16/2019 Nyrkkeily – Edustusoikeus – Seurasiirto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös               Nro 16/2019

12.6.2019          Diaarinumero 10/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Nyrkkeilyn SM-kilpailujen arvontapäätös 20.3.2019 ym.


ASIA

Edustusoikeus – Päätöksen sääntöjen vastaisuus – Seurasiirto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVAT

Suomen Nyrkkeilyliitto ry

Tampereen Voimailuseura ry


SM-KILPAILUIDEN OSALLISTUMISOIKEUDEN EPÄÄMINEN

 Suomen Nyrkkeilyliitto ry (Nyrkkeilyliitto) ei hyväksynyt A:n osallistumista Ringside Gym Helsinki -seuran edustajana nyrkkeilyn SM-kilpailuihin 13. - 14.4.2019.


A:n edustusoikeus oli kilpailuihin ilmoittautumisen päättymishetkellä edelleen Tampereen Voimailuseurassa. Nyrkkeilyliitto ei voinut tuolloin voimassa olleiden sääntöjen mukaan hyväksyä A:n osallistumista SM-kilpailuihin toisen seuran edustajana.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Nyrkkeilyliiton päätös SM-kilpailuihin osallistumisoikeuden epäämisestä Ringside Gym Helsinki -seuran edustajana kumotaan.


A:lta on perusteetta evätty osallistumisoikeus vuoden 2019 nyrkkeilyn SM-kilpailuun, kun SM-kilpailun otteluparien arvonnassa 20.3.2019 hänen ilmoittautumistaan Ringside Gym Helsinki -seuran edustajana ei ole hyväksytty. A:n olisi tullut sallia osallistua Ringside Gym Helsinki -seuran edustajana SM-kilpailuun. A oli ollut Ringside Gym Helsinki -seuran jäsen jo vuoden 2016 marraskuusta alkaen. Tuolloin hän ei ollut enää aikaisemman seuran eli Tampereen Voimailuseuran jäsen eikä hänellä ollut myöskään kilpailulisenssiä vanhaan seuraan.  Viimeksi lisenssi oli ollut voimassa vuonna 2016 ja hän oli viimeksi otellut vuonna 2014.


Nyrkkeilyliitto oli vanhan seurasiirtoa koskevan säännön perusteella edellyttänyt A:lta 1 000 euron siirtomaksun maksamista, jotta Tampereen Voimailuseura hyväksyisi osaltaan seurasiirron. Tällaista siirtomaksua ei ole vaadittu vastaavan tasoiselta toiselta Tampereen Voimailuseurasta pois siirtyneeltä nyrkkeilijältä. A ja uusi seura eivät ole periaatteellisista syistä suostuneet maksamaan siirtomaksua. Nyrkkeilyliitto muuttikin sääntöä 2.4.2019 ja uuden seurasiirtoa koskevan säännön perusteella A on vapaa edustamaan uutta seuraa. Tästä huolimatta A:n ei sallittu osallistua SM-kilpailuihin.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Nyrkkeilyliitto ry (Nyrkkeilyliitto) on vaatinut, että valitus hylätään.


A ei ole ilmoittanut seurasiirrosta Nyrkkeilyliittoon 31.12.2018 mennessä. Nyrkkeilyliitto ei ole ylipäänsä missään vaiheessa vastaanottanut seurasiirtoilmoitusta. A on ilmoitettu SM-kilpailuun viimeisenä ilmoittautumispäivänä kolmen viimeisen ilmoittautumistunnin aikana ja vain alle kolme vuorokautta ennen SM-kisojen ranking-tilaisuutta, joten Nyrkkeilyliiton johtokunnalla ei ole ollut mahdollisuutta selvittää seurojen välistä siirtokiistaa. Nyrkkeilyliitto ei ole edellä kuvatussa tilanteessa sääntöjen mukaan voinut hyväksyä A:n osallistumista SM-kilpailuun Ringside Gym Helsinki -seuran edustajana. A:lla ei ole ollut SM-kilpailun ilmoittautumisajan viimeisenä päivänä 15.3.2019 voimassa olevaa lisenssiä, jota Nyrkkeilyliiton toimintasääntöjen 5 §:ssä edellytetään. Seurasiirtoa koskevaa menettelyä on sittemmin muutettu 2.4.2019 voimaan tulleella uudella säännöllä muun muassa siten, että siirtomaksuista on luovuttu.


