48/2023 Moottoriurheilu – Kurinpito – Kilpailukielto 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 48/2023
27.12.2023                              
Diaarinro 39/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 21.9.2023

 

ASIA                 
Kurinpito, kilpailukielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

KUULTAVAT

AKK-Motorsport ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n (jäljempänä myös AKK) hallitus on 21.9.2023 käsitellyt uudelleen rata-ajon lajiryhmän 12.7.2023 määräämää seuraamusta koskevat tapahtumat Motoparkin ratakilpailun Legends -lähdön jälkeen.

Tutustuttuaan asiaa koskevaan videotallenteeseen ja A:n 13.9.2023 toimittamaan vastineeseen AKK:n hallitus on päättänyt muuttaa aiempaa lajiryhmän päätöstä. AKK:n hallitus on määrännyt A:lle autourheilun sääntökirjan 2023 yleisten sääntöjen kohtien 81–97 perusteella 12 kuukauden kilpailukiellon epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. A:n on katsottu rikkoneen kanssakilpailijan fyysistä koskemattomuutta käymällä tähän käsiksi fyysisesti aggressiivisella tavalla. 

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kilpailukielto poistetaan ja että hänelle sen sijaan määrätään seuraamukseksi varoitus.

A oli mennyt kilpailun jälkeen toisen kilpailijan luokse huomauttaakseen hänelle tämän vaarallisesta ajotyylistä. Tämä toinen kuljettaja oli tönäissyt A:ta keskustelun aikana. Tilanne oli tönäisyn jälkeen eskaloitunut siihen, että A oli työntänyt toista kuljettajaa kauemmaksi itsestään tämän tuuppiessa takaisin. A oli lopulta työntänyt toisen kuljettajan tämän auton päälle, jotta oli saanut tilanteen rauhoittumaan ja puolustaakseen itseään. Kysymys oli ollut molemmin puolisesta tuuppimisesta. Kumpikaan ei ollut tilanteessa käyttänyt muunlaista väkivaltaa.

A on katsonut, että molempien kuljettajien käyttäytyminen oli ollut epäurheilijamaista. Vain A:n rankaiseminen tapahtuneen perusteella oli väärin ja määrätty seuraamus oli kohtuuton. A:lla oli nuhteeton tausta.   

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

AKK:n hallitus oli 6.9.2023 tehnyt päätöksen ottaa kilpailussa tapahtunut tilanne uudelleen käsittelyyn saatuaan asiaa koskevan videomateriaalin käyttöönsä. AKK:n hallitus käsitteli tapauksen uudelleen 19.9.2023. Tapauksen uudelleenkäsittely

suoritettiin asiaa koskevan videoaineiston sekä A:n 13.9.2023 toimittaman vastineen perusteella. Tapauksen toinen osapuoli ei toimittanut uudelleenkäsittelyyn

vastinetta AKK:n pyynnöstä huolimatta.

Tapauksen uudelleenkäsittelyn jälkeen AKK:n hallitus päätti muuttaa AKK:n rata-ajon

lajiryhmän päätöstä koskien toiselle tapahtumien osapuolelle määrättyä huomautusta. Se poistettiin, koska AKK:n hallitus katsoi, ettei tämä ollut käytettävissä olleen aineiston perusteella syyllistynyt tilanteessa sellaiseen

epäurheilijamaiseen käytökseen tai muuhun rikkeeseen, josta olisi määrättävä AKK:n

kurinpitoseuraamus. Ennen asian uudelleen käsittelyä kysymyksessä oleva toinen kuljettaja oli ehtinyt valittaa aiemmasta rata-ajon lajiryhmän tekemästä päätöksestä Oikeusturvalautakuntaan. AKK:n uudelleenkäsittelyn jälkeen hänen lautakunnalle tekemänsä valitus raukesi (lautakunnan päätös nro 40/2023).

Tapauksen uudelleenkäsittelyn jälkeen AKK:n hallitus päätti muuttaa AKK:n rata-ajon lajiryhmän päätöstä myös A:n osalta. AKK:n hallitus katsoi, että A oli syyllistynyt tilanteessa kanssakilpailijan fyysisen koskemattomuuden rikkomiseen käymällä tähän käsiksi fyysisesti aggressiivisella tavalla. AKK:n hallitus määräsi A:lle seuraamuksena 12 kuukauden kilpailukiellon, joka on voimassa 18.9.2024 saakka. A:n syyllisyys ilmenee tilanteesta kuvatulta videolta. AKK:n hallitus katsoi videotallenteelta ilmenevän näytön perusteella, että A oli ollut tilanteessa aloitteellinen ja käyttäytynyt fyysisesti aggressiivisella tavalla.

AKK oli aikaisemmassa rangaistuskäytännössään suhtautunut poikkeuksetta ankarasti

kanssakilpailijaan tai toimihenkilöön kohdistuvaan epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen, mukaan lukien fyysisen koskemattomuuden rikkominen. Myös lautakunnan aikaisempi ratkaisukäytäntö vastaavan kaltaisissa epäurheilijamaista käyttäytymistä koskevissa tilanteissa tuki AKK:n rangaistuskäytännön ja käsillä olevassa tapauksessa määrätyn rangaistuksen oikeasuhtaisuutta.

 

VASTASELITYS

A on antanut vastaselityksen asiassa toistaen valituksessaan esitetyn sekä todeten muun ohella seuraavan.

Tilanteesta kuvatulla videolla näkyi selvästi, että A:n yläruumis heilahtaa taaksepäin samalla, kun kysymyksessä oleva toinen kuljettaja nostaa kätensä ylös. Oikeasuhtainen rangaistus turhaan kärjistyneestä tilanteesta oli AKK:n lajiryhmän aikaisemmin määräämä 18 kuukauden varoitus.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

AKK:n hallitus on 21.9.2023 käsitellyt uudelleen rata-ajon lajiryhmän 12.7.2023 määräämää seuraamusta koskevat tapahtumat Motoparkin ratakilpailun Legends -lähdön jälkeen. AKK:n hallitus on muuttanut lajiryhmän tapahtumien perusteella A:lle määräämän 18 kuukauden varoituksen 12 kuukauden kilpailukielloksi. Määrätyn seuraamuksen perusteena on ollut epäurheilijamainen käytös.

Asiassa on riidatonta, että A on mainitun kilpailun jälkeen parc fermé -alueella mennyt toisen kilpailijan luokse. Tapahtumat ovat eskaloituneet siihen, että A on työntänyt toisen kilpailijan tämän kilpa-auton konepellille. AKK:n hallitus on katsonut, että A on rangaistavalla tavalla rikkonut toisen kilpailijan fyysistä koskemattomuutta. AKK:n hallitus on A:lle määräämän rangaistuksen lisäksi poistanut lajiryhmän määräämän rangaistuksen toiselle kilpailijalle.

Asiassa on asianosaisten kirjelmien perusteella kysymys siitä, onko A sallitulla tavalla puolustanut tilanteessa itseään vai onko hän menetellyt rangaistavalla tavalla. Mikäli A:n katsotaan rikkoneen rangaistavalla tavalla toisen kilpailijan fyysistä koskemattomuutta, kysymys on vielä A:lle määrättävän seuraamuksen lajista eli siitä, onko oikeudenmukainen seuraamus määräaikainen kilpailukielto vai onko varoitusta pidettävä riittävänä seuraamuksena.

 

Sovellettavat säännöt

AKK:n sääntöjen 5 §:n mukaan liiton hallitus voi päättää jäseneen tai jäsenyhteisön jäseneen kohdistuvasta liiton alaista toimintaa koskevasta seuraamuksesta (huomautus, varoitus, sakko, lisenssin evääminen, tms.) autourheilun yleisten/lajisääntöjen mukaisesti, jos jäsen tai jäsenyhteisön jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti.

AKK:n laji- ja työryhmien ohjesäännön 6. kohdan perusteella hallitus voi halutessaan palauttaa esitetyn päätöksen uudelleen valmisteltavaksi tai muuttaa päätöksen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että viimeksi mainitun ohjesäännön 6.2.4 kohdan tällaisia lajiryhmille delegoituja päätöksiä voivat olla kilpailijoiden, toimitsijoiden ja kilpailunjärjestäjien rikkomuksista aiheutuvista huomautuksista ja varoituksista päättäminen.

Autourheilun sääntökirjan 2023 (jäljempänä sääntökirja) yleisten sääntöjen kohdan 81 mukaan lajiliiton kurinpitomääräysten alaisia ovat muun ohella liiton jäsenseurat ja kilpailutoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt sekä jäsenseurojen/yhdistysten jäsenet. Sääntökirjan 82 c kohdan perusteella rangaista voidaan sitä joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti.

Sääntökirjan 83 §:n mukaan rangaistuslajeja ovat a) huomautus, b) varoitus, c) sakko d) ottelukohtainen/kilpailukohtainen, määräaikainen, väliaikainen tai siirretty kilpailu- tai toimitsijakielto ja e) kilpailukelvottomaksi julistaminen. Rankaisuvalta kuuluu sääntökirjan 84 §:ssä todetuin tavoin liiton hallitukselle tai sen määräämälle muulle toimielimelle.

 

Onko valittaja menetellyt sääntöjen vastaisesti?

Asiassa on esitetty todisteena videotallenne tapahtumista. Videotallenteen perusteella kilpailuun osallistuneet autot ovat pysähtyneet parc fermé -alueelle. Autojen kuljettajat ja muita henkilöitä liikkuu autojen ulkopuolella. Tallenteelta on nähtävissä, että A menee viimeisten autojen joukossa seisovan toisen kuljettajan luokse määrätietoisin askelin. Toisella kuljettajalla on päässään vielä kypärä, koska hän on juuri hetkeä aikaisemmin noussut omasta kilpa-autostaan. A on jo riisunut oman kypäränsä. Kun A pääsee toisen tapahtumiin osallisen kuljettajan luokse, jälkimmäinen ojentaa vasenta kättään A:ta kohti. Toinen kuljettaja havaitsee A:n saapumisen vasta siinä vaiheessa, kun A on jo kädenmitan päässä toisesta kuljettajasta.

Tallenteen perusteella toinen kuljettaja yrittää pitää A:n kauempana itsestään työntämällä A:ta vasemmalla kädellään. A suuttuu tästä ja alkaa tönimään toista kuljettaja, joka vastaa tönimällä A:ta. A ottaa tämän jälkeen toisesta kuljettajasta voimakkaasti kiinni ja heittää tämän auton konepellille ja pitää siinä. Toinen kuljettaja yrittää päästä A:n otteesta. Tilanne päättyy, kun muita henkilöitä puuttuu tapahtumiin ja erottaa A:n toisesta kuljettajasta. Toinen kuljettaja ei tapahtuman jälkeen pyri millään tavalla lähestymään A:ta. Sen sijaan tilanteeseen puuttuneet muut henkilöt pitävät hetken kiinni A:sta.

Oikeusturvalautakunta katsoo videotallenteen perusteella, että kysymyksessä oleva fyysinen konfliktitilanne on seurausta siitä, että A on lähestynyt toista kuljettajaa aggressiivisesti. Videon perusteella toinen kuljettaja pyrkii etupäässä tönimään A:ta kauemmas itsestään. A:lla on myös ollut tilaisuus poistua paikalta ennen molemmin puolisen tönimisen eskaloitumista fyysiseksi painiksi. A:n ei siten ole tilanteessa ollut itsensä suojelemiseksi tarpeen tarttua toiseen kuljettajaan kiinni ja heittää tätä auton konepellille ja pitää tätä väkisin siinä.

Edellä todetun perusteella kysymys ei A:n osalta ole ollut aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumisesta. A on ollut tilanteessa aktiivinen osapuoli. A:n on siten katsottava rikkoneen toisen kuljettajan fyysistä koskemattomuutta sellaisella tavalla, että AKK:n hallitus on voinut häntä AKK:n sääntöjen perusteella menettelystä rangaista.  

 

Seuraamusharkinta

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (esim. UOL 35/2021) todennut, että kurinpitomenettelyn kohteena olevan urheilijan tai seuran oikeusturvan kannalta on tärkeää, että yhdistyksen tai liigan sisäinen kurinpitokäytäntö on yhdenmukaista ja ennustettavaa. Selvää on, että toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen on AKK:n alaisessa toiminnassa kiellettyä. Oikeusturvalautakunta pitää toisen fyysisen koskemattomuuden loukkauksia moitittavina. Tällaiseen menettelyyn sisältyy aina riski siitä, että väkivallan kohteeksi joutuva henkilö loukkaantuu vakavasti. Fyysisen voiman käyttämistä koskevissa tilanteissa on kuitenkin eroja siinä, kuinka vakavasta ja vaarallisesta väkivallasta on ollut kysymys. Yksittäisten tapausten eroavaisuuksien vuoksi myös kurinpitoseuraamukset ovat erilaisia riippuen kulloisestakin tapauksesta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A ei ole käyttänyt tilanteessa tönimistä, repimistä ja painiotteita vakavampaa väkivaltaa. A:n käyttämän väkivallan seurauksena toinen kuljettaja on kuitenkin menettänyt täysin tasapainonsa ja ollut täysin A:n hallinnassa. A on lopettanut väkivallan käytön vasta, kun muut henkilöt ovat puuttuneet tilanteeseen. A on myös ollut tilanteessa aloitteellinen ja hän olisi voinut poistua paikalta ennen tönimistä vakavamman fyysisen väkivallan käyttämistä. Ottaen huomioon A:n käyttäytyminen tilanteessa oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymys on ollut varsin vakavasta toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta välittömästi kilpailun jälkeen. Asiassa ei ole syytä epäillä A:n lausumaa siltä osin kuin hän on kertonut menneensä huomauttamaan toiselle kuljettajalle tämän vaarallisesta ajotyylistä. Sanottu ei kuitenkaan ole antanut A:lle oikeutta käyttää tilanteessa väkivaltaa.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole aihetta epäillä AKK:n vastausta siltä osin kuin siinä on todettu AKK:n puuttuvan ankarasti kanssakilpailijoiden fyysisen koskemattomuuden loukkauksiin. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että A:lle määrätty seuraamus poikkeaisi huomattavasti vastaavissa tilanteissa määrätyistä seuraamuksista. Oikeusturvalautakunta on lautakuntakäytännössään pitänyt oikeudenmukaisina varsin ankaria seuraamuksia niissä tilanteissa, joissa rangaistu urheilija on käyttänyt toista urheilijaa kohtaan fyysistä väkivaltaa (ks. esim. UOL 19/2022). AKK:ta koskevassa ratkaisussa UOL 23/2023 huomatusta on käytetty tilanteessa, jossa on ollut suusanallisesta epäasiallisesta käytöksestä kilpailutilanteessa. Nyt on kysymys fyysisen koskemattomuuden rikkomisesta. Siten aihetta määrätyn rangaistuksen muuttamiseen ei ole.

 

Johtopäätökset

Edellä todetuin perustein valitus on hylättävä.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

 

 

Kristiina Rintala
Puheenjohtaja                                                                              

Jukka Loiva
Sihteeri

                                                                                                            

                                                                                                            

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta, Pekka Timonen ja Hilkka Salmenkylä