26/2023 Ratsastus – Lautakuntamenettely – Valituksen tutkiminen – Valitusmaksu

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 26/2023
22.6.2023                                 
Diaarinro 26/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kurinpitolautakunnan päätös asiassa

1/2023

 

ASIA                 
Toimintakielto

 

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja hänelle määrätty kurinpitoseuraamus poistetaan tai että määrättyä kurinpitoseuraamusta ainakin lievennetään.

Valituksen toimittaessaan A on ilmoittanut, että hänelle on myönnetty asiassa oikeusapua ja pyytänyt, että hänet vapautetaan tällä perusteella velvollisuudesta maksaa oikeusturvalautakunnan valitusmaksu.

Oikeusturvalautakunta on 9.6.2023 ilmoittanut A:lle, että myönnetty oikeusapu ei vapauta häntä velvollisuudesta maksaa lautakunnan valitusmaksu. Samalla oikeusturvalautakunta on kehottanut A:ta suorittamaan valitusmaksun ja esittämään tästä selvityksen 16.6.2023 mennessä uhalla, että jos maksua ei määräajassa suoriteta, valitus jätetään tutkimatta.

Kehotuksesta huolimatta A ei ole maksanut valitusmaksua asetetussa määräajassa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 1 momentin mukaan valitusasiakirjoja toimitettaessa on osoitettava, että valittaja on suorittanut lautakunnan tilille valitusmaksun. Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos valitusmaksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on varattava tilaisuus sen suorittamiseen lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä. Jollei maksua ole suoritettu asetetussa määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunta ei ole oikeusapulain 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viranomainen, jonka käsittelymaksuista myönnetty oikeusapu asianosaisen vapauttaa.

Valitusmaksun maksaminen on valituksen käsittelyn ehdoton edellytys. Saamastaan kehotuksesta huolimatta A ei ole maksanut valitusmaksua. Sen vuoksi valitus jätetään tutkimatta.

 

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                           

Samuli Sillanpää
Sihteeri

                                              

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala