26/2021 Jalkapallo – Kurinpito – Pelikielto – Suullinen käsittely


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                              Nro 26/2021

22.10.2021                    Diaarinro 27/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnan 19.10.2021 antama päätös 55/2021


ASIA

Pelikielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry

 

SUOMEN PALLOLIITTO RY:N KURIPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä SPL) kurinpitovaliokunta on 19.10.2021 määrännyt veikkausliigajoukkueen FC Hongan pelaajalle A:lle lisäpelikieltoa kolme (3) ottelua kentältäpoistosta seuranneen yhden ottelun automaattisen pelikiellon lisäksi. Peruste lisärangaistukselle on ollut erotuomarin syyttäminen perusteetta rasistiksi.   


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan tai sitä kohtuullistetaan siten, että lisäpelikiellon pituudeksi määrätään korkeintaan yksi ottelu.


A ei ollut käyttänyt tilanteessa rasismi-sanaa. Kysymys oli A:n ja erotuomarin ristiriitaisista kertomuksista. Kurinpitovaliokunta oli antanut liiaksi painoarvoa erotuomariraportin kirjaukselle.


A ei ollut myöskään asiaa kurinpitovaliokunnassa käsiteltäessä myöntänyt rasismi-sanan käyttöä. Kurinpitolautakunnan päätös oli kuitenkin ratkaisevalta osalta perustunut siihen, että se oli todennut A:n myöntäneen menetelleensä erotuomariraportissa todetuin tavoin. Näkemys teon myöntämisestä oli kuitenkin perustunut virheelliseen tulkintaan siitä, mitä valittaja oli tosiasiassa tarkoittanut vieraalla kielellä antamassaan lausumassa. Siten päätöksen perusteeksi katsottu myöntäminen ei vastannut tosiasioita ja päätöksen perustelu oli tältä osin virheellinen.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Kurinpitovaliokunnan ratkaisun lopputulos oli oikea.

 

VASTASELITYS


A on antanut vastaselityksen asiassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu


Asiassa on riidatonta, että Veikkausliigan 22.9.2021 pelatussa ottelussa FC Honka - KuPS ottelun 90 + 2 minuutilla erotuomari oli tuominnut vierasjoukkueelle rangaistuspotkun. FC Hongan pelaajat olivat reagoineet tuomioon voimakkaasti ja protestoineet tilanteessa. Erotuomari oli varoittanut A:ta ja toista FC Hongan pelaajaa tilanteessa. A oli jatkanut protestointia ja erotuomari oli varoittanut häntä uudelleen ja poistanut toisella varoituksella A:n pois kentältä. Erotuomariraportin mukaan A oli edellä kerrotun tilanteen jälkeen käyttänyt sanaa rasismi, jonka erotuomari oli tulkinnut hävyttömäksi ja loukkaavaksi.


SPL:n kurinpitovaliokunnan 19.10.2021 antaman ratkaisun mukaan A oli myöntänyt erotuomariraportin mukaisen menettelyn. Ratkaisun perusteluissa on todettu, että A oli voimakkaasti protestoinut erotuomarin ratkaisua ja ulosajon jälkeen arvostellut erotuomaria herjaavalla ja asiattomalla ilmaisulla syyttäessään erotuomaria aiheettomasti rasismista. Ottaen huomioon se, ettei SPL:n toiminnassa sallita rasismia missään muodossa ja että tällainen käytös oli kitkettävä pois jalkapallossa, kurinpitovaliokunta katsoi, että perusteettomien rasismisyytösten oli katsottava olevan erityisen haitallisia ja loukkaavia muunlaisiin herjaaviin ilmaisuihin verrattuna. A:n menettely oli siten ollut moitittavampaa suhteessa tilanteeseen, jossa pelaaja olisi käyttänyt muunlaista herjaavaa ilmaisua. Kolmen ottelun lisäpelikielto katsottiin A:n menettelyn moitittavuuteen nähden oikeasuhtaiseksi rangaistukseksi.


A on valituksessaan kiistänyt syyttäneensä erotuomaria rasistiksi. Hän oli tarkoittanut kiistää tämän myös kurinpitovaliokunnan menettelyssä, mutta oli tullut kieliongelmien takia väärin ymmärretyksi.


Asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko A nimitellyt erotuomaria rasistiksi ja jos hänen katsotaan näin menetelleen toiseksi siitä, onko SPL:n määräämää rangaistusta alennettava.


Suullinen käsittely

 

A on vaatinut, että oikeusturvalautakunta toimittaa asiassa suullisen käsittelyn. Hän on perustellut vaatimustaan sillä, että kysymys on erotuomarin ja A:n vastakkaisten kertomusten uskottavuuden arvioinnista. A on lisäksi ilmoittanut, että FC Hongan kapteeni oli tehnyt havaintoja väitetystä tapahtumasta eikä tämä ollut kuullut rasismi-sanaa käytetyn.


SPL on vastustanut suullisen käsittelyn toimittamista pitäen sitä asian laatu ja laajuus huomioon ottaen tarpeettomana.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään (ks. esim. UOL 43/2015) todennut, että erotuomarin tekemät ratkaisut ottelun aikana ja ottelun kulkuun liittyen ovat lopullisia eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu erotuomarin pelin aikana tekemien ratkaisujen oikeellisuuden arviointi. Tästä erotuomarin ratkaisuvallan lopullisuudesta on kuitenkin erotettava ottelun jälkeen käynnistettävä erillinen kurinpitomenettely. Myös kurinpitomenettelyssä erotuomariraporttia on lähtökohtaisesti pidettävä luotettavana, mutta raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa kilpailutuomariin ja erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta (ks. myös UOL 14/2009 ja UOL 21/2014). Riitauttamisen on kuitenkin perustuttava asiallisiin syihin ja erotuomariraportin sisällöstä voidaan poiketa, jos asiallisilla ja perustelluilla syillä raportin sisältöä ei voida pitää joiltakin osin luotettavana.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että pelikieltoa koskevissa kurinpitomenettelyissä on usein kysymys kiireellisesti ratkaistavista asioista. Kysymys on lisäksi vain muutaman ottelun ottelurangaistuksista, jolloin suullisen käsittelyn toimittaminen asian käsittelyaikaa viivästyttäessä saattaa merkitä sitä, että määrätty pelikielto tulee käsittelyn aikana kokonaan kärsityksi. Ottaen lisäksi huomioon edellä se, että erotuomariraportin asiallinen riitauttaminen on mahdollista myös riittävän vakuuttavien kirjallisten selvitysten perusteella, suullinen käsittely on tarpeen vain tilanteissa, joissa kirjallisen selvityksen uskottavuutta joudutaan aidosti arvioimaan tai raporttien sisältö muutoin antaa aiheen suulliseen kuulemiseen.


Käsillä olevassa asiassa on esitetty kirjallista selvitystä tapahtumista. Erotuomari on esittänyt näkemyksensä tapahtumista erotuomariraportissa, jonka sisältö ilmenee muutoksenhaun kohteena olevasta päätöksestä. A:n näkemys tapahtumista ilmenee hänen valituksestaan. Valitukseen on liitetty FC Hongan kapteenin kirjallinen kertomus hänen havainnoistaan. Kirjalliset selvitykset ovat sisällöltään selviä, joten niiden sisältöä ei ole tarpeen suullisessa kuulemisessa selventää. Asiassa on siten kirjallisen aineiston perusteella arvioitavissa, onko erotuomariraportin luotettavuutta kyetty riittävästi horjuttamaan. Edellä lausuttuun nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että asia on ratkaistavissa suullista käsittelyä toimittamatta eikä suullisessa käsittelyssä voida katsoa saatavan sellaista lisäselvitystä, jota ei olisi tuotu esille jo sinänsä luotettavana pidettävässä kirjallisessa lausumassa.  


Vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta hylätään.


Pääasian perustelut ja johtopäätökset

 

Kurinpitovaliokunnan ratkaisu perustuu osittain siihen, että se on katsonut erotuomariraporttiin kirjatun tapahtumainkulun kaikilta osin riidattomaksi. Oikeusturvalautakunta pitää kuitenkin jo yksistään valitus huomioon ottaen selvänä, että A on tarkoittanut jo kurinpitovaliokunnan käsittelyssä kiistää syyttäneensä kentällä erotuomaria rasistiksi. Hän on kirjallisessa lausunnossaan ennen kiistanalaista kaksoiskieltoa sisältänyttä kannanottoaan ilmoittanut, ettei ollut muutoinkaan käyttäytynyt kentällä niin aggressiivisesti kuin erotuomari on erotuomariraportissaan väittänyt. Siten kurinpitovaliokunta ei ole voinut asettaa ratkaisun perusteeksi riidattomana seikkana sitä, että A olisi syyttänyt erotuomaria rasistiksi.


Edellä todetuin tavoin erotuomariraporttia on lähtökohtaisesti pidettävä luotettavana, jos sen luotettavuutta ei ole valittajan toimesta riittävällä tavalla horjutettu. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymyksessä olevan kaltaiset kiihkeät ottelutilanteet ovat omiaan aiheuttamaan jälkikäteistä erotuomarin ratkaisujen ja tulkintojen riitauttamista. Tällaisessa tilanteessa erotuomariraportin uskottavuuden horjuttaminen edellyttää valittajalta enemmän kuin vetoamista omaan ja joukkuekaverin kertomukseen. Tyypillisesti erotuomariraportin uskottavuus on voitu riitauttaa perustellusti esimerkiksi videotallenteiden perusteella, joista on voitu objektiivisesti arvioiden tehdä havaintoja erotuomarin ratkaisun oikeellisuudesta. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä myös sen on katsottu riittäneen, että useammat todistajat, jotka ovat kyenneet havainnoimaan tapahtuman kokonaisuudessaan, ovat tehneet samansuuntaisia havaintoja. Todistajien samansuuntaisten lausumien painoarvolle on annettu merkitystä erityisesti silloin, kun todistajat eivät ole olleet pelkästään valittajan joukkueeseen kuuluvia henkilöitä.


A on käsillä olevassa asiassa ilmoittanut kirjallisesti, ettei hän ollut menetellyt väitetyin tavoin erityisesti rasismi-sanan osalta. A:n väite saa tukea asiassa esitetyn selvityksen perusteella vain saman joukkueen FC Hongan kapteenin kirjallisesta lausunnosta. Sen mukaan kapteeni oli ollut tilanteessa noin metrin päässä eikä ollut kuullut A:n sanoneen muuta kuin ”you are shit”.  Asiassa ei edellä todetun lisäksi ole esitetty mitään muuta A:n kertomusta tukevaa näyttöä, kuten ottelutaltiointia, josta tapahtumat tai pelaajien ja erotuomarin sijainnit tilanteessa ilmenisivät.


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa esitetty selvitys riitä horjuttamaan erotuomariraportin sisältöä. Siten A:n on katsottava menetelleen tilanteessa raporttiin kirjatuin tavoin. Asian arvioinnin näin päättyessä, ei ole myöskään syyttä muuttaa kurinpitovaliokunnan ratkaisua siltä osin kuin se on perustanut ratkaisunsa erotuomariraporttiin kirjattuun. Sillä ei ole lopputuloksen kannalta merkitystä, että A:n vastineen sisältö on tulkittu kurinpitovaliokunnan ratkaisussa virheellisesti. A:lle määrätylle kurinpitoseuraamukselle on ollut SPL:n kurinpitomääräysten 2 §:n c-kohdan mukaiset perusteet ottaen huomioon, että sääntökohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai -ottelussa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti, epäurheilijamaisesti, väkivaltaisesti tai lainvastaisesti. 


Rangaistuksen kohtuullisuus

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n menettely sisältää erotuomarin ratkaisun epäasiallisena pidettävää arvostelua. Siltä osin kuin kysymys on rasismi-sanan mainitsemisesta, kysymys ei ole tavanomaisesta rasismiin liittyvästä kurinpitotilanteesta. Kysymys on ollut siitä, että A oli ilman perustetta antanut ymmärtää, että erotuomarin ratkaisu olisi hänen kohdallaan perustunut erotuomarin rasistiseen motiiviin. Asiantilan ollessa näin päin, voidaan kysyä, onko A:n menettely ollut kurinpitovaliokunnan katsomin tavoin erityisen moitittavaa vai onko kysymys ollut tavanomaiseen erotuomarin nimittelyyn rinnastettavasta tilanteesta.


Kurinpitovaliokunta on ratkaisussaan selostanut aikaisempaa kurinpitokäytäntöä tilanteissa, joissa erotuomariin on kohdistettu asiatonta kielenkäyttöä. A:lle nyt määrätty kolmen ottelun lisärangaistus on jonkin verran ankarampi kuin selostetuissa muissa ratkaisuissa määrätyt tyypillisesti 1-2 ottelun kurinpitorangaistukset ovat olleet. Kurinpitovaliokunta on perustellut ratkaisuaan sillä, että jalkapalloliiton toiminnassa ja siten myös Veikkausliigassa on erityisesti panostettu rasismin kitkemiseen. Kurinpitovaliokunnan mukaan näissä oloissa on pidettävä yhtä moitittavana perusteetonta rasistiksi nimittelyä kuin sitä, että joku syyllistyy rasismiin.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitovaliokunnan ilmoittamin perustein A:n menettelyä on voitu pitää jalkapallon ottelutilanteessa tapahtuneena tavanomaista nimittelytilannetta moitittavampana. A:n käyttämän ilmaisun voidaan katsoa viitanneen siihen, että erotuomarilla olisi ollut moitittava motiivi A:n ulosajoon johtaneessa tilanteessa, joten kysymys on ollut erotuomarin ratkaisun epäasiallisen protestoinnin lisäksi myös erotuomarin ratkaisutoiminnan objektiivisuutta loukkaavasta arvostelusta. Tähän nähden A:lle määrättyä kolmen ottelun lisärangaistusta ei ole pidettävä A:n menettely huomioon ottaen myöskään aikaisempaan kurinpitokäytäntöön nähden kohtuuttoman ankarana. Syytä kurinpitovaliokunnan lopputuloksen muuttamiseen ei siten ole.


Johtopäätökset

 

Edellä todetuin perustein A:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma

 

Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Timo Ojala                                         Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                  Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Lindroos.