2/2022 Ampumaurheilu Yhdistys - Kurinpito - Kurinpitomenettely - Kuuleminen - Varoitus - Näyttö

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA            
PÄÄTÖS    Nro 2/2022
24.1.2022   Diaarinro 22/2021


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

C ry:n johtokunnan päätös 3.8.2021


ASIA         

Varoitus

MUUTOKSENHAKIJA

A

KUULTAVA

C ry


C RY:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS

C ry:n (jäljempänä C) johtokunta on päätöksessään 3.8.2021 antanut yhdistyksen jäsenelle A:lle kurinpitoseuraamuksena varoituksen. Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu käyttäytyneen epäasiallisesti harjoitustilanteessa, käyttäneen törkeää kieltä ja arvostelleen epäasiallisesti ampumaradalla aamulla 8.6.2021 alaikäistä urheilijaa D:tä ja tämän isää B:tä. Ankaroittavina seikkoina päätöksessä on otettu huomioon se, että A oli ollut tapahtumahetkellä ampumaradalla ratavastaavan asemassa sekä se, että A oli käyttänyt tilanteessa 16-vuotiasta D:tä hänen ja B:n välisen riidan välikappaleena.       


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että C:n johtokunnan päätös 3.8.2021 kumotaan ja hänelle määrätty varoitus poistetaan ja että C velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut asiassa 3.263,20 eurolla, sisältäen oikeusturvalautakunnan valitusmaksun 250 euroa.

Perusteinaan A on lausunut, että valituksen kohteena oleva päätös on täysin virheellinen ja se on perustunut paikkansapitämättömiin väitteisiin ja vääriin johtopäätöksiin. Lisäksi A:n oikeusturvaa on loukattu myös kurinpitomenettelyssä vakavalla tavalla, koska hänelle ei ollut pyynnöistä huolimatta luovutettu kaikkea kurinpitopäätöksen perusteena ollutta asiakirja-aineistoa.

Valituksen kohteena oleva kurinpitopäätös on perustunut B:n ja A:n toimittamiin kirjallisiin lausumiin. Muuta näyttöä asiassa ei ole esitetty. C:n johtokunta on antanut A:lle varoituksen B:n kirjallisesti esittämien väitteiden perusteella siitä huolimatta, että A:lle ei edes ole toimitettu kaikkea B:n johtokunnalle toimittamaa ja siten ratkaisun perusteena ollutta aineistoa.

Tapahtumahetkellä ampuradalla A oli kysynyt B:ltä, että ”mistä tossu puristaa, kun koko teidän perhe on kuin myrkyn niellyt kohdatessaan minua?”. Toisin kuin johtokunta oli asian ymmärtänyt, A oli esittänyt mainitun kysymyksen B:lle, ei tämän tyttärelle D:lle. A oli keskustellut tilanteessa vain B:n kanssa. A oli myös pysynyt keskustelun aikana rauhallisena, kun taas B ei ollut. D oli pelästynyt tilanteessa vain isänsä käyttäytymistä, kuten seuran toiminnassa usein aikaisemminkin.     

Johtokunnan päätöksen perusteluissa on B:n kertomana todettu, että ”tilanteen voidaan katsoa alkaneen A:n toimesta. A:n tarkoituksena on ollut kieltää ampuminen ampumaradalla. Kieltoa olisi voinut pitää kiusaamisena, koska 8.6. aamulla on ampumapaikalla pystynyt ampumaan pienoiskiväärillä ja ampumaradalla on ollut muita harrastajia ampumassa.” A:lle ei ole toimitettu sellaista aineistoa, josta edellä selostettu B:n kannanotto kävisi ilmi. A ei myöskään tiedä, mihin päätöksestä ilmenevä johtokunnan käsitys, jonka mukaan ampumaradalla olisi ollut ampumatoimintaa vielä kysymyksessä olevan välikohtauksen jälkeen, perustuu.

A:n ollessa 8.6.2021 ampumaradalla siellä ei ollut ollut ampumatoimintaa. B:n ja D:n tarkoituksena oli ollut aloittaa radalla ampuharjoitukset, vaikka A ja toinen henkilö olivat olleet sivummalla rata-alueella töissä. Vaaratilanteiden välttämiseksi A:lla oli ollut velvollisuus puuttua tähän. B:n ja D:n poistuttua A oli käynyt ilmoittamassa harjoitukset estävästä ratatyöstä myös paikalle saapuneelle E:lle, joka oli tämän jälkeen poistunut radalta. Muita henkilöitä A ei ollut ampumaradalla nähnyt. Lisäksi A oli klo 11.25 ilmoittanut C:n ampumahiihtojaoston WhatsApp-ryhmään, että radalla tehtävät työt estävät ampumisen.  

A ei ollut menetellyt tapahtumahetkellä väärin eikä moitittavasti. Sen vuoksi valituksen kohteena oleva päätös on kumottava.

VASTAUS PERUSTEINEEN

C on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan C on esittänyt, että A:lle on määrätty kurinpitoseuraamuksena varoitus sillä perusteella, että tämän on katsottu käyttäytyneen epäasiallisesti D:tä ja B:tä kohtaan 8.6.2021. Asia oli tullut C:n johtokunnan käsiteltäväksi B:n tekemän ilmoituksen perusteella. Johtokunta oli kokoontunut ensimmäisen kerran 17.6.2021 päättämään siitä, mitä asioita otetaan käsiteltäväksi ja mistä asioista siten pyydetään A:lta vastine. Kurinpitomenettelystä on johtokunnan kokouksessa 29.6.2021 rajattu pois kaikki muu paitsi aamupäivän 8.6.2021 tapahtumat ampumaradalla. Kysymyksessä olevaa tilannetta on arvioitu ja asia on ratkaistu asianosaisten lausumien perusteella.

Johtokunnan päätöksessä 3.8.2021 on A:n valituksessaan siteeraamassa kohdassa vähäinen, asian lopputulokseen vaikuttamaton virhe. A ei ollut itse kertonut, että hän oli esittänyt tapahtumahetkellä kysymyksen D:lle, vaan johtokunta oli tullut asiasta tietoiseksi muutoin. A:lla ei ollut ollut kysymyksessä olevassa tilanteessa valmennukseen eikä ampumarataturvallisuuteen liittyvää perustetta lähestyä D:tä ja ottaa hänet välikappaleeksi riitelyssä B:n kanssa.

Muita asianosaisten lausumissa esitettyjä väitteitä on käsitelty 29.6.2021 pidetyssä johtokunnan kokouksessa. Ne oli rajattu pois päätöksenteosta esillä olevassa asiassa. Nuoreen urheilijaan väitetysti kohdistettua epäasiallista käytöstä koskeva asia katsottiin kiireelliseksi ja erotettiin omaksi asiakseen. Mikäli asiaa ei olisi käsitelty joutuisasti, C olisi saattanut joutua Ampumahiihtoliiton kurinpitomenettelyn kohteeksi.      

A:n rataturvallisuuteen liittyvät väitteet eivät ole uskottavia. Ampumaradalla ei ollut tehty 8.6.2021 töitä ampumasektorilla. Ampumista ei myöskään ollut kielletty muina päivinä, vaikka ampumapaikkojen takana oli tehty töitä. Lisäksi on huomattava, että F oli ampunut radalla 8.6.2021 vielä kysymyksessä olevien tapahtumien jälkeen 5 laukausta ja E 60 laukausta. A on siten saattanut lähettää valituksessa mainitun WhatsApp-viestin klo 11.25 muussa kuin rataturvallisuuteen liittyvässä tarkoituksessa.


VASTASELITYS

A on C:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi A on todennut, että A:n ja B:n keskustellessa keskenään tapahtumahetkellä D oli ollut ampumapenkalla lähes 30 metrin päässä heistä. Koska A:n huoltoauto oli lisäksi ollut tuolloin heidän välissään, D ei ollut edes nähnyt A:ta ja B:tä näiden välisen keskustelun aikana.

F ei ollut ampunut 8.6.2021 A:n ollessa radalla ja E:lle A oli käynyt ilmoittamassa, että radalla on ampumakielto. Ratavastaavana A:lla oli ollut velvollisuus huolehtia osaltaan rataturvallisuudesta silloin, kun hän oli paikalla.

Tapahtumahetkellä 8.6.2021 kaivinkone oli ollut tulossa radalle tekemään ampumastadionin sivuvallia. Sanottu kaivinkone oli työskennellyt ampumasektorissa. Oli siten selvää, että radalla ei tuolloin voinut ampua.

A:n syyllisyydestä ei ole esitetty asiassa lainkaan uskottavaa näyttöä. A:lle olisi lisäksi tullut toimittaa kaikki se aineisto, jossa hänen on väitetty käyttäytyneen epäasiallisesti. Näkemättä kysymyksessä olevaa aineistoa A ei voi arvioida, onko sillä mahdollisesti vaikutusta tässä asiassa.        

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

Asiassa on riidatonta, että ampumaradan ratavastaavana toiminut A on kohdannut ampumaradalla aamulla 8.6.2021 B:n ja tämän tyttären D:n. C:n johtokunta on käsitellyt tilannetta B:n toimittaman kirjallisen ilmoituksen sekä A:n sen johdosta antaman kirjallisen vastineen perusteella ja päätynyt päätöksessään 3.8.2021 katsomaan, että A oli käyttänyt tilanteessa törkeää kieltä ja arvostellut epäasiallisesti alaikäistä D:tä ja B:tä.

Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys ensinnäkin siitä, onko A:ta kurinpitomenettelyn aikana kuultaessa tapahtunut sellainen virhe, jonka vuoksi valituksen kohteena oleva kurinpitopäätös on kumottava. Toiseksi asiassa on arvioitava, onko A menetellyt valituksen kohteena olevassa päätöksessä kuvatulla tavalla ja onko hänelle siten voitu määrätä kysymyksessä olevasta epäasiallisesta menettelystä kurinpitoseuraamuksena varoitus.   


Kurinpitomenettelyn arviointi

A on valituksessaan ja vastaselityksessään todennut, että hänelle ei ollut toimitettu kurinpitomenettelyn aikana kaikkea kurinpitoseuraamuksen määräämisen perusteena ollutta asiakirja-aineistoa. C on tältä osin lausunut, että kurinpitomenettelystä oli johtokunnan kokouksessa 29.6.2021 rajattu pois kaikki muu paitsi aamupäivän 8.6.2021 tapahtumat ampumaradalla ja että asiaa oli arvioitu ja se oli ratkaistu vain asianosaisten lausumien perusteella.  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kohdistettaessa henkilöön kurinpitotoimia tämän kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate. Kuulemisvelvoitetta tulee noudattaa siitä huolimatta, määrätäänkö siitä asianomaisen lajiliiton säännöissä vai ei (ks. UOL 16/2015 ja siinä mainitut tapaukset). Kuulemisen yhteydessä asianosaiselle on annettava kaikki siihen mennessä kertynyt aineisto, josta hänelle on varattava tilaisuus lausua (ks. esim. UOL 5/2008, UOL 1/2009 ja UOL 29/2015).  

Kuulemisvelvoitteen täyttämisen kannalta keskeistä on se, että kurinpitomenettelyn kohteena oleva asianosainen saa tiedon kaikesta siitä aineistosta, jonka perusteella kysymyksessä olevaa asiaa arvioidaan ja johon kurinpitoasiassa annettava päätös perustetaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että esillä olevassa asiassa on kysymys vain siitä, mitä ampumaradalla on aamulla 8.6.2021 A:n, D:n ja B:n välillä tapahtunut. Tarkemmin kysymys on sen arvioimisesta, onko A C:n johtokunnan päätökseen kirjatulla tavalla huutanut tapahtumahetkellä lähietäisyydeltä ja D:stä pelottavalta tuntuneella tavalla, että D:llä on huonot käytöstavat ja hän on saanut huonon kotikasvatuksen ja että hän ei tervehdi A:ta, käyttäytyy muutoinkin asiattomasti ja käy ampumassa salaa.

Valituksen kohteena olevan päätöksen perusteella asia on ratkaistu A:n ja B:n kirjallisten kertomusten tapahtumista perusteella. A:lle on varattu kurinpitomenettelyssä tilaisuus antaa vastineensa siitä, mitä B on kirjoituksessaan kertonut kysymyksessä olevassa tilanteessa tapahtuneen. Oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että tähän asiaan vaikuttavaa aineistoa, jonka perusteella edellä kuvattua tilannetta on kurinpitomenettelyssä arvioitu ja jonka perusteella A:lle on määrätty kurinpitoseuraamuksena varoitus, olisi jätetty toimittamatta A:lle. Asiassa ei siten ole tapahtunut sellaista menettelyvirhettä, jonka perusteella valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota.


Sovellettavat kurinpitomääräykset 

C:n sääntöjen 8 § sisältää yhdistyksen jäsenen erottamista ja muita kurinpitotoimia koskevat määräykset. Sanotun sääntökohdan nojalla kurinpitovaltaa käyttää johtokunta, joka voi erottaa yhdistyksen jäsenen ja määrätä jäsenelle kurinpitoseuraamuksia asianomaisen lajin kansallisen lajiliiton sääntöjen mukaisesti.


Suomen Ampumahiihtoliitto ry:n kurinpitosääntöjen 2 §:n mukaan rangaista voidaan muun muassa sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai urheilun eettisten periaatteiden vastaisesti. Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden vastaista on kurinpitosääntöjen mukaan muun muassa epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- tai harjoitustilanteessa sekä törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu.


Näyttö ja näytön arviointi

Niin kuin edellä perusteluissa on todettu, kysymyksessä olevaa kurinpitoasiaa on käsitelty C:n johtokunnassa kirjallisesti ja yksinomaan asiaan osallisten A:n ja B:n kirjoitusten perusteella. Tapahtumahetkellä paikalla ollutta, tuolloin 16-vuotiasta D:tä, johon A:n epäasiallisen käyttäytymisen on asiassa väitetty B:n ohella kohdistuneen, kurinpitomenettelyssä ei ole kuultu. Kurinpitomenettelyssä ei myöskään ole kuultu saman seuran junioriurheilijaa (s. 2003) G:tä, joka sekä A:n että B:n kirjallisten lausumien perusteella oli saapunut paikalle A:n ja B:n vielä keskustellessa keskenään ja jolla siten olisi saattanut olla asiaan vaikuttavia havaintoja siitä, mitä tilanteessa oli tapahtunut.

A:n ja B:n kertomukset tapahtumista ampumaradalla aamulla 8.6.2021 poikkeavat olennaisesti toisistaan. B on muun ohella kertonut, että A oli huutanut kovaa D:lle ja syyttänyt tätä huonoista käytöstavoista ja huonosta kotikasvatuksesta. A puolestaan on todennut, että hän oli kysynyt tilanteessa B:ltä yksinkertaisen kysymyksen, mistä tossu puristaa, kun koko B:n perhe ei tervehdi häntä, jonka jälkeen B oli hermostunut ja alkanut arvostella asiattomasti A:ta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n ja B:n tältä osin yhdenmukaisten kertomusten perusteella D oli alkanut itkeä tapahtumahetkellä tai välittömästi sen jälkeen. Siitä, mikä tämän oli saanut aikaan ja oliko tämä siten ollut seurausta A:n, B:n vai kummankin heistä käyttäytymisestä, asiassa ei ole esitetty muuta selvitystä kuin jo aikaisemmin keskenään riitaantuneiden A:n ja B:n omat ristiriitaiset kertomukset.

Kirjallisena todisteena asiassa esitetyn, ampumaradalla kysymyksessä olevana päivänä ampumassa käyneen E:n kirjallisen lausuman mukaan A oli myöhemmin maininnut hänelle sananvaihdosta jonkun juniorin isän kanssa. Vastaavasti B oli myöhemmin kertonut E:lle, että hänellä oli ollut sanomista A:n kanssa. E:n lausuman perusteella B ei ollut maininnut tässä yhteydessä lainkaan D:tä, mikä tukee jonkin verran A:n kertomusta, jonka mukaan sananvaihto oli käyty A:n ja B:n välillä.

