27/2020 Autourheilu Yhdistysautonomia - Päätöksen sääntöjenvastaisuus - Kilpailun tulosten mitätöinti


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 27/2020

29.10.2020     Diaarinro 17/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 1.9.2020


ASIA         

Kilpailun tulosten mitätöinti


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n (jäljempänä AKK) hallitus on 1.9.2020 päättänyt olla siirtämättä kartingin Kouvolan SM-osakilpailua 5.9.2020 luokassa KZ2. Päätös on perustunut siihen, että SM-sarjan sääntöjen mukaan kahdeksasta finaalista lasketaan sarjapisteisiin vain viisi parasta, joten kuljettaja voi voittaa sarjan, vaikka hän ei osallistuisi yhden osakilpailuviikonlopun kilpailuihin. Lisäksi päätöksessä on todettu, että sitä tehtäessä on otettu huomioon myös kysymyksessä olevan luokan kuljettajille tehty kysely, jonka perusteella selvä enemmistö kuljettajista oli ollut Kouvolan osakilpailun säilyttämisen kilpailukalenterissa kannalla. Päätöstä tehtäessä on kilpailijoiden tasapuolisen kohtelun ohella pyritty kohtelemaan tasapuolisesti myös kilpailujen järjestäjiä.       


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva AKK:n hallituksen päätös kumotaan ja Kouvolan SM-osakilpailun tulokset mitätöidään ja kilpailu järjestetään uudelleen toisena ajankohtana.


Perusteinaan A on lausunut, että samanaikaisesti Kouvolan SM-osakilpailun kanssa 4. - 6.9.2020 oli järjestetty Belgian Gentissä kartingin EM-osakilpailu, johon A oli osallistunut. Kansallista kilpailukalenteria suunniteltaessa ja laadittaessa on vakiintuneesti toimittu siten, että SM-osakilpailut sijoitetaan eri viikonlopuille kuin kansainväliset kilpailut, jotta suomalaiset kuljettajat voivat osallistua molempiin kilpailuihin. A:n vaatimuksesta huolimatta Kouvolan SM-osakilpailua ei kuitenkaan ollut siirretty, kun toukokuussa 2020 oli käynyt ilmi, että Belgian EM-osakilpailu järjestetään samana viikonloppuna. Tämän seurauksena A:lta on evätty oikeus osallistua täysimääräisesti kartingin SM-sarjaan kysymyksessä olevassa luokassa KZ2.


AKK:n hallituksen päätös 1.9.2020 on Autokilpailujen kansalliset määräykset Suomessa -sääntöjen vastainen ja tulee siten kumota. Lisäksi päätös poikkeaa AKK:n aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä ja loukkaa A:n oikeusturvaa. A:ta ei ole kohdeltu tasapuolisesti muihin kilpailijoihin nähden, koska hän ei ole kyennyt osallistumaan kaikkiin kilpailuihin eikä siten keräämään kaikkia tarjolla olevia SM-pisteitä. Näin ollen valitus on hyväksyttävä, Kouvolan SM-osakilpailun tulokset on mitätöitävä ja sanottu kilpailu on järjestettävä uudestaan.  

           

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK on vastauksessaan vaatinut, että A:n vaatimukset hylätään perusteettomina. Lisäksi AKK on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen lautakuntakulut 2.700,10 eurolla korkoineen.


Perusteinaan AKK on lausunut, että lajiliittona AKK:lla on yksinomainen toimivalta määrittää sen alaisten kilpailujen ajankohdat. Kilpailujen ajankohtia ei voida määrittää yksittäisten kilpailijoiden vaatimusten mukaisesti. Päällekkäisyyttä kansainvälisten kilpailujen kanssa pyritään välttämään, mutta aina tämä ei ole mahdollista.


Kansainvälinen autourheiluliitto FIA oli julkaissut vuoden 2020 kansainvälisen kartingin kilpailukalenterin 30.12.2019. Kilpailukalenterin mukaan Belgian Gentin EM-osakilpailu oli ollut määrä ajaa 19.6. - 21.6.2020. Julkaistessaan oman kansallisen kilpailukalenterinsa samana päivänä 30.12.2019 AKK oli ottanut tämän huomioon eikä kysymyksessä olevalle viikonlopulle ollut sijoitettu SM-osakilpailua. Myöhemmin FIA oli kuitenkin joutunut siirtämään osakilpailuja Covid-19 -pandemian vuoksi. Gentin EM-osakilpailu oli FIA:n päätöksellä 16.4.2020 siirretty pidettäväksi 4.9. - 6.9.2020 eli samanaikaisesti kartingin Kouvolan SM-osakilpailun kanssa. AKK ei siten ollut siirtänyt SM-sarjan osakilpailua EM-osakilpailun kanssa samalle viikonlopulle, vaan FIA:n tekemä muutos kansainväliseen kilpailukalenteriin oli aiheuttanut päällekkäisyyden.


AKK oli tiedottanut verkkosivuillaan 30.6.2020 siitä, että arvokilpailuja voidaan ryhtyä ajamaan 1.8.2020 lukien. Tämän jälkeen 10.7.2020 AKK on julkaissut päivitetyn kilpailukalenterin ja avannut osallistumisen kartingin SM-sarjaan. A on ilmoittautunut SM-sarjaan 31.7.2020 tietoisena siitä, että Gentin EM-osakilpailu ja yksi SM-osakilpailu ajetaan samana viikonloppuna. A on siten itse päättänyt ajaa molemmissa sarjoissa päällekkäisyydestä huolimatta.


AKK:n päätös olla siirtämättä alkuperäiseen 30.12.2019 julkaistuun kilpailukalenteriin merkittyä Kouvolan SM-osakilpailua ei ole sovellettavaksi tulevien autourheilun sääntöjen vastainen. AKK ei ole tehnyt muutoksia kilpailukalenteriin estääkseen A:n kilpailemisen. Muutoksen oli tehnyt FIA.


Kouvolan SM-osakilpailun tulosten mitätöimiselle ei ole mitään perustetta. Lisäksi tulosten mitätöiminen ja kilpailun uusiminen olisi kohtuutonta kilpailujen järjestäjiä ja muita kilpailijoita kohtaan sekä asettaisi kilpailijat epätasa-arvoiseen asemaan. On myös huomattava, että vaikka AKK:lla ei ollut ollut velvollisuutta näin toimia, se oli kuitenkin tiedustellut kysymyksessä olevan luokan kuljettajilta kannanottoa A:n vaatimaan Kouvolan SM-osakilpailun siirtämiseen. Seitsemän yhdeksästä kyselyyn vastanneesta kuljettajasta oli ollut sen kannalla, että kilpailua ei siirretä. Osaltaan myös tämä on vaikuttanut valituksen kohteena olevaan päätökseen.  


Vielä AKK on lausunut, että se ei ole estänyt A:ta osallistumasta kartingin SM-sarjaan. Edellä mainitusta päällekkäisyydestä tietoisena SM-sarjaan ilmoittautunut A on voinut halutessaan osallistua kaikkiin SM-sarjan osakilpailuihin taikka vain osaan kilpailuista. Lisäksi kahdeksasta osakilpailusta vain viiden parhaan tulokset otetaan loppupisteissä huomioon. Näin ollen valitus on hylättävä perusteettomana.   

 

VASTASELITYS

A on AKK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin uudistanut valituksessaan esittämänsä. Lisäksi A on ilmoittanut kiistävänsä AKK:n lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen sekä perusteen että määrän osalta.


Kartingin muissa luokissa AKK on siirtänyt SM-sarjan osakilpailuja FIA:n kansainväliseen kilpailukalenteriin tekemien muutosten vuoksi. AKK on siten kohdellut eri luokkien kilpailijoita räikeästi eri tavalla ja epäoikeudenmukaisesti. Lisäksi A on todennut, että useat eri tahot olivat viestittäneet AKK:lle kysymyksessä olevasta kilpailujen päällekkäisyydestä ja A:n ilmoittautuessa SM-sarjaan asian käsittely oli ollut vielä kesken. Laiminlyömällä poistaa SM-osakilpailun ja EM-osakilpailun päällekkäisyyden AKK on toiminut sitä sitovien sääntöjen ja vakiintuneen käytännön vastaisesti ja estänyt A:n osallistumisen Kouvolan SM-osakilpailuun.      


AKK:n lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta A on lausunut, että vaatimus on vastauksen sisältöön nähden liiallinen. Lisäksi A on todennut, että hän on vasta valmistunut ylioppilaaksi ja aloittamassa asepalveluksen eikä hänellä siten ole tuloja. Sen vuoksi olisi kohtuutonta, mikäli A velvoitettaisiin korvaamaan suuren ja vakavaraisen järjestön lautakuntakulut.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Valittaja A:n on ollut tarkoitus osallistua Kouvolassa 5.9.2020 järjestettyyn kartingin KZ2 luokan SM-osakilpailuun. Kansainvälinen autourheiluliitto FIA on muuttanut 30.12.2019 julkaisemaansa kilpailukalenteria kartingissa 16.4.2020 ja siirtänyt alkuperäisessä kilpailukalenterissa kesäkuussa 2020 ajettavaksi merkityn Belgian Gentin EM-osakilpailun ajettavaksi samanaikaisesti Kouvolan SM-osakilpailun kanssa. Tämän seurauksena A ei ole voinut osallistua 5.9.2020 sekä SM- että EM-osakilpailuun.   


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko AKK:n hallituksen päätös olla siirtämättä kartingin KZ2 luokan Kouvolan SM-osakilpailua toiseen ajankohtaan ollut AKK:n sovellettavaksi tulevien sääntöjen vastainen.


Sovellettavat sääntömääräykset


Autourheilun sääntökirjan 2020 osan Autokilpailujen kansalliset määräykset Suomessa kohdan 3 ”Autourheilun kansallinen johto” mukaan FIA:n määräysten mukaisesti autourheilun kansal­linen johto kussakin sen jäsenmaassa kuuluu valtuutetulle järjes­tölle ASN:lle, joka Suomessa on AKK-Motorsport ry (AKK). AKK edustaa Suomen autourheilua FIA:ssa sekä joh­taa ja valvoo maan kansallista autourheilua ja huolehtii kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen noudattami­sesta Suomessa. AKK omistaa kaikki AKK:n kilpailuluvalla järjestettävien kilpailujen liikkuvan kuvan oikeudet. Lisäksi AKK:n tehtävänä on edistää autourheilua, eikä sääntöjä panna täytäntöön siten, että niillä estettäisiin kilpailujen järjestäminen tai haitattaisiin jonkin kilpailijan osallistumista lukuun ottamatta tapauksia, joissa AKK päättelee, että tämä on tarpeen autourheilun turvallisuuden, tasapuolisuuden ja säännönmukaisuuden varmistamiseksi.


Oikeusturvalautakunnan arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että niin kuin AKK on vastauksessaan todennut, AKK:lla on kansallisena lajiliittona yksinomainen toimivalta päättää siitä, milloin sen alaisten kansallisten arvosarjojen osakilpailut järjestetään. Näin ollen myös kysymys kartingin KZ2 luokan Kouvolan SM-osakilpailun ajankohdasta ja sen mahdollisesta muuttamisesta on lähtökohtaisesti AKK:n tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva asia. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistyksen itsemääräämisoikeuden eli yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko AKK:n päätös tarkoituksenmukainen. Päätöksen oikeellisuutta voidaan kuitenkin arvioida, mikäli kilpailukalenterin laatimisesta on annettu sitovia sääntöjä tai määräyksiä tai jos vastaavanlaisissa tilanteissa on aikaisemmin hyväksyttävästi ja vakiintuneesti menetelty tietyllä tavalla. Lisäksi tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa.


Esitetyn selvityksen perusteella AKK on laatinut ja julkaissut kautta 2020 koskevan kilpailukalenterin 30.12.2019, heti FIA:n julkaistua kansainvälisen kilpailukalenterin. Kansallisessa kilpailukalenterissa on otettu huomioon eri kilpaluokkien kansainvälisten arvosarjojen osakilpailujen ajankohdat eikä SM-osakilpailuja ole merkitty ajettaviksi samoina viikonloppuina kansainvälisten kilpailujen kanssa. Kansallinen kilpailukalenteri on siten selvästi pyritty laatimaan siten, että kuljettavat voivat halutessaan osallistua sekä SM-sarjan osakilpailuihin että saman luokan kansainvälisiin kilpailuihin, minkä osaltaan voidaan katsoa edistävän autourheilua Suomessa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sovellettavaksi tulevissa säännöissä ei ole nimenomaisia määräyksiä siitä, missä tilanteissa jo julkaistua kilpailukalenteria tulee tai voidaan muuttaa. AKK:n päätös olla muuttamatta Kouvolan SM-osakilpailun ajankohtaa ei siten ole sovellettavaksi tulevien nimenomaisten sääntöjen tai määräysten vastainen. Lisäksi A on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että valituksen kohteena oleva päätös on AKK:n vakiintuneen ratkaisukäytännön vastainen. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Mikäli AKK:n näytettäisiin aikaisemmin vakiintuneesti siirtäneen kansallisia SM-sarjan osakilpailuja aina silloin, kun FIA muuttaa kansainvälistä kilpailukalenteria ja siirtää kansainvälisen kilpailun ajettavaksi samanaikaisesti SM-sarjan osakilpailun kanssa, aikaisempaan nähden erilainen menettely voisi loukata yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnän kieltoa siitä huolimatta, että asiasta ei ole nimenomaisia sääntöjä eikä määräyksiä. Esillä olevassa asiassa ei kuitenkaan ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että kansallisen sarjan kilpailut olisi vastaavanlaisissa tapauksissa systemaattisesti ja vakiintuneesti aikaisemmin siirretty ajettaviksi toisena ajankohtana. Tällaista vakiintunutta käytäntöä ei osoita yksin se, että kahden muun karting-luokan yksi osakilpailuviikonloppu on päättyneen kesän 2020 aikana siirretty ajettavaksi viikkoa myöhemmin kuin alkuperäiseen kilpailukalenteriin oli merkitty.


Lopuksi oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n on asiassa näytetty ilmoittautuneen kartingin KZ2 luokan SM-sarjaan vasta sen jälkeen, kun FIA on muuttanut kansainvälistä kilpailukalenteria, mikä on saanut aikaan kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen päällekkäisyyden. Halutessaan osallistua Gentin EM-osakilpailuun 4. - 6.9.2020 ja arvioidessaan, että SM-sarjan Kouvolan osakilpailun väliin jääminen vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa menestyä SM-sarjassa ratkaisevan paljon, A olisi voinut olla osallistumatta SM-sarjaan. Tietoisena kysymyksessä olevasta päällekkäisyydestä hän on kuitenkin osallistunut SM-sarjaan ja sen muihin osakilpailuihin Kouvolan osakilpailua lukuun ottamatta. A on myös voittanut luokassaan KZ2 vuoden 2020 Suomen mestaruuden. Tämän on mahdollistanut se, että kahdeksasta kilpailusta vain viiden parhaan tulokset otetaan huomioon SM-sarjan loppupisteitä laskettaessa. AKK:n hallituksen valituksen kohteena olevaa päätöstä ei siten voida pitää myöskään A:n kannalta kohtuuttomana.


Asiassa ei ole ilmennyt muutakaan perustetta, jonka vuoksi valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


A:n valitus hylätään kokonaisuudessaan. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta poiketa edellä selostetusta pääsäännöstä, jonka mukaan asian oikeusturvalautakunnassa hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan asian voittaneen asianosaisen lautakuntakulut. A on siten velvollinen korvaamaan AKK:n kohtuulliset lautakuntakulut asiassa. Lautakunta harkitsee asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuulliseksi lautakuntakulujen määräksi arvonlisäveroineen yhteensä 2.000 euroa.  


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


A velvoitetaan korvaamaan AKK-Motorsport ry:n lautakuntakulut 2.000 eurolla.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Kristiina Rintala                       Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Antti Aine, Elias Kajander, Pekka Lindroos ja Hilla Marjoranta.