25/2011 Jousiammunta: Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 25/2011

26.9.2011    Diaarinro 17/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Kymen Jousi ry:n hallituksen päätös 7.6.2011, jolla A on erotettu yhdistyksestä 


ASIA  

Yhdistyksestä erottaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 


KUULTAVA 

Kymen Jousi ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Kymen Jousi ry:n (seura) hallitus on päätöksellään 7.6.2011 erottanut A:n seuran jäsenyydestä. 


Erottamispäätöksessä 7.6.2011 ja sitä edeltäneessä seuran hallituksen kuulemiskirjeessä 24.5.2011 on todettu, että erottamisen syynä on A:n jatkuva epäurheilijamainen käyttäytyminen. Tämä on pitänyt sisällään muun muassa toistuvaa alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä seuran harjoitustiloissa sekä toistuvaa törkeää kielenkäyttöä muita seuran jäseniä kohtaan harjoituspaikoilla ja myös lasten läsnä ollessa. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

A on valituksessaan vaatinut, että erottamispäätös kumotaan. 


A on yhdistyksen kokouksessa nimitetty seuran kunniajäseneksi. Seurassa ei ollut aikaisemmin kunniajäsentä erotettu ja käytäntö oli ollut, että kunniajäsenyys oli elinikäinen. 


A oli arvostellut seuran hallituksen (johtokunta) toimintaa silloin, kun hallitus oli A:n käsityksen mukaan ylittänyt toimivaltansa. Tähän A:lla oli oikeus. Erottamispäätöksen taustalla oli kysymys ennemmin henkilökemioiden ristiriidasta kuin asialliset syyt. 


Tupakointikiellon osalta A:lle oli asetettu kenttämestarin toimesta ”ansa”. A ei ollut tiennyt, että tupakointikielto oli otettu käyttöön ja A:lle oli huomautettu tupakoinnista. A oli ”kuumakallena” menettänyt tästä malttinsa ja nimitellyt kenttämestaria miehen sukuelintä koskevalla nimityksellä. 


Alkoholia A ei ollut harjoituskentällä käyttänyt eikä tästä tehnyt tuoksuun perustuneet havainnot olleet luotettavia. A:lla ei ollut myöskään ongelmia lasten kanssa. 


Seuran sääntöjen edellyttämät erottamisperusteet eivät täyttyneet. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Kymen Jousi ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä. 


Vastauksessa on todettu, että kunniajäsentä ei ollut aikaisemmin seurasta erotettu, mutta myös kunniajäseneltä voitiin edellyttää asiallista käyttäytymistä. Seuran säännöissä ei ollut määräystä, ettei kunniajäsentä voitaisi erottaa. 


Seura oli tehnyt erottamista koskevat ratkaisut ja asiapaperit kerran. Nämä oli toimitettu A:lle. Erottamisen syy oli ilmoitettu A:lle 24.5.2011 päivätyssä A:lle toimitetussa kirjeessä. Tähän A oli toimittanut vastauksen. A:n toimittaman vastauksen jälkeen seura teki lopullisen erottamispäätöksen. 


Seuran hallitusta saa arvostella. Arvostelun sävy ja hallituksen mahdollisesti siitä tekemät johtopäätökset ovat seuran hallituksen toimivallassa. A oli arvosteluissaan todennut seuran hallituksen jäsenten olevan pellejä ja todennut, että hallituksen jäsenet joutuvat maksamaan seuralle hankitun kaluston omasta pussistaan. 


Harjoituskentälle oli asetettu tupakointikieltoa koskeva merkki. Kenttämestari oli huomauttanut A:ta asiallisesti. A oli ryhtynyt huutamaan ja käyttänyt asiatonta kieltä. 


Alkoholin vaikutuksen alaisena toimimista koskevat havainnot olivat yleensä sana vastaan sana -tilanteita. Kuitenkin viime vuosina oli ollut harvoin tilanne, ettei alkoholi olisi tuoksunut silloin, kun A oli tullut harjoitussalille. 


Junioriampujat pelkäsivät A:ta, eivätkä uskaltaneet tulla yksin harjoituksiin A:n ollessa paikalla. A:lle oli myös useasti huomautettu tupakoinnista sisätiloissa harjoitustilan huoltorakennuksessa. 


Seuran sääntöjen 4 §:n toisen kappaleen mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Edelleen seuran tarkoitus oli hyvän urheilutoveruuden merkeissä herättää ja ylläpitää harrastusta jousiammuntaan. A oli menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä eikä hän ollut toiminut hyvän urheilutoveruuden merkeissä. 


VASTASELITYS 

A on seuran vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että seuran hallituksen kokouspöytäkirjan 15.5.2011 otteessa oleva vähemmistön muotoilema erottamista vastustaneet mielipiteet olivat hyvin muotoiltuja ja totuudenmukaiset. A oli saatu erotetuksi kahdesta kovaäänisestä tunteenpurkauksesta ja viinanhajusta kolmen vuoden ajanjakson aikana. 


VÄLITOIMENPIDE 

A:n toimitettua 9.8.2011 valituksensa oikeusturvalautakuntaan, oikeusturvalautakunta on 10.8.2011 päivätyssä lausumapyynnössään todennut, että Kymen Jousi ry:n päätös erottamisesta on päivätty 7.6.2011. Valitus on toimitettu oikeusturvalautakuntaan 9.8.2011. A:lle on varattu tilaisuus esittää selvitys siitä, milloin hän on saanut valituksen kohteena olevan päätöksen tiedokseen tai ilmoittamaan sen, millä perusteella katsoo asiassa olevan perusteet määräajasta huolimatta valituksen käsittelemiseen lautakunnassa. 


A on 16.8.2011 toimittanut häneltä pyydetyn lausuman. A on lausumassaan todennut, että hän oli pyytänyt seuran hallitusta toimittamaan otteen hallituksen kokouksen pöytäkirjasta. Tämä oli toimitettu A:lle vasta 8.7.2011. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisun perustelut 

I Valituksen tutkimisen edellytykset 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 


Kymen Jousi ry:n johtokunta (hallitus) on tehnyt ratkaisunsa 7.6.2011. Johtokunnan kokouksen pöytäkirjanotteesta ilmenee, että erottamispäätös on päätetty toimittaa tiedoksi A:lle kirjeellä. Asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä siitä, milloin kirje on A:lle toimitettu. Johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote on toimitettu sähköpostilla tiedoksi A:lle 8.7.2011. A on 14.7.2011 päivätyssä seuralle osoittamassaan kirjeessä todennut saaneensa seuralta erottamiseen liittyneen asiapaperin 5.7.2011. 


Oikeusturvalautakunta toteaa saamansa selvityksen perusteella, että seuran hallituksen erottamispäätöksen 7.6.2011 tiedoksisaannin ajankohta on jäänyt epäselväksi. Tähän nähden oikeusturvalautakunta ottaa A:n valituksen tutkittavakseen. 


II Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

Kymen Jousi ry on erottamispäätöksessään 7.6.2011 todennut, että A:n erottamisen syynä oli muun muassa toistuva alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen seuran harjoitustiloissa sekä toistuva törkeä kielenkäyttö seuran jäseniä kohtaan harjoituspaikoilla ja jopa lasten läsnä ollessa. Seuran hallituksen kokouspöytäkirjan otteen 17.5.2011 mukaan erottamista on katsottu puoltavan edellä mainitun lisäksi myös hallituksen jäsenten kärjekäs arvostelu. 


A on valituksessaan todennut, että hän oli seuran kunniajäsen ja kunnianjäsenyys oli elinikäinen. Edelleen A on todennut, ettei näyttöä alkoholin vaikutuksen alaisena olemisesta ollut ja muut seikat eivät olleet riittäviä erottamiseen. 


Kysymys on oikeusturvalautakunnassa siitä, onko A voitu erottaa seuran jäsenyydestä edellä selostetun menettelyn johdosta. 


Kunniajäsenyys erottamisen näkökulmasta 

Yhdistyksen jäsenyydestä säädetään yhdistyslaissa ja erityisesti sen 10 - 15 §:ssä. Yhdistyslaissa ei ole säännöstä yhdistyksen erilaisista jäsentyypeistä. Vakiintuneesti on kuitenkin katsottu, että varsinaisten jäsenten ohella yhdistyksessä voi olla myös muita jäseniä. Kunniajäsenyys ymmärretään yleisesti pelkäksi yhdistyksen huomionosoitukseksi. Jos halutaan, että kunniajäsenellä ei ole muiden jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia, on tämän käytävä ilmi säännöistä (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 166).   


Kymen Jousi ry:n sääntöjen 3 §:n mukaan seuran jäsenet ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä. Varsinaisten jäsenten on suoritettava vuosikokouksessa määrättävät liittymis- ja vuosimaksut. Henkilö, joka on erikoisesti ansioitunut jousiammunnassa tai erikoisesti tukenut seuran toimintaa, voidaan valita kunniajäseneksi. 


Seuran 4 §:ssä säädetään jäsenen eroamisesta ja erottamisesta. Tässä sääntökohdassa ei ole erikseen eroteltu varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä. Näin ollen seuran hallituksella on toimivalta erottaa myös kunniajäsen niillä erottamisperusteilla, jotka koskevat kaikkia jäseniä.    


Erottamisperusteen arviointi 

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottaa jäsen muun muassa, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 


Kymen Jousi ry:n sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus voi erottaa jäsenen muun muassa, jos tämä on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Kymen Jousi ry:n sääntöjen erottamisperuste on siten sama kuin yhdistyslain 14 §:ssä oleva erottamisperuste. 


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että erottaminen yhdistyslain 14 §:n mukaisella perusteella vaatii menettelyä, jolla yhdistystä on tosiasiallisesti vahingoitettu. Kysymys ei ole tältä osin välttämättä siitä, että menettelystä aiheutuisi korvattavaa vahinkoa, mutta toiminnan on tullut johtaa yhdistyksen kannalta epäedulliseen seuraukseen (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 225-226). Huomattavan vahingon aiheuttamista yhdistykselle ei ole kuitenkaan esimerkiksi se, että merkittävä osa jäsenistä ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, jos joukkoon sopimattomaksi katsottua ei eroteta. Tällöinkin erottaminen on mahdollista, jos jäsenen menettely samalla täyttää lain tai sääntöjen mukaisen erottamisperusteen (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 232).   


Kuten lautakunta on aikaisemmin esimerkiksi ratkaisuissaan UOL 1/2007, UOL 8/2008 ja UOL 18/2011 todennut, jäsenen erottaminen kokonaan yhdistyksestä on ankara seuraamus. Normaalisti asianmukaista onkin määrätä seuran jäsenelle ensimmäisestä rikkeestä erottamisen asemesta muu kurinpitoseuraamus, kuten esimerkiksi huomautus tai varoitus, sikäli kuin sellainen on seuran sääntöjen mukaan mahdollista. Toisaalta erottaminen on mahdollista ilman sitä edeltäviä muita kurinpitotoimia, mikäli menettely on ollut riittävän moitittavaa jo ensimmäisellä kerralla.  


Seuran hallitus on vedonnut erottamisperusteena seuraaviin seikkoihin: 

·         seuran johtokunnan arvosteluun;

·         epäasialliseen kielenkäyttöön seuran ratamestaria ja johtokunnan jäsentä kohtaan sekä muita seuran jäseniä kohtaan; ja

·         alkoholinvaikutuksen alaisen esiintymiseen harjoituskentällä. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran hallituksen tulee sietää toimintaansa kohdistuvaa ankaraakin arvostelua. Tässä tapauksessa ei ole edes väitetty, että A olisi toimittanut hallituksen arvostelua koskevia sähköpostiviestejä muille kuin hallituksen jäsenille tai seuran jäsenille. Näin ollen lautakunta katsoo, että hallituksen tai sen jäsenten arvostelu ei ole ollut laadultaan sellaista, jonka nojalla A:n voitaisiin katsoa menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaneen yhdistystä. 


Edelleen seura on todennut, että A:n saapuessa harjoituksiin ympäristöön on levinnyt usein alkoholin tuoksu. Oikeusturvalautakunta toteaa, että jousiammunta on lajina luonteeltaan sellainen, että alkoholin vaikutuksen alaisena toimiminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Urheiluseuran toimintaan osallistuminen alkoholin vaikutuksen alaisena on muutoinkin yleisesti paheksuttavaa. 


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ole kuitenkaan esitetty tarkempaa selvitystä, millä tavoin mahdollinen alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen oli ilmennyt A:n käyttäytymisessä tai että A:n menettely olisi aiheuttanut vaaraa muille harjoituksiin osallistuneille. Pelkästään se, että A:n esiintymistä voidaan pitää paheksuttavana, ei riitä siihen, että A olisi tältä osin menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 


Kolmantena on vielä A:n asiaton kielenkäyttö. Tältä osin lautakunta toteaa, että asiassa on vedottu ensinnäkin 4.7.2009 tapahtumiin jousiammuntakilpailuissa ja toiseksi pääsiäisenä 2011 tapahtuneeseen sanaharkkaan Mielakan harjoitusradalla. Molemmista tapahtumista lautakunnalle on esitetty ulkopuolisen tahon kirjalliset selostukset. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että erottamisperuste ei sinänsä vanhene. Jos yhdistys vetoaa tietoon tulleeseen erottamisperusteeseen vasta huomattavasti tietoon tulon jälkeen, se saattaa menettää merkityksensä itsenäisenä erottamisperusteena. Tällaisella aikaisemmalla tapahtumalla saattaa olla kuitenkin merkitystä arvioitaessa myöhemmin ilmitulleen uuden menettelyn vakavuutta. 


Tässä tapauksessa yhdistys on vedonnut vuoden 2009 tapahtumiin ryhtyessään A:n erottamiseen pääsiäisen 2011 tapahtumien jälkeen. Vuoden 2009 tapahtumilla ei ole tässä tapauksessa merkitystä itsenäisenä erottamisperusteena, mutta lautakunta ottaa aikaisemmat tapahtumat huomioon arvioidessaan vuoden 2011 tapahtumia ja niiden vakavuutta. 


Pääsiäisen 2011 tapahtumista lautakunnalle on esitetty harjoitusradalla olleiden ulkopuolisten henkilöiden näkemys. Kertomuksessa on todettu seuraavaa: 

”Kentälle saapui X, joka huomautti A:ta siitä, että tupakointi kentällä on kaupungin sääntöjen mukaan kielletty. Tästä A menetti malttinsa täydellisesti ja suureen ääneen sätti X:ää mulkuksi ja käski haistamaan vitun ja vetämään käteen, näillä sanoilla. X ei menettänyt malttiaan vaan kertoi tupakointikiellon olevan voimassa kaikilla Kouvolan kaupungin urheilualueilla. A jatkoi möykkäämistään niin, että se huomattiin myös kentän laidan asuntojen pihoilla.” 


Urheiluseuran jäseniltä on perusteltua odottaa, että he noudattavat harjoitusalueen sääntöjä. Edelleen seuran jäseneltä voidaan edellyttää sitä, että tämä oikaisee sääntöjen vastaisen käyttäytymisensä, jos häntä tällaisesta huomautetaan. 


A ei ole esitetyn selvityksen mukaan noudattanut tupakointikieltoa harjoitusradalla. Kun A:ta oli tästä huomautettu, hän oli käyttänyt edellä selostettua ala-arvoista kieltä hänen käyttäytymiseen puuttunutta henkilöä vastaan. A:n kielenkäytön oli kuullut usea harjoitusalueella ollut henkilö ja myös lähialueen asukkaat olivat seuranneet uteliaisuuttaan tätä välikohtausta. 


A:n menettely on tapahtunut seuran ydintoiminnan eli jousiammuntaharjoituksen yhteydessä. Seuran kunniajäsenenä hänen kielenkäyttönsä on ollut ala-arvoista ja moitittavaa. A:n käyttäytymistä ovat seuranneet paitsi seuran nuoremmat jousiampujat myös täysin ulkopuoliset. 


Kun otetaan huomioon vuoden 2009 tapahtumat, oikeusturvalautakunta toteaa, että vuoden 2011 tapahtuma ei ole ollut ainutkertainen. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A on edellä selostetulla menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 


Johtopäätös 

Lautakunta toteaa, että erottamispäätökselle on ollut riittävät perusteet.   


Päätöslauselma 

Valitus hylätään. Kymen Jousi ry:n hallituksen päätöksen 7.6.2011 lopputulosta ei muuteta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Jarmo Hirvonen, Hannu Rautiainen ja Hilkka Salmenkylä.