46/ 2015 Autourheilu Kurinpito - Kurinpidon laillisuusperiaate - Seuraamusten sääntöjenmukaisuus Kurinpitomenettely - Kuulemiselle varattu aika


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 46/2015

18.12.2015     Diaarinro 40/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 24.9.2015 Autoliiton Härmän Osasto ry:lle määrätystä seuraamuksesta

 

ASIA

Osanotto-oikeuden poistaminen ym.


MUUTOKSENHAKIJA

Autoliiton Härmän Osasto ry


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n hallitus (AKK) on päätöksellään 24.9.2015 Autourheilun Sääntökirjan kohdan 81 ja JM säännön kohtien 20.1.1 ja 20.21 nojalla poistanut Autoliiton Härmän Osasto ry:ltä osanotto-oikeuden JM SM-liigaan kaudelle 2016 ja määrännyt menettämään ostotarjouksen rahapalkinnon ja jakamaan sen muille vuoden 2015 finalistijoukkueille.


Päätöksen perusteena on viitattu Autoliiton Härmän Osasto ry:n autourheilua vahingoittavaan tekoon 30.8.2015 JM SM-liigan kilpailussa.


VALITUS PERUSTEINEEN

Autoliiton Härmän Osasto ry on vaatinut, että AKK:n hallituksen päätös kumotaan ja että AKK velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 2 852 eurolla korkoineen.


JM SM-liigan osakilpailuun 30.8.2015 oli osallistunut Power Oil Team -joukkue. Joukkueen kaksi jäsentä olivat poistuneet kilpailupaikalta kilpa-autoineen kesken kilpailun ja syyllistyneet sääntörikkomukseen. AKK on päätöksessään katsonut, että seura oli joukkueen ilmoittajana vastuussa joukkueen jäsenten sääntörikkomuksesta ja määrännyt seuralle seuraamuksen.


Osanotto-oikeus kilpailuun on AKK:n jäsenseuroilla. Joukkueiden ilmoittautumisen tulee tapahtua seuran kautta. Ilmoittautumisesta tulee ilmetä muun muassa jäsenseuran nimi ja virallinen allekirjoitus seuran sääntöjen mukaan sekä seuran tilinumero. Power Oil Team -niminen joukkue oli ilmoittautunut Jokkis.net -sivuston kautta sähköisellä kaavakkeella. Autoliiton Härmän Osasto ry ei ole ilmoittanut joukkuetta kilpailuun eikä ilmoittautumisessa ole seuran allekirjoitusta eikä tilinumeroa. Seura ei ole valtuuttanut ilmoituksen tekemiseen. Ilmoittautumista ei ollut tehty sääntöjen vaatimalla tavalla eikä seura ole vastuussa ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisessa olleet tiedot olivat myös virheellisiä, kun toiseksi joukkueen johtajaksi oli ilmoitettu PK-K, joka ei edes edusta Autoliiton Härmän Osastoa.


Määrätty seuraamus on myös kohtuuton ottaen huomioon, että seura ei ole ilmoittanut joukkuetta kilpailuun ja ilmoittautumisessa olleet tiedot olivat osin virheelliset.


VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että Autoliiton Härmän Osasto ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 3 208,50 eurolla korkoineen.


AKK:n jäsenseuran Autoliiton Härmän Osasto ry:n joukkue Power Oil Team oli osallistunut Hyvinkään Urheiluautoilijat ry:n järjestämään JM SM-liigan Hyvinkäällä 30.8.2015 järjestettyyn kilpailuun. Joukkueen kaksi kuljettajaa olivat poistuneet kilpailupaikalta kilpa-autoineen ennen ostotarjousmenettelyä ja tämän johdosta asiassa on määrätty ensinnäkin kilpailijoille seuraamukset autourheilua vahingoittavasta teosta ja sen jälkeen seuraamukset on määrätty myös Autoliiton Härmän Osastolle.


Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan AKK:n hallitus voi määrätä sääntöjen rikkomisesta tai laiminlyönnistä seuraamuksena muun muassa kilpailukelvottomaksi julistamisen tai kilpailutulosten mitätöimisen. Määräysten kohdan 89 mukaan kilpailukieltoon määrätty tai kilpailukelvottomaksi julistettu menettää samalla oikeuden palkintoihin kyseisessä kilpailussa. Määräysten kohdan 80 mukaan sääntöjen vastaiseksi katsotaan jokainen vilpillinen teko tai toimenpide, joka vahingoittaa kilpailun tai autourheilun etuja yleensä. Määräysten kohdan 55 mukaan ilmoittaja on vastuussa ohjaajiensa, mekaanikkojensa ja muun kilpailuun osallistuvan henkilöstönsä kaikista teoista ja laiminlyönneistä. Ilmoittajalle voidaan kohdan 109 mukaan määrätä seuraamuksena kilpailukelvottomaksi julistaminen autourheilua vahingoittavasta teosta.


Joukkueen johtaja edustaa JM Sääntöjen kohdan 20.2.3 mukaan ilmoittajaa. Power Oil Team -joukkueen I-johtaja on ollut seuran jäsen MR. Hänellä on ollut valta edustaa seuraa ja ilmoittautuminen on tehty sääntöjen edellyttämällä tavalla. Joukkue oli myös aikaisemmin ilmoittautunut joukkueen johtajan ilmoituksella eikä seura ollut tällöin kiistänyt ilmoittautumisen pätevyyttä. Seura on ollut myös tietoinen ilmoittautumisesta, koska kuljettajana on ollut seuran hallituksen jäsen.


Ilmoittautuminen oli tapahtunut sähköisen lomakkeen avulla. Ilmoittautumisessa ei ollut virheellisiä tietoja. 


VASTASELITYS

Autoliiton Härmän Osasto on AKK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että ennen seuraamuksen määräämistä tapahtunut Autoliiton Härmän Osaston kuuleminen oli tapahtunut virheellisesti. Seuralle oli lähetetty tiedoksi esitys seuraamuspäätökseksi ja tiedusteltu kantaa tähän. Itse tapahtumista ei ollut pyydetty lausumaa. Vastineen antamiselle varattu aika oli lyhyt, kun vastausta oli pyydetty vielä samana päivänä kuin kuulemispyyntö oli lähetetty.


Vastauksessa seuraamusta perustellaan eri sääntömääräyksillä kuin seuraamuspäätöksessä. Seuraamus oli määrätty JM Sääntöjen rikkomisen perusteella eikä seuraamusta voida nyt perustella toisilla sääntömääräyksillä.


AKK:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus tulee joka tapauksessa hylätä. Valituksen tekemiselle on ollut perustellut syyt muun muassa kuulemisessa tapahtuneet virheet huomioon ottaen.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


Autoliiton Härmän Osasto ry:tä edustanut Power Oil Team -niminen joukkue on ilmoittautunut JM SM-liigaan. Ilmoittautuminen on tehty joukkueen edustajien toimesta Jokkis.net-sivuston kautta. Hyvinkäällä 30.8.2015 järjestetyssä SM-liigan kilpailussa kaksi joukkueen jäsentä oli poistunut kilpailupaikalta kilpa-autoineen ennen ostotarjousmenettelyä. Kilpailijoille on määrätty tästä menettelystä seuraamukset ja seuraamuksia on määrätty myös Autoliiton Härmän Osastolle, koska joukkue oli edustanut seuraa ja seuran oli katsottu olevan ilmoittajana vastuussa kilpailijoidensa menettelystä. Oikeusturvalautakunnassa on kysymys Autoliiton Härmän Osastolle määrätyistä seuraamuksista.


Kysymys on oikeusturvalautakunnassa siitä, onko Autoliiton Härmän Osastolle varattu ennen seuraamuksen määräämistä asianmukainen tilaisuus tulla kuulluksi, onko asiassa ollut sääntöjen mukaiset perusteet määrätä seuraamus tai onko seuraamusta joka tapauksessa pidettävä kohtuuttomana.


II Kuuleminen


Oikeudenmukaiseen kurinpitomenettelyyn kuuluu olennaisesti se, että menettelyn kohteena olevalle asianosaiselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi siitä menettelystä, josta häntä epäillään. Kuulemistilaisuuden varaaminen on täysin riippumaton siitä, pitääkö kurinpitäjä asiaa selvänä tai siitä, voidaanko kuulemisella saada kurinpitäjän mielestä asiaan selvitystä.


AKK:n autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaan sanktiokäsittelyn yhteydessä on kuultava tutkittavaa.


Kuulemiselle on varattava kohtuullinen aika. Kohtuullinen aika vaihtelee käsiteltävän asian mukaan, mutta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kurinpitoasioissa ei yleensä voida pitää kohtuullisena vain päivän tai kahden määräaikaa. Tavanomaisissa tapauksissa asiaan osalliselle on varattava vähintään yhden viikon määräaika.


Kurinpitomenettelyn aikana Autoliiton Härmän Osaston edustajille on lähetetty 10.9.2015 päivätty sähköpostiviesti, jossa on todettu kaavailtu seuraamus ja viestin lopussa on todettu ”Onko teillä jotain sanottavaa päätöksestä? Vastausta odottaen 10.9.2015 mennessä.” Autoliiton Härmän Osasto ei ole esitetyn selvityksen mukaan antanut vastausta eikä ole muutoinkaan reagoinut sähköpostiviestiin. Autoliiton Härmän Osasto on kuitenkin tullut tietoiseksi sille varatusta tilaisuudesta lausuman antamiseen. Autoliiton Härmän Osasto ei ole vaatinut lisäaikaa selvityksen antamiselle. Tämän jälkeen AKK:n hallitus on ratkaissut asian 24.9.2015.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että AKK:n hallituksen lausuman antamiselle varaama määräaika on selvästi liian lyhyt. Seuraamuspäätös on tehty vasta 24.9.2015 eli asian käsittely ja käsiteltävän asian luonne ei olisi vaatinut näin lyhyttä kuulemiselle varattua aikaa. Kysymys on ollut myös seuran kannalta ankarasta seuraamuksesta, joten asianosaisen kuulemiselle olisi tullut varata huomattavasti pidempi määräaika.


Autoliiton Härmän Osasto ei ole kuitenkaan pyytänyt lisäaikaa lausuman antamiselle. Lisäksi seura on voinut oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa tuoda esille haluamansa näkökohdat. Vaikka AKK:n lausuman antamiselle asettama määräaika on ollut liian lyhyt, Autoliiton Härmän Osastolla on asian käsittelyn kaikki vaiheet huomioon ottaen ollut riittävä mahdollisuus lausuman antamiseen ja esittää omat näkemyksensä.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, ettei kuulemismenettelyssä ole tapahtunut sellaisia virheitä, joiden johdosta valituksen kohteena oleva päätös tulisi poistaa ja palauttaa asia AKK:n käsiteltäväksi.


III Seuraamusten määrääminen


(a) Seuraamuksen tueksi esitetyt sääntömääräykset


AKK:n hallitus on valituksen kohteena olevassa päätöksessään autourheilua vahingoittavan teon johdosta määrännyt autourheilun sääntökirjan 81 kohdan nojalla osanotto-oikeuden poistamisen JM SM-liigaan kaudelle 2016 ja määrännyt menettämään ostotarjouksen rahapalkinnon.


Autourheilun sääntökirjan kohdan 80 mukaan sääntöjen vastaiseksi rikkomukseksi tulee katsoa muun muassa jokainen vilpillinen teko tai toimenpide, joka vahingoittaa kilpailun tai autourheilun etua yleensä. Sääntökirjan kohdassa 81 todetaan sääntöjen rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista. Sääntöjen rikkomisen seurauksena voidaan ilmoittajalle määrätä huomautus, varoitus, sakko, kilpailutuloksen mitätöiminen, lisenssin peruutus tai kilpailukelvottomaksi julistaminen. Sääntökirjan kohdan 11 mukaan ilmoittajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka on hyväksytty osanottajaksi kilpailuun ja jolla on ASN:n myöntämä FIA:n ilmoittajalisenssi.


JM-luokan sääntöjen kohdan 20.1.1 mukaan osanotto-oikeus on rekisteröidyillä AKK-Motorsport ry:n jäsenseuroilla. Joukkueiden ilmoittautuminen tulee tapahtua seuran kautta. JM Sääntöjen kohdassa 20.21 on määräys ostotarjouksesta


(b) Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Autoliiton Härmän Osastolle määrätty seuraamus perustuu kahden kilpailijan menettelyyn JM SM-liigan kilpailussa 30.8.2015. Joukkueet edustavat kilpailussa seuraa, mutta tästä ei sellaisenaan eikä myöskään esitettyjen sääntömääräysten perusteella seuraa se, että seura olisi kurinpidollisessa vastuussa kilpailijoidensa menettelystä yksittäisessä kilpailussa. Seuraa ei voida pitää myöskään Autourheilun sääntökirjassa tarkoitettuna ilmoittajana.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä vain sellaisen teon perusteella, joka on teon hetkellä voimassa olevissa, asianomaista tahoa sitovissa säännöissä määrätty rangaistavaksi. Autokilpailujen kansallisten määräysten nojalla seura ei ole kurinpidollisessa vastuussa kilpailijoidensa menettelystä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että Autoliiton Härmän Osaston vastuu kilpailijoiden toiminnasta ei ole perustunut sääntömääräyksiin ja päätös on tämän vuoksi kumottava.


Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyssä on mahdollista määrätä vain sellainen kurinpitoseuraamus, joka on teon hetkellä voimassa olevissa, asianomaista tahoa sitovissa säännöissä määrätty seuraamukseksi. Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdassa 81 on lueteltu ne seuraamukset, joita kilpailijalle tai ilmoittajalle voidaan määrätä. JM Säännöissä ei ole erikseen kurinpitoa koskevia määräyksiä. Autoliiton Härmän Osastolle on määrätty muunlainen seuraamus kuin mitä edellä todetussa kohdassa 81 on määrätty. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyssä ei ole voitu määrätä AKK:n hallituksen nyt määräämiä seuraamuksia.   


IV Lautakuntakulut


Autoliiton Härmän Osasto ry on vaatinut, että AKK velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 2 852 eurolla korkoineen. Asian lopputulokseen nähden AKK velvoitetaan lautakunnan sääntöjen 32 §:n nojalla korvaamaan Autoliiton Härmän Osaston vaatimat kohtuullisina pidettävät lautakuntakulut.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 24.9.2015 kumotaan ja Autoliiton Härmän Osasto ry:lle määrätyt seuraamukset poistetaan.


AKK-Motorsport ry velvoitetaan korvaamaan Autoliiton Härmän Osasto ry:n lautakuntakulut 2 852 eurolla.  


Valitusmaksu palautetaan.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Heikki Halila, Tuomas Ojanen, Hannu Rautiainen ja Hilkka Salmenkylä.