Sen sijaan B:n kertomusta tukee asiassa jossain määrin F:n kirjallinen lausuma, jonka mukaan F:n tavattua B ja D aamulla 8.6.2021 ampumaradalla B oli heti vaatinut, että A erotetaan ja pyytänyt F:ää kuuntelemaan, mitä D:llä olisi kerrottavana. Edelleen F:n lausuman mukaan D ei heti ollut halunnut kertoa tapahtuneesta mitään, mutta kun B oli vetäytynyt kauemmas, D oli ääneen ihmetellyt, miksi häntä syytetään siitä, että hän ei tervehdi, vaikka hän yleensä tervehtii.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että D:n tai paikalle tuoreeltaan saapuneen G:n kertomuksia heidän havainnoistaan ampumaradalla aamulla 8.6.2021 ei ole esitetty asiassa myöskään oikeusturvalautakunnassa. Esitetyn selvityksen perusteella asiassa on selvitetty, että A:n ja B:n, jonka keskinäiset välit olivat riidattomasti olleet tulehtuneet jo ennen aamun 8.6.2021 tapahtumia, välillä oli käyty tarkasteltavana olevalla hetkellä ampumaradalla kovaäänistä ja mahdollisesti myös kovasanaista keskustelua. Sen sijaan A:n ja B:n kertomusten edellä kerrottu ristiriitaisuus muun näytön puutteellisuuden ohella huomioon ottaen asiassa jää epäselväksi, onko A käyttäytynyt tapahtumahetkellä D:tä ja B:tä kohtaan sillä tavoin epäasiallisesti, että hänen menettelystään on voitu määrätä sovellettavien sääntöjen perusteella kurinpitoseuraamus.


Johtopäätökset

Edellä mainituilla perusteilla asiassa on jäänyt puutteellisen ja keskeisiltä osiltaan ristiriitaisen näytön vuoksi epäselväksi, mitä ampumaradalla oli tapahtumahetkellä aamulla 8.6.2021 A:n, D:n ja B:n välillä tapahtunut. Asiassa on siten katsottava jääneen näyttämättä, että A olisi käyttänyt tarkasteltavana olevalla hetkellä sovellettavissa kurinpitosäännöissä tarkoitetulla tavalla törkeää kieltä, käyttäytynyt muutoin epäasiallisesti tai arvostellut epäasiallisesti D:tä ja B:tä. Näin ollen valitus on hyväksyttävä ja kurinpitoseuraamuksena määrätty varoitus on poistettava.  


Lautakuntakulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Valitus hyväksytään ja A voittaa asian oikeusturvalautakunnassa. C on siten velvoitettava korvaamaan A:n kohtuulliset lautakuntakulut.  

A:n kuluvaatimus asiassa on arvonlisäveroineen 3.263,20 euroa. Kuluvaatimus perustuu A:n asiamiehen 180 euron tuntivelvoitukseen, yhteensä 13,5 tunnin ajankäyttöön sekä valitusmaksuun 250 euroa. C on paljoksunut kuluvaatimusta tuntiveloituksen osalta 110 euroa ylittävältä osin ja ajankäytön osalta 3 tuntia ylittävältä osin.  

Oikeusturvalautakunta harkitsee, että A:n asiamiehen 180 euron tuntiveloitus on asian laatu ja lautakunnan aikaisempi ratkaisukäytäntö huomioon ottaen kohtuullinen (ks. esim. UOL 11/2019 ja UOL 37/2021).

A:n asiamiehen laskuerittelystä ilmenevät toimenpiteet ovat olleet asian hoitamiseksi tarpeellisia. Oikeusturvalautakunta katsoo kuitenkin, että asiaan ja vastaukseen perehtymiseen, puhelinneuvotteluihin ja kirjelmien laatimiseen käytetty aika on ollut asian laatuun ja laajuuteen nähden liian suuri. Kohtuullinen työmäärä asiassa on ollut 8 tuntia. Tämä määrän ylittävältä osin vaatimus on hylättävä.

Valituksen menestyessä A:n maksama valitusmaksu palautetaan. Sen vuoksi A:n kuluvaatimus hylätään myös maksetun valitusmaksun osalta.


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. C ry:n johtokunnan päätös 3.8.2021 kumotaan ja A:lle määrätty varoitus poistetaan.


C ry velvoitetaan suorittamaan A:lle korvauksena lautakuntakuluista 1.785,60 euroa.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.

Kristiina Rintala                                Samuli Sillanpää


puheenjohtaja                                  sihteeriRatkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Hilla Marjoranta, Timo Pennanen, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen