6/2010 Kaukalopallo: Kurinpito- Pelikielto, Kurinpito- Toimitsijakielto, Yhdistys- Päätöksen sääntöjenvastaisuus- Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS 6/2010

10.3.2010            Diaarinro 19/2009


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 9.11.2009, jolla se on rankaissut Mikko Joensuuta peli- ja toimitsijakiellolla 31.1.2010 saakka ja 120 euron sakolla sekä Hamarin Eloa 120 euron sakolla ja lisäksi tuominnut Hamarin Elon hävinneeksi ottelun Hamarin Elo -Bewe Boys 0-10.


ASIA

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJAT

Hamarin Elo

Mikko Joensuu


KUULTAVA

Helsingin Kaukalopallo ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunta on kaukalopallojoukkueiden City Horo ja Bewe Boys vastalauseen johdosta todennut, että maalivahti Mikko Joensuu oli pelannut ottelut Hamarin Elo-City Horo 20.10.2009 ja MK 67-Bewe Boys 19.10.2009 edustuskelvottomana. Mikko Joensuun pelaajalisenssi oli maksettu vasta 26.10.2009 kahdesta eri rahalaitoksesta. Mikko Joensuu oli lähettänyt kaksi maksukuittia todisteeksi maksetuista lisenssimaksuista päivämäärillä 28.9.2009 tarkoituksenaan harhauttaa, että maksut oli suoritettu 28.9.2009. Selvitysten perusteella päivämäärät olivat tekaistuja eivätkä kuitit olleet jäljennöksiä alkuperäisistä kuiteista. Mikko Joensuu oli siten pelannut kaksi ottelua edustuskelvottomana. Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunta oli 9.11.2009 päättänyt rangaista Mikko Joensuuta peli- ja toimitsijakiellolla 31.1.2010 saakka ja 120 euron sakolla sekä Hamarin Eloa 120 euron sakolla ja lisäksi tuominnut Hamarin Elon hävinneeksi ottelun Hamarin Elo -City Horo 0-10 sekä MK-67:n hävinneeksi ottelu MK 67-Bewe Boys 10-0.


VALITUS PERUSTEINEEN

Hamarin Elo ja Mikko Joensuu ovat valituksessaan vaatineet, että Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan päätös Hamarin Elon tuomitsemisesta hävinneeksi ottelun Hamarin Elo - City Horo 0-10, Hamarin Elolle määrätystä sakosta sekä Mik-ko Joensuulle määrätystä peli- ja toimitsijakiellosta sekä sakosta kumotaan seuraavilla perusteilla:

Mikko Joensuulla ei ollut ollut voimassa olevaa pelaajalisenssiä. Mikko Joensuun li-senssiä ei ollut maksettu inhimillisen virheen johdosta. Sekä Mikko Joensuu että Hamarin Elo olivat olleet siinä uskossa, että Mikko Joensuulla oli ollut voimassa oleva pelaajalisenssi. Mikko Joensuun nimi oli ollut Helsingin Kaukalopallo ry:n pörssimaalivahtien listalla, jolta jokainen joukkue voi maalivahdin puuttuessa tilata itselleen maalivahdin.

Hamarin Elo ei voinut tietää, että pörssimaalivahtien listalla esiintyvällä pelaajalla ei ollut voimassa olevaa lisenssiä eikä sitä voitu tämän vuoksi rangaista asiassa. Mikko Joensuun osalta määrätty rangaistus oli lisäksi kohtuuton, koska kysymys oli lajin harrastesarjasta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Helsingin Kaukalopallo ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Helsingin Kaukalopallo oli syyskuun 2009 aikana tiedustellut kaikilta edellisen kau-den pörssimaalivahdeilta heidän jatkamistaan kaudella 2009-2010. Mikko Joensuu oli ilmoittanut jatkamisestaan. Maalivahdeilta edellytetään ennen ilmoittautumista pelaajalisenssin lunastamista. Mikko Joensuu oli pelannut ensimmäisen ottelunsa MK-67:n maalissa 28.9.2009. Joukkueen yhteyshenkilö oli kysynyt edellisenä päivä-nä Mikko Joensuulta oliko tämä maksanut pelaajalisenssin. Mikko Joensuu oli ilmoit-tanut maksaneensa pelaajalisenssin 27.9.2009. Lisenssin maksamisen olisi voinut tarkistaa Kaukalopalloliiton lisenssirekisteristä, jota ei kuitenkaan ollut heti syksyllä päivitetty päivittäin. Pelaajarekisterissä oli aktiivisina sekä uudet että edellisen kau-den lisenssin lunastaneet. Pelaajarekisteri oli saatettu ajan tasalle marraskuussa 2009.


VASTASELITYS

Hamarin Elo ja Mikko Joensuu ovat Helsingin Kaukalopallo ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että Mikko Joensuun vaimo oli unohtanut maksaa Mikko Joensuun lisenssin. Mikko Joensuu itse oli luullut lisenssin olevan maksetun, minkä vuoksi hän oli rehellisesti ilmoittanut lisenssin maksetuksi. Helsingin Kaukalopallo ry:n olisi lisäksi tullut varmis-taa Joensuun edustuskelpoisuus, ennen kuin hänen nimensä olisi julkaistu pörssi-maalivahtien listalla. Mikko Joensuu oli lisäksi ennen ottelua Hamarin Elo -Bewe Boys pelannut monta ottelua MK-67:n ja FC Atlantin maalissa. Hamarin Elo ei ollut mitenkään voinut tietää tai epäillä Mikko Joensuun olevan edustuskelvoton. Jos Helsingin Kaukalopallo ry:n pelaajarekisteri ja pörssimaalivahtilista olisivat olleet ajan tasalla, ei virhettä olisi voinut tapahtua.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet.


Kurinpitovaliokunnan päätöksen valituskelpoisuus

Suomen Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 26 §:n mukaan, jos joukkue on käyttänyt ottelussa edustus- tai pelioikeutta vailla olevaa pelaajaa ja tästä ottelusta tehdään vastalause, joukkue tuomitaan hävinneeksi. Jos rikkomukseen syytön joukkue on voittanut ottelun vähintään kymmenellä maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 10-0. Lisäksi joukkuetta rangaistaan sakolla. Mikäli liitto havaitsee rikkeen, joukkuetta rangaistaan sakolla. Sääntöjen 39 §:n mukaan kurinpitovaliokunnan ratkaisusta voi valittaa SLU:n oikeusturvalautakuntaan.

Suomen Kaukalopalloliiton rangaistussääntöjen 9 §:n mukaan alueen kurinpitovastaavan päätöksestä voi valittaa alueen kurinpitovaliokunnalle ja kurinpitovaliokunnan päätöksestä alueen hallitukselle. Liiton kurinpitovastuuhenkilön päätöksestä voi valittaa liiton kurinpitovaliokunnalle ja kurinpitovaliokunnan päätöksestä SLU:n oikeusturvalautakuntaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista ja 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen ja dopingsäännöstön mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty ja valitus on pantu vireille 8-10 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että Hamarin Elon osalta kysymys on ollut sellaisesta yhdistyksen päätöksen väitetystä sääntöjenvastaisuudesta, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetaan sekä 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta kurinpitoasiasta ja että tältä osin kaikki Suomen Kaukalopalloliitto ry:n sääntöjen 39 §:n mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Oikeusturvalautakunta ottaa Hamarin Elon osalta valituksen tutkittavakseen.

Mikko Joensuun osalta oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymys on ollut Suomen Kaukalopalloliitto ry:n rangaistussääntöjen soveltamisesta. Tältä osin edellä mainittujen rangaistussääntöjen 9 §:n mukaan alueen kurinpitovaliokunnan päätöksestä olisi tullut valittaa alueen hallitukselle eikä kaikkia Suomen Kaukalopalloliitto ry:n sääntöjen mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia ole siten tältä osin käytetty. Mikko Joensuu on kuitenkin valittanut päätöksestä kurinpitovaliokunnalta saamansa muutoksenhakuohjauksen mukaisesti suoraan urheilun oikeusturvalautakuntaan. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kun kysymys on sen sääntöjen 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta kurinpitoasiasta, kun asia on Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnassa käsitelty yhdessä Hamarin Elolle määrättyjen seuraamusten kanssa ja kun Mikko Joensuulle annettu muutoksenhakuohjaus on ollut virheellinen, että oikeusturvalautakunta voi ottaa viivytyksen välttämiseksi myös Mikko Joensuun osalta valituksen tutkittavakseen.


Pääasiaratkaisu


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Mikko Joensuu on pelannut maalivahtina ottelussa Hamarin Elo-City Horo 20.10.2009, jonka Hamarin Elo on voittanut 13-3. Mikko Joensuu on maksanut pelaajalisenssinsä vasta 26.10.2009.

Kysymys on oikeusturvalautakunnassa siitä, onko Helsingin Kaukalopallo ry:n ku-rinpitovaliokunnan päätös siltä osin kuin Hamarin Elo on määrätty häviämään edellä mainittu ottelu Mikko Joensuun edustuskelvottomuuden vuoksi ja määrätty maksamaan 120 euron sakko, Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen vastainen sekä mikä merkitys asiassa on sillä, mistä syystä Mikko Joensuun lisenssimaksu on alun perin jäänyt maksamatta.

Lisäksi lautakunnassa on kysymys siitä, onko Mikko Joensuulle määrätty kurinpitoseuraamus Suomen Kaukalopalloliitto ry:n rangaistussääntöjen mukainen ja onko asiassa ollut perusteita rangaista Mikko Joensuuta peli- ja toimitsijakiellolla 31.1.2010 saakka ja 120 euron sakolla.


Sääntömääräykset

Suomen Kaukalopalloliiton kilpailusääntöjen 26 §:n mukaan, jos joukkue on käyttänyt ottelussa edustus- tai pelioikeutta vailla olevaa pelaajaa ja tästä ottelusta tehdään vastalause, joukkue tuomitaan hävinneeksi. Jos rikkomukseen syytön joukkue on voittanut ottelun vähintään kymmenellä maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi 10-0. Lisäksi joukkuetta rangaistaan sakolla.

Suomen Kaukalopalloliiton rangaistussääntöjen 1 §:n mukaan näiden rangaistussääntöjen alaisia ovat Suomen Kaukalopalloliiton (jäljempänä liitto) liittohallituksen asettamien elimien jäsenet ja toimihenkilöt, liiton jäsenet (jäljempänä alue) ja niiden jäsenseurat ja niiden hallituksien ja näiden asettamien elimien jäsenet ja toimihenki-löt sekä jäsenseurojen jäsenet sekä erotuomarit. Liiton kurinpitovaliokunnalla on oi-keus ottaa käsittelyyn myös sille raportoidut liiton virallisen kilpatoiminnan ulkopuolella tapahtuneet rikkeet.

Rangaistussääntöjen 2 §:n mukaan rangaistukseen voidaan tuomita se, joka:

a) rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan,

b) tahallaan harhauttaa tai yrittää harhauttaa julkisia viranomaisia, liittohallitusta, alueen hallitusta tai niiden asettamia elimiä,

c) kilpailun kestäessä tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti,

d) tultuaan valituksi liiton joukkueeseen ei osallistu ilman pätevää syytä otteluun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa pelaajana,

e) joka syyllistyy huumaavien aineiden tai muiden kiellettyjen aineiden (doping) käyttöön tai kieltäytyy niitä koskevasta testauksesta,

f) pelaa ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien, taikka syyllistyy vedonlyöntiin omasta kilpailutapahtumasta,

g) suunnitelmallisesti tai toistuvasti jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka urheilijan vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta,

h) julkisesti alentaa tai halventaa liittoa tai aluetta, virkamiehiä, luottamushenkilöitä, liiton jäseniä tai kaukalopallon arvostusta, taikka muulla tavoin kohtuuttomasti haittaa liiton toimintaa.

Suomen Kaukalopalloliitto ry:n rangaistussääntöjen sakotustaulukon mukaan yli 3 ottelun pelikellosta seuralle määrätään 120 euron suuruinen sakko.


Johtopäätökset edustuskelpoisuudesta

Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Hamarin Elo on uskonut Mikko Joensuun lisenssimaksun olleen suoritettu, koska Mikko Joensuu on virheellisesti ilmoittanut lisenssimaksun olleen maksettu, koska Mikko Joensuu oli pelannut ennen nyt kysymyksessä ollutta ottelua muissa joukkueissa ja koska Mikko Joensuun nimi oli ollut Helsingin Kaukalopalo ry:n julkaisemalla maalivahtipörssi-listalla. Se, että Mikko Joensuu ei ollut tosiasiassa maksanut lisenssimaksua olisi ollut mahdollista havaita, jos seura olisi pyytänyt Mikko Joensuuta esittämään lisenssimaksua koskevan kuitin. Lautakunta toteaa harrasteurheilussa olevan tyypillistä, että pelaaja on valmis esittämään ottelussa tositteen, joka osoittaa lisenssimaksun olevan maksettu. Voimassa olevat lisenssit olisivat olleet myös tarkastettavissa Kaukalopalloliitosta. Helsingin Kaukalopallo ry:n vastauksen mukaan lisenssitiedot eivät kuitenkaan olleet välttämättä päivittyneet joka päivä ennen marraskuuta 2009.

Lautakunta toteaa, että vaikka kysymys on kilpailutoiminnasta, joka on puhtaasti harrastusluonteista eikä Mikko Joensuu ole ollut joukkueen vakinainen jäsen, vaan hänet on pyydetty otteluun käyttäen apuna Helsingin Kaukalopallo ry:n maalivahtipörssiä, jolta jokainen joukkue voi maalivahdin puuttuessa tilata itselleen maalivahdin, on kukin seura Kaukalopalloliiton sääntöjen mukaan vastuussa siitä, että sen pelaajilla on voimassa oleva pelaajalisenssi.

Lautakunta toteaa, että Hamarin Elon olisi tämän vastuun perusteella tullut erikseen tarkastaa Mikko Joensuun lisenssin maksaminen. City Horo -joukkue on tehnyt ottelusta vastalauseen ja Helsingin Kaukalopallo ry:n päätös on Hamarin Elon osalta ollut Kaukalopalloliiton sääntöjen mukainen. Yhdistyksen kurinpidon tulee perustua kurinpidon kohteena olevien sitouttamiseen kurinpitomenettelyyn. Tämä voidaan toteuttaa sääntöketjutuksen tai sopimusten perusteella. Tavallisesti kurinpidosta on määrätty yksityiskohtaisesti kilpailumääräyksissä. Kurinpidon kohteeksi joutuvan on tiedettävä etukäteen, mitä kustakin rikkomuksesta voi seurata. Tämän mukaisesti on määräyksistä selvittävä esimerkiksi toimintakiellon tai rahasakon enimmäismäärä. Kurinpito ei voi perustua yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Eri asia on, että toimintasuunnitelmassa voidaan toistaa muualla asetettujen kurinpitomääräysten sisältöä. Tässä tapauksessa kurinpitoa määrättäessä ei ole ollut sijaa harkinnalle. Seura vastaa siitä, että urheilijoiden lisenssit ovat kunnossa.

Oikeusturvalautakunta toteaa Kaukalopalloliiton sääntöjen osoittavan, että seurat vastaavat siitä, että ne käyttävät otteluissa sääntöjen mukaan edustuskelpoisia pelaajia.

Mikko Joensuun lisenssimaksu on ollut maksamatta Hamarin Elon 20.10.2009 pelaaman ottelun ajankohtana. Lisenssimaksun suorittamiseen ei ole liittynyt sellaisia piirteitä, että Hamarin Elo olisi voinut perustellusti päätyä katsomaan, että lisenssimaksu on suoritettu.

Näin ollen oikeusturvalautakunta toteaa, että Mikko Joensuu ei ole ollut kilpailusääntöjen tarkoittamassa mielessä edustuskelpoinen 20.10.2009 pelaamassaan ottelussa. Siten Hamarin Elo on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa ja asiassa on ollut kilpailusääntöjen mukaiset edellytykset määrätä Hamarin Elo häviämään ottelu lukemin 0-10 ja suorittamaan kilpailusäännöissä määrätty sakko.


Mikko Joensuulle määrätty kurinpitoseuraamus

Kurinpitoseuraamuksen määrääminen merkitsee aina myös sitä, että urheilijan maine urheilun sääntöjen ja reilun urheiluhengen noudattajana huononee. Lisäksi määrätyllä ja kärsityllä kurinpitoseuraamuksella voi olla merkitystä urheilijan joutuessa vastedes kurinpitomenettelyn kohteeksi. Esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa aikaisempi ja uusi teko ovat samankaltaisia, uudesta teosta saatetaan määrätä aikaisemman teon takia ankarampi seuraamus kuin, jos urheilija olisi kurinpitomenettelyn kohteena ensimmäistä kertaa. Näistä syistä vaikka urheilija on kärsinyt kurinpitoseuraamuksen kokonaan, se ei poista urheilijan oikeussuojan tarvetta eli valitusintressiä. Estettä valituksen tutkimiseen kurinpitoseuraamuksen suorittamisen takia ei ole.

Lautakunta toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella Mikko Joensuu on paitsi pelannut päätöksessä kerrotut kaksi ottelua ilman pelaajalisenssiä, myös häntä kuultaessa toimittanut sellaiset jäljennökset maksutositteista, jotka osoittavat hänen erheellisesti maksaneen lisenssimaksun 28.9.2009. Mikko Joensuu on Helsingin Kaukalopallo ry:lle toimittamassaan selvityksessä vedonnut siihen, että hänen vaimonsa, jonka vastuulla lisenssimaksun maksaminen Mikko Joensuun mukaan oli ollut, oli toiminut asiassa vilpillisesti.

Kurinpitomenettelyssä voidaan ilman lisenssiä tai pelikiellon aikana pelannutta pelaajaa tapaukseen sovellettavien rangaistusmääräysten nojalla rangaista vähintään 10 ottelun pelikiellolla. Kaikki maksut ja sakot ovat seura/joukkuekohtaisia eli seura tai joukkue vastaa siitä, että ottelu- tai pelirangaistuksista määrätyt sakot tulee mak-settua eräpäivään mennessä.

Mikko Joensuu on kysymyksessä olevassa tapauksessa antanut sen selvittyä, ettei hän ollut maksanut pelaajalisenssiä, erheellistä tietoa lisenssimaksun maksamisesta. Sen seikan selvittäminen, oliko lisenssimaksu tosiasiassa maksettu ennen virheellisten tietojen lähettämistä Helsingin Kaukalopallo ry:lle, on ollut selvästi Mikko Joensuun vastuulla. Tällaista menettelyä on pidettävä urheiluun kuuluvan reilun pelin näkökulmasta varsin haitallisena huolimatta siihen johtaneista syistä.

Mikko Joensuun menettely huomioon ottaen aihetta hänelle määrätyn toimitsijakiellon lyhentämiseen ei ole. Mikko Joensuulle määrätty 31.1.2010 saakka voimassa oleva peli- ja toimitsijakielto on oikeudenmukaisessa suhteessa huomioon ottaen teon haitallisuus ja Joensuun syyllisyys.

Helsingin Kaukalopallo ry:n toimintasuunnitelman mukaan kaikki maksut ja sakot ovat seura/joukkuekohtaisia eli seura tai joukkue vastaa siitä, että ottelu- tai pelirangaistuksista määrätyt sakot tulee maksettua eräpäivään mennessä. Tältä osin Mikko Joensuulle määrätty kurinpitoseuraamus ei perustu kurinpitomääräyksiin, minkä vuoksi se kumotaan.


Päätöslauselma

Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 9.11.2009 poistetaan siltä osin kuin Mikko Joensuu on määrätty suorittamaan 120 euron sakko.

Muilta osin Helsingin Kaukalopallo ry:n kurinpitovaliokunnan päätöstä 9.11.2009 ei muuteta.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                          Eero Nikkarinen

puheenjohtaja                        sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Heikki Halila, Jarmo Hirvonen ja Helena Jaatinen