29/2023 Purjelautailu – Jäsenoikeuksien rajoittaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 29/2023
26.7.2023                                
Diaarinro 29/2023

 

                                                                                                                                  RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Windsurferliitto ry:n päätös jättää A kutsumatta Porin Yyterissä 26.7.2023 pidettävään Windsurfer-luokan osakilpailuun

 

ASIA

Purjelautailu – Jäsenoikeuksien rajoittaminen

 

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

KUULTAVA

Suomen Windsurferliitto ry                         

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Windsurferliiton päätös olla lähettämättä hänelle ennakkokutsua Porin Yyterissä 26.7.2023 järjestettävään osakilpailuun kumotaan. Lisäksi hän on vaatinut, että seura velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa. Käyttämästään työajasta aiheutuneiksi kuluikseen hän on ilmoittanut yhteensä 600 euroa.

Windsurferliitto oli hallituksensa päätöksellä muuttanut kauden 2023 kaikki jäljellä olevat kilpailut kutsukilpailuiksi. Kutsut oli lähetetty kilpailukutsussa olevan tiedon mukaan valituille kilpailijoille. Liitto ei ollut julkaissut kutsuttujen listaa eikä ilmoittanut perusteluja kutsukilpailulle pyynnöstä huolimatta. Kutsukilpailun järjestäminen oli poikkeuksellista purjelautailun historiassa. Hallituksen jäsenet olivat yhtä lukuun ottamatta myös itse kilpailijoita. Kriteereitä kutsukilpailuun kutsuttavien valinnasta ei ollut ilmoitettu. Liiton hallituksen jäsenet olivat yhtä lukuun ottamatta osallistuneet kauden kilpailuihin tai olivat Yyterin kilpailuun ilmoittautuneita. Valittaja oli Windsurferliiton jäsen. Hän johti naisten rankingkilpailua ja oli yleisen kilpailun rankingkilpailun kolmannella sijalla. Hän oli kauden 2022 naisten SM-kilpailujen voittaja ja yleisen sarjan kolmas. Jäsenyyteen tai kilpailumenestykseen liittyviä syitä kilpailukutsun saamatta jättämiselle ei siten ollut. Valittajan mukaan kutsumatta jättäminen liittyi riita-asiaan toisen kilpailijan kanssa, joka oli ollut kanteluineen aktiivisesti yhteydessä eri tahoihin. Kyseinen kilpailija oli saanut kutsun Yyterin kilpailuun.

Asia liittyi jäsenoikeuksien rajoittamiseen ja kuului siten oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Windsurferliitto ry ry on vastauksessaan katsonut, ettei asia kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Seuran kattojärjestöllä, Suomen Purjehdus ja Veneily ry:llä, oli sääntöjensä nojalla kurinpitolautakunta, jonka päätöksistä oli mahdollista valittaa oikeusturvalautakuntaan.

Toissijaisesti seura on vaatinut, että valitus hylätään. Windsurferliiton hallitus oli ottanut käyttöön kutsukilpailumallin Suomen Purjehdus ja Veneily ry:ltä saadun ohjeistuksen perusteella. Seuran alkuperäinen tavoite, iloisten ja turvallisten tapahtumien järjestäminen, ei ollut toteutunut. Kutsukilpailuja järjestettäessä ei ollut vaadittavaa ilmoittaa kutsun perusteluja, eikä kutsutuille tarvinnut ilmoittaa, ettei heitä ollut kutsuttu. Hallituksen päätökset eivät perustuneet oman edun tavoitteluun vaan yhteisöstä saatuun toistuvaan palautteeseen valittajan kielteisestä toiminnasta. Valittajan kutsumatta jättämisen puolesta olivat äänestäneet kaikki hallituksen jäsenet. Valittaja oli katsonut kutsumatta jättämisen liittyvän riita-asiaan erään toisen kilpailijan kanssa. Kyseinen asia ei ollut millään tavalla osa kutsukilpailumallin käyttöönottoa. Kausilla 2022 ja 2023 usea kilpailija oli tuonut esiin valittajan epäasiallisen käyttäytymisen kilpailun aikana. Tähän liittyvistä asioista oli keskusteltu valittajan kanssa keväällä 2022. Valittajalle oli keskusteluissa yleisesti tähdennetty, että Windsurfer-luokan henki oli erilainen kuin kansainvälisissä tai ammattilaistason kilpailuissa. Valittaja oli toiminnallaan aiheuttanut pelkoa ja muiden haluttomuutta osallistua tapahtumiin. Hänen toimintansa kaudella 2023 sekä aiemmilla kausilla oli pakottanut Windsurferliiton hallituksen perusteltuun ja välttämättömään toimeen olla kutsumatta häntä mukaan kilpailuun, jotta yhteisön alkuperäinen tavoite ja henki saadaan normalisoitua.

Lisäksi Windsurferliitto on vaatinut, että valittaja velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen lautakuntakulut. Kulujensa määräksi yhdistys on ilmoittanut yhteensä 7 300 euroa.                           


VASTASELITYS

Valittaja on antanut vastaselityksen asiassa toistaen valituksessaan esitetyn sekä todeten muun ohella seuraavan.

Windsurferliiton hallitus vähätteli vastauksessaan toisen urheilijan valittajaan kohdistunutta häirintää. Se, ettei tällä toisella urheilijalla olisi ollut kyseisen asian kanssa mitään tekemistä, ei ollut uskottavaa. Windsurferliiton taholta ei ollut kerrottu valittajalle, kenelle hän oli aiheuttanut pelkoa tai haluttomuutta osallistua kilpailuun ja millä tavalla, eikä tällaisessa asiassa häntä myöskään ollut kuultu. Ei ollut kohtuullista, että liitto kyseenalaisti valittajan oikeuden hakea korjausta virheelliseen päätökseen. Ei myöskään ollut asiallista, että valittaja oli poistettu yhteisestä Whatsapp-ryhmästä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Suomen Windsurferliitto ry on päättänyt siirtyä kutsukilpailumenettelyyn sekä järjestää Porin Yyterissä kutsukilpailun, johon A ei ole saanut kutsua. Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko oikeusturvalautakunta toimivaltainen tutkimaan valituksen. Mikäli lautakunta on toimivaltainen, asiassa tulee arvioitavaksi, onko tehdyillä päätöksillä rajoitettu valittajan jäsenoikeuksia seurassa epäasiallisella tavalla.

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunta voi käsitellä vain sellaisten yhdistysten tekemiä päätöksiä, jotka ovat sitoutuneet lautakunnan toimivaltaan. Lautakunnan toimivaltaan ovat sitoutuneet kaikki Olympiakomitean jäsenjärjestöt, ja myös näiden jäsenjärjestöjen omat jäsenjärjestöt ovat sääntöketjutuksen kautta sitoutuneet lautakunnan toimivaltaan. Suomen Windsurferliitto ry on Olympiakomitean jäsenjärjestön Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenjärjestö. Siten Windsurferliiton on katsottava jäsenyytensä perusteella tulleen muodollisesti sidotuksi oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen tutkimisen edellytys on, että kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen ja dopingsäännöstön mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Windsurferliitto on vastauksessaan viitannut Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitosääntöihin ja todennut, että kattojärjestöllä on oma kurinpitolautakunta, jonka päätöksistä on valitusoikeus oikeusturvalautakuntaan.

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitomääräysten 1 §:n mukaan kurinpitosääntöjen alaisia ovat muun muassa liiton jäsenet ja niiden jäsenet, muut liiton sääntöihin tai kurinpitomääräyksiin sitoutuneet toimijat sekä muut yhteisöt, jotka järjestävät liiton alaisia kilpailuja, kaikki kilpailutoimintaan osallistuvat kilpailijat sekä liiton ja sen jäsenten hallitusten ja johtokuntien sekä niiden asettamien toimielinten jäsenet ja toimihenkilöt. Kurinpitomääräysten 2 §:n mukaan sääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka (a) rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan, (c) kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy lainvastaisesti, epäurheilijamaisesti tai muuten eettisten sääntöjen tai reilun pelin periaatteiden vastaisesti, (f) syyllistyy liiton etua tai lajin mainetta vahingoittavaan toimintaan tai (i) syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella häirintään, syrjintään tai rasistiseen käytökseen. Kurinpitomääräysten 4 §:n nojalla kurinpitovaltaa käyttävä elin on liiton kurinpitolautakunta. Määräysten 5 §:n mukaan henkilö tai yhteisö voi tehdä yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti kurinpitolautakunnalle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä kurinpitolautakunnassa painavista syistä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Windsurferliiton hallituksen päätökset kutsukilpailumenettelyyn siirtymisestä ja kutsuttavien valinnasta liittyvät yhdistyksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan käyttämiseen. Windsurferliitto ei ole täsmentänyt näkemystään, jonka mukaan asia olisi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitomääräyksissä tarkoitettu kurinpitoasia. Esitetyn aineiston perusteella päätöksiä ei ole tosiasiallisestikaan pidettävä kurinpitotoimina. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asian käsittelylle ole lautakunnan sääntöjen 3 §:ään perustuvaa estettä.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 c ja d kohtien mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Näin ollen lautakunnalla on toimivalta valituksen käsittelyyn sääntöjensä 2 §:n 1 c ja d kohtien rajoissa.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asiassa saadun selvityksen mukaan Windsurfer-luokan purjehduskilpailuja järjestävän Suomen Windsurferliitto ry:n hallitus on kesken kilpailukauden päättänyt muuttaa kuluvan kauden jäljellä olevat kilpailut niin sanotuiksi kutsukilpailuiksi ja keskeyttää osakilpailusarjan. Kutsut on lähetetty tietyille kilpailijoille. Valittajaa ei ole kutsuttu Porin Yyterissä 26.7.2023 pidettävään kilpailuun. Liitto on perustellut kilpailujen muuttamista kutsukilpailuiksi sillä, että tapahtumat olisivat hauskoja ja turvallisia kaikille osallistujille tasosta riippumatta ja että amatöörijärjestäjät voisivat niitä kohtuullisin kustannuksin järjestää. Edelleen liitto on esittänyt, että Windsurfer-luokka on tällä hetkellä niin sanottu master-urheiluluokka, johon osallistuu myös nuoren sukupolven edustajia.

