1 / 2015 Voimanosto: Kurinpito - Urheilun toimintakielto Lautakuntamenettely - Vaatimusten tutkiminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 1/2015

9.1.2015                   Diaarinro 27/2014

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimanostoliitto ry:n liittokokouksen päätös 25.10.2014 koskien A:lle määrättyä kurinpitoseuraamusta

 

ASIA

Urheilun toimintakielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Voimanostoliitto ry


LIITTOKOKOUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Voimanostoliitto ry:n liittokokous (Voimanostoliitto) on päätöksellään 25.10.2014 pysyttänyt Voimanostoliiton hallituksen päätöksen 17.7.2014, jolla A on määrätty kuuden kuukauden ajaksi (17.7.2014 – 16.1.2015) urheilun toimintakieltoon.


Voimanostoliitto on päätöksessään todennut, että A oli penkkipunnerruskilpailun tuomarina kilpailijoiden punnituksessa merkinnyt kilpailijan kilpailukorttiin kilpailijan painoksi muun painolukeman kuin vaa´an ilmoittaman painon. A oli merkinnyt nostajan punnituksen yhteydessä vaatiman painon kilpailijakorttiin vaikka tuo kilpailijan ilmoittama paino oli poikennut vaa'an osoittamasta nostajan kehon painosta. Näin ollen A oli syyllistynyt sääntöjen tahalliseen rikkomiseen ja kaksi kilpailijaa oli voinut kilpailla alemmassa sarjassa kuin mihin heidän vaa´an mukainen painonsa olisi oikeuttanut.


Seuraamusta harkittaessa Voimanostoliitto on todennut seuraamusta ankaroittavaksi tekijäksi sen, että A oli kansallinen 2. luokan voimanostotuomari. A:n oli tullut tuntea erityisen hyvin Kansainvälisen voimanostoliiton hyväksymien voimanoston kilpailusääntöjen määräykset ja ymmärtää se, että muun kuin vaa´an osoittaman painolukeman merkitseminen kilpailijakorttiin on sääntöjen tahallista rikkomista.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kurinpitopäätös kumotaan. Lisäksi A on vaatinut, että Voimanostoliitto velvoitetaan julkaisemaan kurinpitoseuraamuksen kumoava päätös ja Voimanostoliitto velvoitetaan ottamaan käsiteltäväksi niiden henkilöiden toiminta, jotka olivat aiheuttaneet A:lle määrätyn virheellisen kurinpitopäätöksen ja että Voimanostoliitto velvoitetaan korvaamaan toimintakiellon aiheuttamana ansionmenetyksenä 1 000 euroa. Vielä A on vaatinut, että Voimanostoliitto velvoitetaan korvaamaan asian käsittelystä aiheutuneet asianosaiskulut ja valitusmaksu yhteensä 1 000 euroa.


Kurinpitopäätös perustuu Hämeen Voima ry:n järjestämissä kilpailuissa tapahtuneeseen punnitukseen, jossa A oli ollut kilpailun järjestäneen tahon toimihenkilönä. Punnituksessa kilpailijat oli punnittu, todettu kilpailijan paino ja merkitty punnituksen osoittama paino kilpailijakorttiin. Kilpailija oli allekirjoituksellaan vahvistanut merkityn painolukeman oikeaksi. Kilpailun jälkeen kaksi kilpailijaa oli antanut lausuman, jonka mukaan A olisi merkinnyt kilpailijakorttiin muun painolukeman kuin punnituksen mukaisen lukeman. Nämä kaksi kilpailijaa olivat allekirjoittaneet kilpailussa kilpailijakorttinsa ja vahvistaneet kilpailijakorttiin merkityn painolukeman oikeaksi.


Kilpailijakortti on keskeisin todiste kilpailijan painosta ja nyt Voimanostoliitto ei ollut antanut kilpailijakortille mitään merkitystä todisteena. Voimanostoliitto oli perustanut ratkaisunsa kahden kilpailijan kilpailun jälkeen antamiin lausumiin. Näiden kahden kilpailijan myöhemmät lausumat ovat todisteina merkityksettömiä. Mainitut kaksi kilpailijaa ovat saman seuran jäseniä ja ystäviä. Nyt he kilpailun jälkeen ovat pyrkineet kumoamaan vahvistamiensa kilpailijakorttien sisällön. Lähtökohtaisesti allekirjoituksella vahvistetun tiedon myöhempää kumoamista ei voida pitää luotettavana eikä tällaisen henkilön lausumiin voida luottaa.


Voimanostoliiton kurinpitopäätös oli epäoikeudenmukainen ja osoitti A:han kohdistetun ajojahdin. Tämä Voimanostoliiton epäasianmukainen menettely ilmenee useista kurinpitomenettelyn aikaisista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi siitä, että A:lta oli tiedusteltu asioita, jotka kuuluivat kilpailun järjestäneen seuran tai päätuomarin vastuulle. Voimanostoliitto oli sivuuttanut ratkaisussaan kilpailijakorttien sisällön ja määrännyt kohtuuttoman ankaran seuraamuksen.


Kurinpitomenettely ei ollut asianmukainen, koska Voimanostoliitolla ei ollut ennalta määrättyä kurinpitoelintä. Liiton sisäinen muutoksenhaku oli ohjattu liittokokoukselle, vaikka valitus olisi tullut ohjata hallitukselle.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimanostoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Asiassa oli tullut näytetyksi, että A oli merkinnyt kilpailijakorttiin kilpailijan painoksi muun kuin vaa´an osoittaman lukeman. A oli rikkonut toiminnallaan Voimanostosääntöjä 2014 ja Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen nojalla määrätty kuuden kuukauden urheilun toimintakielto oli oikea. Aihetta Voimanostoliiton päätöksen muuttamiseen ei ollut.


A on ollut kilpailussa toimihenkilönä ja hänen olisi tullut ymmärtää, että kilpailijakorttiin virallisena asiakirjana ei olisi saanut tehdä kilpailijan kehonpainosta mitään muuta merkintää kuin vaa’an osoittaman lukeman mukainen merkintä. A:n on täytynyt kansallisena II luokan voimanostotuomarina tuntea Voimanostosäännöt. Painoluokkaurheilussa kilpailijan kehon painolla on useita vaikutuksia kilpailijan suoritukseen sekä kilpailijoiden tulosten keskinäiseen vertailuun. Kilpailijat jaetaan painoluokkiin heidän kehonpainonsa perusteella (Voimanostosäännöt 2014 s. 4 kohta Voimanoston yleiset säännöt 1. b).


Voimanostoliitto oli toiminut toimintasääntöjen, kurinpitosääntöjen ja Voimanostosääntöjen 2014 mukaisesti A:n kurinpitoasiassa. Voimanostoliitto oli toiminut huolellisesti asian selvittämisessä, asianosaisen kuulemisessa ja Voimanostoliitto oli harkinnut asiaa objektiivisesti arvioidessaan muun muassa näytön riittävyyttä. Päätöksen tiedottamisessa oli menetelty kurinpitosääntöjen kohdan 3.1.2. mukaisesti ja tiedotettu päätöksestä STT:n kautta, Voimanostoliiton kotisivuilla ja Voimanostaja-lehdessä.


VASTASELITYS

A on toimittanut oikeusturvalautakunnalle häneltä pyydetyn vastaselityksen. Vastaselityksessään A on muun ohella korostanut sitä, että JB ja TL olivat allekirjoituksillaan vahvistaneet kilpailijakorttiin merkityn painolukeman. Myöhemmin nämä henkilöt olivat ilmoittaneet, että kilpailijakortin tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Voimanostoliitto oli pyytänyt lausunnot vain JB:ltä ja TL:ltä. Lausumaa punnituksesta ei ollut pyydetty kaikilta 13 kilpailijalta. Kilpailijakorttiin merkityt painolukemat olivat oikeat. JB ja TL olivat tarkastaneet kilpailijakorttiin merkityt tiedot ja heidän olisi tullut kieltäytyä allekirjoittamasta kilpailijakorttia, jos tiedot olisivat olleet virheelliset. JB:n ja TL:n myöhemmät lausumat eivät olleet luotettavia toisin kuin Voimanostoliitto on väittänyt.


A on katsonut, että hänelle määrätty kuuden kuukauden toimintakielto oli kohtuuton siihen nähden, että JB:lle ja TL:lle oli määrätty ainoastaan huomautus, jota ei voida pitää edes kurinpitoseuraamuksena.


A on vastaselityksessään kiinnittänyt huomiota myös siihen, että kilpailun järjestelyihin liittyneistä vastuukysymyksistä oli Voimanostoliiton toimesta pyydetty lausumaa ainoastaan A:lta eikä virallista lausumaa ollut pyydetty Hämeen Voima ry:ltä.


A:n valitus kohdistuu Voimanostoliiton hallituksen päätökseen 17.7.2014 ja tästä tehtyyn Voimanostoliiton sisäiseen valitukseen. Voimanostoliitto käsitteli A:n valituksen omien kurinpitosääntöjen määrityksen mukaisesti yhdistyksen kokouksessa. Vaikka Voimanostoliiton oma kurinpitosäännöstö luo mahdollisuuden yhdistysautonomiseen asian käsittelyyn, ei se varmistanut valituksen oikeudenmukaista käsittelyä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Valituksen kohteena oleva ratkaisu

 

Voimanostoliiton hallitus on määrännyt A:lle urheilun toimintakiellon. A on valittanut hallituksen päätöksestä Voimanostoliiton liittokokoukselle ja tämän jälkeen oikeusturvalautakunnalle. A on valituksessaan vaatinut kurinpitopäätöksen kumoamista ja A:n vastaselityksestä ilmenevällä tavalla valituksen on katsottava kohdistuvan Voimanostoliiton päätöksentekomenettelyyn kokonaisuudessaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n valitus kohdistuu myös Voimanostoliiton viimeiseen ratkaisuun eli liittokokouksen ratkaisuun ja tähän nähden valitus on tullut vireille oikeusturvalautakunnassa lautakunnan sääntöjen tarkoittamassa 30 päivän määräajassa.

 

A:n esittämien vaatimusten tutkiminen

 

A on valituksessaan vaatinut kurinpitopäätöksen kumoamisen lisäksi, että Voimanostoliitto velvoitetaan julkaisemaan kurinpitoseuraamuksen kumoava päätös ja että Voimanostoliitto velvoitetaan ottamaan käsiteltäväksi niiden henkilöiden toiminnan, jotka olivat aiheuttaneet Hämeen Voima ry:n kohtelun ja antaneet vääriä lausuntoja asiassa. A on vaatinut myös, että Voimanostoliitto velvoitetaan korvaamaan urheilun toimintakiellon aiheuttamat tulojen menetykset.


A:n esittämien vaatimusten osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että sen sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista ja 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. Voimanostoliiton hallitus ei ole antanut edellä mainittuja A:n vaatimuksia koskevilta osin sellaista päätöstä, joka voisi olla valituksen kohteena eikä kysymys ole sellaisista vaatimuksista, joita olisi mahdollista oikeusturvalautakunnassa tutkia. Näin ollen A:n valituksessaan esittämät päätöksen julkaisemista koskeva vaatimus, toimenpiteisiin ryhtymistä koskeva vaatimus sekä urheilun toimintakieltoon perustuva tulojen menetysten korvaamista koskeva vaatimus jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.


A:n valitus tutkitaan siltä osin kuin hänelle on määrätty määräaikainen urheilun toimintakielto sillä perusteella, että A:n oli katsottu penkkipunnerruskilpailun tuomarina kilpailijan punnituksessa merkinneen kilpailijan kilpailukorttiin kilpailijan painoksi muun painolukeman kuin vaa´an ilmoittaman painon. Myös lautakuntamenettelyyn perustuvien kulujen korvaamista koskeva vaatimus otetaan tutkittavaksi.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


Hämeen Voima ry oli järjestänyt klassiset penkkipunnerruskilpailut 28.6.2014. A oli ollut kilpailun järjestäneen tahon toimihenkilönä kilpailijoiden punnituksessa. Asiassa on kysymys sitä, onko A merkinnyt kilpailukorttiin kahden kilpailijan osalta alhaisemman lukeman kuin vaa´an osoittaman painolukeman ja onko A:lle tämän menettelyn perusteella voitu määrätä kuuden kuukauden urheilun toimintakielto. Oikeusturvalautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että A:n kurinpitoseuraamus ei perustu muuhun kuin kahteen punnituslukeman merkitsemiseen eikä asiassa ole kysymys A:n valituksessaan ja vastaselityksessään esiin nostamista muista kilpailun järjestämiseen liittyneistä kysymyksistä. A:n valituksen perusteella asiassa on kysymys myös siitä, onko Voimanostoliitossa ollut asianmukainen kurinpitoelin ja onko liiton sisäinen muutoksenhaku järjestetty asianmukaisesti.


II Kurinpidon järjestäminen Voimanostoliitossa

 

A on todennut valituksessaan, että Voimanostoliitto tai sen hallitus ei ole erikseen linjannut tai valinnut keskuudestaan tahoa, joka toteuttaa ja vastaa kurinpitotoimista ja kurinpitopäätöksistä. Voimanostoliitto on ilmoittanut hallituksen kurinpitoelimeksi. A on pitänyt epämääräisenä sitä, että päätöksentekoelimen valinta ja sen toimivaltuudet eivät ilmene mistään.


Voimanostoliiton toimintasääntöjen kohdan 10 a mukaan liitossa voidaan vahvistaa lajikohtaisia kilpailu-, kurinpito- ja muita voimanostotoimintaa koskevia sekä liiton toiminnan perustana olevien liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteita, sekä vedonlyöntiä koskevia määräyksiä. Niissä on mahdollista määrätä niiden vastaisesta toiminnasta jäsenelle määrättävästä rahasakosta tai muusta kurinpitorangaistuksesta. Niissä on myös mahdollista määrätä niiden vastaisen tai liittoa muuten vahingoittaneen tai vahingoittavan toiminnan tai menettelyn johdosta varsinaisen jäsenen jäsenenä olevalle, liiton valvonnan alaiseen voimanostotoimintaan osallistuvalle henkilölle määrättävästä kurinpitorangaistuksesta.


Voimanostoliiton vahvistamien kurinpitosääntöjen kohdan 1.12 mukaan Voimanostoliiton hallitus käyttää kurinpitoasioissa päätösvaltaa. Kurinpitosääntöjen kohdan 1.15 mukaan hallituksen päätöksestä on mahdollista valittaa liiton kokoukselle.


A:ta koskevassa asiassa Voimanostoliiton hallitus on tehnyt kurinpitoasiassa päätöksen 17.7.2014. A on valittanut hallituksen tekemästä kurinpitoratkaisusta liiton kokoukselle ja liiton kokous on tehnyt päätöksen 25.10.2014. Tämän jälkeen A on valittanut oikeusturvalautakunnalle. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Voimanostoliitossa käytetty kurinpitoelimen järjestely ja liiton sisäisen muutoksenhaun järjestäminen eivät ole yhdistyslain vastaisia. Kurinpitomenettely A:n asiassa on noudattanut Voimanostoliiton toiminta- ja kurinpitosääntöjä. A:n valitus ei tältä osin anna aihetta oikeusturvalautakunnan toimenpiteisiin.


III Kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset

 

Kurinpitosäännöt


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä vain sellaisen teon perusteella, joka on teon hetkellä voimassa olevissa säännöissä määrätty rangaistavaksi.


Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen kohdan 2.11 mukaan hallitus voi, rikkomuksen laatu huomioon ottaen, antaa kyseiselle nostajalle tai virkailijalle kirjallisen varoituksen, tai määrätä kyseisen nostajan tai virkailijan määräaikaiseen tai elinikäiseen urheilun toimintakieltoon muun muassa jos;


(b) hänen todetaan syyllistyneen sääntöjen tahalliseen rikkomiseen tai tottelemattomuuteen liittoa tai voimanostokilpailussa tehtäväänsä suorittavaa toimitsijaa tai tuomaria vastaan.


Voimanostosääntöjen mukaan kilpailut suoritetaan painoluokissa. Voimanostosäännöissä on myös määräykset kilpailijoiden punnituksesta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sellaisissa urheilulajeissa, joissa kilpaillaan painoluokissa, punnituksen tuloksella on kilpailun ja kilpailijan kannalta keskeinen merkitys. Sääntöjen perusteella on selvää, että kilpailun toimihenkilön tulee merkitä kilpailukorttiin vaa´an osoittama painolukema ja että muun lukeman merkitseminen on sääntöjen vastaista. Tämä selvänä pidettävä lähtökohta ilmenee esimerkiksi Voimanostosääntöjen punnitusta koskevan sääntökohdan kappaleesta 6, jossa on todettu, että kukin nostaja voidaan punnita vain kerran. Ainoastaan ne, jotka ovat punnituksessa liian painavia tai kevyitä päästäkseen sarjaansa, saavat tulla uudestaan vaa’alle.  


Asiassa esitetty selvitys


Hämeen Voima ry:n järjestämään kilpailuun osallistunut JB on kilpaillut 57 kg:n sarjassa. Hänen painokseen kilpailukorttiin on merkitty 56,8 kg. TL on kilpaillut 93 kg:n sarjassa ja hänen painokseen kilpailukorttiin on merkitty 92,7 kg.


Voimanostoliiton kurinpitopäätöksestä ja lautakunnalle toimitetusta Voimanostoliiton vastineesta ilmenee, että jo kilpailupäivänä Voimanostoliiton edustajalle oli ilmoitettu kilpailussa ilmenneistä muun muassa punnitukseen liittyneistä epäselvyyksistä. Tämän johdosta Voimanostoliitto oli pyytänyt kilpailun jälkeen lausumat muun muassa JB:ltä, TL:ltä ja SP:ltä. Lisäksi Voimanostoliitto oli saanut lausumat kilpailun järjestäneeltä Hämeen Voima ry:ltä ja A:lta.


JB on omassa lausunnossaan todennut, että kilpailupaikan vaaka oli näyttänyt lukemaa 57,2 kg, mutta hänen protestointinsa johdosta kilpailukorttiin oli merkitty 56,8 kg. JB:n mukaan A oli todennut punnitustilanteessa, että hän tiesi kilpailupaikan vaa´an osoittavan liian suurta lukemaa. JB on todennut lausunnossaan seuraavasti:


”Vaaka oli jokin halpisversio, ja näytti kohdallani 57,2 kg, pistin äläkän päälle, koska tiesin painoni olleen 56,5 kg, ja sanoin etten hyväksy tätä vaakaa. A kertoi tienneensä, että vaaka näyttää liikaa, myös TV kuuli tämän kommentin.”


TL on todennut omassa lausumassaan muun muassa seuraavaa:


”Punnituksessa käytettiin ”marketti vaakaa” joka näytti minulle ensin painoksi 94,3 kg ja toisella kerralla 94,1 kg. Sanoin punnitsijalle, että painoni ei voi mitenkään olla noin paljoa (Olin punninnut painoni ennen matkaan lähtöä kotona vaa´alla, joka näytti painokseni 92,7 kg. Kotivaakani näytti painokseni Virkkalan Voiman kisoissa 92,7 kg ja Virkkalan Voiman virallinen vaaka kisoissa 92,25 kg). A sanoi, että laitetaan sitten 92,7 kg painoksi. Käydessäni ennen kisan alkua vessassa pukuhuoneessa kuulin A:n sanovan jollekin toiselle henkilölle, että heidän pitäisi ostaa virallinen vaaka, koska nykyinen vaaka näyttää ihan liikaa.”


A on Voimanostoliitolle antamassaan lausumassa todennut, että sen jälkeen kun puntarilla oli punnittavana olleen kilpailijan kanssa todettu kilpailijan painolukema, tämä lukema on kirjattu kilpailijakorttiin. Punnittavana ollut kilpailija oli tarkastanut muun muassa kilpailijakorttiin kirjatun painolukeman ja hyväksynyt merkinnän allekirjoituksellaan oikeaksi. Tämä oli toistunut tasa-arvoisesti jokaisen punnittavan kohdalla, jonka A oli punninnut.


Kilpailijana ollut SP on omassa lausunnossaan todennut, että A oli suorittanut hänen punnituksensa ja vaaka oli näyttänyt 117,2 kg, joka oli kirjattu myös pöytäkirjaan. Lukema oli ollut SP:n arvion mukaan hiukan yläkanttiin, koska kotona vaaka oli näyttänyt noin 116,4 kg eikä SP ollut matkalla kilpailupaikalle syönyt tai juonut mitään. SP on todennut, että hänellä itsellään on tarkka vaaka (Seca 877). SP oli painonsa puolesta voinut kilpailla haluamassaan sarjassa, joten punnitustulos ei ollut ollut ratkaiseva eikä SP ollut kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota.


Johtopäätös


A on valituksessaan korostanut sitä, että kilpailijakortti ja kilpailijakorttiin merkitty paino on ratkaiseva todiste asiassa. Urheilija on omalla allekirjoituksellaan vahvistanut kilpailijakortin tiedot oikeaksi. A on kiistänyt merkinneensä kilpailijakorttiin muita painolukemia kuin vaa´an osoittamia lukemia.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilijan vahvistamia kilpailijakortin tietoja voidaan pitää luotettavina, jollei muuta osoiteta. Kilpailijakortin tiedot voidaan siten myöhemmin riitauttaa ja osoittaa vääriksi.


JB ja TL ovat tulleet kilpailemaan Hämeen Voima ry:n järjestämään kilpailuun ja he ovat ennen kilpailua suorittamiensa omatoimisten punnitusten perusteella olleet varmoja, että heidän painonsa on alle painoluokan rajan. Kilpailupaikan vaa´an heille osoittama paino oli ollut yli painoluokan rajan eivätkä he olisi punnitustuloksen perusteella päässeet kilpailemaan haluamassaan painoluokassa. Tällaisessa tilanteessa on uskottavaa, että JB ja TL ovat voimakkaasti protestoineet kilpailupaikan vaa´an osoittamaa lukemaa ja että kilpailijakorttiin oli näissä olosuhteissa merkitty muu kuin vaa´an osoittama painolukema JB:n ja TL:n kertomalla tavalla. Tätä johtopäätöstä tukee osaltaan myös samoissa kilpailuissa kilpailijana olleen SP:n lausunto siitä, että hänen arvionsa mukaan kilpailupaikan vaaka oli osoittanut korkeampia painolukemia kuin mihin kilpailijat olivat varautuneet. Asiassa ei ole tullut esiin perusteltua aihetta epäillä JB:n ja TL:n yhdenmukaisten kertomusten todenperäisyyttä huomioon ottaen sekin, ettei virheellisen punnituslukeman merkityttämisen tunnustaminen ole ollut heidän omienkaan etujen mukaista menettelyä.  


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo asiassa tulleen JB:n ja TL:n lausuntojen perusteella näytetyksi, että JB:n ja TL:n kilpailijakorttiin oli merkitty alhaisempi painolukema kuin mitä kilpailupaikan vaaka oli osoittanut. A on toiminut kilpailun järjestäneen tahon toimihenkilönä punnituksessa ja tietoisena vaa´an osoittamasta lukemasta merkinnyt tätä alhaisemman lukeman kilpailijakorttiin. A on rikkonut Voimanostosääntöjä punnituksen osalta ja siten kurinpitosääntöjen kohdassa 2.11 todetuin tavoin tahallisesti rikkonut sääntöjä.


Kurinpitosääntöjen kohdan 2.11 mukaan seuraamukseksi sääntöjen tahallisesta rikkomisesta voidaan määrätä varoitus tai määräaikainen toimintakielto taikka elinikäinen toimintakielto. Voimanostoliitto on määrännyt A:lle kuuden kuukauden urheilun toimintakiellon. Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnassa on nyt arvioitavana ainoastaan A:lle määrätyn kurinpitoseuraamuksen oikeudenmukaisuus eivätkä JB:n ja TL:n menettely tai heille määrätyt seuraamukset ole olleet lautakunnan arvioitavana. Kurinpitorangaistuksen mittaamisessa tulee ottaa huomioon teon vaarallisuus ja vahingollisuus sekä tekijän syyllisyys ja muut teon moitittavuutta osoittavat tekijät. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailijoiden täytyy voida luottaa punnituksen oikeellisuuteen ja asianmukaisuuteen sekä kilpailun järjestäneen tahon toimihenkilön toiminnan oikeellisuuteen. A on ollut kilpailun järjestäjän edustaja punnituksessa ja tässä toimessaan menetellyt virheellisesti. A on tahallisesti rikkonut punnitusta koskevia sääntömääräyksiä. A:n menettelyä on pidettävä kilpailun tasapuolisuuden kannalta varsin vahingollisena ja moitittavana. Oikeusturvalautakunta katsoo, että Voimanostoliiton määräämää kuuden kuukauden urheilun toimintakieltoa on pidettävä oikeudenmukaisena seuraamuksena A:n menettelystä eikä toimintakieltoa ole aihetta lyhentää.


Oikeusturvalautakunta katsoo edellä lausutuilla perusteilla, että aihetta Voimanostoliiton kurinpitopäätöksen muuttamiseen ei ole.


Lautakuntakulut


Asian lopputulokseen nähden A vastaa omista lautakuntakuluistaan asiassa.  


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Voimanostoliitto ry:n liitokokouksen päätöksen 25.10.2014 lopputulosta ei muuteta.


A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                      sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Marja Ramm-Schmidt, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Virtanen.