Tiedote 28.2.2019

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                          TIEDOTE 28.2.2019

 

 

PK-35 VANTAA EI SAANUT NAISTEN LIIGAN LISENSSIÄ

Urheilun oikeusturvalautakunta on 28.2.2019 antamallaan päätöksellä pysyttänyt Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) lisenssikomitean 15.1.2019 antaman päätöksen, jolla PK-35 Vantaa ry:n (PK-35) Naisten Liigan lisenssihakemus hylättiin. PK-35 ei siten saanut lisenssiä Naisten Liigaan kaudelle 2019.

Palloliiton lisenssikomitea oli hylännyt PK-35:n lisenssihakemuksen sillä perusteella, että PK-35:n ei katsottu täyttävän lisenssimääräysten taloudellisia ja oikeudellisia kriteereitä. Lisenssikomitea oli ensinnäkin katsonut, että PK-35:n viimeisimmän tilikauden tilinpäätösasiakirjat eivät olleet kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisia. Toiseksi lisenssikomitea oli katsonut, että PK-35:llä oli ollut erääntyneitä, selviä ja riidattomia palkkavelkoja usealle pelaajalleen vielä lisenssimääräysten mukaisena määräpäivänä 15.11.2018 ja että näitä velkoja oli maksettu ja niiden maksamisesta myöhässä oli sovittu kirjallisesti vielä tammikuussa 2019. Kolmanneksi lisenssikomitea oli katsonut, että PK-35 oli antanut lisenssiyksikölle vääriä tietoja vahvistaessaan, että sillä ei ollut erääntyneitä, selviä ja riidattomia palkkavelkoja pelaajilleen. Neljänneksi lisenssikomitea oli vielä katsonut, että PK- 35 ei ollut toimittanut lisenssiyksikölle kaikkia sen vaatimia tietoja ja asiakirjoja, jotka olisivat osoittaneet, että kaikki seuran maksamat pelaajapalkat ja -palkkiot sekä niihin liittyvät lakisääteiset maksut ilmenivät yhdistyksen kirjanpidosta ja että lisenssimääräysten kriteerit oli siten näiltä osin täytetty.

Oikeusturvalautakunnassa oli PK-35:n valituksen 28.1.2019 johdosta kysymys siitä, oliko Palloliiton lisenssikomitean seuralisenssin epäävä päätös lisenssimääräysten tai seurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vastainen taikka PK-35:n kannalta kohtuuton. Lisäksi kysymys oli siitä, olisiko PK-35:lle tullut varata tilaisuus hakea poikkeuslupaa lisenssimääräyksistä poikkeamiseen asetetun määräajan päättymisen jälkeen.

Oikeusturvalautakunta katsoi päätöksessään, että PK-35 oli toimittanut lisenssiyksikölle lisenssimääräyksissä tarkoitetut tilinpäätösasiakirjat ja että se oli siten täyttänyt lisenssimääräykset tältä osin. Lautakunta katsoi kuitenkin, että esitetyn selvityksen perusteella PK-35:llä oli ollut lisenssimääräyksissä tarkoitettuja erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja pelaajilleen vielä tammikuussa 2019, kun seuran olisi lisenssimääräysten mukaan tullut maksaa nämä velat tai sopia kirjallisesti niiden maksamisesta myöhemmin viimeistään 15.11.2018. Lisäksi oikeusturvalautakunta katsoi, että PK-35 oli antanut lisenssiyksikölle lisenssimenettelyssä vääriä tietoja ja että se oli laiminlyönyt toimittaa lisenssiyksikölle sen menettelyn aikana vaatimia tietoja ja asiakirjoja.

Johtopäätöksenään oikeusturvalautakunta katsoi, että koska PK-35 ei ollut täyttänyt lisenssimääräysten ehdottomia kriteereitä, sille ei ollut voitu myöntää lisenssiä ilman poikkeuslupaa. PK-35 ei ollut hakenut poikkeuslupaa asetetussa määräajassa eivätkä lisenssimääräykset mahdollistaneet poikkeusluvan myöntämistä enää lisenssimenettelyn päätyttyä. Lisenssikomitean päätös ei siten ollut lisenssimääräysten vastainen. PK-35:n annettua lisenssiyksikölle vääriä tietoja, laiminlyötyä toistuvasti toimittaa lisenssiyksikölle sen pyytämiä tietoja ja asiakirjoja ja rikottua kuukausien ajan tärkeimpiä velvollisuuksiaan pelaajiaan kohtaan lisenssin epäämistä ei voitu pitää PK-35:n kannalta kohtuuttomana. Asiassa ei ollut näytetty, että PK-35:tä olisi kohdeltu lisenssimenettelyssä syrjivästi tai että lisenssikomitea olisi muutoin käyttänyt harkintavaltaansa asiassa väärin. Näin ollen PK-35:n valitus hylättiin.

Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Timo Ojala (pj.), Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Hannu Rautiainen. Lautakunnan sihteerinä toimi Samuli Sillanpää.


Lisätietoja antaa lautakunnan sihteeri Samuli Sillanpää, p. 040 753 6855.