2/2008 Paini: Kurinpito - Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 2/2008

18.2.2008           Diaarinro 7/2006  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Lapuan Virkiä r.y.:n painijaoston päätös 3. - 4.10.2006, jolla Esko Halmesmäki on asetettu toistaiseksi voimassa olevaan valmennus-, toimitsija- ja huoltajakieltoon 


ASIA 

Valmennuskielto ym. 


MUUTOKSENHAKIJA

Esko Halmesmäki 


KUULTAVA

Lapuan Virkiä r.y. 


PAINIJAOSTON PÄÄTÖS

Lapuan Virkiä r.y.:n painijaosto on 3. - 4.10.2006 tekemällään päätöksellä asettanut Esko Halmesmäen toistaiseksi voimassa olevaan valmennus-, toimitsija- ja huoltajakieltoon sekä vapauttanut hänet painijaoston toimitsija-, valmentaja-, huoltaja sekä muista tehtävistä. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Halmesmäki on valituksessaan vaatinut, että hänelle määrätty valmennus-, toimitsija- ja huoltajakielto kumotaan. Lisäksi Halmesmäki on vaatinut, että painijaoston tilit selvitetään ja että painijaoston puheenjohtaja eroaa tehtävästään ja jaoston jäsenyydestä.

Lapuan Virkiä r.y.:n painijaosto oli perustellut päätöstään sillä, että Halmesmäki oli yhteistyöhaluton, poikkesi sovituista päätöksistä ja oli saanut arvostelua käyttäytymisestään kilpailuissa ja harjoituksissa. Painijaoston puheenjohtaja oli tehnyt mainossopimuksen erään yrityksen kanssa. Sopimuksen ehtona oli, että painijoiden trikoihin tuli painaa yrityksen mainos. Halmesmäki oli kyseenalaistanut sen, mitä hyötyä painijat saivat sopimuksen seurauksena. Halmesmäen pojan trikoihin mainosta ei ollut painettu. Halmesmäki oli toiminut eri tehtävissä seuran tapahtumissa eikä Halmesmäki ollut yhteystyöhaluton. Mainossopimus oli tehty ilman keskustelua.

Halmesmäki ei ollut ollut mikään malliesimerkki painikilpailuissa. Halmesmäki oli saattanut arvostella tuomarin toimintaa. Harjoituksissa sen sijaan kukaan lasten vanhemmista ei ollut arvostellut Halmesmäen toimintaa. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Lapuan Virkiä r.y. on vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta ja joka tapauksessa valitus tulee hylätä.

Halmesmäki ei ollut seuran jäsen, joten hänellä ei ollut valitusoikeutta. Jaoston toimintaan osallistuminen ei edellyttänyt yhdistyksen jäsenyyttä eikä yhdistyksen jäsenyys toisaalta luonut oikeutta jaostotehtäviin.

Halmesmäki oli asetettu toistaiseksi voimassa olevaan valmennus-, toimitsija- ja huoltajakieltoon sekä vapautettu kaikista painijaoston tehtävistä. Toimenpide oli ollut välttämätön Halmesmäen jatkuvan epäurheilijamaisen käyttäytymisen vuoksi. 


VASTASELITYS

Halmesmäki on seuran vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi todennut, että hän oli liittynyt yhdistyksen jäseneksi vuonna 1997 ja maksanut tuolloin jäsenmaksun. Halmesmäki oli toiminut vuodesta 2003 alkaen valmentajana painijaostossa. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu

Valituksen tutkimisen edellytykset

Lapuan Virkiä on vastauksessaan todennut, ettei Halmesmäki ollut seuran jäsen eikä voinut valittaa päätöksestä. Halmesmäki on puolestaan todennut liittyneensä seuran jäseneksi vuonna 1997 ja esittänyt tästä todisteena jäljennöksen jäsenkortistaan. Lisäksi hän on esittänyt jäsenkorttiluettelon vuodelta 1997 ja jäljennöksen seuran www-sivuilta, joiden mukaan Halmesmäki on Lapuan Virkiän jäsen ja kuuluu painijaostoon.

Halmesmäen esittämän selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että hän on seuran jäsen eikä seura ole puolestaan osoittanut erottaneensa Halmesmäkeä seuran jäsenyydestä. Halmesmäki on esitetyn selvityksen mukaan seuran jäsen ja näin ollen hänellä on oikeus valittaa painijaoston päätöksestä.

Siltä osin kuin Halmesmäki on valituksessaan vaatinut myös painijaoston tilien selvittämistä ja painijaoston puheenjohtajan eroamista tehtävästään ja jaoston jäsenyydestä, vaatimukset jätetään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta. 

  

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että Lapuan Virkiä r.y.:n painijaosto oli päätöksellään määrännyt Halmesmäen valmennus-, toimitsija- ja huoltajakieltoon (toimitsijakielto). Perusteena on ollut yhteistyöhaluttomuus, jaoston sovituista päätöksistä poikkeaminen ja arvostelua saanut käyttäytyminen kilpailuissa ja harjoituksissa.

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta kuitenkaan urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lautakunta toteaa, että tässä tapauksessa kysymys voi olla joko yhdistyksen määräämästä kurinpitoseuraamuksesta tai vaihtoehtoisesti päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. 


Kurinpito vai muu ratkaisu

Painijaosto on kokouspöytäkirjaan 4/2006 kirjatun päätöksen mukaan vapauttanut Halmesmäen valmennus-, toimitsija- ja huoltajatehtävistä. Painijaoston ilmoituksen 9.10.2006 mukaan Halmesmäki on asetettu toistaiseksi voimassa olevaan valmennus-, toimitsija- ja huoltajakieltoon ja hänet on vapautettu jaoston tehtävistä. Päätöstä on perusteltu Halmesmäen yhteistyöhaluttomuudella, jaoston sovituista päätöksistä poikkeamisella ja arvostelua saaneella käyttäytymisellä kilpailuissa ja harjoituksissa.Halmesmäki on vapautettu valmentajan tehtävien lisäksi toimitsija- ja huoltajatehtävistä. Lautakunta toteaa, että Halmesmäkeen kohdistettujen toimenpiteiden laajuus huomioon ottaen kysymys ei ole ainoastaan painijaoston valmennus- ja muiden tehtävien uudelleen järjestelyistä, vaan kurinpitotoimista. 


Kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin on kuulunut, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu.Tässä tapauksessa kysymys on siitä, perustuuko Halmesmäelle määrätty toistaiseksi voimassa oleva valmennus-, toimitsija- ja huoltajakielto (toimitsijakielto) seuran sääntöihin. Lapuan Virkiän sääntöjen 6 §:n mukaan hallitus päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Halmesmäki on toiminut painijaoston valmentajana, joten sovellettavaksi tulevat seuran sääntöjen lisäksi Suomen Painiliiton kurinpidosta antamat säännöt ja määräykset. Suomen Painiliiton toimintasääntöjen 9 §:ssä todetaan kurinpidon osalta muun muassa, että hallitus voi päättää liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta toimitsijakiellosta, jos jäsenseuran jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

Edellä selostetulla tavalla Lapuan Virkiän painijaosto on perustellut päätöstään Halmesmäen yhteistyöhaluttomuudella, sovituista päätöksistä poikkeamisella ja arvostelua saaneella käyttäytymisellä kilpailuissa ja harjoituksissa. Lapuan Virkiä on lausumassaan 25.5.2007 puolestaan todennut, että Halmesmäkeen kohdistettu toimenpide oli ollut välttämätön tämän luonteen laadun ja siitä seuranneen jatkuvan epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi.

Lautakunta toteaa, että sovituista päätöksistä poikkeamisen ja yhteistyöhaluttomuuden perusteella toimitsijakieltoa ei ole mahdollista määrätä. Epäurheilijamaisen käyttäytymisen osalta Halmesmäki on itse valituksessaan todennut, ettei ollut malliesimerkki valmentajana käyttäytymisen suhteen. Halmesmäki oli arvostellut kilpailutilanteessa tuomarin toimintaa. Mitään selvitystä siitä, millaista tämä epäurheilijamainen käyttäytyminen on ollut, ei ole Lapuan Virkiän painijaoston puolelta esitetty. Asiassa on jäänyt näin ollen näyttämättä, että Halmesmäen käyttäytyminen olisi ollut liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaista.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta toteaa, ettei Halmesmäelle määrätty toimitsijakielto perustu seuran sääntöihin eikä kurinpitomääräyksiin. 


Päätöslauselma

Lapuan Virkiä r.y.:n painijaoston päätös 3. – 4.10.2006 on kumottava.

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Olli Rauste ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.