuskelpoisuudesta.

 

KooKoo-65 / PoKLi ry ei ole antanut vastausta.  


VASTASELITYS

Kellokosken Alku ry on vastaselityksessään todennut, että kysymyksessä ei ollut sarjan jälkeinen uusintaottelu, vaan pelaamatta jäänyt karsintaottelu.


Jääkiekkoliiton näkemys sen toimihenkilön esittämän sääntötulkinnan sitovuudesta oli kohtuuton. Kellokosken Alku ry oli esittänyt pelaajan edustusoikeutta koskevan kysymyksen Jääkiekkoliiton alueen yhdyshenkilölle ja Kellokosken Alku ry oli toiminut saamiensa ohjeiden mukaisesti. KooKoo-65:lle oli annettu erilaiset ohjeet ja se oli käyttänyt korkeammalla sarjatasolla pelanneita pelaajia saaden kilpailullisen edun.


LISÄLAUSUMAT

Kellokosken Alku ry on toimittanut oikeusturvalautakunnalle lausuman sekä jäljennöksen sähköpostikirjeenvaihdosta Kellokosken Alku ry:n ja Jääkiekkoliiton edustajien välillä 6. - 7.6.2013. Kellokosken Alku ry on todennut lausumassaan, että Jääkiekkoliiton sähköposteissa ilmoittaman mukaisesti seura oli valmistautunut pelaamaan uusintaottelun samalla miehistöllä kuin keväällä. Sen sijaan KooKoo-65 oli käyttänyt sellaisia pelaajia, jotka eivät olleet pelanneet keväällä joukkueessa.


Jääkiekkoliitto on todennut lausuman johdosta, että siinä ei ollut tuotu esille seikkoja, joilla olisi merkitystä asian ratkaisemisessa. Pelaajien edustusoikeuksia on arvioitava sen mukaan, ketkä ovat olleet kaudella 2012 - 2013 edustuskelpoisia joukkueessa. Uusintaottelussa 13.6.2013 KooKoo-65:n käyttämät pelaajat olivat olleet edustuskelpoisia kilpailukaudella 2012 - 2013, joten KooKoo-65 ei ollut käyttänyt edustuskelvottomia pelaajia.


KooKoo-65 on todennut, että se oli ottanut huomioon uusintaottelussa ja joukkueen kokoonpanossa Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt sekä Kellokosken Alku ry:n ja Jääkiekkoliiton välisen ennen uusintaottelua käydyn sähköpostikirjeenvaihdon. Jääkiekkoliitto oli sähköpostissa 6.6.2013 kello 13.31 ilmoittanut, että uusintaottelu pelataan samalla joukkueella, joka on kaudella pelannut. Tämä tarkoittaa sitä pelaajamateriaalia, joka on joukkueessa voinut kaudella pelata. Jääkiekkoliitto on lisäksi sähköpostiviestissään 7.6.2013 kello 9.04 vastannut Kellokosken Alku ry:n tiedusteluun siitä, miten asiassa varmistetaan se, että joukkueet ovat edustuskelpoiset. Jääkiekkoliiton vastauksen mukaan valvonta tapahtuu samalla tavalla kuin muutoinkin. KooKoo-65 on todennut, että sen käyttämät pelaajat uusintaottelussa olivat edustuskelpoisia. KooKoo-65 oli tulkinnut kilpailusääntöjä oma-aloitteisesti ja muodostanut joukkueen uusintaotteluun sääntöjen mukaisista edustuskelpoisista pelaajista.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


I Tapahtumat ja kysymyksenasettelu


Oikeusturvalautakunta on päätöksessään 24.5.2013 (UOL 9/2013) katsonut, että Jääkiekkoliiton olisi tullut määrätä pelattavaksi Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 6.5. kappaleen 4 mukaisesti uusintaottelu sarjassa tasapisteisiin päätyneiden neljänneksi sijoittuneen joukkueen ja viidenneksi sijoittuneen Kellokosken Alku ry:n välillä.


Jääkiekkoliitto on oikeusturvalautakunnan päätöksen jälkeen määrännyt pelattavaksi uusintaottelun Kellokosken Alku ry:n ja KooKoo-65:n välillä ja tämä ottelu on pelattu 13.6.2013. Kellokosken Alku ry on tehnyt vastalauseen KooKoo-65:n yhdeksästä pelaajasta ja katsonut, että mainitut pelaajat eivät olleet edustuskelpoisia, koska pelaajat eivät olleet kuuluneet KooKoo-65:n kevätkauden joukkueeseen.


Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta on katsonut päätöksessään, että kysymys oli sarjan jälkeisestä uusintaottelusta, johon sai osallistua kaikki edustuskelpoiset pelaajat ja siten myös kaikki vastalauseen kohteena olleet yhdeksän pelaajaa. Kysymys ei ollut Kellokosken Alku ry:n tarkoittamasta uudelleen pelattavaksi määrätystä ottelusta.  


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton päätös pelaajien edustuskelpoisuudesta kilpailusääntöjen vastainen.


II Pelaajan edustuskelpoisuutta koskevat sääntömääräykset

 

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2012 - 2013 kohdan 5.5. mukaan siirretyssä ottelussa ovat edustuskelpoisia kaikki uutena pelipäivänä edustuskelpoiset pelaajat.


Kohdan 5.6. mukaan sarjan jälkeiseen uusintaotteluun saavat osallistua kaikki edustuskelpoiset pelaajat.


Kohdan 5.7. mukaan uudelleen pelattavaksi määrättyyn otteluun (mm. keskeytynyt ottelu, vastalauseen jälkeen uudelleen pelattavaksi määrätty ottelu) saavat osallistua vain ne jotka olivat merkittynä ottelupöytäkirjaan alkuperäisenä pelipäivänä ja ovat uutena pelipäivänä edelleen edustuskelpoisia kysymyksessä olevassa seurassa.


Myös kilpailumääräysten kohdassa 7.12 olevan määräyksen mukaan esimerkiksi tilanteessa, jossa ottelu joudutaan keskeyttämään olosuhteiden vuoksi ja ottelu määrätään pelattavaksi uudestaan, mahdollisessa uusintaottelussa ovat edustuskelpoisia vain ne pelaajat jotka olivat merkittynä pöytäkirjaan alkuperäisessä ottelussa.


III Oikeusturvalautakunnan kannanotto pelaajien edustuskelpoisuudesta


Kellokosken Alku ry:n ja KooKoo-65:n välillä on määrätty pelattavaksi uusintaottelu, koska joukkueet olivat olleet sarjassa tasapisteissä ja kysymys oli suorasta putoamisesta. Uusintaottelua ei ole määrätty pelattavaksi kilpailusääntöjen 7.12 kohdassa tarkoitetuin tavoin olosuhteiden vuoksi eikä kysymys muutoinkaan ole ollut aiemmin pelatun ottelun uusimisesta. Uusintaottelun pelaajien edustuskelpoisuutta ei tule siten arvioida kilpailusääntöjen kohdan 5.7. nojalla. Kysymys ei ole myöskään etukäteen tiedossa olleen ottelun siirtämisestä. Näin ollen tilanteeseen ei tule sovellettavaksi suoraan myöskään kilpailusääntöjen kohdan 5.5 määräys siirretyn ottelun edustuskelpoisuudesta.


Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt eivät suoraan sääntele nyt kysymyksessä olevan kaltaista tilannetta. Lähinnä kysymys on kilpailusääntöjen kohdan 5.6. mukaisesta tilanteesta. Tällaisessa tilanteessa, jossa säännöt eivät suoraan määritä edustuskelpoisuutta, Jääkiekkoliitolle on jäänyt harkintavaltaa sen suhteen, miten pelaajien edustuskelpoisuus tällaisessa tilanteessa arvioidaan. Tarkoituksenmukaisuusharkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös yksittäisessä tapauksessa poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (UOL 7/2008). Oikeusturvalautakunta ei sen sijaan voi arvioida tarkoituksenmukaisuusharkintaa sen urheilullisten perusteiden tai seurausten näkökulmasta.


Jääkiekkoliitto on päätynyt katsomaan kilpailusääntöjen 5.6. kohdan nojalla, että edustuskelpoisia ovat kaikki uusintaottelun ajankohtana edustuskelpoiset pelaajat. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton ei voida katsoa käyttäneen harkintavaltaansa tämän arvion osalta siten, että tulkinnan voitaisiin katsoa olevan kilpailumääräysten vastaista. Jääkiekkoliiton päätöksen ei siten voida katsoa olevan kilpailusääntöjen vastainen.


IV Saatujen ohjeiden merkitys

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajiliiton toimihenkilö voi antaa liittoa sitovia tulkintoja liiton säännöistä vain, jos hänelle on liiton säännöissä annettu tällainen toimivalta (UOL 7/2012). Lähtökohtana on, että seura vastaa lajiliiton sääntöjen noudattamisesta ja että seura ei voi nojautua liiton toimihenkilön ilman asianmukaista toimivaltaa antamaan ohjeeseen tai kannanottoon, joka ei ole sääntöjen mukainen. Joissakin tilanteissa mahdollista kuitenkin on, että liiton toimihenkilön taholta saatu virheellinen tai harhaanjohtava ohjeistus voidaan ottaa huomioon seuraamusharkinnassa.


Kellokosken Alku ry on todennut, että seuroille oli annettu erilaiset ohjeet siitä, miten pelaajien edustuskelpoisuus uusintaottelussa arvioidaan. Kellokosken Alku ry:n ja Jääkiekkoliiton välisestä sähköpostikirjeenvaihdosta ilmenee, että Jääkiekkoliitto on todennut, että uusintaottelua ei ole mahdollista siirtää syksyyn. Uusinta on pelattava samalla joukkueella, joka on kaudella pelannut. Oikeusturvalautakunta toteaa, että sähköpostikirjeenvaihdon perusteella joukkueiden kokoonpano ja pelaajien edustuskelpoisuus ratkeaa sen perusteella, ketkä ovat olleet keväällä edustuskelpoisia. Kysymys ei ole ollut ennalta määrätyn ottelun siirtämisestä eikä myöskään sellaisen uusimisesta, joten Jääkiekkoliiton ilmoitus ei ole voinut tarkoittaa mitään tietyn ottelun kokoonpanoa. Selvää on myös, että Jääkiekkoliiton yksittäisellä toimihenkilöllä ei ole ollut mahdollisuutta antaa sitovia kannanottoja pelaajien edustuskelpoisuudesta. Jääkiekkoliiton sähköpostiviestissä pelaajien edustuskelpoisuutta tai sen arviointiperusteita ei ole tarkemmin kuvattu, joten pelaajien edustuskelpoisuuden tarkempi sisältö on tässä tapauksessa jäänyt tehtäväksi kilpailusääntöjen perusteella. KooKoo-65 onkin ilmoituksensa mukaan tulkinnut pelaajien edustuskelpoisuutta itsenäisesti kilpailusääntöjen perusteella.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton toimihenkilöiden esittämille kannanotoille ei voida antaa oikeudellista merkitystä arvioitaessa sitä, onko Jääkiekkoliiton päätös pelaajien edustuskelpoisuudesta sääntöjen vastainen.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                        Timo Ojala

puheenjohtaja                                    sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Tuomas Ojanen, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen.