3/2009 Tennis: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Yhdistyksen jäsenyys


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 3/2009

24.3.2009          Diaarinro 2/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Senioritennis ry:n ratkaisu 22.1.2009 


ASIA 

Osallistumisoikeus Suomen Senioritennis ry:n järjestämään senioreiden sarjatennikseen 


MUUTOKSENHAKIJA

Pekka Petersen-Dyggve 


KUULTAVA

Suomen Senioritennis ry 


SUOMEN SENIORITENNIS RY:N PELIOIKEUTTA KOSKEVA RATKAISU

Suomen Senioritennis ry on Petersen-Dyggvelle osoitetussa kirjeessään 22.1.2009 todennut, että Suomen Senioritennis ry järjesti kilpailutoimintaa jäsenilleen. Sarjatenniksen sääntöjen mukaan sarjatennikseen voivat osallistua vain Suomen Senioritennis ry:n jäsenet. Pelaajan pelioikeus edellyttää voimassa olevaa Tennisliiton K-jäsenyyttä ja Suomen Senioritennis ry:n jäsenyyttä. Ulkopuolisilla ei tällaista oikeutta osallistua sarjatennikseen ollut. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Petersen-Dyggve on valituksessaan vaatinut, että yhdistyksen päätös, jonka mukaan senioritennikseen osallistuminen edellytti Suomen Senioritennis ry:n jäsenyyttä, kumotaan seuraavilla perusteilla:

·        Suomen Senioritennis ry toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Tennisliiton kanssa, joten myös muiden seurojen pelaajat saivat osallistua Senioritenniksen sarjatennikseen.

·        Sarjatennikseen tuli voida osallistua myös sellaiset pelaajat, jotka eivät olleet Suomen Senioritennis ry:n jäseniä. Sääntöjen mukaan joukkueiden osalta sarjaan saivat osallistua Suomen Tennisliiton jäsenseurat ja tällaiseen seuraan kuuluvat jäsenet. Pelioikeus oli joukkueella, joka oli suorittanut sääntöjen mukaisen ilmoittautumismaksun ja täyttäneet Senioritenniksen ja Tennisliiton maksuvelvoitteet. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Senioritennis ry on vaatinut valituksen hylkäämistä. Perusteluinaan yhdistys on esittänyt seuraavaa:

·        Suomen Senioritennis ry:n hallitus ei ollut tehnyt virallista päätöstä Petersen-Dyggven osallistumisesta sarjatennikseen. Suomen Senioritennis ry oli kirjeellään 22.1.2009 vastannut Petersen-Dyggven tiedusteluun mahdollisuudesta osallistua sarjatennikseen liittymättä jäseneksi Suomen Senioritennis ry:een.

·        Suomen Senioritennis ry järjesti jäsenilleen kilpailutoimintaa. Suomen Senioritennis ry ei ollut Suomen Tennisliiton jäsen ja seniorien sarjatennis pelataan täysin Tennisliiton kilpailutoiminnan ulkopuolella. Sarjatenniksen tulospalvelussa Suomen Senioritennis ry tekee yhteistoimintaa Tennisliiton kanssa, mutta kysymys on teknisestä palvelusta eikä sillä ole merkitystä Suomen Senioritennis ry:n itsenäisyyden kanssa. Yhteistoiminnan edellytyksenä Tennisliitto edellytti kuitenkin sarjatennikseen osallistuvilta Tennisliiton jäsenseuran jäsenyyttä ja Tennisliiton K-jäsenyyttä.

·        Suomen Senioritennis ry oli Tennisliitosta erillinen itsenäinen yhdistys, joten sillä oli oikeus itse päättää jäsenilleen tarjoamastaan toiminnasta ja vapaus itse määrittää tarjoamiensa palveluiden hinta ja perintätapa. Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus edellytti, että jäseniä kohdellaan tasapuolisesti eikä sarjatoimintaan voitu hyväksyä jäsenmaksua maksamatta. 


VASTASELITYS

Petersen-Dyggve on Senioritenniksen vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi todennut, että

·        Sarjatennikseen osallistuva pelaaja on sarjaan osallistuvan seuran jäsen eikä pelaajalla ole suoraa yhteyttä Suomen Senioritennis ry:een. Suomen Senioritennis ry:n mahdollisuuksilla saada taloudellista tukea ei ollut merkitystä asiassa.

