9/2008 Pesäpallo: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta, Liiga - Kasvattajaseuramaksu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS               Nro 9/2008

13.5.2008             Diaarinro 3/2008   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Superpesis Oy:n hallituksen päätös 6.11.2007 kasvattajaseuramaksun määräämisestä 


ASIA 

Kasvattajaseuramaksu 


MUUTOKSENHAKIJA

Koskenkorvan Urheilijat ry 


KUULTAVA

Superpesis Oy 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Superpesis Oy:n hallitus (Superpesis) on todennut päätöksessään 6.11.2007, että Koskenkorvan Urheilijat ry ei ollut maksanut sen Superpesis-joukkuessaan pelaavasta tammikuussa 1985 syntyneestä Veli-Pekka Yli-Hirvelästä kasvattajaseuramaksua Seinäjoen Maila-Jussit ry:lle. Superpesis päätti, että Koskenkorvan Urheilijat ry:n tulee maksaa kasvattajaseuramaksua kahdelta vuodelta (vuodet 2006 ja 2007) yhteensä 4 000 euroa. Muutoksenhaun osalta Superpesis totesi päätöksessään, että ratkaisusta sai hakea muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Koskenkorvan Urheilijat ry on valituksessaan vaatinut, että Superpesiksen päätös kumotaan ja että Superpesis velvoitetaan korvaamaan 3 000 euroa menetettyinä tuloina.

Pelaaja oli siirtynyt Seinäjoen Maila-Jussit ry:stä Koskenkorvan Urheilijat ry:een 30.10.2000 ja hän oli pelannut kaudet 2001, 2002 ja 2003 Koskenkorvan Urheilijat ry:n juniorijoukkueessa. Superpesistä Yli-Hirvelä oli pelannut ensimmäisen kerran vasta vuonna 2004. Pelaajasiirron tapahtumisen aikana voimassa olleiden määräysten mukaan kasvattajaseuramaksua ei tarvinnut maksaa enää sen jälkeen, kun kaksi vuotta oli kulunut siirrosta. 


VÄLITOIMENPIDE

Lautakunta on varannut Superpesikselle ja Koskenkorvan Urheilijat ry:lle tilaisuuden lausua siitä, millä perusteella ne katsovat kasvattajaseuramaksua koskevasta päätöksestä voitavan valittaa lautakuntaan. Edelleen lausumaa on pyydetty siitä, haluavatko asianosaiset, että lautakunta ottaa kasvattajaseuramaksua koskevan kysymyksen ratkaistavakseen välimiesoikeutena, jos kasvattajaseuramaksua koskevasta päätöksestä ei voi valittaa lautakuntaan.

Superpesis on todennut lausumassaan, että valitus tuli jättää tutkimatta ja että se oli virheellisesti antanut valitusosoituksen lautakuntaan. Kysymyksessä ei ollut kurinpitomenettelyä koskeva päätös eikä sellainen rangaistus, josta olisi saanut valittaa lautakuntaan.

Koskenkorvan Urheilijat ry ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Superpesis on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään joka tapauksessa myöhään tehtynä tutkimatta tai hylätään perusteettomana.

Päätös oli tehty 6.11.2007 ja se oli annettu tiedoksi Koskenkorvan Urheilijat ry:lle sähköpostilla pian kokouksen jälkeen. Viimeistään päätös oli annettu tiedoksi kirjeellä 4.12.2007. Valitus tuli jättää myöhään tehtynä tutkimatta.

Superpesiksen hallitus oli antanut suosituksen siitä, tuliko Koskenkorvan Urheilijat ry:n maksaa kasvattajaseuramaksua seuraan aikoinaan siirtyneestä pelaajasta. Kasvattajaseuramaksu oli ollut käytössä vuodesta 1982 alkaen. Vuoden 2006 alusta oli siirrytty seurasiirtoon liittyneestä kertamaksusta pelaamiseen liittyneeseen vuosimaksuun. Tältä osin kilpailumääräyksissä olevat määräykset eivät poistaneet seuran maksuvelvollisuutta nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa tapauksessa edellyttäen, että pelaaja oli edelleen alle 25-vuotias. Myöskään kilpailumääräyksissä olevat poikkeukset siitä, milloin seuran ei tarvinnut maksaa vuosimaksua, eivät soveltuneet kysymyksessä olevaan tapaukseen.  


VASTASELITYS

Koskenkorvan Urheilijat ry on vastaselityksessään todennut, että valitus tuli tutkia ja hyväksyä. Superpesis oli ollut ainoa taho, joka oli vaatinut kasvattajaseuramaksua vuoden 2006 kilpailumääräyksiin vedoten. Superpesis oli antanut päätöksestä valitusosoituksen lautakuntaan. Yli-Hirvelä oli siirtynyt seuraan jo vuonna 2001 ja tuolloin voimassa olleiden kilpailumääräysten mukaan hän oli ollut vapaa karanteenista ja kasvattajaseuramaksusta vuonna 2003. Tapaukseen ei voitu soveltaa vuoden 2006 kilpailumääräyksiä.  


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Onko valitus tehty määräajassa

Superpesis on todennut, että valitus oli tehty myöhässä. Valituksen kohteena oleva päätös oli tehty 6.11.2007 ja valitus oli toimitettu lautakuntaan 28.1.2008. Lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Superpesis on todennut, että sen hallituksen päätös oli annettu tiedoksi sähköpostilla pian 6.11.2007 pidetyn kokouksen jälkeen. Koskenkorvan Urheilijat ry oli saanut päätöksen tiedoksi viimeistään 4.12.2007 lähetetyllä kirjeellä, jonka liitteenä päätös oli ollut.

Lautakunta toteaa, että mitään tarkempaa selvitystä tiedoksiannon tapahtumisesta ei ole saatu. Superpesiksen ilmoitus siitä, milloin tiedoksianto oli tapahtunut, ei yksin muun tarkemman selvityksen puuttuessa riitä osoittamaan riittävällä varmuudella tarkkaa ajankohtaa tiedoksiannon tapahtumiselle. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että valitus olisi tehty myöhässä.  


Päätöksen valituskelpoisuus

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunta voi käsitellä liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut. Superpesiksen kohdalla kysymys on sellaisesta liigasta, jota lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetaan. Superpesis on myös suostunut siihen, että sen kurinpitoelimen päätökseen voidaan hakea muutosta urheilun oikeusturvalautakunnalta.

Valituskelpoisuuden osalta kyse on siitä, voidaanko Superpesiksen kysymyksessä olevassa tapauksessa antamasta kasvattajaseuramaksua koskevasta päätöksestä valittaa lautakuntaan ja onko lautakunnalla toimivalta käsitellä valitus.

Lautakunnan toimivalta muodostaa niin sanotun ehdottoman prosessinedellytyksen. Lautakunta ei voi ottaa tutkittavakseen asiaa, joka sääntöjen mukaan ei kuulu sen toimivaltaan. Asianosaiset eivät voi keskenään sopia lautakunnan toimivallasta sen sääntöjen vastaisesti. Valitusosoituksen antaminen lautakuntaan ei synnytä valitusoikeutta asiassa, jossa sääntöjen mukaan valitusoikeutta ei ole.

Asiassa on kysymys kasvattajaseuramaksusta. Kysymys ei ole sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta urheilijalle määrättyä kurinpitotointa koskevasta päätöksestä. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa valituksen tutkimiseen eivätkä asianosaiset ole antaneet lautakunnalle suostumustaan asian ratkaisemiseen myöskään välimiesoikeutena.   


Valitusmaksu

Superpesis on antanut virheellisesti valitusosoituksen lautakuntaan. Tähän nähden lautakunta harkitsee kohtuulliseksi palauttaa valitusmaksun Koskenkorvan Urheilijat ry:lle. 


Päätöslauselma

Superpesis Oy:n hallituksen päätökseen 6.11.2007 sisältyvä valitusosoitus poistetaan. Koskenkorvan Urheilijat ry:n valitus jätetään tutkimatta.    

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                                     Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Olli Rauste ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.