Tampereen Voimailuseura ry on vaatinut, että valitus hylätään.

Tampereen Voimailuseura ry (TVS) on saanut A:n uuden seuran edustajalta illalla 15.3.2019 yhteydenoton, jossa on kerrottu A:n halusta otella SM-kilpailussa Ringside Gym Helsinki -seuran edustajana ja tiedusteltu, onko TVS:lla estettä seurasiirrolle. A:n uuden seuran edustajalle on 18.3.2019 ilmoitettu seurasiirron olevan mahdollista, kunhan seurasiirtomaksu on suoritettu. Seuraavana päivänä A:n puolesta on pyydetty luopumaan seurasiirtomaksusta ja 20.3.2019 hyväksymään pienempi seurasiirtomaksu. A:n uuden seuran edustajalle on ilmoitettu TVS:n johtokunnan seuraavan kokouksen olevan 11.4.2019 ja asiaa käsiteltävän tuolloin.


TVS:n johtokunta on aikaisemmin kokouksessaan 8.12.2016 päättänyt hyväksyä A:n pyynnön edustusoikeuden siirrosta, kun seurasiirtomaksu on suoritettu, jos seura on sellaiseen oikeutettu. Nyrkkeilyliiton 1.4.2019 saakka voimassa olleiden seurasiirtomaksuja koskevien määräysten mukaisesti TVS on ollut oikeutettu saamaan A:n tasoisesta nyrkkeilijästä 1 000 euron seurasiirtomaksun. Päätöksestä on 12.12.2016 ilmoitettu A:lle, joka on jo tuolloin ilmaissut tyytymättömyytensä siihen. A ei ole tämän jälkeen ollut yhteydessä TVS:aan seurasiirrosta, eikä Nyrkkeilyliitto ole pyytänyt tai määrännyt TVS:ltä edustusoikeuden luovutusta. TVS ei ole myöskään saanut mitään selvityspyyntöä Nyrkkeilyliitolta edustusoikeuden siirtoon liittyen.


Nyrkkeilyliitto on tiedottanut SM-kilpailujen uudistuksesta 18.4.2018, jolloin on julkaistu aikataulut ilmoittautumisista, arvonnasta ja otteluista. Asiasta on tiedotettu seuroja uudelleen 18.6.2018. Uutinen on julkaistu vielä 1.1.2019 Nyrkkeilyliiton kotisivuilla. SM-kilpailuja koskeva kutsu on toimitettu seuroihin 6.2.2019. Ilmoittautuminen on ollut avoinna 15.2. - 15.3.2019. SM-kilpailun ilmoittautumisen ja siten myös edustusoikeuden siirtämisen aikataulu on ollut lähes vuoden A:n tiedossa. Hän on kuitenkin päättänyt toimia aivan viime hetkellä ja vaatien poikkeusta edustusoikeuden siirtoa koskevaan maksuun. On ollut kohtuutonta edellyttää TVS:n yhdeksänhenkisen johtokunnan kokoontumista ja asian käsittelemistä alle vuorokauden varoitusajalla. Mikäli A olisi ottanut yhteyttä aikaisemmin TVS:aan, hänen jäsenyytensä lakkaamista ja seuran edustusoikeutensa siirtoa koskevaa asiaa olisi ehditty käsitellä johtokunnassa ennen SM-kilpailun ilmoittautumisajan umpeutumista.


A on saanut olla samanaikaisesti sekä TVS:n että Ringside Gym Helsinki -seuran jäsen, mutta hän on voinut otellessaan edustaa vain TVS:aa. Se, onko toisten nyrkkeilijöiden kohdalla edellytetty seurasiirtomaksua, ei liity tähän asiaan.


VASTASELITYS

A on Nyrkkeilyliiton ja TVS:n antamien vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että seurasiirtomaksu on ollut kohtuuton ottaen huomioon, että sellaisesta luovuttiin heti SM-kilpailun ilmoittautumisajan umpeuduttua ja koska tällaista ei ole kaikkien vastaavien seurasiirtojen osalta edellytetty. TVS on tahallisesti ja kiusantekotarkoituksessa estänyt A:n osallistumisen SM-kilpailuun. A:ta ei ole kohdeltu TVS:n taholta tasavertaisesti. A on vaatinut, että TVS velvoitetaan suorittamaan anteeksipyyntö ja korvaamaan hänen ansionmenetyksensä. Ilman TVS:n menettelyä A olisi voinut osallistua SM-kisoihin.


LISÄLAUSUMAT

Nyrkkeilyliitto on todennut lausumassaan, ettei A näyttäisi vaativan siltä mitään. Nyrkkeilyliitto vaati, että A velvoitetaan korvaamaan sille aiheettoman valituksen käsittelystä aiheutuneesta työstä 10 tunnin työmäärää vastaavana määränä 329,15 euroa.


TVS on todennut lausumassaan, että A on itse joulukuussa 2016 jättänyt seuran edustusoikeuden siirtoa koskevan asian kesken eikä ole vienyt asiaa Nyrkkeilyliiton johtokunnan käsittelyyn. A:n SM-kilpailuihin osallistumisen estyminen on johtunut hänen omasta syystään. A:n väitteet ovat perusteettomia.


VALITTAJAN LAUSUMA

Valittaja on vaatinut, että Nyrkkeilyliiton korvausvaatimus hylätään.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kysymyksenasettelu


A:n valitus kohdistuu Nyrkkeilyliiton SM-kilpailun osallistumisoikeuden epäävään ratkaisuun. Tästä ratkaisusta ei ole tehty kirjallista päätöstä ja päätös on ilmennyt siinä, kun A:n ei ole sallittu osallistua SM-kilpailuihin. Nyrkkeilyliiton kielteinen päätös osallistumisoikeudesta puolestaan perustuu siihen, että Nyrkkeilyliitto on katsonut A:n edustusoikeuden olevan TVS:lla ja että seurasiirtoa ei ollut tehty uuteen seuraan Nyrkkeilyliiton seurasiirtoa koskevien määräysten mukaisesti. TVS on päätöksellään 8.12.2016 sallinut seurasiirron edellyttäen, että seurasiirtomaksu on maksettu.


Lautakunta katsoo, että A:n valitus kohdistuu Nyrkkeilyliiton SM-kilpailun osallistumisoikeuden epäävään päätökseen. Asiassa on ensin arvioitava, voidaanko A:n valitus tutkia. Mikäli asiassa on edellytykset tutkia valitus, kysymys on siitä, onko A:lta voimassa olleiden sääntöjen vastaisesti evätty oikeus edustaa Ringside Gym Helsinkiä ja osallistua sen edustajana nyrkkeilyn SM-kisoihin.


Valituksen tutkiminen


A on valituksessaan esittänyt, että valituksen kohteena on SM-kisojen otteluparien arvontaa koskeva päätös 20.3.2019, jolloin A:ta ei ollut mainittu mihinkään ottelupariin ja hänen osallistumisensa kyseisiin kilpailuihin on hylätty puuttuneen edustusoikeuden vuoksi.


Nyrkkeilyliiton päätös osallistumisoikeuden epäämisestä on sellainen, josta tehdyn valituksen käsittely kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Valituksen tutkiminen on myös mahdollista, vaikka päätöstä ei ole tehty kirjallisesti. Asiassa on nimittäin selvää, että A:n osallistumisoikeus on evätty ja keskeiset syyt osallistumisoikeuden epäämiseen ilmenevät Nyrkkeilyliiton vastineesta A:n valitukseen. Valitus osallistumisoikeuden epäämisestä on myös tehty lautakunnan sääntöjen 10 §:n 1 momentin mukaisessa 30 päivän määräajassa. Näin ollen A:n valitus voidaan ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin siinä on vaadittu Nyrkkeilyliiton päätöksen kumoamista. Sitä vastoin muut vaatimukset, kuten anteeksipyyntöä ja ansionmenetystä koskevat vaatimukset, jätetään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.


Tapahtumienkulku ja sovellettavat sääntömääräykset


A on edellisen kerran kilpaillessaan edustanut TVS:aa. Asiassa ei ole aihetta epäillä A:n ilmoitusta siitä, että hän oli ennen vuoden 2019 SM-kilpailuja edellisen kerran kilpaillut vuonna 2014 ja kilpailulisenssi hänellä on ollut viimeksi vuonna 2016. A on vuoden 2016 lopulla ilmoittanut vaihtavansa seuraa ja TVS on päätöksellään 8.12.2016 tähän siirtoon suostunut edellyttäen, että seurasiirtomaksu on suoritettu. A ei ole tuolloin eikä myöskään vuoden 2016 jälkeen seurasiirtomaksua maksanut eikä myöskään ilmoittanut Nyrkkeilyliittoon ennen vuoden 2019 SM-kilpailujen ilmoittautumista uudeksi seurakseen Ringside Gym Helsinkiä.


SM-kilpailun ilmoittautumisen päättymisen aikana 15.3.2019 voimassa olleiden Nyrkkeilyliiton seurasiirtomääräysten (säännöt voimassa 3.11.2009 – 1.4.2019) mukaan nyrkkeilijä sai edustaa kalenterivuoden mittaisen kilpailukauden aikana ainoastaan yhtä seuraa. Siirtyminen edustamaan toista seuraa kesken kilpailukauden oli mahdollista, jos seura, jota nyrkkeilijä oli edustanut, lopetti toimintansa kokonaan tai nyrkkeilytoiminnan osalta. Poikkeustapauksissa seuranvaihto kesken kilpailukauden saattoi olla mahdollista myös Nyrkkeilyliiton johtokunnan päätöksellä. Ilmoitus seuran vaihtamisesta tuli tehdä Nyrkkeilyliittoon 31.12. mennessä. Mikäli seuranvaihdosta syntyi erimielisyyttä, sovellettiin siirtomaksusääntöä, jonka mukaan uusi seura suoritti siirtomaksuna entiselle seuralle muun muassa kansainvälisissä arvokilpailuissa (OK, MM, EM, EU) mitaleille sijoittuvasta naisnyrkkeilijästä 1 000 euroa. Seurat saattoivat keskenään sopia muunlaisesta menettelystä, jolloin siirtymisestä oli tehtävä sopimus. Siirtoilmoituksen yhteydessä oli Nyrkkeilyliitolle toimitettava tosite tai sopimus seuran vaihdosta. Liiton tuli ilmoittaa 15.1. mennessä seurasiirrot ja julkistaa ne tarvittaessa sekä ilmoittaa hyväksymisestä nyrkkeilijälle ja kummallekin seuralle.


Nyrkkeilyliitto on 2.4.2019 voimaan tulleella uudella määräyksellään luopunut seurasiirtomaksuista ja ohjeistanut, että lähtökohtaisesti urheilija on vapaa vaihtamaan seuraa tahtonsa mukaisesti. Ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa, ettei edustusoikeuden muutoksesta aiheudu kohtuutonta haittaa urheilijalle eikä luovuttavalle seuralle. Uuden seurasiirtomääräyksen mukaan edustusoikeuden siirtoa tulee hakea luovuttavalta seuralta kilpailijoista, jotka ovat osallistuneet kilpailuihin kuluvan tai kahden edellisen kalenterivuoden aikana. Pidempään kilpailutoiminnasta poissa olleista vaaditaan vain vastaanottavan seuran ilmoitus.


Johtopäätökset


Nyrkkeilyliiton alaisessa kilpailutoiminnassa nyrkkeilijän edustusoikeus kuuluu lähtökohtaisesti sille seuralle, jonka edustajaksi nyrkkeilijä on Nyrkkeilyliittoon ilmoitettu ja jonka edustajana nyrkkeilijä on edellisellä kilpailukaudella nyrkkeillyt. Aikaisemmissa seurasiirtomääräyksissä ei ole myöskään erikseen määräystä siitä, mikä on menettelytapa tilanteessa, jossa nyrkkeilijä ei ole edeltävänä kilpailukautena tai tätä aikaisempina kausina kilpaillut eikä siten kilpailutilanteessa edustanut mitään seuraa. Seurasiirtomääräykset eivät aikaisemmin ole määrittäneet sitä, onko edustusoikeus tällaisessa tilanteessa aikaisemmalla seuralla ja miten asiassa tulee menetellä. Seurasiirtoa koskevat määräykset ovat tältä osin jättäneet Nyrkkilyliitolle harkintavaltaa sen suhteen, milloin edustusoikeuden vanhaan seuraan voidaan katsoa päättyneen tilanteessa, jossa nyrkkeilijä on pitänyt pidemmän tauon kilpailuihin osallistumisessa. Tilanne on nyt toinen, kun tähän on nimenomaan otettu kantaa uusissa 2.4.2019 voimaan tulleissa seurasiirtomääräyksissä. Kysymyksessä olevaa asiaa on kuitenkin arvioitava aikaisempien seurasiirtomääräysten perusteella.


Kysymyksessä olevassa tapauksessa A on edellä todetuin tavoin vuonna 2016 pyytänyt aikaisemmalta seuraltaan TVS:lta seurasiirtoa. Tuolloin TVS:n edellyttämää seurasiirtomaksua ei ole maksettu eikä seurasiirrosta ole ilmoitettu Nyrkkeilyliittoon eikä seurasiirtoa ole myöhemminkään saatettu Nyrkkeilyliiton arvioitavaksi. A:n edustusoikeus olisi tämän mukaan ollut SM-kilpailujen ilmoittautumisajan päättyessä 15.3.2019 edelleen TVS:lla. A on valituksessaan vedonnut siihen, että hän ei ole ollut enää aikaisemman seuransa TVS:n jäsen. Tältä osin lautakunta toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että A olisi pyytänyt eroa TVS:n jäsenyydestä ja että hänelle olisi tällainen ero myönnetty. A:n ja seuran välillä on ollut viestien vaihtoa jäsenmaksun maksamisesta, mutta tämä ei vielä tarkoita jäsenyyden päättymistä.  Lautakunta siten katsoo, että SM-kilpailujen ilmoittautumisajan päättyessä ja rankingarvonnan sekä otteluparien arvonnan aikaan 20.3.2019 A:n edustusoikeus on kuulunut TVS:lle.


Ottaen huomioon TVS:n päätös 8.12.2016 ja se, että tämän jälkeen seurasiirrosta ei ole aktiivisesti keskusteltu, lautakunta katsoo, että A:lle ei ole voinut tulla SM-kilpailujen ilmoittautumisen yhteydessä yllätyksenä se, että TVS katsoo edustusoikeuden kuuluvan sille. A ei ole ennen vuodenvaihdetta 2018-2019 eikä myöskään alkuvuonna 2019 ennen SM-kilpailujen ilmoittautumisajan päättymistä tehnyt Nyrkkeilyliitolle ilmoitusta seurasiirrosta eikä ole pyytänyt Nyrkkeilyliiton ratkaisua seurasiirtoasiaan. A ei ole myöskään lähestynyt aikaisempaa seuraansa mainittuina ajankohtina. A ei ole siten pyrkinyt saamaan seurasiirtoa koskevaan asiaan tai uutta seuraa koskevaan edustusoikeuskysymykseen vastausta ennen kuin on tehnyt ilmoittautumisen SM-kilpailuun.


A oli tehnyt SM-kilpailun ilmoittautumisen ilmoittautumiselle varatun määräajan viimeisenä päivänä 15.3.2019 nyrkkeilyn SM-kisoihin Ringside Gym Helsingin edustajana. A:n osallistuminen on hylätty SM-kisojen ranking-arvonnan ja otteluparien arvonnan yhteydessä viimeistään 20.3.2019 puuttuneen edustusoikeuden vuoksi. Nyrkkeilyliitto on tuolloin voimassa olleiden seurasiirtomääräysten mukaisesti katsonut A:n edustusoikeuden kuuluvan edelleen TVS:lle ja sääntöjen mukaisesti evännyt osallistumisoikeuden SM-kilpailuihin. Nyrkkeilyliiton päätös on ollut tuolloin voimassa olleiden sääntöjen mukainen. Asian arviointiin ei vaikuta se, että A on voinut 2.4.2019 voimaan tulleiden uusien seurasiirtomääräysten perusteella mahdollisesti siirtyä edustamaan uutta seuraa ilman seurasiirtomaksua. Uudet säännöt ovat tulleet voimaan vasta SM-kilpailujen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja sen jälkeen, kun otteluparien arvonnat on 20.3.2019 tehty.


Oikeusturvalautakunta toteaa vielä selvyyden vuoksi, ettei kysymys siitä, onko Nyrkkeilyliiton edustusoikeuden siirtomaksuja koskevia, 1.4.2019 asti sovellettavia määräyksiä tai näiden määräysten soveltamiskäytäntöä esitetyn selvityksen perusteella itsessään pidettävä kohtuuttomana ja yhdistyksen jäsenen osallistumisoikeuksia rajoittavina, ole ollut sen arvioitavana. A ei ole saattanut edustusoikeuden siirtokysymystään missään vaiheessa Nyrkkeilyliiton arvioitavaksi.


Lautakunta katsoo, että aikaisemmin ja siis myös maaliskuussa 2019 voimassa olleiden Nyrkkeilyliiton seurasiirtoa koskevien määräysten mukaisesti TVS oli ollut oikeutettu 1 000 euron siirtohyvitykseen siitä, että nyrkkeilijänä kansainvälisestikin ansioitunut A siirtyi edustamaan toista seuraa. TVS oli joulukuussa 2016 johtokunnassaan käsitellyt A:n seurasiirtopyyntöä ja päättänyt hyväksyä sen 1 000 euron seurasiirtomaksua vastaan. A on katsonut seurasiirtomaksua koskevan vaatimuksen olevan myös häntä syrjivä, koska seuran erään toisen nyrkkeilijän oli annettu siirtyä toiseen seuraan ilman seurasiirtomaksua. Lautakunta toteaa, että TVS:n tehdessä 8.12.2016 päätöksen seurasiirtomaksusta, toisen nyrkkeilijän seurasiirto ei ollut vielä tapahtunut. TVS:n päätös ei ole tuolloin voinut olla väitetyllä tavalla syrjivä. Sen jälkeen seurasiirtoa ja sitä koskevaa seurasiirtomaksua ei ole saatettu TVS:n uudelleen arvioitavaksi. Nyttemmin säännöt ovat myös muuttuneet ja seurasiirto on mahdollinen ilman siirtomaksuja. Asiassa on selvää, että Nyrkkeilyliiton SM-kilpailujen osallistumisen epäävä päätös on perustunut yksin siihen, että edustusoikeus on ollut TVS:llä eikä valituksen kohteena olevaa Nyrkkeilyliiton päätöstä voida siten pitää A:n väittämällä perusteella syrjivänä. Asiassa ei ole muutoinkaan esitetty sellaista TVS:n päätöstä, jonka lautakunta voisi ottaa tutkittavaksi. Näin ollen asiassa ei ole aihetta enempää arvioida väitetyn syrjintäperusteen merkitystä asiassa.


Lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n valitus on hylättävä. Nyrkkeilyliiton päätös on ollut ratkaisun tekemisen aikana voimassa olleiden edustusmääräysten mukainen.


Lautakuntakulut


Asian näin päättyessä A vastaa omista lautakuntakuluistaan asiassa. Samalla perusteella hänen korvausvaatimuksensa TVS:aa kohtaan hylätään.


Siltä osin kuin Nyrkkeilyliitto on vaatinut omien kulujensa korvaamista lautakunta toteaa seuraavan. Lautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. A:n valitus hylätään kokonaan, joten A on siten lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan asian oikeusturvalautakunnassa voittaneen Nyrkkeilyliiton lautakuntakulut, joita se vaatii A:lta. Oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo kohtuulliseksi määrätä, että Nyrkkeilyliitto vastaa omista lautakuntakuluistaan ottaen huomioon seikat, jotka ovat johtaneet lautakuntakäsittelyyn, A:n asema ja asian merkitys hänelle. Viimeksi mainittujen johdosta olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta velvoittaa A korvaamaan toisen vastapuolensa lautakuntakuluja.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                               Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                        Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Mikko Kohtala ja Hannu Rautiainen.