Asiassa ei ole ilmennyt, että yhdistyksen säännöissä olisi määrätty siitä, millä perusteilla osallistujat kutsutaan kilpailuihin. Tilannetta on siten tarkasteltava yhdistyslain säännösten sekä yhdistyksen sääntöjä alemman asteisten sääntöjen, viestinnän ja tehtyjen päätösten perusteella.

Yhdistyslain 33 §:n 2 momentista ilmenee, että yhdistyksen päätös on mitätön, jos se vähentää yhdistyksen jäsenellä sääntöjen mukaan olevaa erityistä etua yhdistyksessä taikka jos se sisällöltään tai päätöksentekotavaltaan olennaisesti loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta.

Yhdistyksen jäsenen oikeuksia voidaan rajoittaa yhdistyslain vastaisesti yhdistyksen toimielimen nimenomaisella päätöksellä. Kielletty jäsenoikeuksien rajoittaminen voi kuitenkin perustua myös muunlaiseen yhdistyksen jäseneen kohdistuvaan menettelyyn tai päätöksentekoon. Tällainen päätöksenteko voi liittyä muun muassa yhdistyksen järjestämään kilpailutoimintaan.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheiluseurassa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Urheiluseura voi sille kuuluvan yhdistysautonomian ja harkintavaltansa rajoissa päättää esimerkiksi kutsukilpailumenettelystä sekä siitä, keitä kilpailuihin kutsutaan, kunhan jäsenten yhdenvertaisuutta ei loukata eikä jäsenen jäsenoikeuksia rajoiteta kielletyllä tavalla. Urheiluseuran jäsenellä ei siten ole subjektiivista oikeutta saada osallistua tiettyyn kilpailuun. Tilannetta on arvioitava kokonaisuutena, ottaen huomioon olemassa olevat säännöt, tehdyt päätökset sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus. Jäsenoikeuksien perusteettomasta rajoittamisesta voi olla kysymys esimerkiksi silloin, jos jäsenoikeuksien rajoittaminen on vastoin yhdistyksen sääntöjä tai jos päätös loukkaa olennaisesti jäsenten yhdenvertaisuutta.

Kuten edellä on todettu, kutsumenettelyä voidaan sinänsä pitää hyväksyttävänä ja liitto voi itse asettaa kutsukriteerit. Kun kyse on urheiluseuran järjestämistä kilpailuista, kutsukilpailumenettelyn käyttäminen ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että seuran jäsentä tosiasiallisesti estetään käyttämästä jäsenyyteen kuuluvia oikeuksia.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksen kohteena on Windsurferliiton hallituksen päätös, jolla valittaja on jätetty kutsumatta Porin Yyterissä 26.7.2023 pidettävään kilpailuun. Oikeusturvalautakunta tarkastelee edellä mainittua päätöstä siitä näkökulmasta, onko päätös tehty epäasiallisin tai kielletyin perustein. Jäsenoikeuksien rajoittamisesta voisi olla kysymys siinä tapauksessa, että päätös olisi loukannut jäsenen yhdenvertaisuutta suhteessa muihin jäseniin taikka jäsen olisi kokonaan suljettu kilpailutoiminnan ulkopuolelle. Asiassa esitetystä aineistosta ei käy ilmi eikä asiassa ole edes väitetty, että tähän kilpailuun kutsumatta jättäminen koskisi ainoastaan valittajaa. Aineistosta ei ilmene myöskään, että valittaja olisi etukäteen suljettu tulevien kutsukilpailuiden ulkopuolelle. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei valittajan kutsumatta jättäminen Yyterin kilpailuun ole loukannut valittajan yhdenvertaisuutta tai rajoittanut hänen jäsenoikeuksiaan kielletyllä tavalla. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa ole riittäviä perusteita päätöksen kumoamiseen. 

Lautakuntakulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Edelleen, jos lautakunta valituksen hylätessään katsoo, että asia on ollut niin epäselvä, että valitukseen on ollut aihetta, sen on määrättävä, että kumpikin asianosainen kärsii kulunsa.

Suomen Windsurferliitto ry on vaatinut, että valittaja velvoitetaan korvaamaan liiton lautakuntakulut 7 300 eurolla. Liitto ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, mistä sen asianosaiskulut muodostuvat. Tarkemman selvityksen puuttuessa Suomen Windsurferliitto ry:n vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta hylätään.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Suomen Windsurferliitto ry:n vaatimus asian hoitamisesta aiheutuneiden kulujen osalta hylätään.  

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Kristiina Rintala                                                
puheenjohtaja

Paula Klami-Wetterstein
sihteeri

                                                  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Antti Aine, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä