4/2019 Jalkapallo Seuralisenssi – Lisenssimääräykset – Taloudelliset kriteerit – Oikeudelliset kriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 4/2019

28.2.2019    Diaarinro 4/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitean päätös 15.1.2019 koskien PK-35 Vantaa ry:n Naisten Liigan lisenssiä


ASIA

Seuralisenssi


MUUTOKSENHAKIJA

PK-35 Vantaa ry


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


LISENSSIKOMITEAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitea on päätöksellään 15.1.2019 hylännyt PK-35 Vantaa ry:n (jäljempänä PK-35) Naisten Liigan lisenssihakemuksen kaudelle 2019.


Perusteluinaan lisenssikomitea on lausunut, että tilintarkastajan tekemän varauman ja huomautuksen mukaan PK-35:n kaikkea rahaliikennettä ei ollut merkitty kirjanpitoon, minkä lisäksi yhdistyksen tilikautta 1.12.2016 - 30.11.2017 koskevaa tilinpäätöstä ei ollut tehty kirjanpitolaissa edellytetyssä ajassa. Koska PK-35:n tilinpäätösasiakirjat eivät siten olleet kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisia, PK-35 ei täyttänyt lisenssimääräysten seuran kirjanpitoa koskevaa A-kriteeriä. 


Edelleen lisenssikomitea on lausunut, että esitetyn selvityksen perusteella PK-35:llä oli ollut erääntyneitä, selviä ja riidattomia palkkasaatavia pelaajilleen 15.11.2018 eikä seura ole näyttänyt tehneensä sanottuun määräpäivään mennessä kirjallisia sopimuksia näiden saatavien maksamisesta pelaajille myöhemmin. Palkkasaatavia oli maksettu ja kirjallisia sopimuksia palkkasaatavien maksamisesta oli tehty vielä 7.1. - 10.1.2019. PK-35 ei siten täyttänyt Palloliiton Naisten Liigan palkkasaatavia koskevaa A-kriteeriä.


Lisäksi lisenssikomitea on todennut, että PK-35 on lisenssihakemuksessaan vakuuttanut, että kaikki sen lisenssiyksikölle toimittamat asiakirjat ovat sisällöltään oikeita. PK-35 on toimittanut lisenssiyksikölle 7.1.2019 vahvistuksen, jonka mukaan sillä ei ole erääntyneitä, selviä ja riidattomia palkkasaatavia pelaajilleen. Sopimuksia erääntyneiden velkojen suorittamisesta oli kuitenkin tehty pelaajien kanssa vielä tämän jälkeenkin 9.1. ja 10.1.2019. Näin ollen PK-35 ei täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteereitä myöskään tältä osin.


Vielä lisenssikomitea on lausunut, että PK-35 ei ollut seuralisenssipäällikön toistuvista kehotuksista huolimatta toimittanut kauden 2018 sopimuspelaajien palkkakortteja, jotka olisivat osoittaneet, että kaikki PK-35:n maksamat pelaajapalkkiot ja -palkat käyvät lisenssimääräyksissä edellytetyllä tavalla ilmi yhdistyksen kirjanpidosta. Tältäkään osin PK-35 ei siten täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteereitä.


Koska PK-35 ei täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteereitä ja koska se ei myöskään ollut hakenut 30.11.2018 mennessä eikä sen jälkeenkään poikkeuslupaa A-kriteereistä poikkeamiseen, lisenssikomitea hylkäsi PK-35:n lisenssihakemuksen.

      

VALITUS PERUSTEINEEN

PK-35 on valituksessaan vaatinut, että Palloliiton Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitean päätös 15.1.2019 kumotaan ja PK-35:n lisenssihakemus hyväksytään tai että asia palautetaan lisenssikomiteaan uudelleen käsiteltäväksi. Toissijaisesti PK-35 on vaatinut, että PK-35:lle myönnetään poikkeuslupa A-kriteereistä poikkeamiseen tai että oikeusturvalautakunta vahvistaa, että PK-35:llä on oikeus hakea poikkeuslupaa erikseen määrättyyn määräpäivään mennessä. Lisäksi PK-35 on vaatinut, että sen maksama valitusmaksu palautetaan ja että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan PK-35:n lautakuntakulut asiassa 13.222,12 eurolla korkoineen.  


Perusteinaan PK-35 on esittänyt, että lisenssin epäävä päätös, jolla amatööriseuralta ja -pelaajilta on viety mahdollisuus pelata Suomen korkeimmalla sarjatasolla ja samalla myös jalkapallon Mestareiden Liigassa, on Palloliiton sääntöjen perusperiaatteiden ja tavoitteiden vastainen, epäurheilullinen ja vahingollinen.


Lisenssimääräyksissä ei edellytetä sitä, että lisenssiä hakevan seuran tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen ja ettei se sisällä varaumaa. PK-35 oli toimittanut lisenssimääräyksissä edellytetyllä tavalla yhdistyksen kirjanpitolain ja -asetuksen mukaiset viimeisen tilikauden tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen eikä se siten ole rikkonut lisenssimääräyksiä tältä osin.


Lisenssimääräysten kohta 5.3. b) koskee sanamuotonsa mukaisesti vain erääntyneitä palkkavelkoja. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta PK-35 oli maksanut pelaajilleen vain kulukorvauksia. Näin ollen kyseinen määräys ei koske PK-35:n maksamatta 15.11.2018 olleita velkoja, joihin lisenssikomitean päätös on perustettu. Lisäksi PK-35 on todennut, että kaikista lisenssikomitean päätöksessä tarkoitetuista veloista oli tehty maksusuunnitelma jo 12.11.2018, minkä oli täytynyt olla myös lisenssikomitean tiedossa. Kysymyksessä olevat velat oli myös maksettu ennen kuin kielteinen lisenssipäätös oli 15.1.2019 annettu. Lisenssikomitean päätös on siten tältä osin virheellinen, kohtuuton ja suhteellisuusperiaatteen vastainen.


Lisenssimääräysten oikeudellisten kriteereiden täyttämisen osalta PK-35 on lausunut, että sen ei voida katsoa rikkoneen oikeiden tietojen antamista koskevaa vaatimusta, koska se oli myöhemmin täydentänyt hakemustaan oikaisemalla virheellisiksi havaitsemiaan tietoja. Lisenssikomitean päätös on myös tältä osin väärä, epäoikeudenmukainen ja kohtuuton.        


Puuttuneiden palkkakorttien osalta PK-35 on lausunut, että sen käsityksen mukaan seuran ainoan pelaajan, jolle oli maksettu palkkaa, palkkakortti oli toimitettu lisenssikomitealle. Kysymyksessä olevan pelaajan palkka oli myös maksettu ajallaan ennen määräpäivää 15.11.2018. Tältäkin osin lisenssikomitean päätöksen perustelut ovat siten kestämättömät.


Lisäksi PK-35 on lausunut, että koska seuralle oli vuoden 2018 lisenssimenettelyn yhteydessä annettu varoitus erityisesti määräaikojen laiminlyönnistä, se oli voinut olettaa, että vuoden 2019 lisenssiä koskevassa hakumenettelyssä sille voidaan määrätä määräaikojen laiminlyönnistä lisenssin epäämisen asemesta korkeintaan sama sanktio.


Sille, että PK-35:n ei ole sallittu hakea poikkeuslupaa enää sen jälkeen, kun sen hakemus oli hylätty, ei ole mitään perusteita. Asiassa on siten vahvistettava, että PK-35:llä on oikeus hakea poikkeuslupaa lisenssimääräysten kriteereistä poikkeamiseen erikseen määrättävään määräpäivään mennessä.    


Vielä PK-35 on lausunut, että lisenssikomitean päätös ei ole myöskään tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukainen, koska Ilves Edustus Oy:lle oli aikaisemmin myönnetty liigalisenssi Miesten Veikkausliigaan, vaikka seuralla oli ollut maksamattomia palkkavelkoja edelliselle valmentajalleen noin 50.000 euron edestä eli merkittävästi enemmän kuin PK-35:llä.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että PK-35:n lautakuntakulujen korvaamista koskevaa vaatimusta joka tapauksessa kohtuullistetaan.

         

Perusteinaan Palloliitto on esittänyt, että tavoitteena on, että kaikki Naisten Liigaan osallistuvat seurat noudattavat samoja vähimmäislaatustandardeja. Asetettujen lisenssimääräysten systemaattisella ja johdonmukaisella soveltamisella varmistetaan kaikkien seurojen yhdenvertainen kohtelu ja mainitun tavoitteen toteutuminen. Seuroja ei olisi kohdeltu lisenssimenettelyssä yhdenvertaisesti, jos PK-35:n hakemus olisi hyväksytty.


PK-35:n Naisten Liigan lisenssin epäämisestä ei seuraa, että seura ei voisi osallistua Mestareiden Liigaan kaudella 2019. PK-35:lle on lisäksi myönnetty sarjapaikka Naisten Ykköseen kaudelle 2019.


PK-35:llä oli ollut vakavia puutteita vaadittujen asiakirjojen toimittamisessa vielä tammikuussa 2019. Seuran edustajille oli varattu tilaisuus selvittää tilannetta lisenssikomitealle kokouksessa 8.1.2019, mutta kokouksen jälkeenkään lisenssikomitealla ei ollut ollut varmuutta siitä, miten ja milloin pelikautta 2018 koskevia velvoitteita oli kunkin pelaajan osalta hoidettu ja milloin velvoitteiden hoitamisesta oli pelaajien kanssa sovittu. Seuran tämän jälkeen 11.1.2019 toimittamasta selvityksestä käy ilmi, että useiden pelaajien pelaajapalkkioiden ja/tai kulukorvausten maksamisesta oli sovittu vasta 2. - 10.1.2019 ja että 8 pelaajan saatavia oli maksettu vasta 7.1.2019.


PK-35:n pelaajien vuoden 2018 pelaajasopimuksissa oli sovittu kulukorvausten ohella erilaisten pelaajapalkkioiden, allekirjoituspalkkion, suoritusbonusten ja mainosprovisioiden maksamisesta pelaajille. Kysymys ei siten ollut ollut vain kulukorvausten maksamisesta pelaajille, vaan niiden ohella harjoittelusta ja pelaamisesta maksettavista korvauksista, eli pelaajapalkoista ja -palkkioista. Sillä sinänsä, millä nimillä pelaajapalkkoja ja -palkkiota oli pelaajasopimuksissa kutsuttu, ei ole asiaa arvioitaessa merkitystä. Vailla vaikutusta on niin ikään se, olivatko pelaajat olleet ammattilaisia vai eivät. On huomattava, että Naisten Liiga on kokonaisuudessaan amatöörisarja. Olennaista on se, oliko PK-35:llä ollut riidattomia velkoja pelaajilleen 15.11.2018. Tätä PK-35 ei ole asiassa edes kiistänyt.


Tilinpäätösasiakirjojen osalta Palloliitto on lausunut, että lisenssimääräysten mukaan seurojen on noudatettava kirjanpitolakia ja -asetusta. PK-35:n tilinpäätös oli laadittu myöhässä eikä sen perusteella voitu varmistua siitä, että kaikki yhdistyksen tuotot ja kulut oli merkitty kirjanpitoon. Tilinpäätös ei täytä kirjanpitolain ja -asetuksen vaatimuksia, joten lisenssimääräysten vaatimukset eivät olleet tältä osin täyttyneet.


PK-35 oli toimittanut lisenssikomitealle 7.1.2019 sisällöltään totuudenvastaista aineistoa. Lisäksi PK-35:ltä oli pyydetty useaan otteeseen kaikkien sellaisten pelaajien palkkakortteja tai vastaavia asiakirjoja, joille oli maksettu pelaamisesta rahakorvaus pelaajapalkkioina tai muina korvauksina, mutta seura oli toimittanut vain yhden pelaajan palkkakortin. Tilitoimiston järjestelmästä otetuista palkkakorteista lisenssikomitea olisi voinut tarkastaa, että maksetut pelaajapalkat ja -palkkiot sekä niihin liittyvät lakisääteiset maksut käyvät ilmi yhdistyksen kirjanpidosta, kuten lisenssimääräyksissä edellytetään. Tältäkin osin lisenssimääräysten rikkominen on ilmeistä.


