7/2018 Fitness Kurinpito – Dopingrikkomus – Klenbuteroli – Urheilun toimintakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 7/2018

25.5.2018    Diaarinro 3/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n valvontalautakunnan päätös 24.1.2018


ASIA

Dopingrikkomuksen johdosta määrättävä urheilun toimintakielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVAT

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Suomen Fitnessurheilu ry


ASIAN TAUSTA

A:lle on tehty dopingtesti fitness-kilpailun yhteydessä Lahdessa 8.10.2017. Testin A-näytteen tulos on 27.10.2017 päivätyn raportin mukaan ollut positiivinen. Näyte on sisältänyt Maailman antidopingtoimisto WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien listalla olevia klenbuterolia (kohta S.1.2, anaboliset aineet) ja kanrenonia (kohta S.5, diureetit ja peiteaineet).


A on määrätty väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon 7.11.2017, jolloin hän on todisteellisesti vastaanottanut tiedon A-näytteen positiivisesta testituloksesta.

 

SUOMEN URHEILUN EETTINEN KESKUS SUEK RY:N VALVONTALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 24.1.2018

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n (jäljempänä SUEK) valvontalautakunnan päätöksen mukaan A:n on katsottava syyllistyneen 1.1.2015 voimaan tulleen Suomen antidopingsäännöstön 2 §:ssä määriteltyyn dopingrikkomukseen. A on myöntänyt käyttäneensä klenbuterolia ja spironolaktonia, jotka ovat kiellettyjä aineita, kuten myös kanrenonia, joka on spironolaktonin aktiivinen metaboliitti. Tästä rikkomuksesta A:lle tulee määrätä liiton sääntöihin ja antidopingsäännöstöön perustuva seuraamus.


A ei ollut kyennyt valvontalautakunnassa näyttämään, että rikkomus ei ollut ollut tahallinen. Asiassa oli jäänyt epäselväksi, mistä ja miten A oli käyttämänsä aineet saanut. Näyttämättä oli lisäksi jäänyt myös se, että A:n puutteellinen kielitaito olisi tehnyt näytteestä ilmenevien aineiden kielletyn luonteen selvittämisen A:lle ylivoimaisen vaikeaksi. Näin ollen valvontalautakunta on päätynyt suosittamaan, että A:lle määrätään seuraamukseksi hänen ensimmäisestä dopingrikkomuksestaan 4 vuoden urheilun toimintakielto. 


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena olevaa valvontalautakunnan päätöstä muutetaan ja hänet määrätään enintään 2 vuoden urheilun toimintakieltoon.


Perusteinaan A on lausunut, että hän ei ollut menetellyt asiassa tahallisesti. A oli pyrkinyt internethaulla selvittämään, olivatko hänen saamansa aineet urheilussa kiellettyjä. Puutteellisen kielitaitonsa vuoksi hän oli tulkinnut väärin sivustolla dopinglinkki olevaa kirjoitusta, jossa oli mainittu, että klenbuterolia ei ole määritelty rikoslaissa dopingaineeksi. A:n äidinkieli on kurdi, jolla kielellä urheilussa kielletyistä aineista ei löydy tietoa edes WADA:n kotisivuilta. Lisäksi seuraamusta määrättäessä tulee ottaa huomioon se, että A on auttanut asian selvittämistä ja tunnustanut käyttäneensä kysymyksessä olevia aineita. Kokonaisuutena arvioiden A:lle tulee hänen menettelystään määrätä enintään 2 vuoden toimintakielto. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

SUEK on vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan SUEK on lausunut, että valvontalautakunnan ratkaisu on Suomen antidopingsäännöstön mukainen. A olisi voinut selvittää käyttämiensä aineiden luonteen esimerkiksi lajiliitostaan. Hän ei kuitenkaan ollut edes yrittänyt näin toimia. Kuntourheilijoille tarkoitetulla sivustolla käyminen ei osoita, että A olisi tehnyt voitavansa selvittääkseen sen, olivatko hänen käyttämänsä aineet urheilussa kiellettyjä. Lisäksi kysymyksessä olevat aineet ovat kysymyksessä olevalla dopinglinkki-sivustollakin selvästi merkitty dopingaineiksi. Ottaen huomioon sen, että A ei vieläkään myönnä syyllistyneensä tahalliseen dopingrikkomukseen, suositettua seuraamusta ei ole syytä alentaa.      


Suomen Fitnessurheilu ry on ilmoittanut, että se tulee noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnan asiassa antamaa ratkaisua ja että sillä ei ole muuta lausuttavaa asiassa.


VASTASELITYS

A on SUEK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä. Asiassa on riidatonta, että A:n kielitaito on heikko. Hän ei ollut tiennyt, mitä kautta tietoja dopingaineista olisi voinut hakea. Hän oli kuitenkin pyrkinyt selvittämään asiaa parhaansa mukaan. Teon tahattomuutta osoittaa sekin, että A oli käyttänyt klenbuterolia ja spironolaktonia vain 2 viikkoa ennen kysymyksessä olevaa kilpailua, vaikka hän oli tiennyt, että kaikki mitalistit tultaisiin testaamaan. Valvontalautakunnan suosittama 4 vuoden toimintakielto on liian ankara ja kohtuuton.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


A on valituksessaan pyytänyt, että asiassa toimitetaan Urheilun oikeusturvalautakunnassa suullinen käsittely, jossa kuullaan häntä ja hänen vaimoaan. SUEK on katsonut, että suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole asiassa tarpeen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asian ratkaisemisen kannalta keskeiset seikat ovat pääosin riidattomia. Pääasiaratkaisun perusteluista tarkemmin ilmenevällä tavalla asia on ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella. Sen vuoksi suullista käsittelyä ei toimiteta.


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A on määrätty väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon 7.11.2017 lukien sillä perusteella, että hänen kilpailun yhteydessä 8.10.2017 antamastaan dopingnäytteestä on löytynyt WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainittuja kiellettyjä aineita, tarkemmin klenbuterolia (anabolinen aine) ja kanrenonia (diureetti/peiteaine). SUEK:n valvontalautakunta on päätöksessään 24.1.2018 suosittanut, että A:lle määrätään tästä dopingrikkomuksesta 4 vuoden urheilun toimintakielto.


Asiassa on riidatonta, että A oli käyttänyt mainittuja aineita tietoisesti ja etteivät aineet siten olleet päätyneet hänen elimistöönsä erehdyksessä. Edelleen riidatonta on, että A oli tehnyt ennen aineiden käyttämistä antidopingsopimuksen, joka on sitonut häntä. Erimielisyys koskee sitä, onko A voinut kohtuudella selvittää sen, että hänen käyttämänsä aineet olivat olleet urheilussa kiellettyjä dopingaineita.


A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko A:n puutteellisen kielitaidon katsottava poistaneen hänen menettelystään tahallisuuden ja onko A:lle suositettua seuraamusta sen vuoksi alennettava. Lisäksi kysymys on siitä, onko valvontalautakunnan suosittamaa 4 vuoden urheilun toimintakieltoa syytä alentaa sillä perusteella, että A on tiedon dopingtestin tuloksista saatuaan tunnustanut käyttäneensä kiellettyjä aineita.


Sovellettavat antidopingsäännöt 

 

Sovellettavaksi tulevan 1.1.2015 lukien voimassa olleen Suomen antidopingsäännöstön kohdan 2.1.1 mukaan Urheilijan on varmistettava, että hänen elimistöönsä ei pääse mitään kiellettyä ainetta. Urheilija on vastuussa häneltä otetusta näytteestä löytyneestä kielletystä aineesta, sen aineenvaihduntatuotteista tai merkkiaineista. Urheilijan tahallisuudella, tuottamuksella, laiminlyönnillä tai tietoi­suudella ei ole vaikutusta näytettäessä toteen kohdan 2.1 mukaista doping­rikkomusta.


Antidopingsäännöstön kohdan 4.1 mukaan tähän säännöstöön sisältyy kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo, jonka WADA julkaisee ja jota se ylläpitää Maailman antidopingsäännöstön artiklassa 4.1 kuvatulla tavalla. ADT julkaisee kiellettyjen aineiden ja mene­telmien luettelon vuosittain suomeksi. Edelleen kohdan 4.2.1 mukaan kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa määritellään ne kielletyt aineet ja menetelmät, jotka ovat kiellettyjä sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella sekä ne aineet ja menetelmät, jotka ovat kiellettyjä ainoas­taan kilpailuissa. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon muutok­set ja täydennykset tulevat osaksi tämän säännöstön määräyksiä ilman eri päätöstä kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun WADA on julkaissut ne, ellei luettelossa tai sen päivityksissä määrätä muuta. Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo ja kaikki sen muutokset sitovat voimaantulopäivästään alkaen kaikkia säännöstön alaisia henkilöitä, ja heidän velvollisuute­naan on tutustua kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon uusimpaan versioon ja kaikkiin siihen tehtyihin muutoksiin.


Antidopingsäännöstön kohdan 10.2.1.1 mukaan urheilun toimintakiellon pituus on 4 vuotta, jos dopingrikkomuksessa ei ole kyse erikseen määritellystä aineesta, paitsi jos urheilija tai muu henkilö osoittaa, ettei rikkomus ollut tahallinen Kohdan 10.2.1.2 mukaan toimintakiellon pituus on niin ikään 4 vuotta, jos dopingrikkomuksessa on kyse erikseen määritellystä aineesta ja ADT osoittaa, että rikkomus oli tahallinen.


Antidopingsäännöstön kohdan 10.2.3 mukaan kohtien 10.2 ja 10.3 mukaisen tahallisuuden tarkoituksena on tunnistaa ne urheilijat, jotka eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä urheilussa. Tahallisuus edellyttää, että urheilija tai muu henkilö tiesi, että menettely muodosti dopingrikkomuksen tai että hän oli tietoinen ja ilmeisen välinpitämätön siitä merkittävästä riskistä, että menettely saattoi aiheuttaa dopingrikko­muksen tai johtaa siihen.


Antidopingsäännöstön kohdan 10.6.3 mukaan urheilija tai muu henkilö, jota uhkaa kohtien 10.2.1 tai 10.3.1 mukainen 4 vuoden urheilun toimintakielto voi, välittömästi sen jälkeen kun väite dopingrikkomuksesta on esitetty, tunnustamalla kyseisen rikkomuksen saada lievennystä urheilun toimintakiellon pituuteen. Urheilun toiminta­kielto voidaan tämän kohdan nojalla lieventää vähintään 2 vuoden pituiseksi riippuen rikkomuksen vakavuudesta ja urheilijan tai muun hen­kilön tuottamuksen asteesta. Tämä edellyttää lisäksi WADA:n ja tulosten käsittelystä vastuussa olevan antidopingorganisaation hyväksyntää.


Oikeusturvalautakunnan arviointi


WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa mainittuja klenbuterolia ja kanrenonia käytettyään A on syyllistynyt dopingrikkomukseen riippumatta siitä, onko hänen katsottava menetelleen tahallisesti tai tuottamuksellisesti.  


A:n käyttämistä aineista klenbuteroli on antidopingsäännöstön kohdassa 10.2.1.1 tarkoitettu kielletty aine, jota ei ole erikseen määritelty. Antidopingsäännöstön perusteella A:lle dopingrikkomuksen perusteella määrättävä urheilun toimintakielto on siten kestoltaan 4 vuotta, ellei A osoita, että hänen rikkomuksensa ei ole ollut tahallinen. Sen sijaan kanrenon, joka on spironolaktonin aktiivinen metaboliitti, on erikseen määritelty aine, jonka osalta näyttötaakka käytön tahallisuudesta on edeltä ilmenevän mukaisesti ADT:lla/SUEK:lla.


A on asiaa valvontalautakunnassa käsiteltäessä kertonut saaneensa käyttämänsä dopingaineet ilmaiseksi eräältä samalla kuntosalilla harjoittelevalta henkilöltä, jonka nimeä hän ei ole halunnut kertoa. Lisäksi A on sekä valvontalautakunnassa että myös valituksessaan ja vastaselityksessään oikeusturvalautakunnassa esittänyt, että puutteellisen kielitaitonsa vuoksi hän ei ollut ymmärtänyt, että kysymys oli ollut dopingaineista. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että klenbuteroli on eräs yleisimmistä ja tunnetuimmista rasvanpolttoon ja lihasmassan lisäämiseen käytettävistä urheilussa kielletyistä dopingaineista. On myös selvää, että A:n laji fitness on lajina sellainen, jossa klenbuterolista on käyttäjälleen hyötyä. Sillä seikalla sinänsä, että klenbuterolia ei ole määritelty rikoslaissa kielletyksi dopingaineeksi, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko sanotun aineen käyttäminen urheilussa sallittua vai kiellettyä.


