19/2011 Tikkaurheilu: Yhdistys - päätöksen sääntöjen vastaisuus -Kilpailulisenssi - Kilpailun mitätöinti


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 19/2011

1.7.2011      Diaarinro 13/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Tikkaurheiluliitto ry:n hallituksen päätös 7.5.2011 kilpailutulosten mitätöintiä koskien 


ASIA  

Kilpailutulosten mitätöinti 


MUUTOKSENHAKIJAT 

Ari Tuominen

Seppo Alsila

Eija Luotolinna

Vilho Leppälehto 


KUULTAVA 

Suomen Tikkaurheiluliitto ry 


TIKKAURHEILULIITON HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Tikkaurheiluliitto ry:n (Tikkaurheiluliitto) hallitus on päätöksellään 7.5.2011 hylännyt Ukin Tikka ry:n kilpailijoiden tulokset ennen 24.2.2011. Tikkaurheiluliitto on todennut, että Ukin Tikka ry oli maksanut lisenssit myöhässä. Tikkaurheiluliitto päätti hylätä kilpailutulokset lisenssin maksua edeltävältä ajalta eli ajalta ennen 24.2.2011. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Ari Tuominen, Seppo Alsila, Eija Luotolinna ja Vilho Leppälehto ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Tikkaurheiluliiton hallituksen päätös kilpailutulosten hylkäämisestä kumotaan. 


Tikkaurheiluliiton kilpailusääntöjen mukaan ilman maksettua lisenssiä ei saanut kilpailla. Kilpailusäännöissä ei ollut kuitenkaan sääntömääräystä siitä, jos urheilija osallistui kilpailuun ilman maksettua lisenssiä. 


Ukin Tikka ry:ssä seura oli aina maksanut lisenssit. Valittajat olivat luottaneet siihen, että lisenssit oli maksettu.


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Tikkaurheiluliitto ry on vastauksessaan todennut, että päätös kilpailutulosten hylkäämisestä oli tehty äänestyksen jälkeen. Seuran puheenjohtaja oli esittänyt, ettei kilpailutuloksia hylätä, mutta enemmistö oli ollut toista mieltä. Ukin Tikka ry:n maksu Tikkaurheiluliittoon oli jäänyt inhimillisestä virheestä johtuen maksamatta 3.1.2011.   


VASTASELITYS 

Valittajat eivät ole käyttäneet hyväkseen heille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

Ukin Tikka ry on tammikuussa 2011 toimittanut Tikkaurheiluliittoon luettelon niistä tikkaurheilijoista, joille hankitaan urheilijalisenssi ”urheilulisenssin pelaajaluettelo 1.1. – 31.12.2011”. Luetteloon merkityn mukaan lisenssit on maksettu 3.1.2011, mutta tosiasiassa maksu on tapahtunut vasta 24.2.2011. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Kysymys on oikeusturvalautakunnassa ensinnäkin siitä, onko Tikkaurheiluliiton hallituksen päätös siltä osin kuin valittajien kilpailutulokset on hylätty sen vuoksi, ettei lisenssejä ollut maksettu, Tikkaurheiluliiton vahvistamien toimintasääntöjen tai Tikanheiton sääntöjen vastainen. Toiseksi kysymys on siitä, mikä merkitys asiassa on sillä, mistä syystä lisenssimaksut on alun perin jäänyt maksamatta. 


Sääntömääräykset 

Tikkaurheiluliiton toimintasääntöjen 6 §:n mukaan hallitus voi muun muassa päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta Tikkaurheiluliiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään Tikkaurheiluliiton kokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Toimintasääntöjen 16 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on päättää jäseniin ja näiden jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista. 


Tikanheiton sääntöjen 22 §:n mukaan virallisia kilpailuja ovat Tikkaurheiluliiton hyväksymät kansainväliset, SM-, kansalliset ja piirikunnalliset kilpailut. Näihin osallistuminen edellyttää kilpailijan kuulumista Tikkaurheiluliiton jäsenseuraan. Kilpailijalla tulee lisäksi olla voimassa oleva tikkaurheilun kilpailulisenssi, jonka saa liitolta.  


Tikkaurheiluliiton lisenssikaavakkeen täyttöohjeessa todetaan, että kilpailulisenssit on maksettava ennen kilpailua Tikkaurheiluliiton tilille. Ilman lisenssiä ei saa kilpailla. Pääosin samat asiat todetaan myös Tikkaurheiluliiton internet-sivuilla olevassa tiedotteessa ”Muistilista”. Tikkaurheiluliiton jäsentiedotteessa 9.2.2011 on todettu, että kilpailijalisenssi pitää maksaa ennen kilpailijan osallistumista ensimmäiseen piirin tai kansalliseen kilpailuun. Tiedotteen mukaan, jos kilpailijalla ei ole voimassa olevaa lisenssiä, kilpailusuoritus hylätään. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös  

Asiassa esitettyihin toimintasääntöihin tai tikanheiton sääntöihin ei sisälly sääntömääräystä siitä, mitä seurauksia urheilijalle aiheutuu siitä, että tämä osallistuu kilpailuun ilman voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Kysymys ei tältä osin ole kuitenkaan kurinpitoseuraamuksesta eikä sovellettavaksi tule siten kurinpitoseuraamuksen määräämisessä noudatettavat edellytykset. Näin ollen kilpailulisenssin puuttumisesta huolimatta tapahtuvan kilpailemisen seuraukset tulee arvioida siitä lähtökohdasta, mikä on kilpailulisenssin hankkimisen merkitys ja onko kilpailutulosten mitätöinti kilpailulisenssin puuttumisen ennakoitavissa oleva seuraamus. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostettujen sääntöjen mukaan voimassa oleva kilpailulisenssi on edellytys kilpailuun osallistumiselle. Näin ollen kilpailuun osallistuminen voidaan estää sellaiselta urheilijalta, jolla ei ole voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Tästä loogisesti seuraisi se, että jos kilpailija olisi onnistunut osallistumaan kilpailuun ilman voimassa olevaa lisenssiä, hänen kilpailutulokset hylättäisiin, koska hänellä ei ole ollut alunperinkään oikeutta osallistua kilpailuun. Tällainen tulkinta, että kilpaileminen ilman voimassa olevaa kilpailulisenssiä johtaa kilpailutuloksen hylkäämiseen, ei ole myöskään ennalta arvaamaton taikka urheilijan kannalta kohtuuton. Nämä seikat puoltaisivat tulkintaa, jonka mukaan kilpailulisenssiä vailla olevan urheilijan kilpailut mitätöidään. 


Toisaalta oikeusturvalautakunta toteaa, että tikkaurheilua koskevissa säännöissä ei ole erillistä määräystä siitä, mikä seuraus aiheutuu, jos kilpailuun osallistuu ilman voimassa olevaa lisenssiä. Säännöissä ei ole myöskään määräystä siitä, tuleeko kilpailulisenssin puuttumiseen vedota jossakin tietyssä ajassa kilpailun jälkeen vai onko kilpailulisenssin puuttumiseen mahdollista vedota taannehtivasti kuinka pitkän ajan kuluttua tahansa. Kilpailutulosten mitätöinti pitkältä ajanjaksolta voisi olla kohtuutonta, jos urheilija on perustellusti ollut siinä käsityksessä, että lisenssi on maksettu eikä lisenssin puuttumiseen ole liiton tai muiden kilpailijoiden taholta puututtu. Nämä seikat puoltaisivat tulkintaa, että säännöissä tulisi olla tarkemmat sääntömääräykset kilpailulisenssin puuttumisen varalta ja että ilman sääntömääräystä kilpailutuloksia ei voitaisi mitätöidä.   


Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa valittajina olevien tikanheittäjien kilpailut on mitätöity noin puolentoista kuukauden ajanjaksolta (3.1. - 24.2.2011). Kilpailulisenssin puuttuminen on siten havaittu verraten pian uuden kauden alun jälkeen. Tarkempaa selvitystä siitä, mitä vaikutuksia kilpailutulosten mitätöinnillä yksittäiselle tikanheittäjälle on ollut, ei ole esitetty. Valittajat eivät ole esittäneet muitakaan perusteita joiden nojalla kilpailutulosten mitätöintiä voitaisiin pitää kohtuuttomana. Eri suuntaan puhuvia perusteita punnitessaan oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenä, että tämän tapauksen olosuhteissa tulkintaa, jonka mukaan kilpaileminen ilman voimassa olevaa kilpailulisenssiä johtaa kilpailutuloksen hylkäämiseen, ei tule pitää ennalta arvaamattomana eikä kohtuuttomana. Valituksen kohteena oleva Tikkaurheiluliiton hallituksen päätös ei ole näin ollen sääntöjen vastainen. 


Tämän jälkeen asiassa on otettava kantaa vielä siihen, liittyykö lisenssin maksamisessa noudatettuun menettelyyn sellaisia piirteitä, että kilpailutulosten hylkäämisen voitaisiin tässä tapauksessa katsoa olevan kohtuutonta.  


Kilpailulisenssin maksamisessa noudatettu menettely 

Valittajat ovat vedonneet myös siihen, että seura on aina hoitanut lisenssien maksamisen ja että valittajat olivat luottaneet lisenssimaksujen olevan hoidettu asianmukaisesti. 


Tikkaurheilun piirissä noudatetaan menettelyä, jossa tikkaurheilijan seuran tulee hoitaa lisenssikaavakkeet ja maksut Tikkaurheiluliittoon. Tämä ilmenee muun muassa Tikkaurheiluliiton tiedotteesta ”Muistilista”. Tämä puoltaisi tulkintaa, jonka mukaan yksittäinen urheilija saisi luottaa siihen, että lisenssimaksut on seuran ilmoituksen mukaisesti huolehdittu. Oikeusturvalautakunta on kuitenkin esimerkiksi ratkaisussaan UOL 4/2010 korostanut lisenssinmaksajan vastuuta eikä tätä vastuuta poistanut edes se, että joukkueen johto oli tiedustellut seuran toimihenkilöiltä lisenssimaksusta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka tikkaurheilussa lisenssien maksamisesta huolehtii seura, tämä järjestely ei poista kuitenkaan yksittäisen urheilijan vastuuta huolehtia ja varmistua siitä, että lisenssi on maksettu ennen kuin hän osallistuu kilpailuun.   


Näin ollen kun otetaan huomioon yksittäisen urheilijan lähtökohtainen vastuu siitä, että hänellä on voimassa oleva kilpailulisenssi, oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole kohtuutonta määrätä kilpailutulokset hylätyiksi siltä noin puolentoista kuukauden ajalta, jolloin valittajat ovat osallistuneet ilman voimassa olevaa kilpailulisenssiä kilpailuihin. 


Lopputulos 

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena oleva Tikkaurheiluliiton hallituksen 7.5.2011 antama päätös ei ole Tikkaurheiluliiton sääntöjen vastainen. 


Päätöslauselma 

Valitus hylätään. Suomen Tikkaurheiluliitto ry:n hallituksen päätöstä 7.5.2011 ei muuteta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Matti Hiltunen, Elias Kajander ja Kristiina Rintala.