4/2006 Jalkapallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Lisenssi


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                  Nro 4/2006

30.3.2006                Dnro 2/2006  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n lisenssikomitean päätös 30.1.2006, jolla on hylätty AC Vantaan Allianssi ry:n hakemus lisenssistä Jalkapallon Veikkausliigaan kaudelle 2006 (päätös liitteenä). 


MUUTOKSENHAKIJA

AC Vantaan Allianssi ry 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


VALITUS

AC Vantaan Allianssi ry (Allianssi ry) on 17.2.2006 saapuneessa valituksessaan vaatinut, että lisenssikomitean päätös kumotaan ja Allianssi ry:lle myönnetään lisenssi Veikkausliigaan kaudelle 2006.

Valituksensa perusteluina Allianssi ry on esittänyt, että se on voi nyt valituksen yhteydessä esittää olennaista lisäselvitystä niistä seikoista, joihin lisenssikomitean kielteinen päätös on perustunut.

Lisenssikomitean päätös on perustunut keskeisesti siihen, että komitean arvion mukaan Allianssi ry ei kykene vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan eikä se ole pystynyt uskottavasti osoittamaan maksuvalmiuttaan liigakaudelle 2006.

Allianssi ry:n taloudellinen tilanne kyetään vakauttamaan erityisesti seuraavilla toimenpiteillä:

- seura saa ottelustadionin käyttöönsä aikaisempaa olennaisesti edullisemmin ehdoin;

- seura on saanut ja saa aikaisempaa paremmat yhteistyösopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa;

- seuran palkkamenot ovat selvästi pienemmät kuin aikaisemmilla kausilla.

Lisenssikomitean päätöksessä todetulla tavalla Allianssi ry:llä on Suomen Palloliitto ry:n liigalisenssimääräysten 8. luvussa tarkoitettuja velkoja 158.642,90 euroa. Allianssi ry on neuvotellut kaikista näistä veloista lyhennyssopimukset, joten nämä velat eivät ole lisenssin myöntämisen esteenä.

Lisenssikomitean päätöksessä on virheellisesti todettu, että Allianssi ry liigalisenssin haltijana vastaisi niistä veloista, jotka AC Allianssi Oy:lle on kaudelta 2005 kertynyt. Allianssi ry ei kuitenkaan ole vastuussa lisenssikomitean päätöksessä mainitusta 433.938,70 euron velasta. Tämän vuoksi näitä velkoja ei voida käyttää perusteena lisenssin epäämiseen.

Lisenssihakemuksen liitteenä olevasta Allianssi ry:n talousarviosta vuodelle 2006 ilmenee, että budjetoidut tulot ovat 800 000 euroa. Mikäli Allianssi ry:lle myönnettäisiin liigalisenssi, se saisi vuokrattua ottelustadionin edullisesti, mainostuloja stadionista arviolta 300.000 euroa, sponsorituloja arviolta 400 000 euroa ja pääsylipputuloja arviolta 100.000 euroa. Sponsorituloista on valituksen tekemishetkellä neuvoteltu valmiiksi 200.000 euroa.

Talousarvion mukaiset budjetoidut menot ovat 647 000 euroa, kun Allianssi ry on onnistunut saamaan pätevän valmentajan poikkeuksellisen edullisella sopimuksella ja kun ottelustadion on mahdollista saada erittäin edullisesti käyttöön liigapaikan toteutuessa. Talousarvio on siten 153.000 euroa ylijäämäinen.

Myös muista lisenssikomitean päätöksessä mainituista puutteista 

- Allianssi ry:n peliolosuhteista, henkilöstöstä ja hallinnosta sekä seuran junioritoiminnasta 

- voidaan esittää nyt lisäselvitystä, joka täydentää hakemuksen lisenssiehtojen mukaiseksi. 


VASTAUS

Suomen Palloliitto ry on vaatinut 9.3.2006 saapuneessa vastauksessaan valituksen hylkäämistä ja lisenssikomitean päätöksen pysyttämistä. Lisäksi Palloliitto on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 5 619,68 eurolla.Vaatimuksensa perusteluina Palloliitto on esittänyt, että asiaa ratkaistaessa ei tule lainkaan ottaa huomioon Allianssi ry:n lisäselvityksiä, jotka on hankittu 30.1.2006 jälkeen. Valitusta ratkaistaessa on arvioitava, onko Allianssi ry lisenssikomitean päätöksentekohetkellä täyttänyt taloudelliset ja muut lisenssin saamisen edellytykset.

Lisenssin myöntämisen edellytykset on asetettu Palloliiton liittohallituksen hyväksymissä lisenssimääräyksissä. Määräykset valmistellaan Palloliiton ja Jalkapalloliiga ry:n yhteistyönä. Seurat osallistuvat määräyksistä päättämiseen Jalkapalloliiga ry:n hallituksessa.

Lisenssijärjestelmällä asetetaan vähimmäisvaatimukset liigaseuran toiminnalle. Järjestelmällä pyritään kohottamaan seurojen toiminnan tasoa esimerkiksi talouden, peliolosuhteiden, henkilöstön ja hallinnon osalta. Lisenssimääräykset eivät aseta kohtuuttomia vaatimuksia seuroille. Seurat saavat lisenssimääräykset tietoonsa hyvissä ajoin ennen seuraavaa kautta.

Lisenssimääräyksissä on määritelty aikataulu lisenssimenettelyn etenemiselle. Lisenssihakemus tulee määräysten 10. luvun 1 artiklan mukaan toimittaa lisenssihallinnolle 15.1. mennessä. Erityisesti taloudellisten edellytysten osalta on käytännössä sallittu hakemuksen täydentäminen tämän jälkeenkin, koska tilikaudet yleensä päättyvät kalenterivuoden lopussa ja tämän vuoksi hakemuksia jätettäessä ei vielä ole aina käytettävissä tarvittavia tilinpäätöstietoja. Määräaika lisenssiehtojen täyttymistä koskevien selvitysten esittämiselle päättyy kuitenkin siihen lisenssikomitean kokoukseen - tässä tapauksessa 30.1.2006 -  jossa päätetään myönnettävistä lisensseistä. Tästä voidaan poiketa vain, jos lisenssikomitea tekee ehdollisen päätöksen, jossa asetetaan määräaika jonkin ehdon täyttymistä koskevan selvityksen esittämiselle. Määräyksiin sisältyvän aikataulun tarkoituksena on, että Veikkausliigaan osallistuvat seurat ovat tiedossa lisenssikomitean päätöksen jälkeen. Allianssi ry ei ole täyttänyt lisenssiehtoja 30.1.2006.

Toisaalta Allianssi ry:n esittämä selvitys ei vieläkään osoita, että lisenssiehdot täyttyisivät. Allianssi ry on jättänyt valtaosan lisenssiehtojen täyttymisestä ehdollisiksi. Esimerkiksi pelaajasopimukset on laadittu ehdoin, että sopimukset purkautuvat, jos seuralle ei myönnetä liigalisenssiä. Kahdeksalta pelaajalta puuttuu myös lakisääteinen urheilijan eläke- ja tapaturmavakuutus. Allianssi ry on ilmoittanut ottavansa vakuutukset vasta, jos lisenssi myönnetään.  

Tällaisen menettelyn salliminen saattaisi seurat eriarvoiseen asemaan, kun muut lisenssiä hakeneet seurat ovat joutuneet täyttämään lisenssimääräysten vaatimukset ehdoitta 30.1.2006.

Allianssi ry on lisenssihakemuksessaan jättänyt ilmoittamatta sellaisia oleellisia tietoja, jotka se lisenssimääräysten mukaan on ollut velvollinen antamaan. Menettelyllään Allianssi ry on pyrkinyt antamaan yhdistyksen taloudesta ja toiminnasta kuvan, joka ei vastaa todellisuutta. Lisenssihakemuksessaan yhdistys on jättänyt kertomatta muun muassa, että yhdistystä oli verosaamisten perustella haettu konkurssiin. Konkurssihakemus on ollut edelleen vireillä lisenssistä päätettäessä 30.1.2006. Lisenssihakemus on tullut hylätä jo tällä perusteella.

Lisenssimääräyksissä edellytetään, että hakijalla ei saa olla suorittamattomia velvoitteita Palloliitolle. Allianssi ry:llä oli päätöshetkellä  - ja on edelleen - velkaa liitolle 4.556,91 euroa. Maksusopimusta ei asiasta ole tehty. Jo pelkästään tämä seikka yksin olisi riittävä ja pakottava peruste lisenssin epäämiselle. Samalla se on osoitus seuran vakavista maksuvaikeuksista.

Allianssi ry:n on vastattava Allianssi Oy:lle kaudella 2005 kertyneistä kilpailutoiminnan veloista, koska osakeyhtiön velat ovat seurausta Allianssi ry:n päätöksistä ja velkaantuminen on tapahtunut yhdistyksen myötävaikutuksella. Yhtenä liigalisenssin myöntämisen ehtona on, että seura on urheilullisen menestyksensä perusteella saanut liigapaikan. Ilman osakeyhtiön mukaantuloa kesällä 2005 seuran toimintaa ei olisi voitu jatkaa. Tällöin myös liigapaikkaan oikeuttava urheilullinen menestys olisi jäänyt saavuttamatta.  Osakeyhtiön mukaantulo toimintaan, ja tästä toiminnasta aiheutuneet ylimääräiset talousongelmat ja muut epäselvyydet, ovat seurausta Allianssi ry:n omista päätöksistä, jotka on kaiken lisäksi tehty Palloliiton sääntöjen ja määräysten vastaisesti.

Lisenssimääräysten lisenssin hakijaa koskevat vaatimukset samoin kuin Palloliiton sarjapaikan siirtoa koskevat kilpailumääräykset tuovat selkeästi esiin seuraavat periaatteet:

- seura ei voi saada sarjapaikkaa, jos se ei vastaa kyseisen sarjapaikan haltijan  kilpailutoiminnasta aiemmin aiheutuneista velvoitteista;

- vastattavaksi tulee ottaa myös velvoitteet, jotka mahdollisesti jokin muu oikeushenkilö on ottanut vastattavakseen sarjapaikan haltijan nimissä.

Näiden määräysten tarkoituksena on luoda jatkumo seuran tai sarjapaikan aikaisemman haltijan edellisten vuosien toimintaan. Seuran velvoitteita, jotka useimmiten ovat luonteeltaan taloudellisia, ei voi häivyttää jonkin toisen tahon toimintaan. Jos tällaista jatkumoa toiminnalta ei vaadittaisi, saisi seura perusteetonta kilpailuetua toisiin seuroihin nähden, koska se voisi seuraamuksitta velkaantua siirtämällä velkojaan toisen vastattavaksi.

Vaikka Allianssi ry:n ei katsottaisikaan olevan vastuussa osakeyhtiön veloista, ei yhdistys ole esittänyt selvitystä siitä, että se voisi vastata taloudellisista velvoitteistaan. Tulevan kauden osalta esitetty suunnitelma ei ole realistinen ja uskottava. Yhdistys ei ole kyennyt esittämään selvitystä sitä, miten se saisi talousarvioon kirjatut tulot hankituksi.  


VASTASELITYS

Allianssi ry on 16.3.2006 saapuneessa vastaselityksessään toistanut aiemmat näkemyksensä ja lisäksi esittänyt, että verosaamisiin perustunut konkurssihakemus on peruutettu 7.3.2006, kun maksamattomista veroista on tehty maksusuunnitelma. Allianssi ry voi nyt esittää riittävän selvityksen lisenssiehtojen täyttymisestä kaikilta osin. 


SUULLINEN KÄSITTELY

Asiassa on toimitettu 22.3.2006 suullinen valmistelukäsittely, jossa ovat olleet saapuvilla Allianssi ry puheenjohtaja Erkki Salon edustamana, avustajaan oikeustieteen kandidaatti Jussi Järvensivu ja Suomen Palloliitto ry asiamiehenään asianajaja Ilpo Moisala. Käsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja.

Asiassa on toimitettu 29.3.2006 suullinen käsittely, jossa ovat olleet saapuvilla Allianssi ry puheenjohtaja Erkki Salon edustamana avustajanaan oikeustieteen kandidaatti Jussi Järvensivu ja Suomen Palloliitto ry asiamiehenään asianajaja Ilpo Moisala. Asiassa on kuultu todistelutarkoituksessa 

- Allianssi ry:n puheenjohtaja Erkki Saloa,

- toimitusjohtaja Ari Martosta,

- Allianssi ry:n aikaisempaa puheenjohtaja Jarmo Hakalaa,

- Palloliiton pääkirjanpitäjä Marjatta Juntusta ja

- Palloliiton projektipäällikkö Outi Saarista.

Käsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja. 


