2/2021 Salibandy – Pelaajan siirto-oikeus – Kilpailusäännöt – Tarkoituksenmukaisuusharkinta – Kohtuullistaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                  Päätös              Nro 2/2021

14.1.2021          Diaarinumero 27/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Salibandyliitto ry:n liittohallituksen pelaajasiirtoa koskeva päätös 11.12.2020 kohta 7.4 (kokouspöytäkirja 22/2020).


ASIA                  

Pelaajan siirto-oikeus


MUUTOKSENHAKIJAT

A, huoltajanaan X

B, huoltajanaan Y

C, huoltajanaan Z


KUULTAVAT

Suomen Salibandyliitto ry

Tikkurilan Tiikerit ry

Esport Oilers ry


ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Alaikäiset A, B ja C (muutoksenhakijat) ovat Tikkurilan Tiikerit ry:n (Tiikerit) vuonna 2005 syntyneiden poikien C1-edustusjoukkueen salibandypelaajia. He ja huoltajansa ovat allekirjoittaneet seuran kanssa kautta 2020-2021 koskevat pelaajasopimukset, jotka päättyvät ilman erillistä irtisanomista 1.5.2021. Muutoksenhakijat ovat olleet tyytymättömiä seuransa toimintaan ja 23.10.2020 ilmaisseet seuralle halunsa siirtyä heti Esport Oilers ry:n (Oilersin) NG05-joukkueeseen, joka pelaa C1-ikäluokan SM-sarjassa. Muutoksenhakijoista ainakin A ja C ovat myös kyseisellä päivämäärällä tehneet pelaajasiirtohakemuksensa Suomen Salibandyliitto ry:lle (Salibandyliitto). Muutoksenhakijat ovat suorittaneet kaikki taloudelliset velvoitteensa seuraa kohtaan ja ilmoittaneet olevansa valmiita maksamaan joukkueen kausimaksut tarvittaessa sopimuskauden loppuun saakka. Muutoksenhakijoista A ja C eivät ole osallistuneet Tiikereiden joukkueen toimintaan 20.10.2020 jälkeen eikä B loukkaantumisen vuoksi 6.6.2020 jälkeen.


Tiikerit on kirjallisesti 28.10.2020 ilmoittanut, ettei se suostu pelaajien siirtymiseen toiseen seuraan kesken kauden.


Oilers on 6.11.2020 yhdessä muutoksenhakijoiden kanssa saattanut pelaajasiirtoasian Salibandyliiton kilpailuvaliokunnan ratkaistavaksi. Kilpailuvaliokunta on 17.11.2020 päättänyt, ettei kolmen muutoksenhakijan pelaajasiirtoja hyväksytä ilman vanhan seuran suostumusta, koska asiassa ei ole ilmennyt kilpailusäännöissä mainittuja erityisen painavia syitä pelaajasiirroille. Muutoksenhakijat ja Tiikerit ovat 24.11.2020 kokoontuneet neuvottelemaan, mutta he eivät ole saavuttaneet yhteistä sovintoa.


Muutoksenhakijat ovat 24.11.2020 valittaneet kilpailuvaliokunnan päätöksestä Salibandyliiton liittohallitukselle, joka on päätöksellään 11.12.2020 hylännyt muutoksenhakijoiden valituksen. Liittohallitus on päätöksessään katsonut, ettei sille osoitetussa muutoksenhaussa eikä aiemmissa materiaaleissa ole tullut ilmi erityisen painavia syitä, joiden mukaan Salibandyliitto voisi hyväksyä pelaajasiirrot ilman Tiikereiden suostumusta. Liittohallitus on kehottanut osapuolia löytämään neuvotteluratkaisun asian selvittämiseksi.


Muutoksenhakijoiden huoltajat ovat viimeisen kerran 15.12.2020 lähestyneet Tiikereitä ja yrittäneet päästä asiassa sovinnolliseen ratkaisuun siinä onnistumatta.


VALITUS PERUSTEINEEN

A, B ja C ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Suomen Salibandyliitto ry:n liittohallituksen päätös heidän pelaajasiirtonsa hylkäämisestä kumotaan ja heidän sallitaan heti siirtyä Tikkurilan Tiikerit ry:stä Esport Oilers ry:een ja että heille palautetaan maksamansa valitusmaksu.


Muutoksenhakijat ovat olleet tyytymättömiä Tiikereiden toimintaan, voineet joukkueessa pahoin ja kokeneet, ettei toimintaympäristö mahdollistanut heidän kehittymistään eikä vastannut heidän tavoitteitaan. Tiikereiden toiminta ei ole vastannut sitä, mitä kilpajoukkueessa voidaan odottaa eikä myöskään sitä, mitä pelaajille on luvattu. Joukkueen valmennusresurssit ovat olleet riittämättömät. Harjoitusten laatu ei ole vastannut sitä, mitä kilpajoukkueessa voidaan edellyttää. Seuralla ei ole ollut tarjota U16-maajoukkuepaikkoja tavoittelevien muutoksenhakijoiden henkilökohtaisia tavoitteita vastaavaa toimintaa. Valmennuskulttuuri on koettu negatiiviseksi: valmentajat eivät ole olleet kiinnostuneita pelaajien kehittymisestä ja hyvinvoinnista. Pelillisiä epäonnistumisia ei ole valmentajien taholta käsitelty rakentavalla tavalla. Muutoksenhakijat eivät ole kokeneet heitä kohdellun tasapuolisesti. Muutoksenhakijoiden ja heidän huoltajiensa havaitsemat epäkohdat on tuotu seuran tietoisuuteen, mutta harjoittelussa, valmennuksessa tai pelaajien kohtelussa ei ole tapahtunut luvattuja parannuksia. Asiaa on yritetty selvittää osapuolten välillä neuvotteluteitse useaan otteeseen, mutta keskusteluyhteyden saaminen seuraan ja valmentajiin on osoittautunut hankalaksi.


Salibandyliitto ei ole käyttänyt sille kilpailusääntöjen 51 §:ssä annettua harkintavaltaa hyväksyttävällä ja sääntöjen sallimalla tavalla. Salibandyliiton liittohallituksen päätös on loukannut muutoksenhakijoille kuuluvia perusoikeuksia, lapsen oikeuksien sopimuksesta ilmenevää lapsen etua ja reilun pelin ihanteita. Päätös on ristiriidassa lainsäännösten kanssa ja sitä on pidettävä muutoksenhakijoiden kannalta kohtuuttomana.


Salibandyliitto ei ole perustellut päätöstään muuta kuin toistamalla säännöksen sisällön ja lopputuloksen, vaikka muutoksenhakijat ovat esittäneet sekä kilpailuvaliokunnalle ja liittohallitukselle yksityiskohtaiset perusteet pelaajasiirtopyynnöilleen. Salibandyliiton päätösten perustelemattomuus luo olettaman siitä, ettei Salibandyliitto ole tehnyt lainkaan sääntökohdan 51 §:n edellyttämää tarkoituksenmukaisuusharkintaa tai että harkintavallan käyttäminen on ainakin tapahtunut mielivaltaisesti. Kilpailusääntöjen asianmukainen ja objektiivinen soveltaminen olisi edellyttänyt, että Salibandyliitto olisi päätöksessään lausunut, millä perusteella erityisen painavaa syytä pelaajasiirrolle ilman seuran suostumusta ei ole olemassa.


Muutoksenhakijoiden ja heidän huoltajiensa allekirjoittama pelaajasopimus on Tiikereiden laatima vakiosopimus, joka asettaa yksipuolisesti velvoitteita alaikäiselle pelaajalle. Tämänkaltaista sopimusta on pidettävä sopimusoikeudellisesti kohtuuttomana, kun sopimusosapuolet ovat epäyhdenvertaisessa asemassa ja sopimusehdot ovat ilmeisessä epätasapainossa. Erimielisyystilanteessa heikomman suojan periaate edellyttää, että tällaisia ehtoja tulee sovitella tai ne tulee jättää kokonaan huomioimatta eivätkä ne voi tulla sellaisenaan sovellettaviksi.


Pelaajasiirtoa koskevan kilpailusäännön 51 §:n mukaista harkintavallan käyttöä arvioitaessa tulee huomioida, että säännöstä sovelletaan sekä täysi- että alaikäisiin ja että nyt arvioitavana on lapsen edun toteutuminen eikä erityisen painavan syyn täyttymiskynnystä voida siten asettaa liian korkealle. Kategorinen sääntöihin tai sopimusehtoihin perustuva kieltäytyminen voi olla yksittäistapauksessa etenkin junioripelaajan kannalta kohtuutonta ja siirto-oikeutta koskevia sääntöjä sekä määräyksiä tulee tulkita urheilijamyönteisesti. Halu siirtyä toiseen joukkueeseen onkin lähtenyt muutoksenhakijoiden omasta tahdosta kehittyä ja päästä motivaatiotaan vastaavaan toimintaympäristöön.


Reilun pelin velvoittavat periaatteet eivät ole toteutuneet Tiikereiden toiminnassa, eikä Salibandyliiton perustelematon päätös ei ole ollut näiden ihanteiden mukainen.


Muutoksenhakijoiden pyytämä pelaajasiirto ei vaaranna Tiikereiden C1-poikien joukkueen toimintaa taloudellisesti, toiminnallisesti eikä kilpailullisesti. Muutoksenhakijat ovat lupautuneet maksamaan kausimaksut koko pelaajasopimustensa ajalta. Muutoksenhakijoiden siirtyminen toiseen seuraan ei vaikuta Tiikereiden pelaajavahvuuteen yhden muutoksenhakijan loukkaantumisen ja kahden muutoksenhakijan joukkueessa jatkamishaluttomuuden vuoksi. Tiikerit on pelannut pelaajasiirtopyyntöjen jälkeen ilman muutoksenhakijoita ottelut hyvällä vahvuudella (14 + 2 tai 15 + 2) ja hyvällä menestyksellä. Tiikereiden joukkueeseen on muutoksenhakijoiden poisjäännin jälkeenkin jäänyt riittävä määrä pelaajia (16 + 3) ja joukkuetta on voitu täydentää seuran toisesta C-ikäluokan joukkueesta. Tiikereiden ja Oilersien joukkueet pelaavat saman ikäluokan eri sarjatasoilla.


Tiikerit on kohdellut eri tavalla C1-joukkueensa pelaajia esittämättä tälle hyväksyttäviä perusteita. Vapaan siirtoajan päättymisen jälkeen Tiikereihin on siirtynyt yhteensä 21 pelaajaa muista pääkaupunkiseudun joukkueista. Tiikereistä on samana ajankohtana siirtynyt muihin pääkaupunkiseudun joukkueisiin yhteensä 32 pelaajaa. Tiikerit ovat myös antaneet muutoksenhakijoiden joukkueessa vielä syksyllä 2020 pelanneelle juniorille siirtoluvan toiseen seuraan sillä ehdolla, että siirtynyt pelaaja maksaa kausimaksut vuoden 2020 loppuun saakka. Siirtyneen juniorin pelaajasopimus on ollut samansisältöinen kuin muutoksenhakijoilla, koska Tiikereiden joukkue ei ole sallinut sopimuksiin tehtäviä yksilöllisiä muutoksia, joita muun muassa muutoksenhakijat ovat pyytäneet. Tiikereihin on myös siirtynyt kesken kauden syksyllä 2020 toisesta saman sarjan joukkueesta pelaaja. Tiikerit ovat myös aikaisemman käytännön mukaisesti sallineet pelaajan siirtymisen toiseen joukkueeseen kyseisen vuoden kausimaksut maksamalla, mutta muutoksenhakijoiden kohdalla näin ei ole toimittu.


Muutoksenhakijoiden tilanne eroaa oikeusturvalautakunnan aikaisemman ratkaisukäytännön tapauksista siinä, että muutoksenhakijat ovat suostuneet maksamaan vaaditut kausimaksut ja että muutoksenhakijoiden pelaajasopimukset ovat olleet samansisältöiset kuin pelaajalla, jonka siirtyminen seurasta toiseen on samalla pelikaudella sallittu.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Salibandyliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Asiassa ei ole erityisen painavia syitä vastoin pääsääntöä hyväksyä ilman vanhan seuran suostumusta muutoksenhakijoiden siirtymistä toiseen seuraan kesken kauden.


Seurasiirtoja rajoittavat sääntömääräykset ovat joukkueurheilussa varsin yleisiä ja niiden tarkoituksena on junioritason joukkueurheilussa toiminnan suunnittelemisen mahdollistaminen sekä pelikauden aikaisen pelaajaliikenteen rauhoittaminen. Tavoitteena on toisaalta urheilullisen tasapainon varmistaminen pelikauden aikana ja toisaalta sen varmistaminen, että kautensa aloittaneet joukkueet kykenevät pelaajamääränsä ja pelaajille aiheutuvien kustannusten puitteissa pelaamaan kautensa suunnitellusti loppuun saakka.


Muutoksenhakijoiden ja Tiikereiden Salibandyliitolle päätöksentekoa varten antamat tiedot siirtopyynnön taustalla olevista olosuhteista ovat olennaisesti eronneet toisistaan. Salibandyliiton Tiikereiltä saaman selvityksen mukaan sen C1-joukkueen pelaajilla on ollut pätevät ja kokeneet valmentajat, oma palautteenantokanava ja mahdollisuus harjoitella ylemmän ikäluokan joukkueen harjoituksissa. Lisäksi Tiikerit on selvittäneet C1-joukkueensa olevan pelaajamateriaaliltaan varsin kapea, minkä vuoksi sen on täytynyt turvautua nuorempien ja harrastesarjan joukkueiden pelaajiin kauden läpiviemiseksi. Selvityksen mukaan yhden pelaajan, jonka rooli joukkueessa oli jäämässä pieneksi, on sallittu siirtyä kesken kauden toiseen seuraan, koska tämä ei ollut vaarantanut koko joukkueen jatkoa. Yhdenvertaisen kohtelun arviointi on tehtävä yksittäistapauksittain eikä yhden pelaajan siirtymistä voida rinnastaa myöhempään kolmen pelaajan siirtymiseen.


Muutoksenhakijoilla on mahdollisuus pelata kaudella 2020-2021 Tiikereiden joukkueessa. He ovat myös pelanneet Tiikereiden joukkueessa jo edeltäneellä kaudella ja siten olleet tietoisia siitä, mihin he ovat kauden alkaessa sitoutuneet.


Tikkurilan Tiikerit ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Muutoksenhakijoiden pelaajasiirtopyyntöihin ei tule suostua. Muutoksenhakijat ovat sitoutuneet pelaamaan Tiikereiden C1-edustusjoukkueessa kaudella 2020-2021 ja he ovat pelanneet koko kauden isossa roolissa. Muutoksenhakijoilla on ollut mahdollisuus omaa pelaajakehitystään tukien osallistua myös ylemmän ikäluokan (B-junioreiden) edustusjoukkueen harjoituksiin ja otteluihin. C1-juniorijoukkuetta rakentaessa on pyritty siihen, että joukkueen koko sallii kaikkien pelaajien pelata. Muutoksenhakijoiden siirtyminen kesken kauden tekisi kauden läpiviennistä haastavaa ja heikentäisi harjoittelun laatua ottaen huomioon pelaajamäärän vähentymisen ja sen, ettei Tiikereillä ole toista edustusjoukkuetta, josta se voisi saada lisäpelaajia. Tiikereiden C1-edustusjoukkueen valmennuksesta on vastannut kolmen valmentajan tiimi, joista kaksi on ammattivalmentajia. Joukkueen harjoittelu on rakennettu Tiikereiden valmennuslinjan mukaisesti, jonka tavoitteena on kehittää pelaajia kohti omia tavoitteitaan ja Tiikereiden F-liigan joukkuetta. Seura käyttää kaikkien edustusjoukkueidensa kohdalla ns. Coachtools-järjestelmää, jossa pelaajat antavat palautteen jokaisesta tapahtumasta ja merkitsevät omat tuntemuksensa ennen ja jälkeen harjoituksen, minkä perusteella mahdollisiin epäkohtiin tai puutteisiin on mahdollista puuttua välittömästi. Muutoksenhakijat tai heidän huoltajansa eivät ole missään vaiheessa mitään kautta tuoneet valmennukselle esille väitettyjä kommunikaatio- tai muita ongelmia.


Esport Oilers ry on lausumassaan yhtynyt valitukseen vaatien, että valituksessa esitetyt pelaajasiirtovaatimukset hyväksytään ja muutoksenhakijoiden sallitaan siirtyvän Tikkurilan Tiikerit ry:stä Esport Oilers ry:öön.


Salibandyliiton olisi pitänyt ratkaista asia muutoksenhakijoiden pyyntöjen mukaisesti ja hyväksyä pelaajasiirrot Tiikereiden vastustuksesta huolimatta. Pelaajasiirto on muutoksenhakijoiden etujen mukainen eikä se vaaranna Tiikereiden toimintaa. Oilers on yrittänyt selvittää asiaa Tiikereiden kanssa, mutta poikkeuksellisesti asiassa ei ole päästy ratkaisuun, vaikka yleensä junioripelaajien siirrot seurojen välillä ovat onnistuneet ongelmitta myös vapaan siirtoajan ulkopuolella. Pelaajasiirtoasiassa ovat olleet aloitteellisia muutoksenhakijat eikä Oilers. Oilers on ilmoittanut olevansa suostuvainen pelaajasiirtoihin, koska sen C1-poikien joukkueen pieni pelaajamäärä mahdollistaa pelaajien mukaantulon joukkueeseen kesken kauden. Muutoksenhakijat ovat pelaajasiirtojen perusteena tuoneet Oilersille esille sen, ettei Tiikereiden toiminta ole vastannut muutoksenhakijoiden tavoitteita ja ettei muutoksenhakijoilla ole ollut hyvä olla Tiikereiden joukkueessa.


VASTASELITYKSET

A, B ja C ovat vastaselityksissään lausuneet, että Salibandyliitto, Tiikerit ja Oilers ovat koko ajan olleet tietoisia siitä, että pelaajasiirtoasia on koskenut kaikkia kolmea muutoksenhakijaa siitä riippumatta, ovatko kaikki kolme muutoksenhakijaa tehneet liitolle sen järjestelmään pelaajasiirtohakemuksen. Salibandyliitto ei ole vastineessakaan edelleenkään tuonut esille niitä asiallisia perusteita, joiden vuoksi se ei ole hyväksynyt pelaajasiirtoja.


Tiikereiden joukkueessa on kuluvalla kaudella riittävästi pelaajia ja seuralla on myös samassa ikäluokassa toinen joukkue, josta sillä on mahdollisuuksia saada lisäpelaajia. Tiikereiden valmennukselle on annettu muutoksenhakijoiden esittämää pelaajapalautetta, mikä ilmenee vanhempainpalaverin muistion kirjauksista. Myöskään muutoksenhakijoiden huoltajien aktiivinen rooli ei ole voinut jäädä Tiikereiden valmennukselta huomaamatta. Toisaalta Tiikereiden palautekanava ei ole ollut anonyymi, mikä on voinut osaltaan nostaa alaikäisten pelaajien kynnystä esittää enemmälti kriittistä palautetta.


Muutoksenhakijoille ei ole tarjottu mahdollisuutta pelata Tiikereiden ylemmän ikäluokan otteluissa eikä viikoittaiseen ylemmän ikäluokan harjoitukseen osallistuminen ole edistänyt muutoksenhakijoiden kehittymistä pelaajina, koska kyseiseen harjoituskertaan ei ole osallistunut ylemmän ikäluokan pelaajista parhaimmisto. Tiikereiden harjoituksissa on ollut kulloinkin läsnä aina vain yksi valmentaja. Seuralle on pelaajien vanhempien toimesta esitetty neljännen valmentajan palkkaamista. Joukkueen harjoitusten sisältö ei ole ollut kaikilta osin ohjattua eikä se ole muutoinkaan vastannut muutoksenhakijoiden odotuksia.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


Perustelut

Valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset


Asiassa on riidatonta, että muutoksenhakijoiden pelaajasopimuksissa edellytetään seuran suostumusta seurasiirtoon kesken sopimuskauden, muutoksenhakijat ovat halunneet tehdä tällaisen siirron kesken sopimuskauden ja ettei Tikkurilan Tiikerit ry ole antanut suostumustaan tällaiseen siirtoon.


Esport Oilers ry ja muutoksenhakijat ovat saattaneet siirtolupaa koskevan kysymyksen Salibandyliiton ratkaistavaksi. Salibandyliiton kilpailuvaliokunta ja liittohallitus ovat kumpikin tutkineet pelaajasiirtopyynnöt kaikkien kolmen muutoksenhakijan osalta. Tikkurilan Tiikerit ry ja Esport Oilers ry ovat puolestaan pelaajasiirtoa koskeneissa liiton menettelyissä tulleet kuulluiksi ja siten tietoisiksi, että pelaajasiirtopyynnöt koskevat kaikkia kolme muutoksenhakijaa.


Valitus kohdistuu Salibandyliiton liittohallituksen päätökseen, jolla pelaajasiirtoa ilman vanhan seuran suostumusta ei ole hyväksytty. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus voidaan Salibandyliiton liittohallituksen päätökseen kohdistuvana tutkia kaikkien kolmen muutoksenhakijan osalta siitä riippumatta, onko Salibandyliiton väitteen mukaisesti vain kaksi heistä tehnyt liitolle virallisen pelaajasiirtohakemuksen.


Kysymyksenasettelu


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa arvioitavana Salibandyliiton liittohallituksen päätös, jolla liittohallitus ei ole hyväksynyt muutoksenhakijoiden seurasiirtoja ilman vanhan seuran suostumusta.


Kysymys on siitä, onko asiassa ollut erityisen painavia syitä hyväksyä muutoksenhakijoiden siirtyminen Tiikereistä Oilersiin ilman Tiikereiden suostumusta. Tarkemmin ottaen kysymys on siis siitä, onko Salibandyliiton liittohallituksen päätös evätä muutoksenhakijoiden pelaajasiirtopyynnöt perustunut Salibandyliiton pelaajasiirtoja koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Lisäksi kysymys on siitä, onko Salibandyliiton liittohallituksen päätös ja sen taustalla ollut Tiikereiden pelaajasiirtoon suostumuksen antamatta jättäminen ilman hyväksyttävää syytä poikennut aikaisemmasta käytännöstä seurasiirroissa taikka loukannut muutoksenhakijoiden ja muiden pelaajien yhdenvertaisuutta tai muutoksenhakijoiden muita perustavaa laatua olevia oikeuksia. Mikäli Salibandyliiton liittohallituksen päätöksen ei voida katsoa olevan sääntöjen vastainen, asiassa on arvioitava, onko päätös ollut kohtuuton.


Sovellettavat säännöt


Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailusääntöjen (1.5.2020 – 30.4.2021) 51 §:ssä määrätään pelaajasiirroista. Säännöksen 1-3 momenteista ilmenee, että muu kuin uusi pelaaja voi siirtyä tiettyyn seuraan ja joukkueeseen siten kuin näissä säännöissä ja pelaajasiirtomääräyksissä on määrätty. Edustusoikeus seuraan ja sen joukkueeseen voi muodostua ainoastaan, jos siirtyminen on tapahtunut näiden sääntöjen ja pelaajasiirtomääräysten mukaisesti. Pelaajalla on oikeus vaihtaa seuraa ja siirtyä edustamaan uutta seuraa ja joukkuetta, mikäli kysymyksessä on vapaa siirto tai se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on, antaa siihen kirjallisen suostumuksen. Mainitun kilpailusääntöjen pykälän 3 momentin mukaan erityisen painavasta syystä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon.


Kilpailusääntöjen siirtoaikaa koskevan 52 §:n mukaan pelikautta koskeva siirtoaika alkaa 1.6. ja päättyy 15.1. Vapaa siirto (Ilman vanhan seuran suostumusta tehtävä pelaajasiirtohakemus) tulee tehdä 30.6. mennessä.


Pelaajasopimusten sisältö


Muutoksenhakijat ovat tehneet Tiikereiden kanssa kaudelle 2020-2021 kirjalliset pelaajasopimukset, jotka myös heidän huoltajansa ovat allekirjoittaneet. Tiikereiden C1-junioreiden pelaajasopimusten on näytetty olleen kaikki samansisältöisiä. Niiden mukaan sopimus on määräaikainen ja voimassa enintään yhden pelikauden kerrallaan. Sopimus on tullut voimaan allekirjoitushetkellä ja se päättyy ilman erillistä irtisanomista 1.5.2021. Seuralla ja pelaajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus erittäin painavasta syystä päättyväksi heti. Sopimuksessa on muun muassa määrätty pelaajan sitoutumisesta joukkueeseen ja maksuista. Lisäksi sopimuksessa on määrätty pelaajan siirtymisoikeudesta, että vapaa siirtoaikaa alkaa 1.6 ja loppuu 30.6. Vapaan siirtoajan päätyttyä siirron toiseen seuraan voi saada vain liiton kilpailusääntöjen ja seuran luvalla. Pelaajasiirtoja ei sopimuksen mukaan hyväksytä, mikäli pelaajalla on seuralle velvoitteita (esim. kausimaksuja) hoitamatta.


Oikeusturvalautakunnan arviointi


(a) Kilpailusääntöjen vastaisuutta koskeva arviointi


Valituksen kohteena on Salibandyliiton liittohallituksen päätös. Liittohallituksen päätös perustuu kilpailusääntöjen 51 §:n 3 momenttiin. Asiassa on riidatonta, että muutoksenhakijat ovat Salibandyliiton kilpailutoimintaan osallistumalla ja seuransa kanssa solmimallaan pelaajasopimuksella sitoutuneet Salibandyliiton kaudella 2020-2021 voimassa oleviin kilpailusääntöihin, mukaan lukien sen pelaajasiirtoa koskeviin määräyksiin. Näin ollen sääntöjen vastaisuutta koskevassa arvioinnissa arvioinnin kohteena on se, voidaanko liittohallituksen päätöstä pitää mainitun kilpailusääntöjen säännöksen vastaisena.


Kilpailusääntöjen perusteella Tiikereillä ei ole ollut velvollisuutta suostua muutoksenhakijoiden seurasiirtopyyntöihin. Kilpailusääntöjen mukaan suostumuksen antaminen pelaajasiirtoon on jätetty seurojen tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Pelaajasiirtoihin seuran kannalta arvioituna vaikuttavat luonnollisesti myös mahdolliset pelaajasopimukset ja niissä olevat sopimusmääräykset. Kilpailusääntöjen mukaan myös Salibandyliitolla on laaja harkintavalta harkitessaan sitä, milloin käsillä on erityisen painava syy hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirto ilman vanhan seuran suostumusta.


Tällaisten päätösten tarkoituksenmukaisuuden tutkiminen ei lähtökohtaisesti kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Oikeusturvalautakunnan tehtäviin sisältyy kuitenkin sen arviointi, onko sääntömääräyksiä tulkittu tavalla, jota voidaan pitää sääntöjen vastaisena sen vuoksi, että päätös on esimerkiksi poikennut selvästi ja ilman hyväksyttäviä perusteita vakiintuneesta käytännöstä vastaavissa tilanteissa, sekä sen arviointi, johtaako sääntötulkinta syrjivään kohteluun ja muutoin pelaajan perustavanlaatuisten oikeuksien loukkaamiseen.


Arvioidessaan sitä, olisiko Salibandyliiton tullut ilman Tiikereiden suostumustakin hyväksyä muutoksenhakijoiden seurasiirrot, oikeusturvalautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kilpailusäännöissä määriteltyjen seurasiirtorajoitusten tehtävänä joukkueurheilussa on muun muassa turvata joukkueiden urheilullinen toiminta riittävällä pelaajavahvuudella ja seurojen taloudellinen toiminta mahdollisuudella riittävän pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen. Näistä syistä pelaajien vapaata siirtymisoikeutta rajoittavat sääntömääräykset ovat tarpeellisia ja kilpailusäännöissä vain poikkeuksellisiin yksittäistapauksiin tarkoitettu Salibandyliiton oikeus hyväksyä pelaajasiirto ilman vanhan seuran suostumusta ymmärrettävä. Näin ollen Salibandyliiton päätöstä, jolla se ei ole Tiikereiden suostumuksen puuttumisen tilanteessa hyväksynyt seurasiirtopyyntöjä, ei voida pitää sellaisenaan sääntöjen vastaisena.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että muutoksenhakijat ovat perustelleet seurasiirtopyyntöjään useilla seikoilla, joista usea on liittynyt heidän tyytymättömyyteensä Tiikereiden valmennustoimintaan ja siihen, että muutoksenhakijat eivät ole voineet hyvin joukkueessa. Väitteet ja niiden tueksi esitetty selvitys ei oikeusturvalautakunnan arvion mukaan kuitenkaan osoita, että muutoksenhakijoiden perustavan laatuisia oikeuksia olisi loukattu tai harrastustoiminnan jatkuminen kokonaisuudessaan estetty ilman siirron hyväksymistä. Sitoutuminen joukkueen toimintaan pelikauden ajaksi ei myöskään merkitse, että junioriurheilijan oikeutta harrastaa haluamallaan tavalla olisi kielletyllä ja perustavaa laatua olevia oikeuksia loukkaavalla tavalla rajoitettu. Salibandyliiton päätöstä olla hyväksymättä siirtoa muutoksenhakijoiden esittämillä edellä mainituilla syillä ei siten voida pitää tästäkään näkökulmasta tarkasteltuna sääntöjen vastaisena. Oikeusturvalautakunta toteaa vielä selvyyden vuoksi, että asiassa ei ole myöskään aihetta epäillä Salibandyliiton tulkinnan kilpailusääntöjen määräyksestä olevan tässä tapauksessa sen vakiintuneesta tulkintakäytännöstä poikkeava.


Muutoksenhakijat ovat liittohallituksen päätöksen sääntöjenvastaisuuden osalta vedonneet myös siihen, että Tiikerit ovat sallineet vain vähän ennen muutoksenhakijoiden siirtopyyntöjä yhden samansisältöisellä pelaajasopimuksella olleen pelaajan siirtyä kesken kauden syksyllä 2020 toiseen seuraan. Asiassa ei ole tullut esille, että Tiikerit olisivat edellyttäneet tältä pelaajalta mitään muuta kuin joukkuetoimintaan liittyvien maksujen maksamisen vuoden loppuun saakka. Oikeusturvalautakunta toteaa, että samanlaisten tilanteiden kohdalla noudatetulla vakiintuneelle tulkinnalle voidaan antaa merkitystä. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttääkin, että samanlaisia tilanteita tulee arvioida samalla tavoin, jollei yksittäisessä tapauksessa ole perusteltuja syitä poiketa aikaisemmasta tulkinnasta. Toisaalta oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (esim. UOL 2/2020) todennut, että riippumatta pelaajasopimusten sisällöistä joukkueurheilussa yhden pelaajan siirtoon annetusta luvasta ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että kaikille muillekin siirtolupaa pyytävälle tulisi antaa suostumus seurasiirtoon. Yhdelle annettu lupa ei vielä muodosta sellaista vakiintunutta päätöslinjaa, että seura olisi omalla päätöksenteollaan kaventanut omaa harkintavaltaansa. Joukkueurheilussa jokaisella pelaajalla on myös joukkueelle oma merkityksensä ja tästä lähtökohdasta seura voi antaa hyväksyttävästä syystä yhdelle luvan siirtyä, mutta kieltäytyy siirrosta toisen pelaajan kohdalla. Edellä todettujen syiden vuoksi asiassa ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että Tiikerit olisivat kielletyllä tavalla syrjineet muutoksenhakijoita verrattuna pelaajaan, jolle siirtolupa oli annettu. Tähän nähden myöskään liittohallituksen päätöksen ja siinä noudatetun kilpailusääntöjen 51.3 §:n tulkinnan ei voida katsoa tällä perusteella olleen sääntöjen vastaista.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Salibandyliiton liittohallituksen päätöksen ei voida katsoa olleen sääntöjen vastainen. Asiassa on tämän jälkeen arvioitava, johtaako päätös tässä yksittäisessä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.


(b) Päätöksen kohtuuttomuutta koskeva arviointi   


Asiassa on muutoksenhakijoiden valitus huomioon ottaen vielä erikseen arvioitava, johtaako kilpailusäännön 2020 - 2021 mainitun 51.3 §:n soveltaminen kohtuuttomaan lopputulokseen muutoksenhakijoiden kohdalla. Yksittäistapauksellisella kohtuuttomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa sääntömääräystä ei voida yleisesti pitää kohtuuttomana, mutta sen tulkinta käsillä olevassa yksittäistapauksessa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen (UOL 9/2020 ja UOL 13/2015).


Arvioidessaan tämän yksittäisen tapauksen osalta sääntömääräyksen kohtuuttomuutta oikeusturvalautakunta toteaa, että oikeustoimilain 36 §:n mukaiset sovittelukriteerit on laadittu ensisijaisesti sopimusten sovittelua silmällä pitäen. Tämän vuoksi joudutaan erikseen harkitsemaan se, mitkä ovat sovittelun edellytykset yhdistyksen sääntöjen tai sitä alemmanasteisten määräysten tai niiden nojalla tehtyjen päätösten kohdalla.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusäännön määräys on ollut muutoksenhakijoiden selvitettävissä ennen pelaajasopimusten solmimista ja ennen Tiikereiden toimintaan sitoutumista. Muutoksenhakijat ovat siten voineet ennakoida, millä edellytyksillä pelaajasiirrot ovat mahdollisia. Tämä seikka puhuu sovittelua vastaan.


Pelaajan siirto-oikeuden rajoittamista tarkoittavien toimien kohtuullisuutta arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että tässä tapauksessa on kysymys 15-vuotiaista urheilijoista. Junioriurheilijoiden kohdalla tulisi viimeiseen saakka pidättäytyä sellaisista käytännön toimista, jotka rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan harrastaa ja osallistua kilpaurheiluun heidän haluamallaan tavalla. Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (esim. UOL 6/2019) katsonut, että kategorinen sääntöihin tai sopimusehtoihin perustuva siirrosta kieltäytyminen voi olla yksittäistapauksessa etenkin junioripelaajan kannalta kohtuutonta esimerkiksi silloin, kun kysymys on nuoresta urheilijasta, jonka perhe on muuttanut etäällä sijaitsevalle toiselle paikkakunnalle. Tällaisessa tilanteessa sovellettavaksi tulevia siirto-oikeutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä on tulkittava urheilijamyönteisesti ja siten, että kohtuuttomalta tilanteelta voidaan välttyä. Mikäli tätä tavoitetta ei voida saavuttaa sääntöjä tulkitsemalla, kohtuuttomaan tilanteeseen johtava sääntömääräys on jätettävä yksittäistapauksessa soveltamatta.


