11/2012 Jalkapallo: Kurinpito - Pelikielto; Kurinpitorangaistuksen mittaaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 11/2012

30.4.2012    Diaarinro 12/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 3.4.2012 


ASIA  

Peli- ja toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA 


KUULTAVA 

Suomen Palloliitto ry 


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS 

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) kurinpitovaliokunta on rangaistusmääräyksen 3.1 §:n e-kohdan nojalla määrännyt A:lle kolmen ottelun pelikiellon kentältä poistamisesta seuranneen kahden ottelun lisäksi. 


Kurinpitovaliokunta katsoi erotuomarin ja molempien avustavien erotuomareiden raporttien sekä A:n ja seuran vastineiden perusteella tulleen selvitetyksi, että 18.3.2012 pelatussa Sudet - MP ottelussa erotuomarin ollessa kirjaamassa varoitusta Susien pelaajalle Susien pelaaja A oli heittänyt alle 10 metrin etäisyydeltä voimakkaasti pallolla kohti erotuomaria pallon osuessa erotuomaria kasvoihin. Kurinpitovaliokunta on katsonut teon olleen tahallinen, koska A:n olisi pitänyt ymmärtää heittäessään voimakkaasti kohti erotuomaria pallon hyvin todennäköisesti osuvan erotuomariin. 


A on syyllistynyt rangaistusmääräysten 2 §:n d-kohdan mukaiseen erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen, joka katsotaan aina vakavaksi rikkomukseksi. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

A on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan kahden ottelun pelikieltoa ylittäviltä osin. 


Heitto tuomaria kohti ei ollut tahallinen. Tätä ei ole kyetty yksiselitteisesti todentamaan. Erotuomari oli kirjaamassa varoitusta eikä ole voinut nähdä tilannetta. Myöskään avustavien erotuomareiden raportit eivät pysty vahvistamaan tahallisuutta. 


Heittopaikka oli kauempana tuomarista kuin mitä erotuomarin raportissa oli kuvailtu. Heitto ei ollut myöskään voimalla suoritettu. Heitto tapahtui yhdellä kädellä ja kevyellä voimalla. Heitto ei ollut tarkoituksella suunnattu kohti tuomaria. A:lle määrätty kaikkiaan viiden ottelun pelikielto oli myös liian ankara verrattuna aikaisempiin rangaistuksiin. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 


Asiassa on tullut ottelun erotuomarin ja kahden avustavan erotuomarin raporttien perusteella selvitetyksi, että A:n heitto tuomaria kohti on ollut tahallinen. A:n on täytynyt ymmärtää, että pallo suurella todennäköisyydellä osuu tuomariin. 


A:lle teosta määrätty seuraamus on vastaava, mitä Palloliitossa on vastaavissa tilanteissa määrätty. Palloliitto on esittänyt selvitystä, että kurinpitoseuraamus on ollut 3 - 5 ottelun pelikielto tilanteissa, joissa pelaaja on loukannut erotuomarin koskemattomuutta esimerkiksi tönäisemällä tai solvaamalla taikka erotuomarin kengille sylkäisemällä. Erotuomariston fyysisen koskemattomuuden loukkaamisessa on aina määrätty lisäsanktio automaattisesti tulevan sanktion lisäksi.  


VASTASELITYS 

A on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että hänen tapauksessaan kysymys oli erilaisesta tilanteesta, joihin Palloliitto oli vastauksessaan vedonnut. A ei ollut heittänyt palloa tahallisesti kohti tuomaria. A on liittänyt vastaselitykseensä kolmen ottelua seuranneen henkilön raportit tapahtuneesta. 


PALLOLIITON LAUSUMA 

A:n vedottua vastaselityksessään uutena selvityksenä kolmen henkilön raporttiin tapahtumista, oikeusturvalautakunta on varannut Palloliitolle tilaisuuden lausuman antamiseen. 


Palloliitto on lausumassaan vaatinut, että uutta selvitystä ei oteta huomioon asiaa ratkaistaessa. Jos uusi selvitys otetaan huomioon, Palloliitto on pyytänyt oikeusturvalautakuntaa toimittamaan suullisen käsittelyn asiassa.   


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisut 


Uusi selvitys 

A on vastaselityksessään vedonnut uutena selvityksenä kolmen henkilön raporttiin tapahtumista. Näitä raportteja ei ole aikaisemmin asiassa esitetty. Palloliitto on vaatinut, että uutta selvitystä ei oteta huomioon asiaa ratkaistaessa. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan säännöissä ei ole määräystä, joka estäisi uuden selvityksen esittämisen vasta oikeusturvalautakunnassa. Lähtökohtana on, että oikeusturvalautakunta tutkii valituksen kohteena olevan päätöksen sääntöjen mukaisuuden. Oikeusturvalautakunnassa ei tulisi lähtökohtaisesti vedota enää uuteen selvitykseen, koska asian luonne saattaa muuttua siitä, mikä on ollut tilanne lajiliitossa taikka seurassa. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa kyse on kuitenkin kurinpitoasiasta. Kurinpitoasioissa korostuu urheilijan oikeusturva ja tällaisissa asioissa uuden selvityksen esittäminen myös oikeusturvalautakunnassa on mahdollista. 


Oikeusturvalautakunta ottaa A:n toimittaman uuden selvityksen huomioon asiaa ratkaistaessa. 


Suullinen käsittely 

Palloliitto on lausumassaan pyytänyt lautakuntaa toimittamaan suullisen käsittelyn. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 18 §:n mukaan lautakunta käsittelee asiat sille toimitettujen asiakirjojen ja sen hankkiman muun kirjallisen aineiston pohjalta. Asiassa toimitetaan suullinen käsittely, jollei suullista käsittelyä asian selvyyden vuoksi pidetä tarpeettomana. 


Oikeusturvalautakunta on ratkaisuissaan UOL 14/2009 ja UOL 15/2009 hylännyt asian selvyyteen viitaten pyynnöt suullisen käsittelyn toimittamisesta. Myös nyt kysymyksessä olevassa asiassa suullisen käsittelyn toimittamista on pidettävä asian selvyyden vuoksi tarpeettomana. 


Pääasiaratkaisun perustelut 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 


Suomen Cupissa oli 18.3.2012 pelattu ottelu Kouvolasta olevan Sudet ry:n (Sudet) ja Mikkelin Palloilijat ry:n (MP) välillä. Sudet-joukkueen pelaaja oli saanut varoituksen. Pelikatkon aikana erotuomarin ollessa kirjaamassa varoitusta Sudet-joukkueessa pelaava A oli heittänyt pallon kohti sitä paikkaa, josta peli tulisi jatkumaan. A:n heitto oli osunut erotuomaria kasvoihin. 


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteita kaikkiaan viiden (2+3) ottelun kilpailukiellon määräämiseen. 


Pelikiellon määräämisen edellytykset kysymyksessä olevassa tapauksessa 


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n d-kohdan mukaan muun muassa sitä, joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen, voidaan rangaista. Tällöin rangaistusmääräysten 3 §:n mukaan voidaan määrätä peli- tai toimitsijakielto. 


Asiassa on riidatonta, että A:n heitto oli osunut erotuomaria kasvoihin. 


Ottelun erotuomari on todennut erotuomariraportissaan seuraavaa: ”Olin kirjaamassa varoitusta ylös ja samanaikaisesti Susien pelaaja nro 5 (A) heittää noin 3 metrin päästä voimalla tarkoituksella pallon suoraan kasvoihini.” Ottelun toinen avustava erotuomari on todennut muun muassa, että heitto oli suoritettu yläkautta (ei mitenkään alakautta kaaressa tai pompun kautta) ja pallo oli lentänyt suoraan pelaajien pään korkeudella noin 5 metrin matkan ja oli osunut erotuomaria posken seudulle. Heitto oli suoritettu niin kovalla voimalla, että pallo ei olisi mitenkään voinut päätyä vapaapotkun antopaikalle, vaan kauas ohi siitä, vaikka pallo olisi heitetty kohti vapaapotkun antopaikkaa. 


Toinen avustava erotuomari on todennut, että heitto oli suoritettu noin parin kolmen metrin päästä tuomarista ja erotuomari oli seisonut vapaapotkun antopaikalla kirjaten varoitusta, kun pallo oli osunut häneen. 


A ja Sudet-joukkueen edustaja ovat tapahtumaselostuksessaan todenneet, että erotuomari oli ollut sijoittuneena A:n ja vapaapotkupaikan väliin. Pallon ollessa A:n lähellä tämä oli ottanut sen käteensä ja heittänyt sen kohti vapaapotkupaikkaa. A ei ollut tähdännyt tuomariin, vaan pallon osuma tuomariin oli ollut vahinko. A on oikeusturvalautakunnalle toimittanut kolmen henkilön selvitykset tapahtumista. Nämä selvitykset ovat sisällöltään olennaisilta osin samanlaiset kuin A:n ja Sudet-joukkueen raportti tapahtumista. 


Oikeusturvalautakunta toteaa asiassa olevan riidatonta, että A oli pelikatkon aikana heittänyt pallon ja se oli osunut tuomaria kasvoihin. Kolmen erotuomariraportin ja A:n tapahtumaselostuksen ja tätä tukevan A:n esittämän muun selvityksen välillä oleva ristiriita koskee lähinnä heiton tarkoitusta.   


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n d-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen. Arvioitaessa A:n tekoa oikeusturvalautakunta toteaa, että A on heittänyt pallon siten, että se on osunut erotuomaria kasvoihin. Heitto on tapahtunut pelitilanteen ollessa keskeytyneenä. A:n on täytynyt tällöin havaita erotuomarin sijoittuminen ja heittämällä tällaisessa tilanteessa pallon kohti erotuomaria A:n voidaan katsoa teollaan puuttuneen erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen Palloliiton rangaistusmääräyksessä todetuin tavoin. Perusteet pelikiellon määräämiseen ovat olemassa. 


Määrättävän peli- ja toimitsijakiellon pituus 


Palloliiton rangaistusmääräysten 3 §:n e-kohdan mukaan toimitsijakielto voidaan määrätä tietyksi ottelumääräksi tai määräajaksi. 


Palloliitto on vastauksessaan vedonnut muun muassa siihen, että A:lle määrätty toimitsijakielto vastaa yleistä kurinpitomenettelyn rangaistuskäytäntöä Palloliitossa. Palloliiton toimittaman selvityksen perusteella onkin todettavissa, että erotuomariin kohdistuneissa töytäisyissä tai solvaamisissa määrätty pelikielto on ollut kolmesta viiteen ottelua. 


Määrättävän toimitsijakiellon osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilussa erotuomarin koskemattomuus on yksi keskeisiä periaatteita. Tätä ilmentää myös Palloliiton rangaistusmääräyksessä oleva määräys siitä, että erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamista pidetään aina vakavana rikkeenä. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n menettelyyn ja sen moitittavuuteen sekä Palloliiton vastaavissa tapauksissa noudattamaan kurinpitokäytäntöön nähden A:lle määrätty peli- ja toimitsijakielto ei ole kohtuuttoman ankara. Näin ollen aihetta peli- ja toimitsijakiellon lyhentämiseen ei ole. 


Päätöslauselma 


Valitus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätöstä 3.4.2012 ei muuteta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jarmo Hirvonen                                  Timo Ojala puheenjohtaja                                      sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Antti Aine, Pia Ek, Johanna Lahti ja Kristiina Rintala.