Siinä tapauksessa, että A olisi kertomansa mukaisesti saanut 20 klenbuterol-tablettia korvauksetta samalla kuntosalilla harjoittelevalta tuntemattomaksi jääneeltä henkilöltä, eikä hän olisi ollut itse varma siitä, että klenbuterolin käyttö on urheilussa sallittua, hänen olisi tullut varmistua tästä ennen tablettien nauttimista. Toisin kuin A on väittänyt, tämä ei olisi ollut vaikeaa, vaikka hänen kielitaitonsa riidattomasti onkin puutteellinen. Selvyys asiaan olisi ollut saatavissa ottamalla yhteyttä A:n lajiliittoon Suomen Fitnessurheilu ry:een tai esimerkiksi tarkastamalla asia SUEK:n taikka WADA:n kotisivuilta, joista kielletyt dopingaineet ovat vaivatta tarkastettavissa, joko itse tai paremman kielitaidon omaavan henkilön avustuksella. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että myös internetsivustolla, josta A on väittänyt pyrkineensä käyttämiensä aineiden luvallisuutta selvittämään, sekä klenbuteroli että spironolaktoni ovat mainittu nimenomaan dopingaineina. Ottaen käytettyjen aineiden hyödyn A:n lajissa ohella huomioon sen, että A ei ollut maininnut klenbuterolia eikä myöskään diureettina ja peiteaineena käytettävää spironolaktonia dopingtestipöytäkirjassa ennen dopingtestiä 8.10.2017, vaikka hän oli ilmoittanut pöytäkirjassa useita muita käyttämiään lääkkeitä ja ravintolisiä, oikeusturvalautakunta katsoo, että A ei ole näyttänyt, että hän ei ollut käyttänyt klenbuterolia tahallisesti.


A on myöntänyt käyttäneensä klenbuterolin ohella sprironolaktonia, jonka aktiivinen metaboliitti A:n A-näytteestä löytynyt kanrenon on. Ottaen huomioon edellä kuvatut olosuhteet, joissa A on väittänyt myös spironolaktonia saaneensa, oikeusturvalautakunta valvontalautakunnan tavoin katsoo, että SUEK on asiassa näyttänyt, että A on ollut ainakin tietoinen ja ilmeisen välinpitämätön siitä merkittävästä riskistä, että myös spironolaktonin käyttäminen saattaa muodostaa dopingrikkomuksen. A:n on siten näytetty käyttäneen myös kanrenonia antidopingsäännöstössä tarkoitetulla tavalla tahallisesti.


Ottaen huomioon sen, että tulosten käsittelystä vastuussa oleva antidopingorganisaatio ei ole antanut hyväksyntäänsä sille, että A:lle suositettua 4 vuoden urheilun toimintakieltoa alennetaan enintään 2 vuoden mittaiseksi, SUEK:n valvontalautakunnan seuraamuskannanottoa ei ole syytä alentaa myöskään antidopingsäännöstön kohdan 10.6.3 nojalla.


Johtopäätökset

 

Urheilija on vastuussa siitä, että hänen elimistöönsä ei päädy urheilussa kiellettyjä aineita. Tieto siitä, että A:n käyttämät aineet ovat olleet urheilussa kiellettyjä dopingaineita, on ollut yleisesti saatavilla ja vaivatta hankittavissa. A ei ole näyttänyt, että hän ei ollut käyttänyt klenbuterolia häntä sitoneessa Suomen antidopingsäännöstössä tarkoitetulla tavalla tahallisesti. Esitetyn selvityksen perusteella A on myös ollut ainakin tietoinen ja ilmeisen välinpitämätön siitä merkittävästä riskistä, että klenbuterolin ohella hankitun spironolaktonin käyttäminen saattaa muodostaa dopingrikkomuksen. Koska asiassa ei ole ilmennyt sellaisia antidopingsäännöstössä tarkoitettuja lieventäviä seikkoja, joiden käsillä ollessa A:lle valituksen kohteena olevassa valvontalautakunnan päätöksessä suositettua 4 vuoden urheilun toimintakieltoa olisi syytä alentaa, valitus on hylättävä.

   

Päätöslauselma


Valitus hylätään.  


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen.


Muutoksenhaku


Tähän päätökseen voi hakea muutosta Urheilun kansainväliseltä välitystuomioistuimelta CAS:lta niin kuin sen säännöissä määrätään.