37/2022 Ratsastus - Kurinpito – Toimintakielto – Päätöksen sääntöjenvastaisuus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 37/2022
22.12.2022                              
Diaarinro 31/2022

 
RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
Suomen Ratsastajainliitto ry:n kurinpitolautakunnan päätös 26.7.2022

 

ASIA                 
Toimintakielto

MUUTOKSENHAKIJA
A 

KUULTAVA
Suomen Ratsastajainliitto ry

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 26.7.2022

Suomen Ratsastajainliitto ry:n (jäljempänä SRL) kurinpitolautakunta on päätöksessään 26.7.2022 määrännyt A:lle yhteensä 7 kuukauden toimintakiellon. Päätös on perustunut siihen, että stewardina kilpailuissa toimineen A:n on katsottu käyttäytyneen epäurheilijamaisesti ja epäasiallisesti Punkin tallin kilpailuissa 7.5.2022. Lisäksi A:n on katsottu menetelleen SRL:n etua vahingoittavalla tavalla pyrkiessään vaikeuttamaan kesäkuussa 2022 pidetyn CVI Ypäjä -kilpailujen järjestämistä.   

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja hänelle määrätty toimintakielto poistetaan tai että toimintakieltoa ainakin alennetaan.

Perusteinaan A on esittänyt, että hän ei ole vahingoittanut ketään eikä aiheuttanut taloudellista vahinkoa millekään taholle. Sen sijaan A:lle itselleen on aiheutunut kurinpitomenettelyn aikana taloudellista vahinkoa, hänen jouduttuaan kieltäytymään tuomarin ja stewardin tehtävistä kilpailuissa.

Väitetty hevosen häiritseminen ei ollut tapahtunut kilpailun aikana, vaan ennen kilpailua. Lisäksi on varsin tavallista, että hevosia kannustetaan kilpailuissa ja niiden yhteydessä sekä taputtamalla käsiä yhteen että myös suullisesti.

Väite, jonka mukaan A olisi häirinnyt yksityisen vikellysleirin järjestämistä maaliskuussa 2022 ja näin toimien aiheuttanut taloudellista vahinkoa leirin järjestäjälle, on myös totuudenvastainen. A oli ollut yhteydessä leirille saapumaan lupautuneeseen ranskalaiseen valmentajaan, mutta asia ei ollut liittynyt lainkaan kysymyksessä olevaan vikellysleiriin.

Ottaen huomioon sen, että A ei ole aiheuttanut vahinkoa ihmisille eikä eläimille ja että hän ei myöskään ole aiheuttanut millekään taholle taloudellista vahinkoa, määrätty 7 kuukauden toimintakielto on kurinpitoseuraamuksena selvästi liian ankara ja oikeudellisesti kestämätön. 

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

SRL on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan SRL on lausunut, että kurinpitolautakunnan asiassa antama ratkaisu on perusteltu ja lopputulokseltaan oikea.

Kurinpitoseuraamusta mitattaessa on otettu huomioon A:n epäasiallisen menettelyn tahallisuus ja toistuvuus. Punkin tallin kilpailuissa 7.5.2022 A:n toiminta oli ollut erityisen moitittavaa, koska hän oli toiminut mainituissa kilpailuissa stewardina, jonka tehtävänä on valvoa sääntöjen noudattamista kilpailutapahtuman aikana. Stewardi on myös koulutuksensa puolesta poikkeuksellisen tietoinen sovellettavien sääntöjen sisällöstä.

Toisin kuin A on valituksessaan väittänyt, hänen menettelynsä kilpailuissa ei ollut ollut tavanomaista. Epäasiallisella ja epäurheilijamaisella käytöksellään A on rikkonut myös SRL:n eettistä säännöstöä. Lisäksi hän on toiminut toimihenkilöille asetettujen käyttäytymisvaatimusten vastaisesti toimiessaan stewardina. A:n rikkomusta ei voidakaan pitää vähäisenä, vaan melko vakavana.

SRL:n yleisten kilpailusääntöjen mukaan muusta kuin lievästä rikkomuksesta voidaan määrätä kurinpitoseuraamuksena enintään 6 kuukauden toimintakielto ja vakavasta rikkomuksesta enintään 1 vuoden toimintakielto. A:n menettely Punkin kilpailuissa on arvioitu sillä tavalla vakavaksi, että oikeasuhtaiseksi seuraamukseksi sanotusta menettelystä on harkittu 6 kuukauden toimintakielto. Sen lisäksi A:lle on määrätty 1 kuukauden toimintakielto epäasiallisesta toiminnasta CVI Ypäjä -kilpailujen järjestämiseen liittyen. Sen sijaan vikellysleiriin liittyvästä menettelystä A:lle ei ole määrätty kurinpitoseuraamusta.        

Vielä SRL on lausunut, että liiton luottamustehtävistä ei makseta muuta korvausta eikä palkkiota kuin mahdollinen kulukorvaus ja päiväraha. Mikäli korvattavia ylimääräisiä kuluja ei ole aiheutunut, taloudellista vahinkoakaan ei ole voinut aiheutua. A:ta ei myöskään ollut määrätty kurinpitomenettelyn ajaksi väliaikaiseen toimintakieltoon, minkä lisäksi Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI oli ilmoittanut A:lle jo 3.6.2022, että hänen ei tule osallistua FEI:n tapahtumiin lähikuukausina. A:lle ei siten ole aiheutunut valituksen kohteena olevan päätöksen ja sitä edeltäneen kurinpitomenettelyn vuoksi taloudellista vahinkoa.       

 

VASTASELITYS

A on SRL:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut, että hänelle määrätty kurinpitoseuraamus ei ole oikeassa suhteessa väitettyihin todellisiin vahinkoihin nähden.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

SRL:n kurinpitolautakunta on päätöksessään 26.7.2022 määrännyt A:n yhteensä 7 kuukauden määräaikaiseen toimintakieltoon epäasiallisen ja epäurheilijamaisen käyttäytymisen sekä liiton etua vahingoittavan menettelyn perusteella. Sen sijaan maaliskuussa 2022 pidetyn vikellysleirin järjestämisen häiritsemiseen A:n ei ollut näytetty syyllistyneen. Viimeksi mainitusta asiasta ei siten ole oikeusturvalautakunnassa kysymys.

A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko valituksen kohteena oleva kurinpitopäätös sovellettavien SRL:n kilpailu- ja kurinpitosääntöjen vastainen. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko A:lle kurinpitoseuraamuksena määrätty toimintakielto A:n menettelyyn nähden oikeasuhtainen vai liian ankara.


Sovellettavat Suomen Ratsastajainliitto ry:n säännöt

SRL:n yleisten kilpailusääntöjen 30.1 kohdan mukaan SRL:n toimihenkilö sitoutuu noudattamaan SRL:n sääntöjä ja ohjeita, kunnioittamaan SRL:n arvoja, toimimaan puolueettomasti ja tunnistamaan eturistiriitatilanteet sekä noudattamaan reilun pelin periaatteita, SRL:n eri eettisiä säännöstöjä, toimintaohjeita ja periaatteita.

Yleisten kilpailusääntöjen 35.2.1 kohdan mukaan stewardi on kilpailun toimihenkilö, jonka tehtävänä on yhteistyössä tuomariston puheenjohtajan (TPJ) kanssa valvoa hevosten hyvinvointia sekä turvallisuutta ja sääntöjen noudattamista.

Yleisten kilpailusääntöjen 45.2.a kohdan mukaan SRL:n oikeusturva- ja kurinpitosääntöjen alaisia ovat SRL, SRL:n jäsenet ja SRL:n organisaatiossa toimivat henkilöt.

Yleisten kilpailusääntöjen 48.2.e kohdan mukaan SRL:n kurinpitolautakunta voi määrätä rangaistuksena henkilön tai hevosen toimintakieltoon miksi tahansa ajaksi aina elinikäiseen toimintakieltoon saakka.

Yleisten kilpailusääntöjen 53.6.a kohdan mukaan toimintakiellon aikana henkilö, hevonen, yhteisö tai toimielin:

-          ei saa osallistua mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton kilpailujärjestelmän alaiseen kilpailuun urheilijana, hevosena tai toimihenkilönä;

-          ei saa osallistua järjestäjänä tai osallistujana mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton alaiseen tapahtumaan (mukaan lukien kurssit, tapaamiset, jäsenkokoukset ym.).

Yleisten kilpailusääntöjen 54.1.c, g ja m kohtien mukaan sen lisäksi, mitä SRL:n toiminta-, kilpailu- ja lajisäännöissä sekä eettisissä säännöstöissä on erikseen määritelty rangaistavaksi, SRL voi rangaista sitä:

c) joka kilpailussa, harjoittelussa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten takia tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti, epäasiallisesti tai lainvastaisesti;

g) joka syyllistyy tahallisesti SRL:n, sen alueen tai sen jäsenseuran tai -yhteisön etua vahingoittavaan toimintaan tai

m) joka rikkoo SRL:n eettistä säännöstöä.

Yleisten kilpailusääntöjen 54.4 kohdan perusteella lievään epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen syyllistynyt henkilö on määrättävä toimintakieltoon enintään 2 kuukaudeksi, keskitasoiseen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen syyllistynyt enintään 6 kuukaudeksi ja vakavaan tekomuotoon syyllistynyt enintään 1 vuoden ajaksi. Enimmäisrangaistus epäurheilijamaisesta käytöksestä on sanotun sääntökohdan mukaan 2 vuoden toimintakielto. Vastaavasti SRL:n, sen alueen tai jäsenseuran tai -yhteisön etua vahingoittava toiminnan osalta rangaistustaso on lievän tekomuodon osalta enintään 1 kuukausi, keskitasoisen enintään 6 kuukautta ja vakavan tekomuodon osalta enintään 9 kuukautta, enimmäisrangaistuksen ollessa 1 vuoden toimintakielto. Toimintakiellon ohella luonnollisille henkilöille voidaan määrätä myös sakkoa enintään 1.500 euroa kysymyksessä olevaa sääntörikkomusta kohden.  

SRL:n eettisen säännöstön toimihenkilön käyttäytymistä koskevan kohdan 7 mukaan suorittaessaan toimihenkilötehtävää, toimihenkilö edustaa SRL:a, joka edellyttää esimerkillistä käytöstä ja täsmällisyyttä, tarkoittaen mm. että toimihenkilö valmistautuu huolella tehtäväänsä, hallitsee kaikki lajin yleiset ja erityiset säännöt hyvin ja on yhteistyökykyinen koko kilpailuorganisaation kanssa.

Lajisäännöistä vikellyssääntöjä koskevan kohdan 734.1 mukaan luvattomalla avulla tarkoitetaan kaikenlaista ulkopuolisten puuttumista suoritukseen areenalle tulon ja sieltä poistumisen välisenä aikana. Kysymys on luvattomasta avusta huolimatta siitä, onko vikeltäjä / juoksuttaja pyytänyt apua vai ei. 

 

Päätöksen sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi

Kurinpitolautakunta on kuullut asiaa käsitellessään tapahtumista kirjallisesti 8 henkilöä ja suullisesti niin ikään 8 henkilöä, joista osa on kuultu myös kirjallisesti. Oikeusturvalautakunta toteaa, että siltä osin kuin asia on oikeusturvalautakunnassa ratkaistavana, A ei ole valituksessaan kyseenalaistanut mainittuja kertomuksia. Sen sijaan valitus perustuu keskeisesti siihen, onko A:n menettelyä pidettävä moitittavana, sekä siihen, mitä seurauksia siitä on aiheutunut muille tahoille Punkin tallin kilpailuissa ja CVI Ypäjä kilpailun yhteydessä.

 

Punkin tallin kilpailut 7.5.2022

A on kurinpitolautakunnassa kuultaessa todennut, että hän ei ollut toiminut Punkin tallin kilpailuissa stewardina millään tavalla epäasiallisesti.  Hän ei ollut pyrkinyt säikyttämään B:n juoksuttamaa hevosta eikä hän ollut tehnyt mitään pahaa yhdellekään hevoselle. Hän oli saattanut taputtaa tavanomaista kovempaa kyseisen hevosen kohdalla ja eläytyä tilanteeseen liikaa, koska hevonen oli ollut niin hieno, ja koska sen oli pitänyt tottua kilpailutilanteeseen. Hevonen oli ollut huomattavan suuri ja isoliikkeinen 7-vuotias hevonen, ja B oli vain säikähtänyt, kun kokematon hevonen oli juossut sisään suurin askelin. Kilpailun tuomariston puheenjohtaja taas oli reagoinut asiaan, koska kysymys oli hänen omistamastaan hevosesta ja hevosen ensimmäisestä kilpailusta. Vikellyskilpailuun osallistuvan hevosen on opittava sietämään taputusta, vihellystä ja muuta meteliä. A on kuitenkin myöntänyt, että hän oli kysynyt tilanteessa B:ltä, haluaako tämä saada takaisin? Kysymys oli ollut A:lle henkilökohtaisesta asiasta. B:llä on A:n mukaan tapana naputtaa vikellyskilpaluissa piiskallaan ja tähän tottumattomat muut hevoset säikkyvät sitä. A:n tytär oli joskus pudonnut hevoseltaan tämän vuoksi. A oli myös ollut tuohtunut siitä, että B oli osallistunut Punkin tallin kilpailuihin hevosella, jonka B oli tiennyt ontuvan.

Punkin tallin kilpailujen tuomariston puheenjohtaja C on omassa selvityksessään todennut, että verryttelyssä A oli pyrkinyt häiritsemään hevosen verryttelyä suhisemalla, huitomalla kohti ja maiskuttelemalla ympyrän eri kohdissa. Juoksuttaja oli pyytänyt häntä lopettamaan, jonka jälkeen a oli käynyt kertomassa juoksuttajalle, että hän kostaa juoksuttajalle sen, että hänen oma hevosensa oli pelästynyt edellisen vuoden verryttelyssä jostain kyseisen juoksuttajan toiminnasta. Verryttelystä hevonen oli siirtynyt kisa-areenalle, jossa A:n käytös oli jatkunut suurieleisenä

huutamisena ja taputtamisena. A oli hakeutunut hevosen ja seinän väliin, jolloin toisella puolella hevosta oli ollut yleisö. Hevosen hakeutuessa kisaympyrälle A oli vielä jatkanut suhisemista hetken, juoksuttajan yrittäessä rauhoittaa hevosta. Lisäksi C on todennut, että hänen lisäkseen edellä mainitun menettelyn olivat nähneet muiden muassa juoksuttaja B sekä vikeltäjät D ja E.

B on kurinpitolautakunnassa kuultaessa lausunut, että A oli Punkin tallin kilpailujen verryttelyssä taputtanut, suhissut, huitonut ja huutanut jotakin

B:lle verryttelyalueen reunalta. Kun B oli ollut juoksuttamassa hevosta, A oli tullut verryttelyareenan keskelle ja ilmoittanut B:lle, että tämä oli aiemmin säikyttänyt hänen hevosensa ja että B saisi nyt tuntea, miltä se tuntuu. B oli pyytänyt A:ta poistumaan. B:n hevonen oli säikähtänyt sisäänjuoksussa ja rynnännyt vahvasti eteenpäin. Kilpailusuorituksen aikana A oli hiippaillut alueen reunalla ja jatkanut suhisemista.

D on kurinpitolautakunnassa kirjallisesti kuultaessa kertonut, että A oli juossut vauhdilla uuden nuoren hevosen perään sisäänjuoksussa ja maiskuttanut niin, että hevonen oli säikähtänyt. Muutenkin hevosen tullessa kohdalle hän oli maiskuttanut. Areenalle ei ollut ollut rentoa mennä seuraavalla kerralla, kun D oli pelännyt, että hevonen säikähtää A:n käytöstä.

E on kurinpitolautakunnassa kuultuna kertonut, että hän oli kuullut, kun A oli uhkaillut B:tä hevosen säikyttämisellä. A oli pyrkinyt hevosen sisäänjuoksun aikana vaikuttamaan hevoseen maiskuttamalla ja suhisemalla sekä taputtamalla tavanomaista kuuluvammin. Suhiseminen oli jatkunut vielä suorituksen aikanakin. Tavanomaisesti kannustus tulee vikellyskilpailuissa yleisöltä ennen suoritusta sekä suorituksen jälkeen, mutta suorituksen aikana yleisön tulee olla hiljaa. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitolautakunnassa kuullut henkilöt ovat kertoneet asiaan vaikuttavalta osin pääosin samansuuntaisesti tapahtumista Punkin tallin kilpailuissa 7.5.2022. Saadun selvityksen perusteella A on häirinnyt toistuvasti ja tahallaan B:n hevosta ennen tämän kilpailusuoritusta ja osin myös sen aikana. A:n menettelyn moitittavuutta lisää asiassa se, että hän oli ollut tilanteessa stewardin ominaisuudessa toimihenkilönä, jolta edellytetään SRL:n eettisten sääntöjen 7 kohdan perusteella kilpailuissa esimerkillistä käytöstä. Lisäksi menettelyn moitittavuutta korostaa se, että kysymys oli A:n tieten ollut kokemattomasta hevosesta, joka oletettavasti reagoi edellä kuvatun kaltaiseen häirintään kokeneempaa hevosta herkemmin. 

Oikeusturvalautakunta katsoo, että A on menetellyt Punkin kilpailuissa SRL:n yleisten kilpailusääntöjen 54.1.c kohdassa tarkoitetulla tavalla epäurheilijamaisesti ja epäasiallisesti, minkä lisäksi hän on menettelyllään asemansa stewardina huomioon ottaen rikkonut myös liiton eettistä säännöstöä. Tästä menettelystä on voitu määrätä A:lle mainittujen kilpailusääntöjen nojalla kurinpitoseuraamus.

 

CVI Ypäjä kilpailut

CVI Ypäjä kilpailujen järjestämiseen vaikuttamisen osalta A on kurinpitolautakunnassa kuultuna kertonut, että hänellä ei ollut ollut virallista roolia CVI Ypäjä kilpailujen järjestämisessä, mutta hän oli auttanut kilpailujen järjestämisessä hyvää hyvyyttään, koska hänellä oli laajat kontaktit kansainvälisiin tuomareihin. Hän ei ollut pyrkinyt vaikeuttamaan kilpailujen järjestämistä.

FEI-tuomari F on kertonut, että A oli soittanut hänelle 9.5.2022 CVI Ypäjä kilpailuihin liittyen ja väittänyt, että kilpailujen järjestelyissä oli ongelmia, joita järjestäjät olivat kykenemättömiä ratkaisemaan. Kilpailuista puuttui A:n mukaan tuomareita, mikä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. F oli lupautunut kilpailuihin stewardiksi, minkä vuoksi hän oli ollut kilpailujen järjestäjien kanssa päivittäin yhteydessä ja siten tietoinen järjestelyistä. Puhelun aikana A oli ilmoittanut aikovansa soittaa myös usealle muulle FEI-tuomarille ja F oli ollut huolissaan siitä, että A:n toiminta saattoi aiheuttaa mainehaittaa vikeltäjille ja vikellysyhteisölle. 

B on tältä osin kertonut, että CVI Ypäjä kilpailujen järjestäjänä oli toiminut SRL:n alainen vikellyskomitea, jonka puolesta B oli hoitanut järjestelyitä. A:lla ei ollut ollut mitään asemaa kilpailuissa tai niiden järjestämisessä. A oli kuitenkin lupautunut auttamaan ja hänen kauttaan olikin saatu sovittua kilpailuihin joitain tuomareita. A oli itse ilmoittanut olevansa kilpailuissa käytettävissä stewardina, mutta hän ei ollut hakenut tai saanut tähän oikeuksia ajoissa. Jotta kilpailut oli saatu järjestettyä, järjestäjät olivat siirtäneet stewardiksi tuomarin, jolla oli ollut myös stewardin oikeudet, ja pyytäneet suomalaisen G:n tuomariksi. A oli loukkaantunut tästä ja soitellut tämän jälkeen useille FEI-tuomarikollegoilleen sekä levittänyt valhetta, jonka mukaan kilpailuja ei pystyttäisi järjestämään.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että F ja B ovat kertoneet kurinpitolautakunnassa kirjallisesti ja suullisesti kuultuina yhdenmukaisesti siitä, että A oli ollut ennen CVI Ypäjä kilpailuja yhteydessä kansainvälisiin vikellystuomareihin ja ilmoittanut näille ainakin osin totuudenvastaisesti ongelmista kilpailujen järjestämisessä. Punkin tallin kilpailujen tapahtumien tavoin myös tässä tapauksessa A:n sääntöjen vastainen menettely on saadun selvityksen perusteella ollut tarkoitushakuista ja siten tahallista. Asiassa ei ole ilmennyt, että A:n menettelystä olisi tältäkään osin ainakaan välittömästi aiheutunut SRL:lle konkreettista taloudellista vahinkoa. Tästä huolimatta oikeusturvalautakunta katsoo, että antaessaan tahallisesti kansainvälisen tason tuomareille todellisuutta kielteisemmän kuvan liiton toimielinten kyvystä järjestää kilpailuja ja aiheuttaen liitolle näin mainehaittaa A:n voidaan katsoa syyllistyneen yleisten kilpailusääntöjen 54.1.g kohdassa tarkoitettuun SRL:n, sen alueen tai sen jäsenseuran tai -yhteisön etua vahingoittavaan toimintaan. Tästäkin menettelystä A:lle on siten voitu määrätä kurinpitoseuraamus.   

 

Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen

SRL:n yleisten kilpailusääntöjen rangaistustaulukon mukaan epäurheilijamaisesta käytöksestä voidaan määrätä enintään 2 vuoden toimintakielto. Liiton, sen alueen tai jäsenseuran etua vahingoittavasta toiminnasta voidaan puolestaan määrätä enintään 1 vuoden toimintakielto.

Yleisten kilpailusääntöjen 54.2 kohdan mukaan asianmukaista seuraamusta päätettäessä ja luokiteltaessa kyseisen rikkomuksen vakavuutta asteikolla ”lievä”, ”keskitaso”, ”vakava” tai ”enimmäisseuraamus” seuraamuksesta päättävän toimielimen on otettava huomioon muiden muassa teosta mahdollisesti aiheutunut vahinko, tekijän saama perusteeton etu sekä teon tai laiminlyönnin tahallisuus yhdessä kaikkien muiden asiaan vaikuttavien tekijöiden kanssa.  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että yleisten kilpailusääntöjen mukainen enimmäisrangaistus A:n syyksi luetusta menettelystä on ollut toimintakiellon osalta yhteensä 3 vuoden toimintakielto. Seuraamusta mitattaessa sitä alentavasti vaikuttaa se, että A:n menettelystä ei ole kummassakaan tapauksessa edes väitetty aiheutuneen välitöntä aineellista eikä taloudellista vahinkoa. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että A itse olisi hyötynyt sääntöjen vastaisesta menettelystään. Sen sijaan seuraamukseen vaikuttaa korottavasti se, että saadun selvityksen perusteella A:n menettely on ollut tahallista ja mahdollisista seurauksista piittaamatonta. Kokonaisarviota tehtäessä huomioon voidaan kurinpitolautakunnan tavoin ottaa myös se, että stewardin tehtävässä Punkin tallin kilpailuissa toimiessaan A:n tehtävänä on nimenomaisesti ollut valvoa sääntöjen noudattamista. Lisäksi A:n on sovellettavan SRL:n eettisen säännöstön mukaan tullut käyttäytyä toimihenkilönä kilpailutapahtumassa muutoinkin esimerkillisesti. 

Kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lle määrättyä toimintakieltoa ei ole pidettävä hänen menettelyynsä nähden kohtuuttomana eikä suhteettoman ankarana kurinpitoseuraamuksena. Asiassa ei ole ollut riitaa siitä, onko määrätty kurinpitoseuraamus liiton vakiintuneen seuraamuskäytännön mukainen. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että määrättyä kurinpitoseuraamusta ei ole syytä poistaa eikä alentaa.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.  

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Timo Ojala                                                          
Puheenjohtaja
 
Samuli Sillanpää
Sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta ja Kimmo Suominen