9/2013 Jääkiekko Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Uusintaottelun määrääminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 9/2013

24.5.2013    Diaarinro 10/2012

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jääkiekon miesten II-divisioonan eteläisen alueen alemman loppusarjan sarjataulukko ja uusintaottelun määräämisestä kieltäytyminen


ASIA

Uusintaottelua koskeva asia


MUUTOKSENHAKIJA

Kellokosken Alku ry

 

KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


ILMOITUS UUSINTAOTTELUSTA KIELTÄYTYMISESTÄ

Kellokosken Alku ry on tiedustellut Jääkiekkoliitolta kannanottoa siihen, miksi II-divisioonan etelälohkossa ei pelata uusintaottelua putoamiskarsintaan pääsemisestä.


Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailupäällikkö on 26.3.2013 päivätyllä sähköpostiviestillä ilmoittanut, että II-divisioonan etelälohkossa ei ole käsillä kilpailusääntöjen kohdassa 6.5. tarkoitettu tilanne, koska toisen joukkueen pelit jatkuvat vielä karsinnoissa. Kilpailusääntöjen sanotun kohdan edellytys siitä, että kyse tulee olla seuraavan kauden sarjapaikasta pelaamisesta, ei toteutunut, koska paremmin sijoittunutkaan joukkue ei saanut paikkaa II-divisioonassa.


VALITUS PERUSTEINEEN

Kellokosken Alku ry on valituksessaan vaatinut, että Jääkiekkoliiton kilpailupäällikön päätös kumotaan ja todetaan, että kilpailusääntöjen mukaisesti asiassa olisi tullut määrätä pelattavaksi uusintaottelu Kellokosken Alku ry:n ja KooKoo-65:n joukkueiden välillä.


Kyseessä oli Kellokosken Alku ry:n joukkueen putoaminen suoraan II-divisioonasta alempaan sarjaan. Tällaisessa suoran putoamisen tilanteessa olisi tullut määrätä pelattavaksi uusintaottelu tasapisteissä olevien joukkueiden välillä. Jääkiekkoliiton kilpailupäällikön ratkaisun mukaan KooKoo-65:n joukkue pääsi karsimaan sarjapaikasta, kun taas tasapisteissä ollut Kellokosken Alku ry:n joukkue putosi suoraan alempaan sarjaan. Tällaisessa tilanteessa olisi tullut määrätä uusintaottelu kilpailusääntöjen kohdan 6.5. edellyttämällä tavalla.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Kellokosken Alku ry oli päätynyt sarjassa viidenneksi tasapisteissä neljänneksi sijoittuneen KooKoo-65:n joukkueen kanssa. Sarjan neljäs pääsi karsimaan ensi kauden II-divisioonan sarjapaikasta III-divisioonasta tulleen karsijan kanssa. Kilpailusääntöjen kohdan 6.5. mukaan tasapisteissä olevien joukkueiden välillä pelataan uusintaottelu silloin, kun kyseessä on seuraavan kauden sarjapaikka. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ollut kysymys kahden seuran välillä jako ensikauden sarjapaikkojen välillä.


Kilpailusääntöjen kohdan 6.5. kappale 4 koskee tilannetta, jossa kahden joukkueen välillä ratkaistaan seuraavan kauden sarjapaikka ja joukkueet päätyvät eri sarjatasoille. Termillä suora sarjapaikka tarkoitetaan sitä, että tilanteessa ratkeaa sarjan lopulliset tulokset ja joukkueiden sarjapaikat seuraavalle kaudelle eikä mitään jatkokarsintoja pelata.


Kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ollut käsillä seuraavan kauden sarjapaikka, vaan ratkaisu siitä, kumpi joukkue pääsee jatkokarsintaan. Kilpailusääntöjen edellyttämä kriteeri ”pelattaessa seuraavan kauden sarjapaikasta” ei toteutunut. Kellokosken Alku ry putosi II-divisioonasta III-divisioonaan. Termit ”nousu, putoaminen ja säilyminen” ovat suhteellisia eri joukkueiden kohdalla eivätkä yksin määrittele uusintaottelun edellytyksiä. Oleellista on se, että kahden joukkueen välille muodostuu tilanne, jossa lopullisesti määräytyy näiden joukkueiden seuraavan kauden sarjapaikka.


VASTASELITYS

Kellokosken Alku ry on vastaselityksessään todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että seura putosi suoraan alueen II-divisioonasta ollessaan tasapisteissä KooKoo-65-joukkueen kanssa. Kysymys oli seuran näkökulmasta suoran putoamisen ja sarjassa säilymisen mahdollisuuden välisestä tilanteesta. Jääkiekkoliiton vastauksessa esittämät tulkinnat eivät ilmene vahvistetuista säännöistä.   


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


I Tapahtumat ja kysymyksenasettelu


Eteläisen Alueen miesten II-divisioonan alempi loppusarja on päättynyt tilanteeseen, jossa neljänneksi sijoittuneella KooKoo-65:n joukkueella ja viidenneksi sijoittuneella Kellokosken Alku ry:n joukkueelle on ollut molemmilla 25 pistettä. KooKoo-65:n joukkue on päätynyt sarjataulukon neljäntenä jatkokarsintaan. Kellokosken Alku ry:n joukkue on pudonnut III-divisioonaan.


Kellokosken Alku ry on katsonut, että kilpailusääntöjen mukaan asiassa olisi tullut määrätä pelattavaksi uusintaottelu sen ja KooKoo-65:n joukkueen välillä, koska kysymys oli suorasta putoamisesta.


Jääkiekkoliitto on puolestaan katsonut, että kilpailusääntöjen edellytykset uusintaottelulle eivät täyttyneet.  


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton päätös olla määräämättä uusintaottelua ollut kilpailusääntöjen vastainen.


II Uusintaottelua koskevat sääntömääräykset


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdassa 6.5. on määräys pisteistä ja järjestyksestä sarjassa. Kohdan neljännessä kappaleessa määrätään uusintaottelusta tasapisteissä olevien joukkueiden välillä. Uusintaottelua koskevan määräyksen mukaan:


Jos kysymyksessä on suora sarjanousu, ja kaksi tai useampia joukkueita on tasapisteissä, pelataan noususta vain yksi uusintaottelu niiden kahden joukkueen välillä, jotka ovat sijoittuneet maalieron perusteella nousuviivan molemmin puolin. Tämä määräys koskee myös suoraa sarjasta putoamista. Jos kahdella tai useammalla joukkueella on sama pistemäärä, pelataan putoamisesta uusinta kahden huonoimman maalieron omaavan joukkueen välillä. Uusintaottelu pelataan vain suorasta noususta tai putoamisesta seuraavan kauden sarjapaikasta pelattaessa keväällä, kaikki muut sijoitukset ratkaistaan ensimmäisessä kappaleessa mainitulla tavalla.


III Oikeusturvalautakunnan kannanotto uusintaottelun osalta


Saadun selvityksen mukaan II-divisioonan Eteläisen alueen loppusarjan neljänneksi sijoittunut joukkue on päätynyt jatkokarsintaan karsimaan sarjapaikasta III-divisioonasta tulleen joukkueen kanssa. Sen sijaan viidenneksi sijoittunut on pudonnut suoraan III-divisioonaan. Kysymys ei ole ollut suorasta noususta, koska neljänneksi sijoittunut on päässyt ainoastaan jatkokarsintaan, jossa on ollut mahdollista säilyttää sarjapaikka II-divisioonassa tai jatkokarsinnan jälkeen tippuminen III-divisioonaan. Sitä vastoin kysymys on ollut suorasta putoamisesta III-divisioonaan. Alemmassa loppusarjassa viidenneksi sijoittunut joukkue on pudonnut suoraan III-divisioonaan.


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 6.5. kappale 4 koskee sekä suoraa sarjanousua että suoraa sarjasta putoamista. Kilpailusääntöjen mainitussa kohdassa ei ole määräystä sellaisista lisäedellytyksistä uusintaottelulle, joita Jääkiekkoliiton päätöksessä ja oikeusturvalautakunnalle toimitetussa vastineessa on mainittu. Mainitusta sääntökohdasta ei ole sellaisia lisäedellytyksiä myöskään tulkintateitse johdettavissa.


Kellokosken Alku ry on päätynyt tasapisteisiin neljänneksi sijoittuneen joukkueen kanssa. Kysymys on ollut suorasta putoamisesta III-divisioonaan. Asiassa olisi siten sääntöjen mukaan tullut määrätä pelattavaksi uusintaottelu tasapisteisiin päätyneiden neljänneksi sijoittuneen joukkueen ja viidenneksi sijoittuneen Kellokosken Alku ry:n välillä. Jääkiekkoliiton päätös on siten ollut kilpailusääntöjen vastainen.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Suomen Jääkiekkoliitto ry:n päätös olla määräämättä miesten II-divisioonan Eteläisen Alueen alemman loppusarjan neljännen ja viidennen joukkueen välillä pelattavaksi uusintaottelua on ollut kilpailusääntöjen kohdan 6.5. kappaleen 4 vastainen.  


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                  sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Johanna Lahti ja Tuomas Ojanen.