3/2013 Jääpallo - pelaajan edustusoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 3/2013

1.3.2013      Diaarinro 4/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääpalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 23. - 24.2.2013 koskien pelaajan edustusoikeutta


ASIA

Pelaajan edustusoikeus


MUUTOKSENHAKIJA

HIFK Bandy ry


KUULTAVAT

Suomen Jääpalloliitto ry

Mikkelin Kampparit ry

Tero Kumela


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

HIFK Bandy ry on saattanut Suomen Jääpalloliitto ry:n (Jääpalloliitto) liittohallituksen ratkaistavaksi sen, oliko Mikkelin Kampparit ry:n pelaaja Tero Kumela ollut edustuskelpoinen kuluvalla pelikaudella pelaamissaan bandyliigan otteluissa. Liittohallitus on päätöksellään 23. - 24.2.2013 katsonut, että Tero Kumelalla on ollut edustustodistus Mikkelin Kampparit ry:ssä vuoden 2008 lopusta alkaen. Jääpalloliitto on todennut, ettei asiassa ole perusteita rangaista Mikkelin Kampparit ry:tä tai Kumelaa.


Päätöksen perusteluissa Jääpalloliitto on todennut, että Kumela on pelannut kaudella 2005 - 2006 HIFK:n joukkueessa ja Mikkelin Kamppareiden joukkueessa kaudesta 2008 - 2009 alkaen. Kaudella 2012 - 2013 Kumela oli pelannut 11 ottelua. Vastalausetta Kumelan edustuskelpoisuudesta ei ollut tehty. HIFK oli ilmoittanut, ettei seura muistanut, oliko siirtopaperi eli edustustodistus lähetetty Mikkelin Kamppareille. Mikkelin Kampparit on puolestaan ilmoittanut, että edustustodistusta ei ollut toimitettu ja tämän johdosta Mikkelin Kampparit oli kirjeitse 19.12.2008 pyytänyt Jääpalloliitolta menettelyohjeita. Jääpalloliitto oli ohjeistanut Mikkelin Kamppareita täyttämään edustustodistuksen omalta osaltaan. Mikkelin Kampparit oli ilmoituksensa mukaan lähettänyt edustustodistuksen Jääpalloliittoon 20.12.2008. Jääpalloliitosta edustustodistusta ei ole löytynyt, mutta asiassa ei voitu sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että todistus oli voinut Jääpalloliiton toimistossa kadota. Kumelan lisenssit ja maksut olivat olleet vuodesta 2008 alkaen suoritettuina.


Kilpailusääntöjen 25.2 §:n kolmannen kappaleen nojalla pelaajalla on oikeus anoa siirtoa Jääpalloliiton kautta, jos pelaaja ei ole saanut edelliseltä seuraltaan edustustodistusta. Tässä tapauksessa oli asiassa esitetyn selvityksen mukaan menetelty tällä tavalla. Edustusoikeus edellytti kuitenkin maksujen suorittamista ja edustustodistuksen toimittamista Jääpalloliittoon. Tässä tapauksessa edustustodistusta ei ollut Jääpalloliitosta löytynyt.


Kumelan siirto oli tapahtunut neljä vuotta sitten ja HIFK ei ollut missään vaiheessa puuttunut asiaan. Näin ollen HIFK:n voitiin katsoa epäsuorasti hyväksyneen siirron näiden neljän vuoden aikana. HIFK oli lisäksi väittänyt, että se ei ollut antanut edustustodistusta tai sitä ei ollut asianmukaisesti toimitettu liittoon. Mikkelin Kampparit sen sijaan oli väittänyt, että edustustodistus oli toimitettu Jääpalloliittoon. Kirjallista näyttöä kummankaan seuran esittämän väitteen tueksi ei ollut. Todistustaakka asiassa tuli asettaa HIFK:lle, joka oli esittänyt väitteen edustuskelpoisuuden puuttumisesta. Edellä todetuin tavoin asiassa oli myös mahdollista, että edustustodistus oli jäänyt Jääpalloliiton virheen vuoksi kirjaamatta rekisteriin. Voitiin myös esittää kysymys, oliko Jääpalloliitto kilpailusääntöjen 32 §:n mukaisesti valvonut sääntöjen noudattamista ja tässä tapauksessa edustustodistuksen olemassaoloa. Kumela oli pelannut neljä vuotta bandyliigassa. Jääpalloliiton erehdys ei voinut koitua pelaajan tai seuran vahingoksi. Ennen kauden alkua seurojen tuli toimittaa pelaajaluettelo liittoon Jääpallokirjaan sisällytettäväksi. Mikkelin Kampparit oli toimittanut pelaajaluettelon ja Kumelan nimi oli ollut listalla. Mikkelin Kamppareilla oli ollut perusteltu syy olettaa vuosien ajan että edustusoikeusasia oli kunnossa.

 

Näillä perusteilla Jääpalloliitto katsoi, että Kumelan edustusoikeustodistus puuttui, mutta tällä seikalla ei ollut hänen pelioikeuteensa vaikutusta ottaen huomioon, että hän oli viimeiset neljä vuotta pelannut bandyliigassa ja että edustustodistuksen puuttumisen syy oli jäänyt epäselväksi. Asiassa ei ollut aihetta epäillä Mikkelin Kampparien ilmoitusta siitä, että edustustodistus on toimitettu liittoon.


VALITUS PERUSTEINEEN

HIFK Bandy ry on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Mikkelin Kampparit ry:n pelaaja Tero Kumela ei ollut Jääpalloliiton sääntöjen mukaisella tavalla edustuskelpoinen.


Pelaajan vastaanottava seura oli vastuussa pelaajasiirrosta eikä luovuttava seura. Luovuttava seura antaa edustustodistuksen pelaajalle eikä toimita sitä liittoon tai vastaanottavalle seuralle. Kumela ei ollut pyytänyt edustustodistusta HIFK Bandy ry:ltä. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Jääpalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Mikkelin Kampparit ry ja Tero Kumela ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet, että valitus hylätään.


HIFK:llä ei ollut oikeussuojan tarvetta asiassa. HIFK ei ollut yli neljään vuoteen puuttunut Kumelan pelaamiseen Mikkelin Kamppareissa. HIFK oli hiljaisesti hyväksynyt Kumelan siirron.


Asiassa oli mahdollista, että Kumelan edustustodistus oli jäänyt Jääpalloliiton erheen vuoksi kirjaamatta rekisteriin. Tätä tuki Jääpalloliiton toimihenkilön 19.12.2008 lähettämä sähköpostiviesti Mikkelin Kamppareille ja samana päivänä maksettu Kumelan lisenssimaksu. Liiton erehdys kirjaamisessa ei voinut koitua pelaajan vahingoksi. Lisäksi Jääpalloliitolla oli velvollisuus valvoa sääntöjään. Kumela oli vuodesta 2009 alkaen ennen kauden alkua ilmoitettu Mikkelin Kamppareiden pelaajaluettelossa. Mikkelin Kamppareilla ja Kumelalla oli ollut perusteltu syy uskoa, että edustusoikeus oli kunnossa.


VASTASELITYS

HIFK Bandy ry on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Jääpalloliiton päätös tulee kumota. Kumela ei ollut koskaan pyytänyt kilpailusääntöjen tarkoittamaa edustustodistusta HIFK:ltä. Kumela oli pelannut kaudella 2006 - 2007 HIFK:n II-joukkueessa ja hänen pelioikeutensa olivat HIFK:ssä.


HIFK oli päättänyt vedota Kumelan edustuskelvottomuuteen siinä vaiheessa, kun Jääpalloliitto oli evännyt siirtoajan päättymiseen vedoten HIFK:n joukkueeseen siirtymässä olleen erään toisen pelaajan pelioikeuden. HIFK:n joukkueeseen siirtymässä ollut pelaaja oli ollut pelaamatta bandyliigassa 1,5 vuotta, mutta tämä ei ollut riittävä peruste antaa pelaajalle lupaa pelata HIFK:ssä. Sen sijaan Kumelan osalta Jääpalloliitto katsoi pelioikeuden myöntämisen olevan kohtuullista. Kumela oli ollut pelaamatta ja liittyi tauon jälkeen Mikkelin Kamppareiden joukkueeseen. Jääpalloliitto ei ollut menetellyt näissä kahdessa tilanteessa tasapuolisesti.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Valitusintressi


Mikkelin Kampparit ja Kumela ovat vastauksessaan todenneet, että HIFK:llä ei ole oikeussuojan tarvetta asiassa.


HIFK on tehnyt vastalauseen Jääpalloliittoon ja katsonut siinä, että Kumela ei ole edustuskelpoinen. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.


Mikkelin Kampparit ja HIFK Bandy ry pelaavat molemmat joukkueet bandyliigan pudotuspeleissä. Kumelan edustuskelpoisuutta koskeva ratkaisu vaikuttaa siten HIFK Bandyn oikeuteen ja etuun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n tarkoittamalla tavalla. Valituksen tutkimiselle ei ole estettä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Kumela on pelannut kaudella 2005 - 2006 HIFK Bandy ry:n edustusjoukkueessa ja kaudella 2006 - 2007 HIFK Bandy ry:n II-joukkueessa. Kauden 2008 - 2009 aikana Kumela on aloittanut pelaamisen Mikkelin Kamppareiden joukkueessa.


Jääpalloliitto on valituksen kohteena olevassa päätöksessään katsonut, että Kumelalla oli ollut edustustodistus Mikkelin Kamppareissa vuoden 2008 lopusta alkaen. HIFK Bandy ry on puolestaan valituksessaan todennut, että seuralta ei ollut pyydetty edustustodistusta eikä Kumela ollut edustuskelpoinen.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys


1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Asiassa on kysymys siitä, onko Kumelalla Jääpalloliiton kilpailusääntöjen mukainen edustusoikeus Mikkelin Kamppareissa ja onko Jääpalloliiton päätös kilpailusääntöjen vastainen.

 

Sääntömääräykset


Jääpalloliiton kilpailusääntöjen 24 §:n mukaan pelaajan edustusoikeus on seuransa siinä joukkueessa, mihin hänet on luetteloitu. Sääntöjen 25 §:n mukaan pelaajan edustusoikeus siirtyy toiseen seuraan, kun liitolle maksettava kirjaamismaksu sekä kasvattajamaksu on suoritettu ja edustustodistus on toimitettu liittoon.


Kilpailusääntöjen 25.2 §:n mukaan pelaaja, joka haluaa muuttaa edustusoikeutensa toiseen seuraan, on pyydettävä edustustodistusta siitä seurasta, missä hänellä on edustusoikeus, kirjallisesti tai muutoin todistettavasti. Jollei pelaaja ole saanut edustustodistusta edelliseltä seuraltaan, hänellä on oikeus anoa siirtoa liiton kautta. Saman sääntökohdan mukaan pelaaja, jolla ei ole voimassa olevaa sopimusta, voi siirtyä uuteen seuraan 15. päivä tammikuuta saakka.


Kilpailusääntöjen 27 §:n mukaan jos seura on käyttänyt edustusoikeutta vailla olevaa pelaajaa, ja siitä tehdään vastalause, seura tuomitaan hävinneeksi 5-0.


Johtopäätös

 

Kumela on pelannut kaudella 2005 - 2006 ja 2006 - 2007 HIFK Bandy ry:n joukkueissa. Tämän jälkeen hän on seuraavan kerran pelannut kaudella 2008 - 2009 Mikkelin Kamppareiden joukkueessa.


Jääpalloliiton toimiston toimihenkilön 19.12.2008 lähettämän sähköpostin mukaan Jääpalloliitto on ilmoittanut Mikkelin Kamppareille, että edustustodistuksesta tulee täyttää vain seuran oma osuus ja että kirjaamismaksua ei tarvitse maksaa. Samana päivänä Kumelan lisenssimaksu on maksettu.


Kumela ei ole asiassa esitetyn selvityksen mukaan pelannut kauden 2006 - 2007 jälkeen missään joukkueessa ennen kuin hän oli kauden 2008 - 2009 aikana aloittanut pelaamisen Mikkelin Kamppareissa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääpalloliiton 19.12.2008 sähköpostilla antama ohjeistus viittaa siihen, että Kumelan pelaamiseen Mikkelin Kamppareissa ei ole katsottu liittyvän pelaajan edustusoikeutta koskevia rajoituksia. Tällainen tulkinta on ollut oikeusturvalautakunnan arvion mukaan perusteltu sitä taustaa vasten, että Kumela ei ole siirtynyt Mikkelin Kamppareihin suoraan toisesta seurasta, vaan hän on ollut pelaamatta ainakin edellisen kauden. Esitetyn selvityksen mukaan Mikkelin Kampparit on Kumelan siirtoasiassa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa menetellyt Jääpalloliitolta joulukuussa 2008 saamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikkelin Kampparit on ilmoittanut sääntöjen mukaisesti Kumelan seuran pelaajaluetteloon, Kumelan lisenssi on maksettu, eikä Kumelan siirron asianmukaisuutta ole HIFK:n tai kenenkään muun taholta kyseenalaistettu.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Kumelan edustusoikeutta koskevaan arviointiin liittyy edellä mainittuja tavanomaisesta pelaajasiirrosta poikkeavia piirteitä. Kysymys ei ole ollut tyypillisestä kilpailusääntöjen tarkoittamasta pelaajasiirrosta seurasta toiseen. Kun Jääpalloliitolta saadun ohjeistuksen mukaan suoritettuun pelaajasiirron asianmukaisuuteen ei ole puututtu kuin vasta nyt eli yli neljä vuotta siirron tapahtumisen jälkeen ja Kumela on huomautuksitta saanut edustaa Mikkelin Kamppareita usean kauden ajan, Mikkelin Kamppareilla on ollut oikeus luottaa Kumelan edustusoikeuden asianmukaisuuteen. Tähän nähden Jääpalloliiton liittohallituksen päätöksen Kumelan edustusoikeuden osalta ei voida katsoa olevan kilpailusääntöjen vastainen.


HIFK on vastaselityksessään todennut, että Jääpalloliitto oli evännyt erään toisen pelaajan siirtymisen HIFK:n joukkueeseen, mutta katsonut kohtuusperusteilla Kumelan olevan edustuskelpoinen Mikkelin Kamppareiden joukkueessa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että samanlaisten tilanteiden kohdalla noudatetulla vakiintuneelle tulkinnalle voidaan antaa merkitystä. Samanlaisia tilanteita tulee arvioida samalla tavoin, jollei yksittäisessä tapauksessa ole perusteltuja syitä poiketa aikaisemmasta tulkinnasta. Tässä tapauksessa HIFK:n joukkueeseen siirtymässä olleen pelaajan ja Kumelan edustusoikeuden arviointi on perustunut eri seikkoihin ja sääntömääräyksiin. Kumela on aloittanut pelaamisen ennen pelaajasiirtoja koskevan määräajan päättymistä 15.1. ja kysymys on ollut vain siirtoon liittyneen asiakirjaselvityksen asianmukaisuudesta, kun taas HIFK:n ilmoittamassa toisessa tilanteessa kysymys on ollut siitä, että pelaaja oli ollut aloittamassa pelaamisen vasta pelaajasiirtoja koskevan määräajan päättymisen jälkeen. Tähän nähden Jääpalloliiton päätös ei ole näissä kahdessa tapauksessa ollut ilman hyväksyttäviä syitä erilainen. Tälläkään perusteella asiassa ei ole aihetta Jääpalloliiton päätöksen muuttamiseen.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Jääpalloliitto ry:n liittohallituksen päätöstä 23. – 24.2.2013 ei muuteta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Marja Ramm-Schmidt, Kristiina Rintala ja Hilkka Salmenkylä.