13/2010 Jääkiekko: Kurinpito- Kurinpitoseuraamus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 13/2010

27.5.2010          Diaarinro 3/2010

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätös 1.2.2010, jolla Ilkka Larvan on katsottu rikkoneen agenttitoiminnan tapaohjeita


ASIA

Pelaaja-agenttien tapaohjeiden rikkomisen johdosta määrätty kurinpitorangaistus


MUUTOKSENHAKIJA

Ilkka Larva


KUULTAVAT

Agenttitoiminnan arviointilautakunta

Oulun Kärpät Oy


AGENTTITOIMINNAN ARVIOINTILAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Agenttitoiminnan arviointilautakunta on päätöksessään 1.2.2010 todennut Ilkka Larvan toimineen agenttitoiminnan tapaohjeita koskevien sopimusten ja säännösten vastaisesti. Koska Larva on toiminnallaan rikkonut useita tapaohjeiden kohtia, Larvalle on määrätty seuraamukseksi huomautus sekä tämän lisäksi 1 500 euron suuruinen rikemaksu.


Päätöksen kohta 1 - Larvan toiminta Mikael Granlundin asiassa

Agenttitoiminnan arviointilautakunta on todennut, että Mikael Granlundin ja Oulun Kärppien välillä oli laadittu vuonna 2007 kausille 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ja 2010-2011 ulottuva ”pelaajasopimukseksi” otsikoitu sopimus. Mikael Granlund on lisäksi tehnyt 26.2.2009 SM-liigan pelaajasopimuksen Oulun Kärpät Oy:n kanssa. Mikael Granlundin ja Oulun Kärppien välillä on ollut monivuotinen ”pelaajasopimus”, jonka purkamisesta ja sopimuksettomasta tilasta on ilmoitettu Oulun Kärpät Oy:lle 3.3.2009. Arviointilautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan agentti Ilkka Larva on tarjonnut Mikael Granlundia muille seuroille ennen kuin Oulun Kärpät Oy:lle oli ilmoitettu ”pelaajasopimuksen” purkamisesta.

Agenttitoiminnan tapaohjeisiin kuuluu toimia urheilullisen ja eettisen toiminnan sekä hyvän tavan mukaisesti. Granlundin sopimuksen purkamisesta ja sopimuksettomasta tilasta olisi tullut ilmoittaa Oulun Kärpät Oy:lle ennen kuin pelaajaa tarjotaan muille seuroille. Arviointilautakunta katsoi, että Granlundin ja Oulun Kärpät Oy:n välinen monivuotinen sopimussuhde on ollut merkitykseltään sellainen, että Granlundin tarjoaminen muille seuroille ennen kuin sopimussuhteen päättäminen on ollut Oulun Kärpät Oy:n tiedossa, on agenttitoiminnan tapaohjeiden vastaista ja Larvan toiminta on siten rikkonut tapaohjeita.


Päätöksen kohta 2 - Larvan toiminta Markus Granlundin asiassa

Ilkka Larva on ottanut asiakkaakseen Markus Granlundin tämän ollessa alle 16-vuotias.

Agenttitoiminnan tapaohjeiden kohdan 2.4 mukaan agentti ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa eikä tehdä sitä koskevaa sopimusta alle 16-vuotiaan kanssa. Agentti ei saa muutoinkaan olla yhteydessä alle 16-vuotiaaseen pelaajaan tai tämän läheisiin hankkiakseen tai pyrkiäkseen hankkimaan itselleen tai jollekin toiselle toimeksiantoja.

Ilkka Larva on rikkonut tapaohjeiden kohtaa 2.4. Teko on ollut myös tapaohjeissa kohdassa 1.3 todetun eettisen toiminnan vaatimuksen vastaista.