Muutoksenhakijat ovat tehneet pelaajasopimukset Tiikereiden kanssa. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kysymys on vakiosopimuksista eli sopimuksista, jotka sisältävät toisen sopimusosapuolen määrittelemiä identtisiä ehtoja. Kuten on muussa kuin ammattiurheilussa tavanomaista, tässäkin tapauksessa Tiikereiden pelaajasopimusten on selvitetty koostuneen seuran muotoilemista identtisistä vakioehdoista. Tiikerit eivät ole sallineet muutoksenhakijoiden eikä muidenkaan sen C1-junioreiden pelaajien sopimuksiin kirjattavan yksilöllisiä ehtoja, vaan kaikki sopimukset ovat olleet ainakin keskeisten ehtojen osalta samansisältöisiä. Tässä asiassa sopimusten toisena osapuolena seuran kanssa on ollut alaikäinen pelaaja ja tämän huoltaja. Pelaajasopimus sisältää lähinnä pelaajaa koskevia velvoitteita ilman nimenomaisia seuran velvollisuuksia. Tässä tapauksessa pelaajasopimuksille ei ole pelaajasiirron arvioinnin näkökulmasta kuitenkaan annettava ratkaisevaa merkitystä siinä mielessä, että ilman pelaajasopimuksiakin siirto edellyttäisi lähtökohtaisesti vanhan seuran suostumusta pelaajasiirtoon. Näin ollen pelaajasopimukset eivät muodosta estettä arvioitaessa sitä, onko Salibandyliiton liittohallituksen päätöstä tässä tapauksessa pidettävä muutoksenhakijoiden kannalta kohtuuttomana.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että muutoksenhakijat ovat perustelleet seurasiirtopyyntöjään edellä todetuin tavoin useilla seikoilla, joista usea on liittynyt heidän tyytymättömyyteensä Tiikereiden valmennustoimintaan ja siihen, että muutoksenhakijat eivät ole voineet hyvin joukkueessa. Muutoksenhakijat eivät ole ainakaan muutamaan kuukauteen enää osallistuneet Tiikereiden joukkueen harjoituksiin tai muuhunkaan toimintaan. Muutoksenhakijat ovat myös ilmoittaneet, etteivät he tule siirtoasian ratkaisun lopputuloksesta huolimatta jatkamaan Tiikereiden joukkueessa. Asiassa on myös selvitetty, että Tiikereiden C1-joukkue on pelannut hyvällä menestyksellä ja keskimäärin kolmella täydellä kentällisellä pelaajia ottelunsa marraskuussa 2020, jolloin muutoksenhakijat eivät ole olleet mukana joukkueen vahvuudessa. Näin ollen muutoksenhakijoiden siirtyminen toisen seuran toista sarjatasoa pelaavaan joukkueeseen ei vaikuta Tiikereiden C1-juniorijoukkueen vahvuuteen eikä sen kilpailulliseen tilanteeseen suhteessa Oilersiin. Siirtyminen ei näytä myöskään johtavan siihen, että Tiikerit menettäisivät mahdollisuuden jatkaa pelaamistaan sarjassa. Nämä seikat ovat olleet olemassa jo Salibandyliiton liittohallituksen päätöksentekohetkellä, mikä puoltaa tulkintaa, että Salibandyliiton päätös tässä yksittäisessä tapauksessa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Liittohallituksen päätöksen perusteluista ei myöskään ilmene, miten mainittuja seikkoja on punnittu arvioitaessa, onko muutoksenhakijoiden seurasiirron hyväksymiselle olemassa erityisen painavia syitä.


Muutoksenhakijat ovat asian aikaisemmassa vaiheessa ilmoittaneet olevansa valmiita maksamaan harrastusmaksut Tiikereille aina sopimuskauden loppuun saakka. Muutoksenhakijoiden siirtymisellä pois Tiikereiden joukkueesta ei ole siten selvitetty olevan haitallisia taloudellisia vaikutuksia Tiikereiden joukkueen toimintaan. Tämäkin seikka on ollut tiedossa Salibandyliiton liittohallituksen päätöksentekoaikana ja puoltaa tulkintaa liittohallituksen päätöksen kohtuuttomuudesta. Liittohallituksen päätöksen perusteluissa ei ole lausuttu myöskään tästä muutoksenhakijoiden ilmoittamasta maksuhalukkuudesta ja siitä, miten se on vaikuttanut seurasiirron erityisen painavien syiden olemassaolon arviointiin.


Ottaen edellä todettujen kohtuuttomuutta puoltavien näkökohtien lisäksi huomioon YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 60/1991) 31 artiklasta ilmenevän lähtökohdan lasten oikeudesta vapaasti osallistua vapaa-ajan urheilutoimintaan, oikeusturvalautakunta katsoo tapauskohtaisen kohtuullistamisen puolesta ja sitä vastaan olevia perusteita punnittuaan, että Salibandyliiton kauden 2020 - 2021 kilpailusääntöjen 51.3 §:n soveltaminen muutoksenhakijoiden tilanteessa on johtanut tässä yksittäistapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.


Edellä todetuilla perusteilla oikeusturvalautakunta kohtuullistaa valituksen kohteena olevaa päätöstä siten, että muutoksenhakijoille myönnetään lupa siirtyä Esport Oilers ry:n joukkueeseen. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Salibandyliiton ry:n liittohallituksen pelaajasiirtoa koskevaa päätöstä 11.12.2020 muutetaan siten, että A:lle, B:lle ja C:lle annetaan lupa siirtyä Tikkurilan Tiikerit ry:stä Esport Oilers ry:een.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                               Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                        Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Pekka Timonen ja Mika Väyrynen.