10/2009 Ringette: Kurinpito - Varoitus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            10/2009

7.7.2009            Diaarinro 6/2009


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmänpäätös 23.3.2009,  jolla  se on pysyttänyt Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan 16.3.2009 Matti Aaltoselle määräämän varoituksen


ASIA

Varoitus


MUUTOKSENHAKIJA

Matti Aaltonen


KUULTAVA

Suomen Ringetteliitto ry


KURINPITORYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmä pysytti päätöksellään 23.3.2009 Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan Matti Aaltoselle määräämän varoituksen liiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohta 1 "Numerojärjestyksessä pelaaminen " rikkomisesta otteluissa numerot 1984 ja 1985. Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnalle oli toimitettu Tikkakosken Tikka Ringeten D-junioreiden joukkueenjohtajan kirje koskien Aaltosen sääntöjen vastaista peluuttamista ottelussa numero 1984 31.1.2009 (Ilves D -Tikka D). Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan jäsen Kimmo Kalliomäki oli 5.2.2009 käynyt tarkkailemassa ottelua numero 1985 (NoU Ringette-Ilves) ja havainnut Aaltosen peluuttavan joukkuettaan sääntöjen vastaisesti oman joukkueen jäähyjen aikana. Ilves Ringette on 13.2.2009 antanut asiassa vastineensa. 

Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunta on 14.2.2009 määrännyt Aaltoselle varoituksen. Varoituksen syynä on ollut liiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohta 1 "Numerojärjestyksessä pelaaminen " rikkominen otteluissa numerot 1984 ja 1985.  Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmä on Aaltosen valituksen johdosta palauttanut asian 5.3.2009 uudelleen käsittelyyn alueen kurinpitovaliokunnalle todeten yhden kurinpitoryhmän jäsenen olleen esteellinen. Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunta on 16.3.2009 käsitellyt asian uudelleen ja määrännyt Aaltoselle varoituksen samoin perustein kuin päätöksessä 14.2.2009.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

Aaltonen on valituksessaan vaatinut, että Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmän päätös hänelle määrätystä varoituksesta kumotaan seuraavilla perusteilla:

1. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kalliomäki oli ollut päätöstä tehtäessä  esteellinen. Kurinpitomenettelyyn oli johtanut Tikkakosken Tikan D-junioreiden joukkueenjohtajan tekemä ilmoitus 31.01.2009 pelatusta D-junioreiden aluesarjaottelusta numero 1984 Ilves-Tikka sekä alueen sarjapäällikön Kalliomäen ilmeisesti suullinen raportti 5.2.2008 pelatusta D-junioreiden aluesarjaottelusta numero 1985 Nokia-Ilves. Kalliomäki,  joka on toiminut kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana, oli ollut esteellinen, koska hän on käsitellyt asiaa ja tehnyt päätöksen oman raporttinsa pohjalta.

2. Tikkakosken Tikan ilmoitus ja Kalliomäen raportti olivat olleet virheellisiä. Aaltonen ei ollut ottelussa numero 1984 peluuttanut taidollisesti muita edellä olevia pelaajia vaihtovihellyksen jälkeen. Ilveksen joukkueenjohtaja oli ottelun jälkeen käydyssä keskustelussa luullut Ilveksen tehneen yhden vaihtovirheen ottelussa. Kyseisessä tilanteessa eivät toimitsijat olleet viheltäneet vaihtoa, vaikka ilmeisesti näin olisi pitänyt tehdä. Tikka oli kuitenkin vaihtanut pelaajat virheellisesti, kun taas Ilves ei ollut vaihtanut pelaajiaan. Ottelussa numero 1985 Ilves oli vaihtanut peluutusjärjestystä ottelun toiseen erään. Ottelun toimitsijat eivät olleet ehtineet kirjata uutta järjestystä toisen erän alkuun mennessä ottelupöytäkirjaan. Kalliomäki oli tarkistanut peluutusjärjestyksen pöytäkirjasta ottelun 1. ja 2. erän välillä. Kalliomäki oli siten seurannut ”väärää” peluutusjärjestystä ottelun toisessa erässä, jonka tapahtumien perusteella hän oli raportoinut kurinpitovaliokunnalle.

3. Päätös oli perusteltu puutteellisesti. Suomen Ringetteliiton kilpailusääntöjen 2008-2009 5 kohdan mukaan asiassa oli annettava tarkoin perusteltu päätös. Päätöstä ei ollut perusteltu lainkaan eikä siinä ollut kerrottu tapahtuneiden rikkeiden erää, rikkeiden tapahtumahetken peliaikaa tai virheellisesti peluutettujen pelaajien numeroita.

4. Tikkakosken Tikan D-junioreiden joukkueenjohtajan tekemää ilmoitusta ei olisi pitänyt käsitellä lainkaan. Ilmoitus oli tehty useita päiviä ottelun jälkeen ja se perustui epätarkkoihin muistikuviin ja oli yksilöimätön. Ottelun erotuomarit eivät olleet tarkistaneet peluutuksen oikeellisuutta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ringetteliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

1. Kalliomäki ei ollut ollut esteellinen osallistumaan päätöksentekoon asiassa. Hän oli toteuttanut hänelle annettua tehtävää valvoa Suomen Ringetteliiton alaista kilpailutoimintaa käydessään seuraamassa ottelua numero 1985 NoU Ringette - Ilves.   Kalliomäki oli Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan jäsen ja sarjapäällikkö.

2. Aaltonen ei ollut vastineessaan 12.5.2009 kiistänyt rikkoneensa liiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohtaa 1. Kalliomäki oli ottelussa numero 1985 tehnyt havaintoja siitä, että Aaltonen oli peluuttanut joukkueensa pelaajia ko. säännön vastaisesti. Kalliomäki oli seurannut erityisesti peluuttamista jäähyjen kohdilla ja heti niiden jälkeen. Väärin peluuttaminen oli tapahtunut Ilveksen saamien jäähyjen yhteydessä, jotta joukkue pystyisi peluuttamaan samoja kentällisiä läpi pelin. Ottelupöytäkirjan tarkempi tutkinta oli vahvistanut Kalliomäen havainnot oikeiksi. Kalliomäki oli käynyt ensimmäisen ja toisen erän välissä tarkistamassa peluutusjärjestyksen ja kirjannut itselleen ylös Ilveksen ilmoittaman uuden peluutusjärjestyksen. Ilveksen peluuttaminen oli alkanut toisen erän alussa Ilveksen ilmoittaman uuden tiedon mukaisesti. Kalliomäki oli seurannut peluuttamisen oikeellisuutta vertaamalla sitä Ilveksen antamaan peluutusjärjestykseen.

3. Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan ja Suomen Ringetteliiton kurinpitoryhmän päätökset olivat riittävästi perusteltuja. Suomen Ringetteliiton kilpailusääntöjen 2008-2009 5 kohdan mukaan asiassa oli annettava viipymättä tarkoin perusteltu päätös. Sääntökohdassa ei yksityiskohtaisemmin kerrottu, mitä päätöksessä tulee mainita. Perustelut noudattivat lajille ominaista tapaa.

4. Tikkakosken Tikan D-junioreiden joukkueenjohtajan tekemä ilmoitus oli katsottu niin tärkeäksi, että Kalliomäki oli päättänyt itse tarkistaa asian menemällä seuraamaan ottelua numero 1985 paikan päälle. Suomen Ringetteliiton kilpailusääntöjen  2008-2009 5 kohdan mukaan Ringetteliitto ja sen alueet voivat langettaa rangaistuksen juniorisääntöä rikkoneelle valmentajalle tai joukkueelle myös silloin, vaikka vastustajajoukkue ei ole tehnyt vastalausetta sääntörikkomuksesta. Kalliomäellä oli ollut velvollisuus viedä asia Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. 


VASTASELITYS

Aaltonen on Suomen Ringetteliitto r.y.:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että

1. Kalliomäki oli kolmejäsenisen kurinpitovaliokunnan jäsenenä tehnyt itse raportin itsensä käsiteltäväksi ja oli tällä perusteella esteellinen käsittelemään asiaa.

2. Suomen Ringetteliitto ei ollut vastauksessaan selvittänyt, mitkä pelaajat olivat olleet kentällä juniorisäännön vastaisesti. Säännön vastaista  peluuttamista ei ollut tapahtunut. Aaltonen on kiistänyt rikkoneensa juniorisäännön kohtaa 1.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

(a) Tikkakosken Tikka Ringeten D-junioreiden joukkueenjohtaja on toimittanut Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnalle 4.2.2009 päivätyn kirjelmän, jossa hän ilmoittaa Ilves Ringeten D-junioreiden valmentajan Matti Aaltosen toimineen vilpillisesti D-junioreiden aluesarjaottelussa Ilves-Tikka numero 1984 31.1.2009. Aaltonen ei ollut liiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohdan 1 vastaisesti Ilveksen  pelatessa vajaalla joukkueella kolmella viittä vastaan vaihtanut vaihtovihellyksen jälkeen pelaajia lainkaan kolmen eri jäähyn aikana. Lisäksi Aaltonen oli suorittanut ottelussa useita vilpillisiä vaihtoja, joissa samat kentältä poistuvat pelaajat palasivat suoraan takaisin kentälle käytyään vaihtoaitiossa.

Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan jäsen ja sarjapäällikkö Kimmo Kalliomäki on Tikan kirjelmän johdosta käynyt tarkkailemassa D-junioreiden aluesarjaottelua NoU Ringette-Ilves numero 1985 5.2.2009. Kalliomäki on vienyt asian kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi. Kurinpitovaliokunnan päätöksen liitteenä olevassa kirjallisessa lausunnossa Kalliomäki ilmoittaa olleensa katsomassa ottelun numero 1984 kahta ensimmäistä erää ja huomanneensa, etteivät Ilveksen vaihdot olleet ilmeisesti menneet aivan numerojärjestyksessä. Kalliomäki oli havainnut ottelussa numero 1985 Aaltosen peluuttaneen pelaajiaan täysin sääntöjen vastaisesti oman joukkueen jäähyjen aikana.

(b) Alueen kurinpitovaliokunta on pyytänyt Ilves Ringeteltä vastinetta asiassa. Ilves Ringette on toimittanut 13.2.2009 vastineen. Alueen kurinpitovaliokunta on 14.2.2009 määrännyt Aaltoselle varoituksen. Suomen Ringetteliiton kurinpitoryhmä on Aaltosen valituksen 20.2.2009 johdosta palauttanut asian 5.3.2009 uudelleen käsittelyyn alueen kurinpitovaliokunnalle todeten yhden kurinpitovaliokunnan jäsenen olleen esteellinen. Alueen kurinpitovaliokunta on käsitellyt asian uudelleen 16.3.2009 ja määrännyt Aaltoselle edelleen varoituksen.

(c) Suomen Ringetteliitto ry on vastauksessaan Urheilun oikeusturvalautakunnalle toimittanut liiteaineistona Suomen Ringetteliiton kurinpitoryhmän päätöksen 5.3.2009 ja sen liitteenä olleet Aaltosen 20.2.2009 päivätyn valituksen alueen kurinpitovaliokunnan päätöksestä, Häme-Pohjanmaan alueen puheenjohtajan 26.2.2009 antaman lausunnon asiasta, alueen kurinpitoryhmän päätöksen 14.2.2009, Kalliomäen päiväämättömän kirjallisen lausunnon (6.2.2009), Tikkakosken Tikka Ringeten D-junioreiden joukkueenjohtajan 4.2.2009 päivätyn kirjelmän sekä Aaltosen 24.3.2009 päivätyn lausuman. Edelleen Suomen Ringetteliitto ry on toimittanut Urheilun oikeusturvalautakunnalle liiteaineistona Suomen Ringetteliiton kurinpitoryhmän päätöksen 23.3.2009 ja sen liitteenä olleet Aaltosen 16.3.2009 päivätyn valituksen alueen kurinpitovaliokunnan päätöksestä ja alueen kurinpitovaliokunnan päätöksen 16.3.2009. Lisäksi Suomen Ringetteliitto ry on toimittanut Urheilun oikeusturvalautakunnalle päiväämättömän, ottelun numero 1985 peluutusjärjestystä koskevan lausuman ja Aaltosen 12.5.2009 päivätyn lausuman.

Lautakunnassa on kysymys ensisijaisesti siitä, onko kurinpitoseuraamusta määrättäessä menetelty oikein sen osalta, onko asia voitu ottaa käsiteltäväksi Tikan joukkueenjohtajan tekemän ilmoituksen perusteella, onko alueen kurinpitovaliokunnan jäsen ja sarjapäällikkö Kalliomäki ollut esteellinen päätöstä tehtäessä ja ovatko alueen kurinpitovaliokunnan ja Suomen Ringetteliiton kurinpitoryhmän päätökset olleet kilpailusääntöjen rangaistusmääräysten 5. kohdan tarkoittamalla tavalla tarkoin perusteltuja. Kysymys on myös siitä, onko varoituksen määräämiselle ollut asianmukaiset perusteet.


Kurinpitomenettelyä koskevat yleiset periaatteet ja sääntömääräykset

Lautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamuksen määrääminen edellyttää siltä menettelyltä, jossa seuraamus määrätään, oikeussuojaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista. Lisäksi kurinpitosäännöissä on määriteltävä se menettely, jota kurinpitoasiassa noudatetaan.

Keskeisiä oikeussuojaperiaatteita ovat se, että kurinpitoasian ratkaiseva toimielin on puolueeton sekä se, että rangaistuksen kohteeksi joutunut henkilö saa rangaistuksesta kirjallisen päätöksen perusteluineen. Kurinpitoelimen puolueettomuusvaatimus ja perusteluvelvollisuus perustuvat myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja niitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä.

Suomen Ringetteliiton kilpailusääntöjen rangaistusmääräysten 5. kohdan 1. kappaleen mukaan raportti rikkomuksesta, joka on tarkoin yksilöitävä, on tehtävä viipymättä kirjallisena ja todistettavasti lähetettävä asianomaiselle kurinpitoryhmälle. Kurinpitoryhmän on käsiteltävä raportti viikon (7 vrk) kuluessa siitä, kun se saapuu.  

Edelleen 5 kohdan kolmannen kappaleen mukaan asiasta on viipymättä annettava tarkoin perusteltu päätös.

Suomen Ringetteliiton juniorisäännön mukaan kaikkia pöytäkirjaan merkittyjä pelaajia on peluutettava ottelussa tasapuolisesti. Tasapuolisen peluuttamisen (=vaihtojen) tarkkailemiseksi kaikilla kenttäpelaajilla täytyy olla näkyvällä paikalla varusteissaan vähintään 10 cm:n korkeat peräkkäiset numerot 1:stä eteenpäin niin monelle kuin pöytäkirjaan on pelaajia merkitty. Kentälle tulee vaihdosta aina numerojärjestyksessä seuraavat viisi pelaajaa.

Peluuttamisjärjestystä voi muuttaa erätauoilla. Erätauon jälkeen aloitetaan peluuttaminen aina pienimmästä numerosta. 50 sekunnin tehokkaan peliajan jälkeen tapahtuu vaihto seuraavasta luonnollisesta katkosta, paitsi jos katkoa ei tule ennen 70 sekuntia. Tämän jälkeen toimitsijat viheltävät katkon kaikilla kentän osilla riippumatta siitä, kummalla joukkueella rengas on. Rangaistuksen päätyttyä pelaaja jää kentälle, jos hänen viisikollaan on peliaikaa jäljellä. Muussa tapauksessa pelaaja luistelee suoraan vaihtoaitioonsa, jolloin numerojärjestyksessä seuraava pelaaja voi tulla kentälle.

Suomen Ringetteliiton juniorisäännön valmentajan rangaistusta koskevan kohdan mukaan Ringetteliitto ja sen alueet voivat langettaa rangaistuksen juniorisääntöä rikkoneelle valmentajalle tai joukkueelle myös silloin, vaikka vastustajajoukkue ei ole tehnyt vastalausetta sääntörikkomuksesta.


Lautakunnan arvio alueen kurinpitovaliokunnan menettelystä kurinpitomenettelyn aloittamisen osalta.

Asiassa on riidatonta, että kurinpitomenettely on aloitettu Tikkakosken Tikka Ringeten D-junioreiden joukkueenjohtajan Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnalle 4.2.2009 päivätyn kirjelmän perusteella. Asiakirjoista ilmenee, että Kalliomäki on antanut raporttinsa ottelutapahtumista 6.2.2009 ja että Ilves Ringette on antanut vastineensa 13.2.2009 ja kurinpitovaliokunnan päätös asiassa on annettu 14.2.2009. 

Lautakunta toteaa, että edellä viitatun Suomen Ringetteliiton juniorisäännön valmentajan rangaistusta koskevan kohdan mukaan asia on voitu ottaa kurinpitomenettelyn kohteeksi ilman vastalausetta. Siten edellä mainittu ilmoitus on ollut sääntöjen mukaan riittävä peruste kurinpitomenettelyn aloittamiselle.


Lautakunnan arvio alueen kurinpitovaliokunnan jäsenen esteellisyydestä

Asiassa on riidatonta, että Kimmo Kalliomäki on ollut samaan aikaan sekä Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan jäsen että sarjapäällikkö. Kalliomäki  on osallistunut alueen kurinpitovaliokunnan jäsenenä päätöksentekoon Aaltosta koskevassa kurinpitoasiassa, jonka pohjana ovat olleet muun muassa hänen tekemänsä havainnot ottelusta numero 1985.