Päätöksen kohta 4 - Julkisuudessa annetut lausumat

Agenttitoiminnan tapaohjeiden kohtien 3.4 ja 3.5 mukaan agentti ei saa antaa julkisuuteen vääriä tai harhaanjohtavia tiedotteita eikä ilman vastapuolen lupaa kertoa julkisuuteen vastapuolen kanssa käynnissä olevista keskeneräisistä neuvotteluista. Agentin tulee osoittaa vastapuolta kohtaan hyvää tapaa.

Mediassa käydyissä keskusteluissa asianosaiset näyttävät antaneen kärjistyneitä lausumia. Larva on rikkonut tapaohjeiden kohtia 3.4 ja 3.5 keskeneräisessä asiassa antamillaan lausunnoilla.


Seuraamus

Larvan agenttitoiminnan tapaohjeiden vastainen toiminta on ollut siinä määrin vakavaa ja siinä on rikottu useita tapaohjeiden kohtia, että huomautus ei ole yksin riittävä kurinpitoseuraamus. Näin ollen oikeudenmukaisena seuraamuksena on pidettävä huomautusta ja 1 500 euron suuruista rikemaksua (hallinnointimaksu viisinkertaisena).


VALITUS PERUSTEINEEN

Larva on valituksessaan vaatinut, että Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätös kumotaan ja hänelle määrätyt seuraamukset poistetaan.


Päätöksen kohta 1

Larva ei ole toiminut moitittavasti asiassa. Mikael Granlund oli vuonna 2007 ollessaan tuolloin 14-vuotias tehnyt pelaajasopimuksen Oulun Kärppien kanssa. Kysymys oli jonkinlaisesta juniorivalmennussopimuksesta ja monivuotisena sopimuksen selvästi kohtuuton. Tämä sopimus ei estänyt Larvaa neuvottelemasta oikeaa liigasopimusta Mikael Granlundille eikä Larvalla ollut velvollisuutta ilmoittaa Oulun Kärpille neuvotteluista muiden seurojen kanssa. Granlundin ja Oulun Kärppien välille ei syntynyt liigasopimusta myöskään 26.2.2009, jolloin Granlundilta oli saatu allekirjoitus sopimukseen. Tämä sopimus oli todettu Granlundin toimesta mitättömäksi 3.3.2009. Näin ollen Mikael Granlundilla ei ollut voimassa olevaa sopimusta Oulun Kärppien kanssa.     


Päätöksen kohta 2

Granlundien perhe oli päättänyt muuttaa Oulusta Helsinkiin. SM-Liigan ja Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan siirto tulee pelaajalle myöntää, jos junioripelaaja muuttaa huoltajansa kanssa toiselle paikkakunnalle. Markus Granlund oli alaikäinen ja perhe oli päättänyt siirtyä Helsinkiin eikä Markus Granlundilla ollut muuttoajankohtana sopimusta Oulun Kärppien kanssa. Larva oli neuvotellessaan Mikael Granlundin sopimusta todennut, että Markus Granlund pelaa samassa seurassa kuin Mikael Granlund. Tämä oli ollut perheen muuttoon liittyvä kysymys.


Päätöksen kohta 4

Mikael Granlundilla ei ollut käynnissä sopimusneuvotteluja Oulun Kärppien kanssa. Larva ei ollut julkisuudessa menetellyt tapaohjeiden vastaisesti. Larva on joutunut reagoimaan Oulun Kärppien julkisuuteen antamiin harhaan johtaviin tiedotteisiin ja hän oli kommentoinut ainoastaan niitä.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Agenttitoiminnan arviointilautakunta on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä. Larva ei ole valituksessaan tuonut esille sellaisia uusia seikkoja, joita ei olisi otettu huomioon jo valituksen kohteena olevassa päätöksessä.


Päätöksen kohta 1

Agenttitoiminnan arviointilautakunta on todennut, että Mikael Granlundin ja Oulun Kärppien välisellä pelaajasopimuksella ja SM-Liigan edellyttämällä pelaajasopimuksella on ollut oikeudellista merkitystä arvioitaessa Larvan toimintaa asiassa. Oulun Kärpillä on ollut oikeus olettaa, että seuralla on sopimus Mikael Granlundin kanssa. Sopimuksia ei ole sellaisenaan mahdollista pitää mitättöminä.