Lisäksi Palloliitto on todennut, että vaadittavista asiakirjoista ja lisenssimenettelyn määräajoista seuroille 23.10.2018 tiedotettaessa oli erikseen korostettu asiakirjojen laadun ja määräaikojen noudattamisen merkitystä, jotta lisenssipäätökset voitaisiin tehdä mahdollisimman aikaisin. Ohjeet olivat olleet hyvin selkeät ja seikkaperäiset. Tästä huolimatta PK-35 oli toimittanut määräajassa 30.11.2018 mennessä lisenssihallinnolle vain hakemuksen ilman liiteaineistoa. Kaiken muun aineiston se oli toimittanut olennaisesti myöhemmin.


Poikkeusluvan osalta Palloliitto on lausunut, että lisenssimääräysten mukaan poikkeuslupaa oli tullut hakea lisenssihallinnolta kirjallisesti 30.11.2018 mennessä. Poikkeusluvan myöntäminen on harvinaista ja ainoastaan määräajassa toimitetut selkeät, kirjalliset ja hyvin perustellut poikkeuslupahakemukset käsitellään. PK-35 ei ollut hakenut poikkeuslupaa määräajassa eikä sen jälkeenkään lisenssimenettelyn aikana. Poikkeusluvan myöntäminen PK-35:lle ei siten olisi ollut lisenssimääräysten mukaan edes mahdollista.


Vuotta aikaisemmin PK-35 oli täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteerit, minkä vuoksi sille oli myönnetty lisenssi. Seuraa oli tuolloin varoitettu määräaikojen laiminlyönnistä. Tilanne poikkeaa selvästi pelikautta 2019 koskevasta lisenssimenettelystä, jossa PK-35 ei ole täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteereitä. 


Seurojen yhdenvertaisen kohtelun osalta Palloliitto on lausunut, että Ilves Edustus Oy:llä ei ollut ollut riidattomia ja selviä palkkavelkoja Veikkausliigan lisenssimääräyksissä asetettuna määräpäivänä. Seuraan oli kohdistettu vaatimuksia työriita-asiassa tuomioistuimessa, mutta asiassa annettu tuomio ei ollut ollut lainvoimainen vielä määräpäivänä. 

                           

Lisenssikomitean päätös on lisenssimääräysten ja aikaisemman käytännön mukainen eikä sitä voida pitää PK-35:n kannalta kohtuuttomana, joten valitus tulee hylätä. 


VASTASELITYS

PK-35 on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi PK-35 on lausunut, että lisenssimääräysten perusteella olennaista arvioitaessa sitä, oliko kysymys ollut määräysten 5.3 b) kohdassa tarkoitetuista veloista, on se, olivatko kysymyksessä olevat pelaaja olleet seuraan työsuhteessa. Yhtä pelaajaa lukuun ottamatta kaikki PK-35:n pelaajilleen maksamat korvaukset oli maksettu kulukorvauksina eivätkä pelaajat olleet olleet seuraan työsuhteessa. Seuran ainoa palkkavelka pelaajalle oli maksettu ennen määräpäivää ja muiden korvausten suorittamisesta oli sovittu pelaajien kanssa suullisesti 12.11.2018. 


Tilinpäätösasiakirjojen osalta PK-35 on todennut, että toimitetut asiakirjat olivat olleet kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisia. Ainoat huomautukset, jotka tilintarkastaja oli tilinpäätöksestä tehnyt, koskivat määräaikojen ylittämistä, millä ei ole asiaa arvioitaessa merkitystä.


PK-35:n 7.1.2019 antama selvitys ei ollut ollut virheellinen. Se, että pelaajien kanssa 12.11.2018 sovituista saatavista osa oli sovittu uudelleen tai vahvistettu sovituksi kirjallisesti 9.1. ja 10.1.2019, ei muuta sitä tosiseikkaa, että erääntyneitä, selviä ja riidattomia palkkavelkoja ei ollut ollut pelaajille 15.11.2018. Lisäksi PK-35 on todennut, että se oli toimittanut 7.1.2019 lisenssikomitealle ainoan palkkaa saaneen pelaajansa palkkakortin, joten palkkakortteja koskevat täydennyskehotukset olivat olleet aiheettomia.


Ilves Edustus Oy:llä on edelleen maksamattomia palkkasaatavia entiselle valmentajalleen eikä Palloliitto ole ryhtynyt toimiin sen lisenssin peruuttamiseksi. Lisäksi lisenssi on myönnetty ilman poikkeuslupaa aikaisemmin ainakin vuosina 2011 ja 2012 Åland Unitedille ja vuonna 2010 AC Oululle, vaikka nämä seurat eivät olleet täyttäneet lisenssimääräysten kriteereitä. Tämän vuoksi myös PK-35:lle on myönnettävä lisenssi.


Vielä PK-35 on todennut, että lisenssimääräyksiä on tulkittava niiden sanamuodon mukaisesti ja epäselvissä tilanteissa laatijan eli Palloliiton vahingoksi.   


LAUSUMA   

Palloliitto on PK-35:n toimittaman vastaselityksen johdosta lausunut, että Ilves Edustus Oy:n toimittamasta tilinpäätöksestä per 30.11.2017 oli käynyt ilmi, että yhtiöllä oli keskeneräinen riita-asia entistä työntekijäänsä vastaan. Tästä riidasta aiheutuvia kuluja oli arvioitu tulevan yhtiölle 43.222,58 euroa, joka oli kirjattu varauksena taseeseen 30.11.2017.


Lisäksi Palloliitto on lausunut, että PK-35:n pelaajilleen maksamat korvaukset eivät selvästi olleet olleet vain puhtaita kulukorvauksia, vaan myös palkkiota muun muassa voitoista tai muusta vastaavasta suorituksesta.


Edelleen Palloliitto on lausunut, että PK-35:n tilintarkastajan huomautus ei ollut koskenut vain jaksotuksia vaan myös sitä, että yhdistyksen kirjanpidosta oli puuttunut tapahtumia. PK-35:n toimittama tilinpäätös perustui siten puutteelliseen kirjanpitoon eikä se näin ollen ollut kirjanpitolain ja -asetuksen mukainen.


Palloliitto on korostanut lausumassaan sitä, että PK-35:n on osoitettu syyllistyneen useaan sellaiseen laiminlyöntiin tai tekoon, joista jokainen yksinkin olisi mahdollistanut lisenssin myöntämättä jättämisen. Lisenssin epäämistä ei siten voida pitää seuran kannalta kohtuuttomana. Lisenssikomitea ei ollut käyttänyt harkintavaltaansa asiassa väärin eikä PK-35:tä ollut kohdeltu asiassa syrjivästi. PK-35:n valitus tulee näin ollen hylätä.


Lisäksi Palloliitto on paljoksunut PK-35:n asiassa esittämää kuluvaatimusta, pitäen sitä lautakuntamenettelyssä poikkeuksellisen korkeana.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


PK-35 on valituksessaan pyytänyt, että asiassa toimitetaan Urheilun oikeusturvalautakunnassa suullinen käsittely, jossa kuullaan Ilves Edustus Oy:n entistä valmentajaa tämän maksamatta olevista palkkasaatavista seuralta sekä PK-35:n pelaajia siitä, että näiden saatavien hoitamisesta oli sovittu suullisesti 12.11.2018. Palloliitto on katsonut, että suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole asiassa tarpeen.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että pääasiaratkaisun perusteluista tarkemmin ilmenevällä tavalla asia on ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella. Sen vuoksi suullista käsittelyä ei pyynnöstä huolimatta toimiteta.


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

PK-35:n lisenssihakemus on hylätty sillä perusteella, että seuran ei ole katsottu täyttävän lisenssimääräysten taloudellisia ja oikeudellisia A-kriteereitä. Lisenssikomitea on ensinnäkin katsonut, että PK-35:n viimeisimmän tilikauden tilinpäätösasiakirjat eivät ole olleet kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisia. Toiseksi lisenssikomitea on katsonut, että PK-35:llä oli ollut erääntyneitä, selviä ja riidattomia palkkavelkoja usealle pelaajalleen 15.11.2018 ja että näitä velkoja oli maksettu ja niiden hoitamisesta oli tehty kirjallisia maksusuunnitelmia vielä tammikuussa 2019. Kolmanneksi lisenssikomitea on katsonut, että PK-35 oli antanut lisenssiyksikölle vääriä tietoja vahvistaessaan 7.1.2019, että sillä ei ollut erääntyneitä, selviä ja riidattomia palkkavelkoja pelaajilleen. Neljänneksi lisenssikomitea on vielä katsonut, että PK-35 ei ollut toimittanut lisenssiyksikölle kaikkia sen vaatimia tietoja ja asiakirjoja, jotka olisivat osoittaneet, että kaikki seuran maksamat pelaajapalkat ja -palkkiot sekä niihin liittyvät lakisääteiset maksut käyvät ilmi yhdistyksen kirjanpidosta ja että lisenssimääräysten kriteerit oli siten näiltä osin täytetty.


Oikeusturvalautakunnassa on PK-35:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko Palloliiton lisenssikomitean seuralisenssin epäävä päätös lisenssimääräysten tai seurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastainen taikka PK-35:n kannalta kohtuuton. Lisäksi kysymys on siitä, olisiko PK-35:lle tullut varata tilaisuus hakea poikkeuslupaa lisenssimääräyksistä poikkeamiseen asetetun määräajan päättymisen jälkeen tai tulisiko PK-35:lla vahvistaa olevan oikeus hakea poikkeuslupaa lisenssin saamiseksi vielä erikseen asetettavassa määräajassa.


Lisenssin myöntämistä koskevat sääntömääräykset 


Palloliiton lisenssimääräysten 2.5. artiklan mukaan lisenssiyksikön tehtävänä on yhdenvertaisesti auttaa ja opastaa lisenssin hakijoita/haltijoita näiden määräysten sisältämien kriteerien toteuttamisessa, valvoa näiden määräysten noudattamista, pyytää lisenssin hakijoilta/haltijoilta vaadittavat asiakirjat ja tiedot, asettaa määräajat asiakirjojen ja tietojen toimittamiselle sekä valmistella ja esitellä lisenssikomitealle sen toimivaltaan kuuluvat asiat.


Lisenssimääräysten 3.4. b) ja d) artiklan mukaan lisenssin hakijan tulee ennen kaikkea vastata siitä, että pelaajapalkkiot ja -palkat, niihin liittyvät lakisääteiset maksut, kulut ja tuotot pelaajasiirroista sekä pääsylipputulot käyvät ilmi kirjanpidosta ja että lisenssin myöntäjälle toimitetaan kaikki sen vaatimat tiedot ja asiakirjat, jotka todistavat, että lisenssin määrittämät velvollisuudet, jotka liittyvät näiden määräysten kriteereihin, on täytetty.


Lisenssimääräysten oikeudellisia kriteereitä koskevan 4 luvun 4.2. artiklan mukaan lisenssin hakijan on toimitettava lisenssin myöntäjälle lisenssihakemus, jonka allekirjoituksella lisenssin hakija sitoutuu noudattamaan lisenssimääräyksiä ja vakuuttaa, että kaikki lisenssiyksikölle toimitettavat asiakirjat ovat sisällöltään oikeita sekä antaa lisenssiyksikölle oikeuden vaatia ja tutkia sellaisia tietoja ja asiakirjoja, joilla tämä katsoo olevan merkitystä lisenssimenettelyn kannalta (A-kriteeri).   


Lisenssimääräysten taloudellisia kriteereitä koskevassa 5 luvussa A-kriteereitä koskevat artiklat 5.2. – 5.5.


Lisenssimääräysten 5.2. artiklan a) kohdan mukaan lisenssin hakijan on toimitettava lisenssiyksikölle voimassa olevan kirjanpitolain ja -asetuksen mukaiset viimeisimmän tilikauden tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus.  


Lisenssimääräysten 5.3. artiklan mukaan lisenssin hakijan tulee todistaa, ettei sillä ole 15.11.2018 seuraavanlaisia erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja:


b) palkkavelkoja työntekijöilleen eikä velkoja näihin palkkoihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista (sis. sosiaaliturva-, eläke-, tapaturma- ja työttömyysturvavakuutus- sekä ryhmähenkivakuutusmaksut) ja/tai veroista. Työntekijöillä tarkoitetaan pelaajia sekä luvussa 7 mainittuja työntekijöitä. Lisenssin hakijan on toimitettava lisenssiyksikölle vahvistukset maksuista myös niiden henkilöiden osalta, jotka eivät mahdollisesti enää ole lisenssin hakijan palveluksessa. Tätä tarkoitusta varten on toimitettava:

·      lista henkilöstöstä (sis. kuluvan tilikauden työntekijöiden nimet ja tehtävät sekä työsopimuksen keston), jossa lisenssin hakijan johto vahvistaa, ettei ko. palkkavelkoja ole per 15.11.2018. Asiakirjan tulee olla seuran virallisesti allekirjoittama.

·      vakuutusyhtiöiden kirjallinen vahvistus

·      veroviranomaisten kirjallinen vahvistus.


Edelleen 5.3. artiklan mukaan edellä mainittuja suorituksia (5.2 a – d) pidetään erääntyneinä, kun ne olisi pitänyt suorittaa aikaisemman sopimuksen tai lain perusteella eikä velkojan kanssa ole tehty kirjallista sopimusta määräajan pidentämisestä.


Lisenssin hakijan on toimitettava kirjallinen vahvistus em. veloista per 15.11.2018, jolloin ko. maksurästit tulee olla maksettu, maksuaikaa pidennetty sopimuksella tai maksujen on oltava ilmeisten, perusteltujen syiden vuoksi riidanalaisia.  


Lisenssimenettelyä koskevan 10.3. artiklan mukaan hakemuksen liitteenä on oltava lisenssihallinnon vaatimat asiakirjat, joissa hakijan on osoitettava lisenssiehtojen täyttyminen. Niin ikään lisenssimenettelyä koskevan 10.12. artiklan mukaan lisenssiyksikkö toimittaa listan vaadittavista asiakirjoista sekä ilmoittaa tulevalla lisenssikaudella noudatettavat määräajat lisenssin hakijoille.


Lisenssimääräysten 12.1. artiklan mukaan lisenssin hakija/haltija voi anoa poikkeuslupaa lisenssihallinnolta näiden määräysten luvuissa 4-10 mainittuihin vaatimuksiin. Poikkeuslupahakemus tulee toimittaa lisenssin myöntäjälle kirjallisena ko. asialle lisenssimääräyksissä tai erikseen asetettuun määräaikaan mennessä. Lähtökohtaisesti poikkeuslupia ei myönnetä. Artiklan 12.2. mukaan ainoastaan määräaikaan mennessä toimitetut selkeät, kirjalliset ja hyvin perustellut poikkeuslupahakemukset käsitellään.


Lisenssimääräysten 13.1. artiklan A-kohdan mukaan, mikäli A-kriteerejä ei täytetä, lisenssiä ei voida ilman poikkeuslupaa myöntää.


Voimaantuloa koskevan 15.1. artiklan mukaan määräykset tulevat voimaan 1.10.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

Lisenssimääräysten taloudellisten ja oikeudellisten A-kriteereiden täyttämistä koskeva arviointi

 

Tilinpäätösasiakirjat ja lisätiedot


Lisenssimääräysten 5.2. artiklassa velvoitetaan lisenssin hakija toimittamaan lisenssihallinnolle kirjanpitolain ja -asetuksen mukaiset viimeisimmän tilikauden tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Asiassa on riidatonta, että PK-35 oli toimittanut viimeisimmän, 30.11.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätösasiakirjat lisenssiyksikölle. Erimielisyys koskee tältä osin sitä, ovatko tilinpäätösasiakirjat olleet sääntökohdassa tarkoitetulla tavalla kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisia.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksen 10.1.2019 mukaan yhdistyksen kirjanpitoon ei ollut kirjattu käteisellä suoritettuja maksuja kirjanpitolain 2 luvun 4 §:ssä edellytetyllä tavalla. Sen vuoksi tilintarkastaja ei ollut voinut varmistua käteiskassan saldosta eikä siitä, että kaikki yhdistyksen tuotot ja kulut oli kirjattu kirjanpitoon. Lisäksi tilintarkastaja on kertomuksessaan huomauttanut, että tilinpäätös oli valmistunut myöhässä ja että kaikkia kirjauksia ei ollut tehty kirjanpitoon kirjanpitolaissa säädetyssä ajassa.     


Lisenssimääräysten 3.4 b) artiklan mukaan lisenssin hakijan/haltijan tulee ennen kaikkea vastata siitä, että pelaajapalkkiot ja -palkat, niihin liittyvät lakisääteiset maksut, kulut ja tuotot pelaajasiirroista sekä pääsylipputulot käyvät ilmi kirjanpidosta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä mainittu tilintarkastuskertomuksen varauma on merkityksellinen arvioitaessa sitä, oliko PK-35 kirjannut kaikki edellä mainitut erät kirjanpitoonsa, kuten lisenssimääräyksissä on korostetusti edellytetty. Lisenssimääräyksiä kokonaisuutena tarkastellen lautakunta kuitenkin katsoo, että lisenssimääräysten 5.2. artiklan viittauksella kirjanpitolakiin ja -asetukseen vaikuttaisi olevan lähinnä toimitettavaa asiakirja-aineistoa ulkoisesti määrittävä merkitys. Sanotussa sääntökohdassa on määritetty ne tilinpäätösasiakirjat, jotka lisenssin hakijan on toimitettava lisenssiyksikölle. Sen sijaan sellainen vaatimus, jonka mukaan lisenssiä ei voida ilman poikkeuslupaa myöntää, mikäli tilintarkastaja on esittänyt seuran tilinpäätöstä koskevassa tilintarkastuskertomuksessa varauman, ei riittävän selvästi ilmene artiklasta 5.2. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella PK-35:n ei ole näytetty laiminlyöneen täyttää kysymyksessä olevaa lisenssimääräysten 5.2. artiklan A-kriteeriä. 


Erääntyneet, selvät ja riidattomat velat


PK-35:n lisenssihakemus on hylätty myös sillä perusteella, että seuran on katsottu laiminlyöneen lisenssimääräysten 5.3. artiklan mukaisen velvollisuutensa todistaa, että sillä ei ole ollut määräpäivänä 15.11.2018 erääntyneitä palkkavelkoja työntekijöilleen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lisenssimääräysten 5.3 b) kohdassa on erikseen mainittu, että työntekijöillä tarkoitetaan sääntökohdassa muiden ohella pelaajia. Sitä, mitä mainitussa sääntökohdassa tarkoitetaan pelaajapalkoilla, ei kuitenkaan ole erikseen määritelty.


Palloliitto on aikaisemmin tapauksessa UOL 7/2015 antamassaan vastauksessa todennut, että kulukorvausvelat eivät kuulu lisenssimääräysten 5.3. artiklan soveltamisalaan. Sanottu sääntökohta on pelikautta 2019 koskevissa lisenssimääräyksissä edelleen saman sisältöinen kuin se oli pelikautta 2015 koskevissa lisenssimääräyksissä, joita mainitussa tapauksessa sovellettiin. Näin on siitä huolimatta, että oikeusturvalautakunta totesi ratkaisun UOL 7/2015 perusteluissa, että pelaajille maksettavien kulukorvausten ja toisaalta pelaajapalkkojen ja -palkkioiden erilaiselle kohtelulle taloudellisten kriteereiden täyttämistä arvioitaessa ei ollut ilmennyt asiallista perustetta. Asiassa on siten arvioitava, ovatko pelaajien erääntyneet saatavat tässä asiassa olleet luonteeltaan kulukorvausvelkoja vai lisenssimääräysten 5.3. artiklassa tarkoitettuja pelaajapalkkoja.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tapauksessa UOL 7/2015 asian selvittämistä vaikeutti se, että Naisten Liigan lisenssiä hakenut seura ei ollut toimittanut Palloliitolle kaikkien pelaajiensa pelaajasopimuksia, joista pelaajien saatavien luonne olisi käynyt ilmi, vaikka se liiton sääntöjen mukaan jo tuolloin oli ollut velvollinen näin toimimaan. Tässä asiassa saatavien luonne sen sijaan on ollut selvitettävissä, koska PK-35:n pelaajasopimukset oli toimitettu liitolle.    


PK-35:n pelikautta 2018 koskevista pelaajasopimuksista käy ilmi, että pelaajille, joiden 15.11.2018 erääntyneistä ja maksamatta olevista saatavista asiassa on kysymys, on pelaajasopimuksissa sovittu maksettavaksi pelaamisesta erilaisia korvauksia ja palkkioita. Useimmissa pelaajasopimuksissa pelaajille on sovittu maksettavaksi kulukorvausten ohella ottelukohtaisia joukkueen menestykseen sidottuja suorituspalkkioita sekä erikseen määritelty mestaruusbonus. Lisäksi joissain sopimuksista on sovittu maksettavaksi pelaajille muun muassa allekirjoituspalkkio. Palloliiton tavoin oikeusturvalautakunta katsoo, että menestyksestä ja sopimuksen allekirjoittamisesta maksettavat palkkiot ovat lisenssimääräysten 5.3. artiklassa tarkoitettuja pelaajapalkkoja siitä riippumatta, onko kysymyksessä oleva pelaaja ollut seuraan työsuhteessa. Ottaen huomioon sen, että kysymys on amatööriurheilusta, jossa työsuhteessa seuraan olevien pelaajien määrä on joukkueittain ja jopa koko sarjassa hyvin pieni, toisenlainen sääntötulkinta johtaisi kysymyksessä olevan määräyksen ilmeisen tavoitteen eli sen, että pelaajille pelaamisesta maksettavat palkat ja palkkiot maksetaan sovitusti ja viimeistään asetettuun määräpäivään mennessä, kannalta kestämättömään lopputulokseen.


Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, erääntyneiden pelaajapalkkojen ja -palkkioiden sekä myös muiden korvausten maksaminen on yksi seuran keskeisistä sopimusvelvoitteista (UOL 4/2018 ja UOL 7/2015). Lisenssimääräysten 5.3. artiklan mukaan sääntökohdassa tarkoitetulla tavalla erääntyneenä ei kuitenkaan pidetä sellaista velkaa, jonka osalta velkojan kanssa on sovittu kirjallisesti määräajan pidentämisestä.


PK-35:n lisenssiyksikölle 11.1.2019 toimittamasta selvityksestä ilmenee, että seura oli sopinut 8 pelaajansa kanssa pelaajasopimuksiin perustuneiden saatavien maksamisesta vasta 7.1.2019, vaikka sen oli lisenssimääräysten mukaan tullut osoittaa jo lisenssihakemuksessaan 30.11.2018, että sillä ei ollut ollut ainakaan muita kuin erääntyneitä kulukorvausvelkoja pelaajilleen enää 15.11.2018. Lisenssimääräysten 5.3. artiklan vaatimukset täyttääkseen PK-35:n olisi siten tullut osoittaa hakemuksessaan ja sen liitteissä 30.11.2018, että maksamattomien pelaajapalkka- ja pelaajapalkkiovelkojen suorittamisesta myöhässä oli pelaajien kanssa 15.11.2018 mennessä kirjallisesti sovittu. Näin ollen PK-35:n oikeusturvalautakunnassa esittämällä, lisenssimenettelyssä esitetystä poikkeavalla väitteellä, jonka mukaan pelaajien kanssa oli 12.11.2018 sovittu suullisesti pelikautta 2018 koskevien saatavien maksamisesta myöhemmin, ei ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että PK-35 ei ole täyttänyt lisenssimääräysten 5.3. b) artiklan A-kriteeriä.


Väärien tietojen toimittaminen


Lisenssikomitean päätöksestä ilmenee, että PK-35 oli vahvistanut 7.1.2019, että sillä ei ollut ollut lisenssimääräysten 5.3. artiklassa tarkoitettuja erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja pelaajilleen enää 15.11.2018. Seuran 11.1.2019 lisenssiyksikölle toimittamasta selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että seuralla oli ollut erääntyneitä velkoja pelaajilleen vielä tammikuussa 2019 ja että niiden maksamisesta myöhässä oli tehty sopimus 5 pelaajan kanssa vasta 10.1.2019. Saman PK-35:n lisenssiyksikölle toimittaman selvityksen mukaan 8 pelaajan kanssa ei ollut sovittu lainkaan saatavien maksamisesta pelaajille 15.11.2018 jälkeen, mutta seura oli kuitenkin maksanut saatavat pelaajille vasta 7.1.2019.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että PK-35:n 11.1.2019 lisenssiyksikölle toimittama selvitys osoittaa, että seura oli toimittanut lisenssiyksikölle aikaisemmin osin paikkansapitämättömiä tietoja. PK-35 ei siten ole täyttänyt lisenssimääräysten oikeudellisten kriteereiden kohtaa 4.2. (A-kriteeri).    

  

Laiminlyönti toimittaa lisenssiyksikölle sen vaatimat asiakirjat


Asiassa on riidatonta, että PK-35 ei ollut toimittanut lisenssiyksikölle toistuvista pyynnöistä huolimatta kaikkien pelaajiensa palkkakortteja. PK-35 on tältä osin väittänyt, että se oli täyttänyt velvollisuutensa tältä osin toimittamalla lisenssiyksikölle seuran ainoan palkkaa saaneen pelaajan palkkakortin. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Lisenssimääräysten 3.4 d) artiklan mukaan lisenssin hakijan/haltijan tulee ennen kaikkea vastata siitä, että lisenssin myöntäjälle toimitetaan kaikki sen vaatimat tiedot ja asiakirjat, jotka todistavat, että lisenssin määrittämät velvollisuudet, jotka liittyvät näiden määräysten kriteereihin, on täytetty. Sääntökohta kuvastaa lisenssin hakijan ja haltijan velvollisuutta myötävaikuttaa siihen, että lisenssihallinto saa tarpeelliseksi katsomansa tiedot seuran toiminnasta, jotta sen lisenssiä koskeva päätöksenteko perustuu oikeisiin ja riittäviin tietoihin. Tietojen tai asiakirjojen toimittamista koskevan pyynnön vastaanotettuaan seuran tehtävänä ei ole arvioida sitä, ovatko tiedot tarpeellisia, vaan toimittaa pyydetyt tiedot.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kaikkien pelikauden 2018 pelaajiensa palkkakortteja koskevat toistuvat pyynnöt vastaanotettuaan PK-35:n on täytynyt ymmärtää, että sitä kehotettiin toimittamaan lisenssiyksikölle pelaajakohtaiset tiedot siitä, mitä kullekin pelaajalle oli pelaamisesta erilaisina palkkoina ja palkkioina maksettu, jotta lisenssin myöntäjä voi varmistua siitä, että kaikki mainitut erät oli myös lisenssimääräyksissä edellytetyllä tavalla kirjattu yhdistyksen kirjanpitoon. Laiminlyömällä toimia pyydetyllä tavalla PK-35 on menetellyt lisenssimääräysten vastaisesti eikä se siten tältäkään osin ole täyttänyt lisenssimääräysten oikeudellisten kriteereiden 4.2 kriteeriä.     


Poikkeuslupa


Edellä kerrotulla tavalla PK-35 ei ole täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteereitä kohdissa 4.2 ja 5.3. Lisenssimääräysten 13.1. artiklan mukaan seuralle ei tällöin ole voitu myöntää lisenssiä ilman poikkeuslupaa. Poikkeuslupaa on tullut hakea lisenssihallinnolta 30.11.2018 mennessä. PK-35 ei kuitenkaan ollut hakenut poikkeuslupaa, vaan seura oli ilmeisesti luottanut siihen, että lisenssi myönnetään sille suoraan hakemuksen perusteella.


Poikkeusluvan myöntäminen lisenssimääräysten A-kriteereistä poikkeamiseen on harkinnanvaraista. Lisenssimääräykset ovat kuitenkin yksiselitteiset siltä osin kuin niissä on todettu, että ainoastaan määräaikaan mennessä toimitetut selkeät, kirjalliset ja hyvin perustellut poikkeuslupahakemukset käsitellään (12.2. artikla). Mahdollisuutta myöntää poikkeuslupa vasta lisenssin epäävän päätöksen antamisen jälkeen tehdystä hakemuksesta lisenssimääräykset eivät tunne. PK-35:n poikkeusluvan myöntämistä koskeva vaatimus on siten perusteeton. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa ei ole ilmennyt hyväksyttävää syytä sille, että PK-35 ei ollut hakenut poikkeuslupaa tietystä kriteeristä poikkeamiselle määräajassa 30.11.2018 mennessä. Sen vuoksi asiassa ei ole syytä palauttaa PK-35:lle sen menettämää määräaikaa poikkeusluvan hakemiseksi.


Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus

 

PK-35 on valituksessaan ja vastaselityksessään todennut, että sitä on kohdeltu lisenssipäätöstä tehtäessä tarkoitushakuisesti eri tavalla kuin eräitä muita seuroja aikaisemmin. Esimerkkeinä PK-35 on maininnut Miesten Veikkausliigaan lisenssin kaudeksi 2019 saaneen Ilves Edustus Oy:n, jolla on edelleen maksamattomia palkkasaatavia entiselle valmentajalleen, Naisten Liigaan ainakin kausina 2011 ja 2012 lisenssin ilman poikkeuslupaa velkaongelmista huolimatta saaneen Åland Unitedin sekä tilinpäätösasiakirjoissa olleista puutteista huolimatta miesten liigan lisenssin ilman poikkeuslupaa vuodeksi 2010 saaneen AC Oulun.


Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, lisenssimenettelyyn osallistuvia seuroja on kohdeltava yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla (UOL 4/2018 ja UOL 7/2015).   


Asiassa ei ole edes väitetty, että Naisten Liigan lisenssi olisi myönnetty pelikautta 2019 koskien sellaiselle seuralle, joka oli laiminlyönyt lisenssimääräysten mukaiset velvollisuutensa vastaavalla tavalla kuin PK-35. Muutoinkaan asiassa ei ole ilmennyt, että seuroja ei olisi kohdeltu tarkasteltavana olevassa lisenssimenettelyssä yhdenvertaisesti.


Muita sarjoja ja niihin lisenssin saaneita seuroja koskevien väitteiden osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että tietyn lisenssijärjestelmään liittyvän käytännön vakiintuneisuus voi luoda perusteltuja odotuksia tietynlaiselle kohtelulle lisenssimenettelyssä myös toisessa saman liiton alaisessa sarjassa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että PK-35:n on edellä todettu laiminlyöneen täyttää lisenssimääräysten A-kriteerit lisenssimääräysten eri kohdissa. PK-35:n lisenssihakemusta ei ole hylätty yksin siitä syystä, että yhdistyksen tilinpäätösasiakirjojen ei ole katsottu olleen kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisia, eikä myöskään maksamatta määräpäivänä olleiden erääntyneiden, selvien ja riidattomien velkojen vuoksi. Sen sijaan lisenssin epäävä päätös on perustunut sekä oikeudellisten että taloudellisten kriteereiden täyttymättä jäämiseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lisenssihakemuksen hyväksyminen tilanteessa, jossa seura ei täytä useampaa lisenssimääräyksissä keskeiseksi määriteltyä kriteeriä, rapauttaisi lisenssijärjestelmän uskottavuutta. Lisäksi tällainen päätös olisi seurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen kannalta ongelmallinen. Oikeusturvalautakunnan tiedossa ei ole, että tietylle seuralle olisi aikaisemmin myönnetty lisenssi ainakaan pääsarjatasolla vastaavassa tilanteessa kuin esillä olevassa asiassa. Selvää oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan on, että Palloliiton toiminnassa ei ole vakiintunutta käytäntöä, jonka mukaan seuroille myönnettäisiin sarjalisenssejä eri A-kriteereiden täyttymättä jäämisestä huolimatta.  


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että PK-35:tä olisi kohdeltu asiassa syrjivästi.            


Väitetty kohtuuttomuus


PK-35 on valituksessaan ja vastaselityksessään todennut, että lisenssikomitean päätös on seuran kannalta kohtuuton muun muassa sen vuoksi, että pelaajien erääntyneet saatavat oli kuitenkin maksettu ennen lisenssikomitean päätöstä 15.1.2019 ja koska seura oli itse oikaissut antamiaan tietoja myöhemmin. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Lisenssin epäävä päätös voi olla yleisesti hyvin hoidetun seuran kannalta kohtuuton ja suhteeton tilanteessa, jossa päätöksen keskeinen peruste on tietyn määräajan ylittäminen vain päivillä ja määräajan ylitys on johtunut hyväksyttävästä syystä. Lisäksi päätös voi olla seuran kannalta kohtuuton myös silloin, jos maksamatta määräpäivänä oleva erääntynyt, selvä ja riidaton velka pelaajalle tai seuran muulle työntekijälle on määrältään paitsi seuran niin myös työntekijän kannalta vähäinen. Toisaalta lisenssijärjestelmän tavoitteena on, että kaikki sarjaan osallistuvat seurat noudattavat tiettyjä vähimmäislaatustandardeja ja että seuroja kohdellaan lisenssiasioissa yhdenvertaisesti. Määräysten systemaattisen noudattamisen valvonta ja havaittuihin laiminlyönteihin puuttuminen voi siten vain hyvin poikkeuksellisesti olla seuran kannalta kohtuutonta. 


PK-35 ei ole täyttänyt lisenssimääräysten keskeisiä A-kriteereitä. Laiminlyönnit eivät ole olleet vähäisiä eikä esimerkiksi se, että seura on lopulta hoitanut yhden tärkeimmistä sopimusvelvoitteistaan eli pelaajapalkkioiden ja korvausten maksamisen pelaajille kuukausia myöhässä, tee lisenssin epäävää ratkaisua seuran kannalta kohtuuttomaksi. Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että lisenssikomitean päätöksen ei ole näytetty olevan seuran kannalta sillä tavoin kohtuuton, että se tulisi kumota.


Johtopäätökset

 

Edellä kerrotuilla perusteilla lisenssikomitean päätös on perustunut ehdottomien lisenssimääräysten laiminlyöntiin. Koska PK-35 ei ollut täyttänyt lisenssimääräysten A-kriteereitä, sille ei ollut voitu myöntää lisenssiä ilman poikkeuslupaa, jota PK-35 ei ollut määräajassa eikä lisenssimenettelyn aikana myöhemminkään hakenut. Lisenssikomitean päätös ei siten ole lisenssimääräysten vastainen. PK-35:n annettua lisenssiyksikölle vääriä tietoja, laiminlyötyä toistuvasti toimittaa lisenssiyksikölle sen pyytämiä tietoja ja asiakirjoja ja rikottua kuukausien ajan tärkeimpiä velvollisuuksiaan pelaajiaan kohtaan lisenssin epäämistä ei voida pitää seuran kannalta kohtuuttomana. Lisenssikomitean ei ole näytetty käyttäneen harkintavaltaansa asiassa väärin. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että PK-35:tä olisi kohdeltu asiassa syrjivästi. PK-35:n valitus on siten hylättävä.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä PK-35:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma


Valitus ja PK-35:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Hannu Rautiainen.