23/2011 Valjakkourheilu: Kurinpito - Varoitus - Kurinpidollinen laillisuusperiaate


 URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 23/2011

18.8.2011    Diaarinro 12/2011    


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA 

I      Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n hallituksen päätös 27.4.2011 Saara Loukkolalle määrätystä varoituksesta ym. 

II    Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n hallituksen päätös 27.4.2011 Samuli Nissiselle määrätystä varoituksesta ym. 

III   Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n hallituksen päätös 27.4.2011 Minna Viidelle määrätystä varoituksesta ym. 


ASIAT  

I, II ja III

Kurinpitorangaistus ym. 


MUUTOKSENHAKIJAT 

I       Saara Loukkola 

II     Samuli Nissinen 

III    Minna Viide                      


KUULTAVA                             

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry 


VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET 

I Varoitus / Saara Loukkola 

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n hallitus on päätöksessään 27.4.2011 todennut, että Loukkola oli MM-kilpailuissa Norjan Holmenkollenilla käyttäytynyt 26.3.2011 epäurheilijamaisesti joukkueenjohtajaa kohtaan. Loukkolalle on määrätty varoitus ja purettu urheilijasopimus, peruutettu maajoukkuetuki ja edustustakki.Päätöksen perusteena on todettu, että Loukkolan epäurheilijamainen käyttäytyminen oli tapahtunut tilanteessa, jossa joukkueenjohtajaa oli kuulusteltu ja kuvattu videokameralla ilman lupaa. 


II Varoitus / Samuli Nissinen 

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n hallitus on päätöksessään 27.4.2011 todennut, että Nissinen oli MM-kilpailuissa Norjan Holmenkollenilla käyttäytynyt 26.3.2011 epäurheilijamaisesti joukkueenjohtajaa kohtaan. Nissiselle on määrätty varoitus ja peruutettu edustustakki. 

Päätöksen perusteena on todettu, että Nissisen epäurheilijamainen käyttäytyminen oli tapahtunut tilanteessa, jossa joukkueenjohtajaa oli kuulusteltu ja kuvattu videokameralla ilman lupaa. 


III Varoitus / Viide 

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n hallitus on päätöksessään 27.4.2011 todennut, että Viide oli MM-kilpailuissa Norjan Holmenkollenilla käyttäytynyt 26.3.2011 epäurheilijamaisesti joukkueenjohtajaa kohtaan. Viidelle on määrätty varoitus ja purettu urheilijasopimus, peruutettu maajoukkuetuki ja edustustakki. 

Päätöksen perusteena on todettu, että Viiden epäurheilijamainen käyttäytyminen oli tapahtunut tilanteessa, jossa joukkueenjohtajaa oli kuulusteltu ja kuvattu videokameralla ilman lupaa. 


VALITUKSET PERUSTEINEEN 

I, II ja III 

Loukkola, Nissinen ja Viide ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n hallituksen päätökset 27.4.2011 kumotaan. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että Valjakkourheilijoiden Liitto velvoitetaan korvaamaan heidän lautakuntakulunsa asiassa korkoineen. 

Kurinpitoseuraamuksia määrättäessä oli rikottu menettelyä koskevia säännöksiä. Päätös oli joka tapauksessa sisällöltään väärä ja määrätyt seuraamukset kohtuuttomia ja suhteellisuusperiaatteen vastaisia. 


Tausta 

Tapahtumat liittyivät valjakkourheilun MM-kilpailuihin Norjan Holmenkollenilla 18. - 27.3.2011 ja erimielisyyteen voitelijapalveluiden saatavuudesta MM-kilpailuissa. 


Voitelija ei ollut käytettävissä kaikkien kilpailujen osalta. Loukkola, Nissinen ja Viide olivat 23.3.2011 jättäneet suksensa voideltaviksi. Seuraavana päivänä eli 24.3.2011 Loukkola ja Viide olivat epähuomiossa jättäneet seuraavan päivän kisasukset majoitustilaan noin 50 kilometrin päähän voitelupaikasta. Nissinen oli lupautunut voitelemaan sukset ja tähän oli saatu voiteet voiteluvastaavalta. Joukkueenjohtaja Eeva Äijälä oli kuitenkin pyytänyt Loukkolan, Nissisen ja Viiden seuraavana aamuna kello 9 voiteluhuoneeseen. Loukkolaa ja Viidettä oli kuulusteltu siitä, miksi he eivät olleet käyttäneet voitelupalveluja. Loukkolalta, Nissiseltä ja Viideltä oli kuulustelun päätteeksi poistettu oikeudet voitelijapalvelun käyttöön. Kysymyksessä oli tosiasiallinen rangaistus. 


Nissistä ja Viidettä oli pyydetty mukaan viestijoukkueeseen. Voitelupalveluista vastaava Kauko Ruokolainen ei ollut kuitenkaan luvannut voitelupalveluja heidän käyttöönsä, jolloin Nissinen oli ilmoittanut, ettei hän ollut halukas osallistumaan viestiin. Voitelupalvelujen vastaava Ruokolaisen käytös oli uhkaavaa, joten Nissisen oli antanut videokameran Viiden valmentajalle siltä varalta, että Ruokolainen tulee uudestaan heidän luokseen. Paikalle oli tullut joukkueenjohtaja Äijälä keskustelemaan voitelijapalvelujen käytöstä. Viiden valmentaja oli kuvannut Äijälää suoraan hänen edestään. Äijälä ei ollut kieltänyt kuvaamista. 


Menettelyvirheet 

Asiassa oli tapahtunut seuraavat menettelyvirheet: 

·         Äijälä oli Valjakkourheilijoiden Liiton hallituksessa osallistunut asian käsittelemiseen, vaikka hän oli tapahtumien osapuolena esteellinen;

·         Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle ei ollut varattu kohtuullista aikaa valmistautua heitä vastaan esitettyihin syytöksiin eikä käsittelyn pohjana ollutta menettelyä ollut annettu heille tiedoksi kirjallisesti;

·         Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle ei ollut annettu tiedoksi muiden henkilöiden kertomuksia tapahtumista eivätkä he olleet saaneet esittää näkemyksiä muiden lausunnoista;

·         Äijälää oli kuultu tapahtuneesta ja hän oli saanut kommentoida asiassa esitettyjä vastineita; ja

·         Loukkolaa, Nissistä ja Viidettä ei ollut käsitelty yksilöinä, vaan tapahtumaa oli käsitelty yhtenä kokonaisuutena. 


Päätöksen sisällölliset virheet 

Kurinpitoseuraamuksen määräämiseen ei ollut muutoinkaan perusteita. Loukkola, Nissinen ja Viide eivät olleet käyttäytyneet epäurheilijamaisesti. Tapahtumat oli irrotettu asiayhteydestään eikä se antanut oikeaa kuvaa tapahtumista. 


Joukkueenjohtaja Äijälää ei ollut kuvattu salaa. Kuvaaminen oli tapahtunut hänen tietensä noin kahden metrin päästä suoraan edestä. Äijälä ei ollut kieltänyt kuvaamista. Kuvaamisen oli suorittanut Viiden valmentaja, jonka kanssa ei ollut sovittu mitään Äijälän kuvaamisesta. Keskustelu Äijälän kanssa oli ollut asiallista. 


Videokuvaamista ei voitu pitää epäurheilijamaisena käyttäytymisenä.


VASTAUS PERUSTEINEEN 

I, II ja III 

Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry on vastauksessaan todennut, että oikeusturvalautakunnan tulisi ottaa ratkaistavakseen edellisen hallituksen määräämät kurinpitoseuraamukset. Lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen Valjakkourheilijoiden Liitto on jättänyt oikeusturvalautakunnan harkintaan. 


Valjakkourheilijoiden Liiton hallituksessa oli tapahtunut henkilövaihdoksia 1.6.2011 lukien. Edellisen hallituksen laatimat kurinpitomenettelyä koskevat asiakirjat olivat puutteelliset. Tämän johdosta hallitus oli nyt pyytänyt lausumat maajoukkueen johtajana toimineelta Eeva Äijälältä ja Kalevi Ruokolaiselta. 


Valjakkourheilijoiden Liitolla on toimivalta määrätä kurinpitoseuraamuksia siten kuin toimintasääntöjen 7 §:ssä, yhdistyslaissa, Suomen Liikunnan ja Urheilun reilun pelin säännöissä ja urheilijan maajoukkuesopimuksessa tarkemmin on määrätty. 


VASTASELITYS 

I, II ja III 

Loukkola, Nissinen ja Viide ovat antaneet heiltä Valjakkourheilijoiden Liiton vastauksen johdosta pyydetyt vastaselitykset.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisut 

(I) Valituksen käsittelemisen edellytykset 

(a) Liittohallituksen päätös 27.4.2011 

Loukkola, Nissinen ja Viide ovat valituksessaan vaatineet Valjakkourheilijoiden Liiton liittohallituksen päätösten 27.4.2011 kumoamista. Päätöksissä on määrätty varoitus ja tämän lisäksi purettu urheilijasopimukset sekä otettu edustustakki pois sekä Loukkolan ja Viiden osalta myös purettu maajoukkuetuki. 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1)    erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä

2)    jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3)    siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen, sääntöjen vastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Asiassa on esitetty selvitystä valjakkourheilijoiden maajoukkueurheilijasopimuksen sisällöstä. Maajoukkueurheilijasopimuksessa on sopimusmääräys sopimuksen purkamisesta sekä suoritettujen tukien ja asusteiden palauttamisesta. 


Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan eivät kuulu sopimusoikeudelliset riidat. Näin ollen tässä tapauksessa oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, onko urheilijasopimuksen purkamiseen, maajoukkuetukien palauttamiseen ja edustustakin palauttamiseen ollut maajoukkuesopimuksesta johtuvat perusteet. Tältä osin oikeusturvalautakunta jättää valituksen tutkimatta, koska tältä osin ei ole kysymys oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta asiasta. 


(b) Lopputulos valituksen tutkimisen osalta 

Oikeusturvalautakunta tutkii valituksen siltä osin kuin Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle on Valjakkourheilijoiden Liiton hallituksen päätöksellä 27.4.2011 määrätty varoitukset. 


II Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisun perustelut 

I Tausta ja kysymyksenasettelu 

Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle 27.4.2011 määrätyt kurinpidolliset varoitukset perustuvat väitettyyn epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen 26.3.2011 valjakkourheilijoiden MM-kilpailuissa. 


Valituksessa on todettu ensinnäkin, että kurinpitopäätöksen antamista koskeneessa menettelyssä oli tapahtunut seuraavat menettelyvirheet: 

1)    Kurinpitopäätöksen antamiseen Valjakkourheilijoiden Liiton liittohallituksessa oli osallistunut Eeva Äijälä, vaikka hän oli ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn;

2)    Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle ei ollut varattu riittävästi aikaa vastata asiassa eikä kurinpitomenettelyn perusteena ollutta väitettyä sääntöjä rikkovaa tapahtumaa ollut annettu heille kirjallisesti tiedoksi eikä heille ollut annettu mahdollisuutta kommentoida Eeva Äijälän kertomusta tapahtumista; ja

3)    Loukkolan, Nissisen ja Viiden menettelyä ei ollut käsitelty yksilöllisesti, vaan kollektiivisesti ja tämä rikkoi heidän oikeusturvaansa. 


Edelleen Loukkola, Nissinen ja Viide ovat todenneet valituksessaan, että joka tapauksessa kurinpitoseuraamuksen määräämiseen ei ollut perusteita. He eivät olleet väitetyssä tilaisuudessa 26.3.2011 rikkoneet reilun pelin periaatteita eivätkä käyttäytyneet epäurheilijamaisesti. 


II Kurinpitomenettely 

(a) Esteellisyys 

Kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtanut menettely perustuu Norjan Holmenkollenilla 26.3.2011 tapahtuneeseen keskusteluun joukkueen johtajana toimineen Eeva Äijälän kanssa. 


Valjakkourheilijoiden Liiton hallituksen kokouksen pöytäkirjasta 6.4.2011 ilmenee, että kokouksen puheenjohtajana on toiminut Eeva Äijälä ja että kokouksessa on päätetty Loukkolaan, Nissiseen ja Viideen kohdistuneista kurinpitoseuraamuksista. 


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevaan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yhdistyksen säännöissä ei voida esteellisyyssääntelyn tasoa lieventää. Sen sijaan yhdistyksen säännöissä voidaan asettaa lakia tiukempia vaatimuksia, jos tarkoituksena on edistää yhdistyksen hallinnon puolueettomuutta (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 543). Edelleen oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yhdistyksen kurinpitomenettelyssä esteellisyyden osalta tulee noudattaa tuomareiden esteellisyyssääntöjä (Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 342). Tuomari on muun ohella esteellinen käsittelemään asiaa, jossa hän on itse osallinen. 


Äijälä on ollut osallinen kurinpitomenettelyyn johtaneessa tilanteessa, ja käytännössä kurinpitomenettely on saanut alkunsa hänen ilmoituksestaan. Äijälä on ollut esteellinen käsittelemään kurinpitoasiaa, eikä hän olisi näin ollen saanut osallistua asian käsittelyyn Valjakkourheilijoiden Liiton hallituksessa. 


(b) Kuuleminen 

Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009 ja UOL 17/2010). Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 9/2010 todennut, kuulemiseen tulee varata kohtuullinen aika. Kohtuullisen ajan vaatimus vaihtelee käsiteltävän asian luonteen perusteella, mutta kurinpitoasioissa yleensä riittävänä ilman asianosaisen suostumusta ei voida pitää vain päivän tai kahden määräaikaa.   


Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä. 


Kurinpitomenettely on saanut alkunsa Valjakkourheilijoiden Liiton hallituksen puheenjohtajan ilmoituksen perusteella. Menettelyn perustana ei ole ollut mitään kirjallista raporttia tai kertomusta. Valjakkourheilijoiden Liiton hallituksen kokouspöytäkirjan 4.4.2011 mukaan maajoukkueurheilijoiden käyttäytymisestä on keskusteltu ja asiaan on päätetty palata 6.4.2011 pidettävässä kokouksessa, jossa on ollut tarkoitus kuulla asianosaisia.  


Loukkola, Nissinen ja Viide olivat antaneet 6.4.2011 kokoukseen kirjalliset kertomukset tapahtumista. Kokouksessa on kuultu suullisesti Eeva Äijälää ja Kauko Ruokolaista. Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle ei ole enää varattu tilaisuutta lausua Äijälän ja Ruokolaisen kertomuksista. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tätä viimeksi mainittua kuulemisessa tapahtunutta virhettä on pidettävä vakavampana kuin sitä, että kuulemiseen alun perin varattu määräaika on ollut liian lyhyt. 


Johtopäätöksenään asiassa noudatetusta menettelystä Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että kuulemiseen varattu aika on ollut liian lyhyt ja kuulemisessa on menetelty kuulemisperiaatteen vastaisesti siltä osin kuin asiassa ei ole varattu tilaisuutta lausua kokouksessa 6.4.2011 esitetystä selvityksestä. 


(c) Muut väitteet 

Valituksessa on todettu lisäksi, että Loukkolaa, Nissistä ja Viidettä oli käsitelty kollektiivisesti eikä yksilöllisesti. 


Kurinpitomenettelyn taustalla olleessa menettelyssä olivat mukana Loukkola, Nissinen ja Viide. Näin ollen tapahtumia on ollut tarkoituksenmukaista selvittää yhtenä kokonaisuutena ja arvioida tämän jälkeen, onko perusteita kurinpitoseuraamusten määräämiseen. Asiassa ei ole perusteita katsoa, että tältä osin Valjakkourheilijoiden Liiton menettelyyn olisi liittynyt menettelyvirhettä. 


III Kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytykset 

Valjakkourheilijoiden Liiton toimintasääntöjen 7 §:ssä määrätään, että liittohallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. 


Valjakkourheilijoiden Liitto on vastineessaan todennut, että liitolla oli toimintasääntöjen 7 §:n, yhdistyslain, Suomen Liikunnan ja Urheilun reilun pelin periaatteiden sekä maajoukkueurheilijasopimuksen perusteella toimivalta kurinpitoseuraamusten määräämiseen. 


Valituksessa on todettu, että Nissiselle ja Viidelle olisi 8.3.2011 annettu Valjakkourheilijoiden Liiton kilpailu- ja huippu-urheilutoimikunnan puolesta suulliset varoitukset. Valjakkourheilijoiden Liitto on vastauksessaan todennut, ettei näistä varoituksista ollut mainintoja hallituksen pöytäkirjoissa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että 8.3.2011 puhelimitse annetussa varoituksessa ei ole kysymys oikeudellisen kontrollin piiriin kuuluvasta kurinpitotoimesta, vaan henkilökohtaisesta ohjauksesta vastaisuuden varalle. Tällä suullisella varoituksella voisi olla merkitystä siinä tilanteessa, että myöhemmin vastaavan menettelyn perusteella käynnistetään kurinpitomenettely, jolloin urheilijan aikaisemmalla nuhtelemisella voisi olla merkitystä asiaa arvioitaessa. 


Arvioitaessa valituksen kohteena olevaan 27.4.2011 päivättyyn varoituksen antamiseen liittynyttä menettelyä oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan. Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008). Nyt tämä menettely oli kuvattu liiton toimintasäännöissä siten, että varoitus oli mahdollista määrätä liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesta menettelystä. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole liiton säännöissä kuvattu riittävän täsmällisesti. Tämä onkin ymmärrettävää, koska kurinpidosta on ollut tarkoitus määrätä tarkemmin kurinpitomääräyksissä. Tällaisiin kurinpitomääräyksiin Valjakkourheilijoiden Liitto ei ole tässä asiassa vedonnut. 


Koska kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole kuvattu riittävän täsmällisesti ja koska kurinpidon osalta ei ole annettu sääntöjen edellyttämiä kurinpitomääräyksiä, lautakunta katsoo, ettei Valjakkourheilijoiden Liitolla ole ollut edellytyksiä määrätä Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle kurinpidollista varoitusta siitä menettelystä, joka päätöksessä on kuvattu. 


IV Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset 

Valjakkourheilijoiden Liiton liittohallituksen päätökset 27.4.2011, joilla Loukkolalle, Nissiselle ja Viidelle on määrätty varoitukset, eivät perustu liiton kurinpitomääräyksiin eikä liitolla ole ollut edellytyksiä kurinpitoseuraamusten määräämiseen.  


Valjakkourheilijoiden Liiton menettelyyn asian käsittelyssä on sisältynyt olennainen virhe siltä osin kuin liittohallituksen puheenjohtaja on ollut esteellinen käsittelemään asiaa ja siltä osin kuin kysymys on ollut Loukkolan, Nissisen ja Viiden kuulemisesta. 


V Lautakuntakulut 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. 


Loukkola, Nissinen ja Viide ovat vaatineet lautakuntakulujensa korvaamista. Valittajat ovat itse laatineet valituksensa ja näin ollen kysymys voi olla valittajien omista asianosaiskuluista. Oikeusturvalautakunta on asianosaiskulujen kohdalla edellyttänyt selvitystä siitä, mistä vaatimus muodostuu (UOL 20/2011). Loukkola, Nissinen ja Viide eivät ole esittäneet tarkempaa selvitystä, mistä asianosaiskulut muodostuvat. Tarkemman selvityksen puuttuessa vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta hylätään. 


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään. Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry:n liittohallituksen päätökset 27.4.2011 kumotaan siltä osin kuin liittohallitus on määrännyt Saara Loukkolalle, Samuli Nissiselle ja Minna Viidelle varoitukset. 

Vaatimus asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen osalta hylätään.  

Valitusmaksu palautetaan. 

Lautakunta oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                   sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Matti Hiltunen, Mika Palmgren ja Hannu Rautiainen.