PÄÄTÖS

Kysymys asiaa ratkaistaessa huomioon otettavasta aineistosta Allianssi ry on lisenssikomitean päätöksestä valittaessaan vedonnut lisenssikomitealle esitetyn selvityksen lisäksi seuraavanlaiseen aineistoon:- selvitykseen, joka oli tarkoitus esittää lisenssikomitealle suullisessa kuulemisessa, mutta jonka esittämiseen komitea ei varannut tilaisuutta;

- selvitykseen, jota ei lisenssikomitealle tarjottu, koska se on saatu vasta 30.1.2006 jälkeen, mutta joka kertoo lisenssiehtojen kannalta merkityksellisten seikkojen tilanteesta 30.1.2006;

- selvitykseen, joka kertoo lisenssiehtojen kannalta merkityksellisissä seikoissa 30.1.2006 jälkeen tapahtuneista muutoksista.

Palloliitto on vastustanut muun kuin lisenssikomitealle hakemuksen yhteydessä esitetyn selvityksen ottamista huomioon asiaa ratkaistaessa.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

Suomen Palloliitto ry toimii lisenssin myöntäjänä. Se on järjestänyt lisenssin myöntämistä koskevan päätöksenteon siten, että lisenssin myöntämisestä päättää lisenssikomitea liigalisenssimääräysten mukaisesti.

Lisenssikomitean päätöksestä tehtyä valitusta käsitellessään lautakunta voi ottaa kantaa ensiksikin siihen, onko lisenssikomitean päätös sisällöllisesti lisenssin myöntämistä koskevien sääntöjen eli liigalisenssimääräysten mukainen, ja toiseksi siihen, onko komitean menettely asian käsittelyssä ollut asianmukainen.

Sen sijaan lautakunta ei voi ottaa arvioitavakseen sitä, miten lisenssikomitean päätöksen jälkeen olosuhteissa tapahtuneet muutokset vaikuttaisivat lisenssin myöntämiseen. Jos näin meneteltäisiin, lautakunta joutuisi arvioimaan näitä seikkoja niin sanotusti ensimmäisenä asteena ja siten se ottaisi itselleen niitä tehtäviä, jotka kuuluvat lisenssikomitealle.

Lisenssin hakumenettely on lisenssimääräysten 10. luvun mukaan kirjallinen. Esitetyn selvityksen mukaan Allianssi ry:n puheenjohtaja Erkki Salo on kutsuttu lisenssikomitean kokoukseen yhtäältä tarvittaessa kuultavaksi ja toisaalta kuulemaan komitean päätös. Paikalle tullut Salo on tuolloin valmistautunut esittämään selvitystä lisenssiehtojen täyttymisestä. Lisenssikomitea ei Saloa kuitenkaan ole kuullut.

Lisenssin evääminen on ratkaisu, jonka seuraukset Veikkausliigan ulkopuolelle jäävälle seuralle ovat raskaat ja joskus jopa kohtalokkaat. Tällaista ratkaisua tehtäessä on jo lisenssikomitean käsittelyssä kiinnitettävä huomiota hakijan oikeusturvaan.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa komitean menettelystä seuraavan. Vaikka lisenssin hakumenettely on lisenssimääräysten mukaan kirjallista, nyt käsillä olevan tyyppisessä tilanteessa komitean harkitessa lisenssin eväämistä, sen olisi tullut hakijan oikeusturvan takaamiseksi erikseen varmistua, että asiassa on käsillä kaikki tuolloin saatavissa oleva aineisto. Tämä olisi voitu tässä tapauksessa helposti varmistaa paikalle kutsutulta Salolta kuulemalla häntä poikkeuksellisesti myös suullisesti. Näissä olosuhteissa oikeusturvalautakunta pitää menettelyvirheenä sitä, ettei komitea ole kuullut Saloa. Tämä menettelyvirhe on kuitenkin nyt urheilun oikeusturvalautakunnan valitusmenettelyssä ja suullisessa käsittelyssä korjautunut eikä sillä näin ollen ole enää merkitystä.

Edellä selostetuin perustein lautakunta ottaa tämän asian käsittelyssä huomioon seuraavan selvityksen:

(1) lisenssikomitealle hakemuksen yhteydessä esitetyn selvityksen;

(2) sen selvityksen, jonka Allianssi ry oli valmis antamaan lisenssikomitealle 30.1.2006 ja

(3) muunkin sellaisen selvityksen, joka koskee Allianssi ry:n tilannetta 30.1.2006, mutta joka on saatu vasta 30.1.2006 jälkeen.

Sen sijaan huomioon ei oteta sellaista selvitystä, joka koskee 30.1.2006 jälkeen tapahtuneita olosuhteiden muutoksia. 


Pääasiaratkaisun perustelut

Kesän 2005 sopimusjärjestelyt

Allianssi ry on 4.6.2005 sen ja Olivier Surayn välisellä sopimuksella siirtänyt kilpailutoiminnan harjoittamisen myöhemmin perustettavalle AC Allianssi Oy:lle. Esitetyn kirjallisen selvityksen ja asiassa kuultujen henkilöiden mukaan Allianssi ry ei ole tässä sopimuksessa tai muutoinkaan sitoutunut miltään osin vastaamaan AC Allianssi Oy:n taloudellisista velvoitteita. Sopimuksella on päin vastoin tarkoitettu siirtää Allianssi ry:n taloudelliset velvoitteet AC Allianssi Oy:lle.

Kilpailutoiminnan siirtäminen yhtiölle on sinänsä ollut mahdollista Palloliiton kilpailumääräysten 2005 6§:n 7. kohdan mukaan. Kilpailumääräysten mukaan siirto olisi kuitenkin edellyttänyt Palloliiton liittohallituksen lupaa ja se olisi tullut tehdä liittohallituksen hyväksymää sopimuskaavaa käyttäen eli sen ehtojen mukaisesti. Palloliiton lisenssimääräysten 3. luvun 2. artiklasta ilmenee, että tällainen siirto olisi tullut tehdä ennen liigalisenssin myöntämistä.

Mainittu 4.6.2005 tehty sopimus on tehty Palloliiton lisenssi- ja kilpailumääräysten vastaisesti seuraavista syistä: siirrolle ei ole ollut Palloliiton liittohallituksen lupaa; siirto on tehty myöhässä, eivätkä siirron ehdot ole olleet liittohallituksen hyväksymän sopimuskaavan ehtojen mukaiset.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, mitä tietoa tehdystä sopimuksesta on Allianssi ry:n tai AC Allianssi Oy:n taholta toimitettu lisenssikomitealle tai Palloliitolle muutoin.

FC Hakan ja AC Allianssin 7.7.2005 pelatun liigaottelun jälkeen liigalisenssikomitea on käynnistänyt selvitykset siitä, pelattiinko AC Allianssin suurinumeroiseen häviöön päättynyt ottelu AC Allianssin puolelta urheilullisesti kestävin perustein eli voittoon pyrkien. Tehdyn selvityksen perusteella liigalisenssikomitea on päätöksellään 22.7.2005 pyytänyt Allianssi ry:ltä selvityksen ottelun tapahtumista sekä siitä, että Allianssi ry:llä on 4.6.2005 tehdystä sopimuksesta huolimatta päätösvalta AC Allianssin urheilutoiminnasta. Päätöksessä on myös huomautettu siitä, että 4.6.2005 tehty sopimus ei ole lisenssimääräysten mukainen. Vielä päätöksessä on todettu, että Allianssi ry:lle myönnetty lisenssi saatetaan peruuttaa.

Allianssi ry on edellä mainitun päätöksen johdosta toimittanut liigalisenssikomitealle 7.8.2005 päivätyn selvityksen. Annetun selvityksen mukaan AC Allianssi Oy hoitaa 4.6.2005 tehdyn sopimuksen mukaisia tehtäviään yhdistyksen lukuun, eikä itsenäisesti omissa nimissään. Liigalisenssikomitea on 11.8.2005 päättänyt, että Allianssi ry asetetaan pelikauden 2005 loppuun asti komitean erityiseen valvontaan ja tätä varten on nimitetty kaksi valvojaa. Allianssi ry:n liigalisenssiä ei ole peruutettu. Allianssi ry:n tuolloisen puheenjohtajan Jarmo Hakalan mukaan yhdistystä ei tuolloin vaadittu ottamaan vastuuta AC Allianssi Oy:n taloudellisista velvoitteista.

Liigalisenssin peruuttaminen kesken kauden ja siitä seuraava liigajoukkueen sulkeminen sarjasta on toimenpide, jonka vaikutukset eivät rajoitu vain sarjasta suljettuun joukkueeseen. Toimenpiteellä olisi merkittäviä vaikutuksia koko sarjan toimintaan. On siten ymmärrettävää, että liigan järjestäjä pyrkii välttämään lisenssin peruuttamista ja käyttää sitä vasta viimeisenä keinona. Tämä on myös määräyksiä rikkoneen joukkueen edun mukaista.

Jälkikäteen on nähtävissä, että Allianssi ry:n tilanne ei 7.8.2005 päivätyn selvityksenkään jälkeen ole korjautunut liigalisenssimääräysten mukaiseksi. Lisenssikomitealla  olisi siten tuolloin ilmeisesti ollut perusteet peruuttaa Allianssi ry:n lisenssi. Komitealla on kuitenkin ollut oikeus valita toimintavaihtoehdoista se, josta aiheutuu sarjan toiminnalle pienin vahinko.

Lisenssin peruuttamatta jättämisestä kesällä 2005 ei kuitenkaan seuraa, että lisenssimääräysten vastainen järjestely olisi tullut hyväksytyksi ja että Allianssi ry olisi tällä järjestelyllä vapautunut sellaisista vastuista, joista se ei määräysten mukaan menettelemällä olisi voinut vapautua. 


Liigalisenssimenettelyssä huomioon otettavat Allianssi ry:n taloudelliset vastuut

Lisenssikomitea on päätöksessään Allianssi ry:n taloudellista tilannetta arvioidessaan lähtenyt siitä, että Allianssi ry on vastuussa AC Allianssi Oy:n 433.938,70 euron veloista, ja että ne ovat laadultaan lisenssimääräysten 8. luvun 4. artiklassa tarkoitettuja. Tässä lautakuntakäsittelyssä ei ole ratkaistavana eikä ole myöskään tarpeen ottaa kantaa siihen, onko Allianssi ry siviilioikeudellisessa vastuussa näistä veloista. Lautakunnan tulee kuitenkin arvioida, onko lisenssikomitealla ollut perusteet ottaa nämä velat huomioon Allianssi ry:n lisenssihakemuksesta päättäessään.

AC Allianssi Oy on 4.6.2005 tehdyn sopimuksen nojalla hoitanut jalkapallotoimintaa Allianssi ry:n lukuun 30.11.2005 asti, jolloin Allianssi ry on ilmoittanut purkavansa sopimuksen. Tänä aikana AC Allianssi Oy:lle on kertynyt huomattava määrä muun muassa maksamattomia pelaajapalkkioita ja niihin liittyviä lakisääteisiä maksuja.

Palloliiton kilpailu- ja lisenssimääräysten mukainen menettely ja määräyksiin liittyvä sopimuskaava eivät mahdollista järjestelyä, jossa lisenssin hakija tai haltija voisi saada tai säilyttää lisenssin ilman, että se vastaisi kaikista kilpailutoimintaan liittyvistä taloudellisista velvoitteista. Lisenssimääräysten 3. luvun 4. artiklan mukaan lisenssin hakijalla on yksinomainen vastuu kaikesta jalkapallotoiminnasta, joksi artiklan mukaan lasketaan muun muassa pelaajapalkkiot ja muut jalkapalloon liittyvät kulut.

Nämä määräykset samoin kuin sarjapaikan siirtoa koskevat kilpailumääräykset sisältävät sen lähtökohdan, että sarjapaikan tai liigalisenssin saaminen edellyttää muun ohessa vastuun ottamista niistä taloudellista velvoitteista, jotka ovat aiheutuneet kilpailutoiminnasta, jolla kyseinen sarjapaikka on saatu tai säilytetty. Näillä määräyksillä pyritään siihen, että kilpailutoimintaan liittyviä taloudellisia velvoitteita ei siirretä tai häivytetä muiden tahojen kannettavaksi. Järjestelmän tarkoituksena on, että liigalisenssi ja taloudellinen vastuu lisenssillä harjoitetusta toiminnasta ovat samoissa käsissä. Näin pyritään varmistamaan, että lisenssillä harjoitettava toiminta on taloudellisesti terveellä pohjalla ja että kaikkien lisenssin haltijoiden toimintaa voidaan arvioida samoin perustein. Taloudellisesti epäterveen toiminnan riski olisikin ilmeisen suuri, jos tämäntyyppinen vastuiden ja lisenssimääräysten kiertäminen sallittaisiin. Silloin myös lisenssin haltijoiden yhdenvertaisuus vaarantuisi.

Erityisesti kun otetaan huomioon kaikkien lisenssin hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaate, lisenssikomitealla on ollut kilpailu- ja liigalisenssimääräysten mukaiset perusteet Allianssi ry:n hakemusta harkitessaan ottaa huomioon Allianssi ry:n vastuina ne AC Allianssi Oy:n velat, jotka ovat aiheutuneet kilpailutoiminnan hoitamisesta yhdistyksen lukuun kaudella 2005. 


Allianssi ry:n taloudellinen tilanne 30.1.2006 

Lisenssikomitean päätöksessä on lausuttu, että Allianssi ry:llä on lisenssimääräyksissä tarkoitettuja erääntyneitä ja riidattomia velkoja, joiden maksuaikataulusta ei kaikin osin ole sovittu, 158.642,90 euroa. Näistä veloista on sittemmin poistettu Urheilun oikeusturvalautakunnan kurinpitosakkoa koskevassa asiassa 6.2.2005 antaman ratkaisun perusteella 10.000 euron saatava.

Lisäksi lisenssikomitea on lausunut käsityksenään, että Allianssi ry ei kykene vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan, eikä se ole pystynyt uskottavasti osoittamaan maksuvalmiuttaan liigakaudelle 2006.

Lisenssimääräysten 8. luvussa on säännökset taloudellisista lisenssimääräyksistä. Luvun 4. artiklan mukaan lisenssin hakijalla ei edellisen vuoden lopussa saa olla seuraavanlaisia erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja:

- pelaajasiirroista johtuvia velkoja toisille jalkapalloseuroille tai pelaajille;

- palkkarästejä pelaajille tai työntekijöille, eikä rästejä palkkoihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista;

- urheilijan lakisääteiseen eläke- ja tapaturmavakuutukseen liittyviä erääntyneitä maksuja; eikä

- erääntyneitä maksuja liitolle tai Jalkapalloliigalle.

Luvun 5. artiklan mukaan mainittuja suorituksia pidetään erääntyneinä, kun ne olisi pitänyt suorittaa aikaisemman sopimuksen tai lain perusteella, eikä velkojan kanssa ole tehty kirjallista sopimusta määräajan pidentämisestä.

Oikeusturvalautakunta toteaa ensiksikin, että Allianssi ry:llä on 30.1.2006 ollut 52 000 euroa sellaisia velkoja, joista on tehty velkojan kanssa maksusuunnitelma.

Toiseksi asiassa on riidatonta, että Allianssi ry:llä on 8. luvun 4. artiklassa tarkoitettua erääntynyttä velkaa, josta ei ole 30.1.2006 ollut velkojan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta määräajan pidentämisestä, seuraavasti:

- Palloliitolle 4.556,91 euroa,

- Vakuutusyhtiö Pohjolalle 9.000 euroa sekä

- työntekijöille maksettuihin palkkoihin liittyviä ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja 52.346 euroa eli

- yhteensä 65.902,91 euroa.

Edellä mainitujen ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen sekä muiden verovelkojen perusteella Allianssi ry:tä oli lisäksi haettu konkurssiin ja hakemus on ollut vireillä lisenssikomitean päättäessä lisenssin eväämisestä. 


Talousarvio vuodelle 2006

Allianssi ry:n talousarviossa kaudelle 2006 on budjetoitu tuloiksi 800.000 euroa ja menoiksi 647.000 euroa. Asiassa kuultujen Salon ja Martosen mukaan budjetti on huomattavasti pienempi kuin Allianssi ry:n aikaisempina toimintavuosina. Muihin liigaseuroihin verrattuna budjetti on kuultujen henkilöiden mukaan jonkin verran keskimääräistä pienempi. Menopuolella erityisesti valmennus- ja pelaajamenot ovat keskimääräistä pienemmät.

Arvioitujen pääsylipputulojen jälkeen sponsori- ja mainostuloilla on jäänyt katettavaksi 700 000 euroa. Pääosa, eli noin 500 000 euroa, on Salon ja Martosen mukaan laskettu saatavaksi stadionin kiinteistä mainoksista sekä yhdeltä sponsoriryhmältä.

Näiden 500 000 euron mainostulojen on ollut määrä tuloutua suoraan Allianssi ry:lle järjestelyllä, jossa Vantaan kaupunki olisi vuokrannut stadionin sen omistajalta ja Allianssi ry vuorostaan olisi vuokrannut stadionin erittäin edullisella sopimuksella Vantaan kaupungilta. Kaupungin sitoutuminen hankkeeseen ilmeni muun muassa siitä, että kaupungin luottamusmiesjohtoa tuli mukaan Allianssi ry:n hallitukseen.

Muilta yhteistyökumppaneilta saatavaksi arvioidun 200.000 euron osalta Salo on Palloliitolle sähköpostitse 29.1.2006 lähettämässään erittelyssä nimennyt sponsoreita ja heidän panoksiaan. Lisäksi viestissä on todettu, että “tällä hetkellä kasassa on jo yli 160 000 euroa, joten uskon tavoitteen täyttyvän lisenssipäätöksen ollessa positiivinen”.

Asiassa kuultujen Palloliiton toimihenkilöiden Juntusen ja Saarisen mukaan ilmoitettujen sponsoritulojen osalta ei yleensä edellytetä kirjallisten sopimusten esittämistä, vaan tarvittavat tiedot annetaan eriteltyinä liigalisenssihakemukseen asianomaisessa liitteessä (Liite 8, Taseen liitetiedot). Tässä tapauksessa kirjallisia sopimuksia on kuitenkin pyydetty, koska lisenssihakemukseen ei ollut lainkaan liitetty vaadittavaa liitettä. Lisäksi useat Allianssi ry:n aikaisemmista tukijoista olivat julkisuudessa ilmoittaneet tukensa lopettamisesta tai pienentämisestä. Tässä tilanteessa Palloliitossa arvioitiin, että erityiseen tarkkailuun oli aihetta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että näissä olosuhteissa Palloliiton Allianssi ry:lle esittämä vaatimus kirjallisten sponsorisopimusten esittämisestä on pohjautunut hyväksyttäviin syihin. Tämän vuoksi vaatimus ei ole perusteettomasti asettanut Allianssi ry:tä muita lisenssin hakijoita huonompaan asemaan, vaikka yleensä kirjallisia sopimuksia ei olekaan edellytetty.

Salolla on ollut lisenssikomitean käsittelyä varten mukanaan 30.1.2006 yhdeltä sponsorilta ilmoitus yhteensä 70.000 euron tuesta pelikausille 2006-2007. Vaikka koko ilmoituksen mukainen tulo lasketaan vuodelle 2006, olisi tällä ilmoituksella katettu kymmenesosa seuran talousarvion mukaisista tuloista. Allianssi ry ei ole 30.1.2006 voinut esittää vaadittua selvitystä pääosasta arvioiduista tuloistaan. 


Oikeusturvalautakunnan päätelmät

Asiassa lautakunnassa esitetty selvitys ei osoita, että budjetoitujen tulojen hankkimiseksi tehty suunnitelma Allianssi ry:ssä olisi ollut sinänsä lähtökohdiltaan toteuttamiskelvoton. Kun otetaan kuitenkin huomioon Allianssi ry:n omat järjestellyt ja järjestämättömät velat sekä budjetin uskottavuutta tukevien kirjallisten sponsorisopimusten puute, lisenssikomitealla on ollut perusteet todeta, että Allianssi ry on lisenssimääräysten 8. luvun 6. artiklassa tarkoitetulla tavalla kykenemätön vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan mukaan lukien myös ne AC Allianssi Oy:n velvoitteet, jotka lisenssimääräysten kiertämisen estämiseksi ja lisenssin hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi tulee ottaa huomioon lisenssihakemusta käsiteltäessä.

Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että aiemmin selostettujen Allianssi ry:n erääntyneiden ja järjestämättömien velkojen vuoksi lisenssikomitealla on ollut myös lisenssimääräysten 8. luvun 4 kohdan mukainen peruste lisenssin eväämiselle. 


Kulut

Palloliitto on vaatinut, että Allianssi ry velvoitetaan korvaamaan Palloliiton kulut asiassa. Palloliitto voittaa asian lautakunnassa, joten sillä on lautakunnan sääntöjen 32§:n mukaan lähtökohtaisesti oikeus saada hävinneeltä osapuolelta korvaus kuluistaan. Kun otetaan huomioon edellä selostettu komitean tekemä menettelyvirhe lisenssihakemuksen käsittelyssä ja lisenssin eväämisen merkitys Allianssi ry:lle, sillä on ollut perusteltu aihe saattaa lisenssikomitean päätöksen oikeellisuus lautakunnan tutkittavaksi. Allianssi ry:tä ei sen vuoksi ole syytä velvoittaa korvaamaan Palloliiton kustannuksia asiassa. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.   


Pertti Välimäki                               Pasi Kumpula

puheenjohtaja                               sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet:  Pertti Välimäki, Kari T. Ahonen, Antti Aine, Olli Rauste ja Pekka Timonen