27/2016 Salibandy Yhdistys – Jäsenoikeuksien rajoittaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 27/2016

2.12.2016    Diaarinro 14/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

FC Tuusula ry:n päätös 26.4.2016


ASIA

Jäsenoikeuksien rajoittaminen


MUUTOKSENHAKIJA

N, edustajanaan huoltajansa M


KUULTAVA

FC Tuusula ry


JOUKKUEESTA VAPAUTTAMISTA KOSKEVA PÄÄTÖS

FC Tuusula ry:n vuonna 2004 syntyneiden poikien salibandyjoukkueen päävalmentaja oli 26.4.2016 ilmoittanut N:n äidille, että N:n taidot eivät olleet niin hyvät, että tämä voisi jatkaa pelaamista joukkueessa alkavalla pelikaudella.     


VALITUS PERUSTEINEEN

N on valituksessaan vaatinut, että hänen erottamistaan joukkueesta ja asiallisesti samalla myös yhdistyksestä koskeva päätös kumotaan ja että FC Tuusula ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa. Lisäksi N on vaatinut, että oikeusturvalautakunta määrää FC Tuusula ry:n ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen vastaavanlaiset tapaukset vastaisuudessa tai että oikeusturvalautakunta ainakin suosittaa näin toimittavan. Vielä N on vaatinut, että FC Tuusula ry:n toiminnantarkastajat kirjaavat yhdistyksen toiminnantarkastuskertomukseen, että yhdistys on rikkonut yhdistyslakia.  


Perusteinaan N on lausunut, että joukkueesta erottamista koskeva päätös on yhdistyslain vastainen, minkä vuoksi päätös tulee kumota. 

  

VASTAUS PERUSTEINEEN

FC Tuusula ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että N velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen lautakuntakulut asiassa. Lisäksi FC Tuusula ry on vaatinut, että N velvoitetaan suorittamaan yhdistykselle perättömien syytösten ja kunnianloukkauksen perusteella korvaus.


Perusteinaan FC Tuusula ry on lausunut, että kysymyksessä olevan vuonna 2004 syntyneiden poikien kilpajoukkueen päävalmentaja oli jo ennen joukkueen valitsemista ilmoittanut pelaajille, että kilpailun pelipaikoista vuoksi kaikki halukkaat eivät mahtuisi mukaan tulevan pelikauden joukkueeseen. Niille pelaajille, jotka eivät olleet tulleet valituiksi joukkueeseen, seura oli yrittänyt järjestää pelipaikan nuoremman ikäluokan (-05) joukkueesta tai perustettavaksi suunnitellusta saman ikäluokan (-04) toisesta joukkueesta. Suunniteltuun uuteen joukkueeseen ei kuitenkaan ollut onnistuttu saamaan valmentajia eikä joukkuetta sen vuoksi ollut saatu perustettua. Nuoremman ikäluokan joukkueeseen ei puolestaan ollut otettu yli-ikäisiä pelaajia.


Lisäksi FC Tuusula ry on todennut, että N:ää ei ole missään vaiheessa erotettu yhdistyksen toiminnasta. FC Tuusula ry:n joukkueet toimivat itsenäisesti ja joukkueiden valmentajat päättävät muun ohella joukkueiden pelaajavalinnoista uusille toimintakausille. Yhdistys ei ole rikkonut asiassa yhdistyslakia. Esitetyt korvausvaatimukset ovat perusteettomia.


VASTASELITYS

N on FC Tuusula ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä vaatinut, että FC Tuusula ry:n esittämät vaatimukset hylätään perusteettomina. Lisäksi N on lausunut, että joukkue ja seura ovat edelleen olemassa, mutta hänen harrastamisensa seurassa on tehty mahdottomaksi. Kysymys on yhdistyslain vastaisesta yhdistyksestä erottamisesta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Erinäiset asiassa esitetyt vaatimukset

 