·        Suomen Senioritennis toimi kiinteässä yhteistyössä Suomen Tennisliiton kanssa. Suomen Tennisliiton sääntöjen 4 §:n mukaan liiton senioritoiminnasta vastasi yhteistoiminnassa liiton kanssa Suomen Senioritennis ry, jonka kanssa liitolla oli yhteistoimintasopimus. Suomen Senioritennis ry:n tulee noudattaa sopimuksen perusteella samoja Suomen Tennisliiton sääntöjä kuin liiton jäsenseurat. Sopimukseen ei voinut kuulua se, että Suomen Senioritennis ry edellyttää pelaajalta Suomen Senioritennis ry:n jäsenyyttä sarjatennikseen osallistumisen edellytyksenä. Sarjatennis oli joukkuekilpailu. Vertailun vuoksi esimerkiksi senioriluokkien SM-kilpailuihin voi osallistua ilman, että on Suomen Senioritennis ry:n jäsen. Suomen Tennisliiton säännöt sitoivat myös Suomen Senioritennis ry:tä eikä se voinut lisätä sääntöihinsä määräystä, jonka mukaan sarjatennikseen osallistuminen edellytti Suomen Senioritennis ry:n jäsenyyttä.

Petersen-Dyggve on lisäksi nimennyt oikeusturvalautakunnan kokoonpanoon jäseneksi Heikki Halilan. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Jäsenen nimeäminen oikeusturvalautakunnan kokoonpanoon

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 5 §:n 2 momentin mukaan valittaja ja vastapuoli voivat kumpikin halutessaan nimetä kokoonpanoon yhden jäsenen lautakunnan jäsenistä. Tämän sääntökohdan nojalla Petersen-Dyggve on ilmoittanut haluavansa nimetä kokoonpanoon lautakunnan jäsenistä Heikki Halilan.

Halila on ilmoittanut lautakunnalle keskustelleensa Petersen-Dyggven kanssa lautakunnassa vireillä olevasta asiasta ja katsoo olevansa esteellinen ratkaisemaan asiaa lautakunnassa.Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan kokoonpanon puolueettomuudelta edellytettävä vaatimus on ensisijainen suhteessa valittajan ja vastapuolen oikeuteen nimetä lautakunnan kokoonpanoon jäsen. Myös asianosaisen nimeämältä jäseneltä tulee edellyttää sitä, ettei hän ole esteellinen käsittelemään asiaa. Koska Halila on katsonut itsensä esteelliseksi käsittelemään asiaa, Petersen-Dyggven pyyntöön Halilan kuulumisesta lautakunnan kokoonpanoon ei voida suostua. 


Onko asiassa annettu valituskelpoista päätöstä?

Suomen Senioritennis ry on vastineessaan todennut, että sen hallitus ei ollut antanut asiassa päätöstä ja että hallitus oli kirjeellään vastannut Petersen-Dyggven tiedusteluun sarjatennikseen osallistumisesta. Tämän johdosta oikeusturvalautakunnassa on ensin kysymys siitä, onko asiassa annettu sellaista yhdistyksen ratkaisua, josta on mahdollista valittaa oikeusturvalautakuntaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen eli lajisääntöjen vastaisuutta. Suomen Senioritennis ry:n kirje 22.1.2009 on osoitettu Petersen-Dyggvelle ja siinä on todettu, että sarjatennikseen osallistuminen edellytti myös Suomen Senioritennis ry:n jäsenyyttä.

Lautakunta toteaa, että kirje on annettu Suomen Senioritennis ry:n nimissä ja kirjeen ovat allekirjoittaneet seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kirje sisältää Petersen-Dyggven oikeuksia koskevan kannanoton.

Koska asiassa on yhdistyksen nimissä otettu kantaa valittajan oikeuksia koskevaan asiaan, oikeusturvalautakunta katsoo, että Suomen Senioritennis ry:n kirje on rinnastettavissa valituksen käsittelyn edellytyksenä olevaan yhdistyksen päätökseen. Oikeusturvalautakunta ottaa Petersen-Dyggven valituksen tutkittavakseen. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, voidaanko seniorien sarjatennikseen osallistuvilta edellyttää Suomen Senioritennis ry:n jäsenyyttä vai onko riittävänä pidettävä sitä, että pelaaja on Suomen Tennisliiton jäsenseuran jäsen. 