Lautakunta toteaa, että kurinpitoasian ratkaisevan toimielimen puolueettomuuteen kuuluu olennaisesti se, että toimielimen jäsenillä ei saa olla ennakkoasennetta käsiteltäväksi tulevaan asiaan nähden.  Kalliomäki on sarjapäällikön ominaisuudessa käynyt tarkkailemassa ottelua numero 1985. Lautakunta toteaa edelleen, että pelkästään se seikka, että kurinpito-organisaatioon kuuluva henkilö selvittää ennen kurinpitopäätöksen tekemistä asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisen tapahtumakulun sisältöä, ei vielä välttämättä tee kyseessä olevaa henkilöä esteelliseksi osallistumaan asian käsittelyyn. Nyt arvioitavana olevassa asiassa Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Kalliomäki on kuitenkin ennen Aaltosen kuulemista ja asian ratkaisemista ilmaissut kantansa siihen, kuinka liiton kilpailusääntöjä tulee asiassa soveltaa. Kalliomäen raportista ilmenee hänen käsityksensä siitä, että Aaltonen on peluuttanut pelaajia ottelussa täysin sääntöjen vastaisesti. Ottaen huomioon, että raportti on saadun selvityksen mukaan annettu jo 6.2.2009 ja asia on ratkaistu 14.2.2009, toteaa lautakunta, että näissä olosuhteissa on katsottava Kalliomäellä olleen ilmeinen ennakkoasenne kurinpitovaliokunnassa käsiteltäväksi tulevaan asiaan, mikä on omiaan heikentämään luottamusta asian käsittelyn puolueettomuuteen. Kalliomäki on siten ollut esteellinen osallistumaan päätöksentekoon asiassa

                                                                                                                                  

Lautakunnan arvio päätöksen perusteluvelvollisuuden täyttymisestä

Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan 14.2.2009 ja uudestaan 16.3.2009 antaman päätöksen perusteluna varoitukselle on ollut liiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohdan 1 "numerojärjestyksessä pelaaminen " rikkominen otteluissa numerot 1984 ja 1985. Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmän päätöksen 23.3.2009 perusteluina todetaan, että Häme-Pohjanmaan alueen kurinvaliokunta on toiminut toimivaltansa puitteissa eikä liiton kurinpitoryhmällä ole asian käsittelystä huomauttamista.

Lautakunta toteaa, että perustelujen ilmoittaminen on välttämätöntä sen vuoksi, että kurinpitomenettelyn kohteena ollut voi itse arvioida, kannattaako hänen hakea muutosta päätökseen. Mikäli perusteluja ei ole ilmoitettu, kohteella ei ole mahdollisuutta arvioida perustelujen kestävyyttä muutoksenhakumenettelyssä. Lautakunta toteaa edelleen, ettei riittävänä perusteluna voida pitää sitä, että päätöksessä on ilmoitettu, mitä sääntöä Aaltosen on katsottu rikkoneen. Perusteluissa olisi tullut selostaa vähintäänkin päätöksen perusteena olleet tosiseikat. Lisäksi päätöksessä olisi tullut selostaa riitaisten tosiseikkojen osalta   millä perusteella kurinpitoryhmä on katsonut jonkun tosiseikan toteennäytetyksi. Lisäksi sekä alueen kurinpitovaliokunnan että liiton kurinpitoryhmän harkintaan vaikuttaneet seikat olisi tullut nimenomaisesti kirjoittaa näkyviin päätösten perusteluihin. Lautakunta toteaa, että sekä alueen että liiton kurinpitoryhmän päätösten perustelut ovat siten niin suppeita, että Aaltonen ei ole kyennyt saamaan selville, mihin seikkoihin toimielimet ovat päätöksiä tehdessään kiinnittäneet huomiota. 

Koska Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnan jäsen Kalliomäki on ollut edellä kerrotulla tavalla esteellinen ja koska sekä liiton kurinpitoryhmä että alueen kurinpitovaliokunta ovat laiminlyöneet päätösten perusteluvelvollisuuden, Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunta ja Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmäovat menetelleet tältä osin virheellisesti.

Johtopäätöksenään asiassa noudatetusta menettelystä Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että Aaltoselle varoitusta määrätessä on menetelty sekä yleisten esteellisyyttä ja päätösten perusteluvelvollisuutta koskevien periaatteiden että kilpailusääntöjen nimenomaisen perusteluvelvollisuutta koskevan määräyksen vastaisesti.


Kurinpitoseuraamuksen edellytykset

Rangaistusmääräysten kohdan 1 mukaan toimitsijat ja pelaajat ovat velvollisia noudattamaan hyvää urheiluhenkeä ja reilun pelin sääntöjä sekä voimassa olevia sääntöjä ja niitä määräyksiä, jotka edellä mainittujen sääntöjen nojalla annetaan. Tapahtuneista rikkomuksista voidaan näiden määräysten nojalla määrätä rangaistus. Rangaistusmääräysten kohdan 2 mukaan rangaistuslajeja ovat varoitus, sakko, kilpailu- ja toimitsijakielto joko määräajaksi tai ainaiseksi sekä erottaminen joko määräajaksi tai ainaiseksi.

 

Lautakunnan arvio kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytyksistä tässä asiassa

Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnanpäätöksestä, jonka Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmäon pysyttänyt, ei ilmene tarkkaan se, miten Aaltonen on rikkonutliiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohtaa 1 "numerojärjestyksessä pelaaminen " otteluissa numerot 1984 ja 1985. Ratkaisua ei ole enemmälti perusteltu.

Vaikka Aaltonen on kiistänyt väitetyn menettelyn, ratkaisusta ei riittävän yksityiskohtaisesti ja selvästi ilmene, mitkä numerojärjestyksessä pelaamista  koskevat seikat on katsottu selvitetyksi. Ratkaisusta ei myöskään tarkasti ilmene, mitkä seikat johtavat kurinpitoseuraamuksen määräämiseen.

Lautakunta toteaa, että jos kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei kuvata riittävän tarkasti kurinpitopäätöksessä, tämä heikentää kurinpitomenettelyn kohteeksi joutuneen oikeusturvaa, esimerkiksi vaikeuttamalla muutoksenhakua.

Lautakunta toteaa, että alueen kurinpitovaliokunnan päätös on näin asiasisällöltään puutteellinen. Tältäkin osin kurinpitomenettelyssä on loukattu Aaltosen oikeusturvaa.

 

Lopputulos

Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa on menetelty virheellisesti, kun kurinpitomenettelyyn osallistunut kurinpitovaliokunnan jäsen on ollut esteellinen ja kun päätöstä ei ole perusteltu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kurinpitopäätöksestä ei myöskään ilmene se menettely, joka on johtanut varoituksen määräämiseen.

Menettelyvirheet koskevat kurinpitomenettelyn keskeisiä oikeusturvan takeita ja Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnanja Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmänmenettely on ollut kilpailusääntöjen määräysten vastainen. Näin ollen, vaikka Aaltonen on nyt valituksessaan ja lautakunnan valituskäsittelyn aikana voinut tuoda esille asian käsittelyyn liittyvät näkökohdat, kurinpitomenettelyssä tapahtuneita virheitä on pidettävä niin vakavina, että Aaltoselle liiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohta 1 "numerojärjestyksessä pelaaminen " rikkomisesta otteluissa numerot 1984 ja 1985 määrätty varoitus on poistettava.

Tavallinen menettely kurinpidollisten menettelyvirheiden johdosta on se, että seuraamuksen poistamisen jälkeen asia palautetaan järjestössä uudelleen käsiteltäväksi. Kun otetaan huomioon, että nyt menettelyvirheitä on tehty sekä Häme-Pohjanmaan alueen kurinpitovaliokunnanettä Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmän  käsittelyssä ja että asian käsittelyssä on jo ollut useita eri vaiheita, niin tässä tapauksessa asiaa ei ole kuitenkaan syytä palauttaa liiton hallitukseen uudestaan käsiteltäväksi, vaan viivytyksen välttämiseksi lautakunta ratkaisee asian suoraan ja varoitus poistetaan.


Päätöslauselma

Suomen Ringetteliitto ry:n kurinpitoryhmänpäätös 23.3.2009 poistetaan siltä osin kuin Matti Aaltoselle on määrätty kirjallinen varoitus liiton kilpailusääntöjen juniorisäännön kohta 1 "numerojärjestyksessä pelaaminen " rikkomisesta otteluissa numerot 1984 ja 1985.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.

                                                                                                                                 

Risto Jalanko                             Eero Nikkarinen

puheenjohtaja                           sihteeri

                                                                               

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Erkki Aurejärvi, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Virtanen