  

Päätöksen kohta 2

Agenttitoiminnan tapaohjeiden kohdan 2.4 tarkoituksena on suojella nuoria pelaajia eikä tämä kohdan rikkomista voida pitää hyväksyttävänä. Larvan olisi tullut kieltäytyä ottamasta vastaan Markus Granlundia koskevaa toimeksiantoa.


Päätöksen kohta 4

Oulun Kärppien ja Mikael Granlundin välillä oli ollut neuvotteluita. Lehtileikkeet kuvaavat julkisuudessa käytyä keskustelua.


Oulun Kärpät Oy on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätös oli oikea eikä sen muuttamiseen ollut perusteita. Kysymys oli pelaaja-agenttien tapaohjeiden rikkomisesta eikä Oulun Kärppien ja HIFK:n välisestä sopimusriidasta. Larva ei ole valituksessaan pyrkinyt riitauttamaan tapaohjeiden tulkintaa, vaan valituksessa on pyritty uudestaan avaamaan oikeudenkäynti, jonka osalta asia oli jo sovittu.


Päätöksen kohta 1

Larva oli tarjonnut Mikael Granlundia muille seuroille sopimuksettomana pelaajana. Granlundin sopimuksen purkaminen ja sopimukseton tila olisi tullut ilmoittaa Oulun Kärpille ennen kuin pelaajaa tarjotaan muille seuroille. Toiminta rikkoi agenttitoiminnan tapaohjeita.


Päätöksen kohta 2

Tapaohjeiden mukaan agentti ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa eikä tehdä sitä koskevaa sopimusta alle 16-vuotiaan pelaajan kanssa. Agentti ei saa muutoinkaan olla yhteydessä alle 16-vuotiaaseen pelaajaan tai tämän läheisiin hankkiakseen tai pyrkiäkseen hankkimaan itselleen tai joillekin toiselle toimeksiantoja. Larva oli ollut yhteydessä tuolloin alle 16-vuotiaaseen Markus Granlundiin. Larva oli lähettänyt seuroille listan sopimuksettomista pelaajista ja listassa oli ollut Markus Granlundin nimi. Larva oli tarjonnut liigaseuroille myös Markus Granlundia sopimuksettomana pelaajana. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että Markus Granlundin isä olisi vaatinut molempien lastensa tarjoamista yhdessä. Larvan olisi tullut kieltäytyä tällaisesta toimeksiannosta.


Päätöksen kohta 4

Oulun Kärpät oli pyrkinyt neuvottelemaan Mikael Granlundin kanssa talvella 2009.  Lehtileikkeistä ilmenee, että Larva oli käyttänyt agentille sopimatonta ilmaisutapaa.


VASTASELITYS

Larva on Agenttitoiminnan arviointilautakunnan ja Oulun Kärppien toimittamien vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että vuonna 2007 laadittu monivuotinen pelaajasopimus ei estänyt neuvotteluita liigaseurojen kanssa. Mikael Granlundilla ei ollut voimassa olevaa SM-liigasopimusta Oulun Kärppien kanssa. Larva ei ollut ottanut toimeksiantoa Markus Granlundin osalta. Poikien isä oli ymmärtänyt asian, mutta edellyttänyt, että Mikael ja Markus Granlund pelaavat samassa joukkueessa. Larva ei ollut kaupitellut Markus Granlundia SM-liigaseuroille. Julkisuudessa käydyn keskustelun aikana mitään sopimusneuvotteluita ei ollut Oulun Kärppien kanssa käynnissä.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Arviointilautakunnan päätöksen valituskelpoisuus

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista ja 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Suomen Jääkiekkoilijat ry, Suomen Jääkiekkoliitto ry, Jääkiekon SM-liiga Oy ja rekisteröidyt jääkiekkoagentit ovat sopineet pelaaja-agenttien rekisteröintijärjestelmästä. Sopimuksen mukaan arviointilautakunta valvoo rekisteröityjen agenttien toimintaa. Arviointilautakunta voi antaa huomautuksen ja tämän lisäksi määrätä rikemaksun. Sopimuksen mukaan agentti, jolle arviointilautakunta on määrännyt kurinpitoseuraamuksen, voi hakea muutosta saattamalla asian urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että Agenttitoimikunnan arviointilautakunnan kurinpitoa koskevassa päätöksessä kysymys on sellaiseen yhdistyksen kurinpitoasiaa koskevaan päätökseen rinnastuvasta päätöksestä, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan. Oikeusturvalautakunta ottaa Larvan valituksen tutkittavakseen.


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys kolmesta eri kysymyksestä. Ensinnäkin kysymys on siitä, onko Larvan toiminta rikkonut agenttitoiminnan tapaohjeita hänen tarjotessaan Mikael Granlundia toisille liigaseuroille. Toiseksi kysymys on siitä, onko Larva rikkonut tapaohjeita tarjotessaan Markus Granlundia muille liigaseuroille. Kolmanneksi kysymys on julkisuudessa esitetyistä lausumista ja siitä, onko Larva nämä lausumat antaessaan rikkonut tapaohjeita.


Yleistä kurinpitorangaistuksen määräämisen edellytyksistä

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Kurinpitoseuraamuksen perusteena oleva menettely tulee olla myös kuvattu rangaistusmääräyksissä sellaisella tarkkuudella ja täsmällisyydellä, että kurinpitoseuraamuksen määrääminen menettelyn seurauksena on kohtuudella ennakoitavaa.

Tässä tapauksessa on kyse siitä, perustuuko Larvalle määrätty huomautus ja rikemaksu agenttitoiminnan kurinpitoa koskeviin määräyksiin.


Agenttitoimintaa koskevat yleiset määräykset

Agentin valvontaa ja kurinpitoa koskevat määräykset ovat sopimuksessa ”Jääkiekossa toimivien agenttien rekisteröintijärjestelmä”. Sopimuksen kohdassa 3.1 todetaan, että agentin on toiminnassaan noudatettava voimassa olevia lakeja, tämän sopimuksen määräyksiä sekä arviointilautakunnan vahvistamia tapaohjeita. Agentin on toimittava urheilullisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Sopimuksen kohdan 4.2 mukaan arviointilautakunta voi antaa agentille huomautuksen, mikäli agentti on toiminut tässä sopimuksessa tai agenttitoiminnan tapaohjeissa määriteltyjen velvollisuuksiensa vastaisesti. Arviointilautakunta voi määrätä agentin maksettavaksi rikemaksun, mikäli huomautusta ei yksinään voida pitää riittävänä seuraamuksena agentin menettelystä. Rikemaksun suuruus ei saa ylittää hallinnointimaksun viisinkertaista määrää.


Arviointilautakunnan päätöksen kohta 1

Agenttitoiminnan arviointilautakunta on perustanut ratkaisunsa tältä osin keskeisesti siihen, että Larva oli tarjonnut Mikael Granlundia muille liigaseuroille ennen kuin se oli ilmoittanut pelaajasopimuksen purkamisesta ja sopimuksettomasta tilasta Oulun Kärpille.

Agenttitoimintaa koskevien tapaohjeiden kohdan 1.1 mukaan agentti on velvollinen lakia ja hyvää agenttitapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan toimeksiantajanaan olevan pelaajaan oikeutta ja etua. Agentin on kaikessa toiminnassaan noudatettava agenttien rekisteröintijärjestelmästä tehtyä sopimusta sekä Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätöksiä ja määräyksiä. Kohdan 1.3 mukaan agentin tulee rehellisesti, luottamuksellisesti ja tunnollisesti täyttää kaikki hänelle uskotut tehtävät. Agentin tulee aina toimia urheilullisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Agenttitoiminnan arviointilautakunta on katsonut, että urheilulliseen ja eettiseen toimintaan sekä hyvään tapaan kuuluu velvollisuus ilmoittaa pelaajan sopimuspuolelle sopimuksen sisältöön ja sopimustilaan olennaisesti liittyvistä asioista. Arviointilautakunnan mukaan Granlundin ja Oulun Kärppien välinen monivuotinen sopimussuhde on ollut merkitykseltään sellainen, että Granlundin tarjoaminen muille seuroille ilman, että sopimussuhteen päättäminen on ollut Oulun Kärppien tiedossa, on teko joka rikkoo Agenttitoiminnan tapaohjeita.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että agenttien tapaohjeissa ei ole erillistä määräystä siitä, että pelaajaa ei saisi tarjota toisille seuroille ennen kuin sopimussuhteen päättymisestä on ilmoitettu sille seuralle, jonka kanssa pelaajalla on sopimus. Tällaista tarjoamiskieltoa ja menettelytapaa ei voida myöskään perustaa tapaohjeiden kohtien 1.1 ja 1.3 yleisluonteisiin ohjeisiin.

Agenttitoiminnan arviointilautakunta on päätöksessään viitannut myös agenttien rekisteröintijärjestelmää koskevan sopimuksen kohtaan 3.1. Mainitussa kohdassa agentin edellytetään noudattavan nimenomaan rekisteröintijärjestelmää koskevaa sopimusta eikä tuossa kohdassa viitata muihin sopimuksiin. Näin ollen pelaajan tarjoamista muille seuroille sinä aikana, jona hänellä on voimassa oleva sopimus toisen seuran kanssa, ei voida rekisteröintijärjestelmää koskevan sopimuksen kohdan 3.1 nojalla pitää rangaistavana.

Lautakunta toteaa, että Larvan menettelyä voidaan ehkä arvostella eettisesti moitittavana ja toimintaan voi kohdistua sopimusoikeudellisia sanktioita, mutta kurinpitoseuraamusta ei voida perustaa tällaisen eettisen ja tapaohjeissa tarkemmin määrittelemättä jääneen velvollisuuden rikkomiseen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Larvan ei ole näytetty rikkoneen tältä osin agenttitoiminnan tapaohjeita tai sopimusta jääkiekossa toimivien agenttien rekisteröintijärjestelmästä. Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätös tulee tältä osin kumota.

 

Arviointilautakunnan päätöksen kohta 2

Tapaohjeiden kohdan 2.4 mukaan agentti ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa eikä tehdä sitä koskevaa sopimusta alle 16-vuotiaan pelaajan kanssa. Agentti ei saa muutoinkaan olla yhteydessä alle 16-vuotiaaseen pelaajaan tai tämän läheisiin hankkiakseen tai pyrkiäkseen hankkimaan itselleen tai jollekin toiselle toimeksiantoja.

Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätöksessä on todettu, että Larva oli ottanut asiakkaakseen alle 16-vuotiaan Markus Granlundin. Oulun Kärpät on vastauksessaan todennut, että Larva oli myöntänyt olleensa yhteydessä tapahtuma-aikana alle 16-vuotiaaseen Markus Granlundiin. Larva oli lähettänyt seuroille listan sopimuksettomista pelaajista ja tässä listassa oli ollut Markus Granlundin nimi.

Larva on valituksessaan todennut, että hän oli neuvotellessaan Mikael Granlundille sopimusta kertonut Granlundin perheen tarkoituksena olevan, että Markus Granlund pelaa samassa seurassa kuin Mikael Granlund. Kysymys ei ollut Markus Granlundin kauppaamisesta eri seuroille, vaan Mikael Granlundin sopimukseen liittyvä sopimusehto.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Larva on riidattomana pidettävän tiedon mukaan ilmoittanut seuroille Markus Granlundin nimen. Lisäksi Larva oli Mikael Granlundia koskevassa sopimusneuvottelussa ilmoittanut Markus Granlundin haluavan pelata samassa seurassa kuin Mikael Granlund. Tämä Larvan menettely osoittaa sen, että Larvalla on täytynyt olla toimeksianto myös Markus Granlundilta.