Kilpailumääräysten mukainen osallistumisoikeus

Suomen Senioritennis ry:n toimintasääntöjen 2 §:n mukaan yhdistys toimii seniori-iässä olevien tennispelaajien valtakunnallisena organisaationa ja senioritennistä hoitavana toimielimenä Suomen Tennisliitto ry:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen puitteissa. Sääntöjen 3 §:n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on muun ohella edistää senioritennisharrastusta ja tätä tarkoitusta toteutetaan sääntöjen 4 §:n mukaan tarjoamalla jäsenille kilpailutoimintaa.

Suomen Senioritennis ry:n käsikirja 2008 sisältää muun muassa seniorien sarjatenniksen säännöt. Sääntöjen kohdan 1.1. mukaan sarjatenniksen järjestää Suomen Senioritennis ry (Senioritennis) ja sarjatennikseen voivat osallistua vain Senioritenniksen jäsenet. Edelleen sääntöjen kohdassa 3 määrätään pelaajan pelioikeudesta. Mainitun kohdan mukaan pelaaja voi pelata seniorien sarjatenniksessä vain yhden seuran joukkueissa saman sarjakauden aikana. Pelaajan pelioikeus edellyttää voimassa olevaa Tennisliiton K-jäsenyyttä ja Senioritenniksen jäsenyyttä.

Vuoden 2006 sarjatennistä koskevien määräysten mukaan sarjatennis on tarkoitettu ensisijaisesti Senioritenniksen jäsenille, mutta sinne voidaan hyväksyä myös ulkopuolisia pelaajia (kohta 1.1.). Pelaajan pelioikeutta koskevassa kohdassa 3.1. todetaan, että pelaajan pelioikeus edellyttää voimassa olevaa Tennisliiton K-jäsenyyttä ja Senioritenniksen jäsenyyttä, jos joukkue tai seura käyttää kaikkien pelaajien jäsenyyden antaman osallistumisalennuksen. 


Oikeusturvalautakunnan kannanotto

Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistys voi järjestää jäsenistölleen sellaista kilpailutoimintaa, jota yhdistyksen säännöissä todetaan tai jota jäsenistö pitää tarpeellisena. Jäsenistölleen järjestettävän kilpailutoiminnan osalta yhdistyksellä on oikeus vaatia yhdistyksen jäsenyyttä.

Tämän lisäksi yhdistys voi järjestää avoimia kilpailuja, joiden osalta kilpailuun osallistuminen ei edellytä kilpailun järjestävän seuran jäsenyyttä. Tällainen avoin kilpailu on esimerkiksi Suomen Senioritennis ry:n käsikirjassa 2008 mainittu senioriluokkien Suomen mestaruuskilpailut. Niitä koskevien sääntöjen kohdassa 4 todetaan, että seniorien mestaruuskilpailuihin saa ottaa osaa Tennisliiton jäsenseuran jäsen, joka on Suomen kansalainen ja jolla on voimassa oleva Tennisliiton kilpailulupa (K-jäsenyys).  Suomen Senioritennis ry:n järjestämään sarjatennikseen osallistuminen edellyttää sarjatenniksen sääntöjen mukaan kahden eri yhdistyksen jäsenyyttä eli ensinnäkin Suomen Tennisliiton jäsen seuran jäsenyyttä ja toiseksi Suomen Senioritennis ry:n jäsenyyttä. Tällainen sääntökohta pakottaa sarjatennikseen osallistuvan pelaajan liittymään sarjatenniksen järjestävän Suomen Senioritennis ry:n jäseneksi. Suomen Senioritennis ry on vastineessaan todennut, että Suomen Tennisliitto oli yhteistoiminnan edellytyksenä edellyttänyt tällaista sääntökohtaa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaatimus kahden yhdistyksen jäsenyydestä ei kuitenkaan osoita, että seniorien sarjatenniksessä olisi kysymys avoimesta kaikille senioreille tarkoitetusta kilpailutoiminnasta, vaan kysymys on yhdistyksen sääntöjen mukaisesta yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta sisäisestä kilpailutoiminnasta. Sääntökohdan ei ole näytetty olleen myöskään Suomen Senioritennis ry:n ja Suomen Tennisliiton välisen yhteistoimintasopimuksen määräysten vastainen. Tähän nähden sarjatenniksen sääntöjen mukaista vaatimusta Suomen Senioritennis ry:n jäsenyydestä ei ole pidettävä perusteettomana eikä muutoinkaan sisällöltään kohtuuttomana. 


Päätöslauselma

Pekka Petersen-Dyggven valitus hylätään.   

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Jarmo Hirvonen, Marja Ramm-Schmidt ja Kristiina Rintala.