5/2007 Jääkiekko: Kurinpito - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                            Nro 5/2007

13.7.2007                         Dnro 8/2006  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan 25.10.2006 tekemä päätös, jolla Kasper Leinolle määrätty neljän ottelun pelikielto 


ASIA

Pelikielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Kasper Leino 


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry 


VALITUS

Kasper Leino  on vaatinut, että hänelle määrätty pelikielto poistetaan.

Valituksen perusteluina valittajan on esittänyt, että kysymys ei ole ollut päätöksen perusteluissa mainitusta päähän kohdistuneesta taklauksesta, vaan valittajan tahattomasta törmäämisestä kaatuneeseen pelaajaan. Edelleen asian käsittelyssä on liiton Hämeen alue laiminlyönyt valittajan kuulemisen sääntöjen edellyttämättä tavalla. 


VASTAUS

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.Vastauksen perusteena on esitetty, että Leinolle määrätty seuraamus on perustunut erotuomariraporttiin. Langetettu rangaistus vastaa yleistä käytäntöä, jonka mukaan vastustajan loukkaantumiseen johtaneesta päähän kohdistuneesta taklauksesta määrätään 3 - 5 ottelun pelikielto.

Vastauksessa on myönnetty, että Leinoa ei ole kuultu ennen Hämeen alueen tekemää ratkaisua. Kuulemisessa tapahtunut virhe on kuitenkin korjaantunut, kun Leino on valittanut päätöksestä liiton valitusvaliokuntaan ja tuonut näkemyksensä esille valituksessaan. 


VASTASELITYS

Kasper Leino on vastaselityksessään toistanut aikaisemmat näkemyksensä ja lausunut lisäksi, että liiton Hämeen alue ei olisi saanut perustaa ratkaisuaan vain erotuomariraporttiin, vaan asia olisi tullut selvittää perinpohjaisesti ennen ottelurangaistuksen määräämistä. Nyt tapahtunut kuulematta jättäminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että Leinolle on määrätty perusteeton ottelurangaistus. Myöskään valitusvaliokunta ei ole hankkinut käyttöönsä ottelusta kuvattua videotallennetta, josta olisi ilmennyt tapahtumien oikea kulku. 


PÄÄTÖS

Menettely ottelurangaistusta määrättäessä

Määrätessään rangaistusta Leinolle Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Hämeen alue ei ole kuullut Leinoa.

Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt edellyttävät yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti, että kurinpitomenettelyn kohteena olevalle urheilijalle varataan ennen seuraamuksesta päättämistä tilaisuus tutustua asiassa kertyneeseen selvitykseen sekä esittää oma näkemyksensä asiassa.

Mitä ankarammasta rangaistuksesta on kysymys sitä perusteellisemmin rangaistuksen perustana oleva tapahtuma on selvitettävä. Nyt kysymyksessä oleva ottelurangaistus on ollut verraten lievä, mutta menettely on joka tapauksessa ollut virheellinen. 


Ottelurangaistuksen perusteet 

Asiassa on kysymys siitä, onko Leinolle määrätty neljän ottelun ottelurangaistus oikeassa suhteessa sen perusteena olevaan tapahtumaan tai rikkeeseen. Valitusvaliokunta on perustanut ratkaisunsa erotuomariraporttiin. Raportin on kirjattu seuraavasti:

"Muutama sekunti ennen päätöserän päättymistä B:n pelaaja jatkoi hänelle syötetyn kiekon toiselle pelaajalle laidan läheisyydessä, heti tämän jälkeen A:n Kasper Leino taklasi käsivarttaan korostaen taklatun pelaajan pään seudulle, taklattu pelaaja löi päänsä taklauksen voimasta pleksiin. Taklattu B:n pelaaja kaatui maahan ja yritti nousta takaisin seisomaan, mutta oli sekavan oloinen ja kaatui takaisin jäähän. --"

Leino on valituksessaan kertonut, että raportti perustuu näiltä osin ottelun linjatuomarin havaintoihin, jotka olivat tapahtuneet kaukalon toiselta laidalta tilanteeseen nähden takaviistosta. Leino on edelleen kertonut, että kuvaus ei pidä paikkaansa. Tilanteessa loukkaantunut B:n pelaaja oli kiekkoa tavoitellessaan itse kompastunut laidan läheisyydessä ja lentänyt takaraivo edellä päin laitaa. Leino oli luistellut kiekkoa kohti hieman B:n pelaajan jäljessä ja oli 3-4 metriä ennen laitaa aloittanut liu'un tarkoituksena taklata B:n pelaajaa. B:n pelaajan kaaduttua Leino ei enää ehtinyt väistää, vaan oli vain hieman kyyristynyt välttääkseen itse lyömästä päätään kaukalon laitaan. Leino on saattanut tilanteessa osua B:n pelaajaan ja osuma on voinut olla syynä loukkaantumiseen, mutta nopeassa tilanteessa Leino ei ole enää voinut välttää kaatuneeseen pelaajaan törmäämistä.

Leino on liittänyt valitukseensa videotallenteen kyseisestä tapahtumasta. Jääkiekkoliitto on videon johdosta pyydetyssä lausumassaan todennut, että se ei anna aihetta arvioida tilannetta erotuomariraportista poikkeavasti, vaikka videotallenteelta ei voida varmuudella todeta päähän kohdistuvaa taklausta. Kysymys on joka tapauksessa ollut kovalla vauhdilla takaviistosta tapahtuneesta taklauksesta ja taklauksen kohde on loukkaantunut tilanteessa.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että Leinon esittämä videotallenne on kuvattu linjatuomarin näkökenttään nähden vastakkaiselta puolelta. Tallenteesta ilmenee tapahtuma lukuun ottamatta aivan loppuhetkiä, jolloin B:n pelaaja kaatuu laidan katveeseen.

Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että videotallenne tukee sitä, mitä Leino on valituksessaan esittänyt. Tallenne tukee siis enemmän sellaista tapahtumien kulkua, jossa Leino ei ole kyynärpäätä käyttäen taklannut B;n pelaajaa päähän. Leinolle määrätty ottelurangaistus ei siten ole oikeassa suhteessa tapahtuneeseen. 


Päätöslauselma

Leinolle määrätty neljän ottelun ottelurangaistus poistetaan.

Valitusmaksu palautetaan.   


Pertti Välimäki                              Pasi Kumpula 

puheenjohtaja                              sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Helena Jaatinen, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.


Ratkaisusta on äänestetty. 

Äänten mentyä tasan tässä kurinpitoa koskevassa asiassa lautakunnan ratkaisuksi on tullut lautakunnan sääntöjen 24 §:n 2 momentin nojalla kurinpidon kohteen kannalta lievempi puheenjohtaja Välimäen ja jäsen Rintala-Jaalivaaran kanta. Jäsenet  Jaatinen ja Rautiainen olisivat ratkaisseet asian ottelurangaistuksen perusteiden osalta seuraavasti:

Lautakunnalle uutena selvityksenä esitetystä videotallenteesta ei voida riidattomasti päätellä, mitä taklaustilanteessa tapahtuu. Videolta ilmenee kuitenkin, että Leinolla on tilanteessa huomattavan kova vauhti. Edelleen videolta ilmenee, että taklaus tapahtuu myöhässä, eli vasta sen jälkeen, kun B:n pelaaja on syöttänyt kiekon edelleen. Erotuomariraporttia ei voida esitetyn videon perusteella pitää virheellisenä, joten se voidaan ottaa ratkaisun perustaksi. Aihetta valitusvaliokunnan päätöksen muuttamiseen ei ole.