N on valituksessaan muun ohella vaatinut, että oikeusturvalautakunta määrää FC Tuusula ry:n ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen vastaavanlaiset tapaukset vastaisuudessa tai että oikeusturvalautakunta ainakin suosittaa näin toimittavan ja että FC Tuusula ry:n toiminnantarkastajat velvoitetaan kirjaamaan yhdistyksen toiminnantarkastuskertomukseen, että yhdistys on rikkonut yhdistyslakia. FC Tuusula ry puolestaan on vastauksessaan vaatinut, että N velvoitetaan suorittamaan yhdistykselle perättömiin syytöksiin ja kunnianloukkaukseen perustuen korvausta. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voi olla muun muassa yhdistyksen jäsenoikeuksien rajoittamista koskeva päätös. Lautakunnan toimivaltaan ei sen sijaan kuulu siviili- eikä rikosoikeudellisten korvausvaatimusten tutkiminen eikä yleisten menettelyohjeiden tai toimintavelvoitteiden antaminen yhteisöille. Oikeusturvalautakunta katsoo, että edellisessä kappaleessa yksilöidyissä vaatimuksissa ei ole kysymys sellaisista yhdistyksen päätöstä koskevista valitusasioista, joita oikeusturvalautakunnan säännöissä tarkoitetaan. Nämä vaatimukset jätetään siten oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

FC Tuusula ry:n vuonna 2004 syntyneiden poikien salibandyjoukkueen päävalmentaja oli 26.4.2016 päättänyt joukkueen kokoonpanosta kaudelle 2016 – 2017. Aikaisemmin joukkueessa pelannutta N:ää ei ollut enää valittu joukkueeseen eikä hänelle ollut osoitettu paikkaa myöskään yhdistyksen muista salibandyjoukkueista.


Yhdistys on asiassa esittänyt, että joukkueen päävalmentajan toimivaltaan kuuluva päätös oli tehty urheilullisin perustein ja että yrityksestä huolimatta N:lle ei ollut kyetty järjestämään pelipaikkaa yhdistyksen muista joukkueista. N puolestaan on katsonut, että hänet on erotettu yhdistyslain vastaisesti yhdistyksestä.      


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko valituksen kohteena olevalla päätöksellä rajoitettu perusteetta N:n jäsenoikeuksia FC Tuusula ry:ssä.

 

Jäsenoikeuksien rajoittaminen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimus

 

Oikeusturvalautakunnalle tehtävän valituksen kohteena voivat olla muun muassa yhdistysten päätökset, joissa on kysymys seuran jäsenten jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Jäsenoikeuksien rajoittamisessa voi olla kysymys esimerkiksi yhdistyksen toimielimen päätöksestä tai muusta toiminnasta, joka vähentää yhdistyksen jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvaa erityistä etua yhdistyksessä (UOL 1/2004).

Jäsenoikeuksien perusteettomasta rajoittamisesta voi olla kysymys silloin, jos jäsenoikeuksien rajoittaminen on vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jos päätös loukkaa olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä asiassa ei ole kysymys yhdistyksestä erottamisesta, vaan siitä, että N:ää ei ole valittu yhdistyksen alaisuudessa toimivaan joukkueeseen. Asiassa ei ole ilmennyt, että yhdistyksen säännöissä olisi määrätty siitä, millä perusteilla pelaajat joukkueisiin valitaan. Tilannetta on siten tarkasteltava yhdistyslain säännösten ja yhdistyksen sääntöjä alemmanasteisten joukkueen sisäisten sääntöjen ja tehtyjen päätösten perusteella.


Yhdistyslain 33 §:n 2 momentin mukaan yhdistyksen päätös on mitätön, jos se olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta loukkaava päätös voi olla myös yhdistyslain 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla moitteenvaraisesti pätemätön.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpaurheilua harjoittavissa seuroissa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Yhdistysautonomian piiriin ja seuran harkintavaltaan kuuluu siitä päättäminen, missä seuran joukkueista tietty pelaaja pelaa, kunhan jäsenten yhdenvertaisuutta ei loukata (ks. UOL 1/2004 ja 21/2015). Seuran jäsen voidaan siten jättää valitsematta tiettyyn joukkueeseen ilman, että valintapäätös olisi lähtökohtaisesti mitätön. Tilannetta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon olemassa olevat säännöt, tehdyt päätökset sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. 


Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu yksittäisen pelaajan urheilullisten taitojen arviointi. Lasten ja nuorten joukkueurheilussa pelaajien arviointi ja joukkueen valintaa koskeva päätöksenteko kuuluu tavallisesti joukkueen valmentajan toimivaltaan. Joukkueen valinnan tulee tapahtua hyväksyttävien kriteerien perusteella ja valinnan tulee olla myös ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta hyväksyttävä. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueen kokoonpanoa koskeviin valintoihin vaikuttavat yksittäisen pelaajan taitojen lisäksi myös muut pelaajat ja joukkue kokonaisuutena. Oikeusturvalautakunta tarkastelee valituksen kohteena olevaa päätöstä siitä näkökulmasta, onko päätös tehty urheilullisin tai muutoin hyväksyttävin vai epäasiallisin ja kielletyin perustein.


Tässä tapauksessa FC Tuusula ry on esittänyt, että valintapäätös oli perustunut yksinomaan urheilullisiin syihin. Joukkueen päävalmentaja oli katsonut, että N:n pelitaidot eivät olleet kilpailutoimintaan osallistuvaan joukkueeseen pääsemisen kannalta riittävän hyvät tilanteessa, jossa joukkueeseen oli pyrkinyt enemmän pelaajia kuin siihen oli voitu ottaa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valmentajalla on joukkueen pelaajistoa valitessaan laaja harkintavalta. Urheilullisesti hyväksyttävänä syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että joukkueeseen tarvitaan valmentajan suosiman pelitavan vuoksi juuri tietyn tyyppisiä pelaajia. Objektiivisesti arvioiden hyväkin pelaaja voi siten jäädä valitsematta joukkueeseen ilman, että kysymys olisi kielletystä harkintavallan väärinkäytöstä ja yhdenvertaisuuden loukkaamisesta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt, että N:n joukkueeseen valitsematta jättämisen taustalla olisi ollut muita kuin urheilullisia syitä tai että joukkueen päävalmentaja olisi käyttänyt harkintavaltaansa valintapäätöstä tehdessään väärin. Joukkueen valinnassa ei siten ole näytetty loukatun yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuutta.


Vielä oikeusturvalautakunta toteaa, että sellaisessa tilanteessa, jossa yhdistyksen joukkueessa pelanneen alaikäisen pelaajan pelitaitojen ei enää katsota riittävän paikkaan ikäluokan parhaassa joukkueessa, pelaajan harrastuksen jatkumista on ensisijaisesti pyrittävä tukemaan osoittamalla pelaajalle paikka yhdistyksen toisesta joukkueesta. Näin FC Tuusula ry vaikuttaa asiassa myös toimineen. Selvää kuitenkin on, että yhdistys ei ole velvollinen huolehtimaan siitä, että sen kaikille jäsenille voidaan osoittaa vuosittain joukkue, jossa nämä voivat jatkaa harrastustaan. Käytännön syistä tämä ei ole etenkään pienemmissä seuroissa aina mahdollista, vaikka se ei yksittäisen lapsen edun mukaista olisikaan.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena olevalla valintapäätöksellä ei ole näytetty rajoitetun perusteettomasti N:n jäsenoikeuksia. Näin ollen valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että esillä olevassa asiassa valittaja, jonka vaatimukset on kaikkineen hylätty tai jätetty tutkimatta, on alaikäinen urheilija, jota ei ole jätetty valitsematta joukkueeseen sillä perusteella, että hänen olisi katsottu menetelleen moitittavalla tavalla. Oikeusturvalautakunta harkitsee tässä tapauksessa kohtuulliseksi, että N:ää ei velvoiteta korvaamaan asian pääosin voittaneen FC Tuusula ry:n lautakuntakuluja ja että asianosaiset vastaavat omista lautakuntakuluistaan. 


Päätöslauselma


Valintapäätöksen 26.4.2016 kumoamista koskeva vaatimus ja N:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


FC Tuusula ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Muilta osin esitetyt vaatimukset jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.