Näin ollen Larva on toiminnallaan rikkonut tapaohjeiden kohtaa 2.4, kuten Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätöksessä on todettu.

Syytä arviointilautakunnan päätöksen muuttamiselle ei tältä osin ole.


Arviointilautakunnan päätöksen kohta 4

Agenttitoiminnan tapaohjeiden kohdan 1.4 mukaan agentin tulee esiintyä asiallisesti ja moitteettomasti sekä tehtäviä suorittaessaan ja muutoinkin välttää kaikkea, mikä saattaa vähentää luottamusta agenttien ammattikuntaa kohtaan.

Kohdan 3.4 mukaan agentti ei saa antaa julkisuuteen vääriä tai harhaanjohtavia tiedotteita eikä ilman vastapuolen suostumusta kertoa julkisuuteen vastapuolen kanssa käynnissä olevista keskeneräisistä neuvotteluista. Edelleen kohdan 3.5 mukaan agentin tulee osoittaa vastapuolta ja muita agentteja kohtaan hyvää tapaa.

Uuden Suomen nettisivuilla 4.3.2009 julkaistussa jutussa on kirjoitettu muun muassa seuraavaa:

”Larvan mukaan sopimusta oli sörkitty jälkeenpäin. Teinipoika oli kävellyt kotiin mukanaan vakuutussopimus, joka olikin muuttunut monivuotiseksi pelaajasopimukseksi.” … ”Olisivat edes voineet ottaa yhteyttä, Larva sanoo.” Edelleen Larva toteaa, että ”Larvan mukaan nuoren kiekkolupauksen kannalta tilanne on järjetön. Pelihalukas nuorukainen ei voi pelata ilman vakuutusta, ja pelaaja- ja vakuutussopimukset sanottiin irti heti Granlundin asianajajan niistä kuultua.”

Kalevan nettisivuilla julkaistussa jutussa on todettu muun muassa seuraavaa:

”Larva korostaa, että alkuviikosta syntynyt asemasota on hänen mielestään ääliömäinen ja täysin turha. Meillä oli vain erittäin painavat syymme puuttua tilanteeseen, eikä tässä mistään ahneudesta ole todellakaan kysymys. Perjantaina katsotaan, miten käy, kun molemmat osapuolet panevat omat dokumenttinsa pöytään.”

Helsingin Sanomien nettisivuilla 4.3.2009 julkaistussa jutussa Larva on todennut muun muassa seuraavaa:

”Granlundia edustavan agentin Ilkka Larvan mukaan Kärpät olisi peukaloinut Granlundin allekirjoittamaa SM-liigapeleihin vaadittavaa pelaajasopimusta jälkikäteen. ”Mikael allekirjoitti 26. päivä helmikuuta liigapelejä varten tarvittavat pelaaja- ja vakuutussopimukset Kärppien kanssa, jossa sopimuksen kesto oli jätetty avoimeksi. Molemmat sopimuskappaleet jäivät Kärpille. Jälkikäteen sopimuksiin oli lisätty kestoksi kaksi vuotta.” Hän muistuttaa, että alaikäisenä henkilönä Granlundilla ei edes ole oikeutta allekirjoittaa sellaisia papereita. ”Tämä ei meille käy. Meille olisi ollut ok, että poika olisi pelannut ilmaiseksi loppukauden, mutta päivämäärien muuttelemista emme hyväksy. Tämän takia olemme irtisanoneet sopimuksemme Kärppien kanssa.”

Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan 17/2008 (Dnro 12/2008) todennut, demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella on sananvapaus, jonka käyttämiseen kuuluu oikeus arvostella esimerkiksi julkista valtaa. Samaa koskee myös yhdistystoimintaa. Yhdistystoiminnassa yhdistyksen ja sen johtohenkilöiden tulee sietää voimakastakin kritiikkiä. Tämän takia kovaa ja kärjekästä arvostelua sisältävän lausuman ei voida helposti katsoa aiheuttavan lajille sellaista kielteistä julkisuutta, joka oikeuttaisi yhdistyksen kohdistamaan jäseneensä kurinpitotoimia.

Nyt kysymyksessä olevan tapauksen osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että sama arvostelun vapaus koskee myös yritystoimintaa ja osakeyhtiön johdon tulee sietää voimakastakin arvostelua.

Larva on lehdistölle antamissaan haastatteluissa arvostellut Oulun Kärppien liigasopimuksen laatimiseen liittyvää toimintaa. Larva on esittänyt väitteitä myös siitä, että Oulun Kärpät olisi muuttanut sopimukseen oma-aloitteisesti sopimuksen kestoa koskevia päivämääriä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Larvan lausumat sopimuksen muuttamisesta ovat olleet kärjekkäitä. Toisaalta Larva kohdistaa arvostelunsa Oulun Kärppiin organisaationa eikä arvostelua kohdisteta kehenkään yksittäiseen Oulun Kärppien toimihenkilöön.

Asiassa on vielä otettava kantaa siihen, onko Larva agenttitoiminnan tapaohjeiden kohdan 3.4. vastaisesti kertonut ilman vastapuolen suostumusta julkisuuteen vastapuolen kanssa keskeneräisistä neuvotteluista. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Mikael Granlundin ja Oulun Kärppien välinen sopimuserimielisyys on ollut nettijulkaisujen aikaan yleisesti tiedossa oleva seikka, joka on johtanut sopimustilanteen kommentoimiseen myös julkisuudessa. Larva on antanut lausumansa sen jälkeen, kun Granlund oli 3.3.2009 ilmoittanut Oulun Kärpille sopimuksen mitättömyydestä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tältä osin kysymys ei ole sellaisesta keskeneräisten sopimusneuvotteluiden kertomisesta julkisuuteen, jota tarkoitetaan tapaohjeiden kohdassa 3.4.  

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Larva ei ole julkisuudessa antamillaan lausumilla menetellyt tapaohjeiden vastaisesti eikä asiassa näin ollen ole ollut perustetta kurinpitoseuraamuksen määräämiseen tältä osin.


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös ja määrättävä kurinpitoseuraamus

Oikeusturvalautakunta katsoo edellä lausutuilla perusteilla, että Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätös tulee kumota siltä osin kuin Larvan on katsottu menetelleen moitittavasti päätöksen kohdassa 1 (Mikael Granlundin asia) ja päätöksen kohdassa 4 (julkisuudessa esitetyt lausumat).

Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätöstä ei kohdan 2 osalta muuteta. Larvan viaksi jää siten se, että hän on ottanut vastaan Markus Granlundia koskevan toimeksiannon. Tältä osin Larva on rikkonut tapaohjeiden kohtaa 2.4.

Jääkiekossa toimivien agenttien rekisteröintijärjestelmää koskevan sopimuksen kohdan 4.2 mukaan agentille voidaan antaa huomautus, mikäli agentti on toiminut tässä sopimuksessa tai agenttitoiminnan tapaohjeissa määriteltyjen velvollisuuksiensa vastaisesti. Agentin maksettavaksi voidaan lisäksi määrätä rikemaksu, mikäli huomautusta ei yksinään voida pitää riittävänä seuraamuksena agentin menettelystä. Oikeusturvalautakunta harkitsee kohtuulliseksi seuraamukseksi Larvan viaksi jääneestä menettelystä huomautuksen.


Päätöslauselma

Oikeusturvalautakunta kumoaa Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätöksen 1.2.2010 päätöksen kohtien 1 ja 4 osalta.

Arviointilautakunnan päätöstä ei muuteta päätöksen kohdan 2 osalta.

Ilkka Larvalle määrätään seuraamukseksi huomautus.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu on yksimielinen.


Pertti Välimäki                           Timo Ojala

puheenjohtaja                           sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Pia Ek, Matti Hiltunen ja Elias Kajander.


   |