3/2008 Judo: Kurinpito - Varoitus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                   

PÄÄTÖS               Nro 3/2008

18.2.2008              Diaarinro 10/2006   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Judoseura Sakura r.y.:n hallituksen päätös 31.10.2006, jolla Jukka Asumaalle on määrätty varoitus 


ASIA 

Varoitus 


MUUTOKSENHAKIJA

Jukka Asumaa 


KUULTAVA

Judoseura Sakura r.y. 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Judoseura Sakura r.y.:n (seura) hallitus on päätöksessään 31.10.2006 todennut, että Asumaa vahingoitti tahallisesti seuran imagoa kertomalla seuraan kuulumattomille omia henkilökohtaisia seuran kannalta vahingollisia mielipiteitä. Hallitus antoi Asumaalle varoituksen. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Asumaa on valituksessaan vaatinut, että seuran hänelle määräämä varoitus poistetaan.

Asumaalle oli määrätty varoitus hänen esittämiensä mielipiteiden johdosta. Asumaan oli katsottu vahingoittavan tahallisesti seuran mainetta kertomalla seuraan kuulumattomille omia mielipiteitään. Asumaa ei ollut menetellyt moitittavasti eikä hän ollut aiheuttanut vahinkoa seuralle. Sähköpostiviestiä ei ollut lähetetty seuraan kuulumattomille. Seura ei ollut ennen varoituksen määräämistä kuullut Asumaata ja päätös loukkasi seuran jäsenten yhdenvertaisuutta. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Judoseura Sakura r.y. on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Seuran puheenjohtaja oli pyytänyt Asumaata jo 16.9.2006 lopettamaan seuran hallitukselle toimitettavat sähköpostiviestit. Seuran tiedotuspäällikkö oli 24.10.2006 lähettänyt seuran jäsenille ja lasten vanhemmille sähköpostiviestin koskien tulevia kilpailuja. Asumaa oli lähettänyt oman negatiivisen sähköpostiviestinsä kaikille niille, joille seuran tiedotuspäällikön viestikin oli mennyt. Asumaata oli jo kerran aikaisemmin pyydetty lopettamaan viestien lähettäminen. Lisäksi viesti oli lähetetty osittain seuraan kuulumattomille lasten vanhemmille. 


VASTASELITYS

Asumaa on seuran vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi todennut, että oikeusvaltiossa noudatettava kuulemisperiaate oli jätetty noudattamatta. Lisäksi hänelle määrätty varoitus loukkasi yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuutta. Vastaavien kirjoitusten lähettäjille ei ollut annettu varoitusta. Seuran itseoikaisupäätöksessään esittämät perusteet tuli jättää huomioon ottamatta ja joka tapauksessa seura ei ollut myöskään itseoikaisupäätöksessään esittänyt perusteita varoituksen antamiseen. 


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu

Itseoikaisupäätöksessä esitettyjen perusteiden huomioon ottaminen

Asumaa on todennut, että seuran itseoikaisupäätöksessä 27.11.2006 esittämiä perusteita varoituksen antamiselle ei tullut ottaa huomioon.

Lautakunta toteaa, että yhdistyksen kurinpitoa koskeva päätös ei saavuta sellaista lainvoimaa, etteikö sitä voitaisi myöhemmin muuttaa yhdistyksen sisäisin päätöksin. Asumaa on vaatinut seuraa kumoamaan päätöksen ja hallitus on käsitellyt asian uudelleen täydentäen perusteluitaan varoituksen määräämiselle. Hallituksen päätöksessä 27.11.2006 esitetyt perusteet otetaan huomioon asiaa ratkaistaessa. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että Asumaa on lähettänyt 31.10.2006 sähköpostiviestin noin 30 seuran jäsenelle ja 60 seurassa olevan lapsen vanhemmalle. Viestissä Asumaa on todennut muun ohella seuraavaa:

”Olen ns. vanhan hallituksen jäsen (1.1. – 31.5.2006). En tiedä vielä miten yhdistyksen jäsenistö toimii tili- ja vastuuvapauden suhteen. Nykyinen hallitus kaverineen suoritti vallankaappauksen keväällä. Eikä siinä mitään. Näinhän yhdistyksissä voidaan toimia. Se on erikoista, että ”ajojahti” kohdistuu muutamaan henkilöön tilintarkastajan toimesta.Judoseura Sakura on Nuori Suomi sinettiseura. Epäilen, että nykyisen Sakuran toiminta ei täytä sinettiseuran sääntöjä ja toimintatapoja.”

Seura on todennut itseoikaisupäätöksessään, että väite vallankaappauksesta oli seuran nykyistä hallitusta loukkaava. Väite ajojahdista oli myös perusteeton. Asumaan väite siitä, että seura ei täyttäisi Sinettiseuran kriteereitä, oli vain Asumaan henkilökohtainen mielipide. Seura määräsi Asumaalle varoituksen.

Kysymys on lautakunnassa siitä, onko Asumaata kuultu ennen varoituksen antamista ja onko Asumaalle voitu määrätä varoitus.   


Kuuleminen

Asumaa on valituksessaan todennut, ettei häntä ollut asianmukaisesti kuultu ennen varoituksen määräämistä.  Yhdistyslaissa ei säädetä asianosaisen kuulemisesta määrättäessä tälle varoitusta. Myöskään lautakunnan käytettävissä olevissa seuran säännöissä ei ole määräystä kuulemisesta. Lautakunta toteaa kuitenkin, että eräänä keskeisenä oikeudellisena periaatteena on pidettävä vastapuolen kuulemista erityisesti silloin, kun tähän kohdistetaan kurinpidollisia toimia.

Kuulemisperiaate on niin keskeinen periaate, että kurinpitopäätöstä ei voida määrätä ilman, että asianosaiselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lautakunta katsoo, ettei Asumaalle ole varattu tosiasiallista tilaisuutta tulla kuulluksi kurinpitomenettelyssä. Asumaa on valituksessaan kuitenkin voinut tuoda esille ne näkökohdat, joita asian käsittelyyn liittyy, joten seuran edellä mainitusta menettelyvirheestä huolimatta ja enemmän viivytyksen välttämiseksi lautakunta käsittelee asian kuitenkin myös muilta osin.      


Varoituksen antamiseen sovellettava määräys

Seuran sääntöjen 4 §:n mukaan hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen vastainen tai jonka toiminnan hallitus katsoo vahingoittavan yhdistyksen toimintaa. Edelleen saman sääntöjen pykälän mukaan jäsenelle, joka muulla tavoin on rikkonut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus antaa varoituksen.

Sääntöjen mukaan varoitus voidaan määrätä ainoastaan toiminnasta yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen 2 §:n mukaan kehittää jäsentensä judotaitoja sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja niiden levittämiseksi.

Asumaa on lähettänyt edellä selostetun sähköpostiviestin useille kymmenille seuraan kuuluville henkilöille. Viestissä Asumaa katsoo joutuneensa ajojahdin kohteeksi ja toisaalta esittää kritiikkiä seuran toimintaa kohtaa ja epäilee, ettei seuran toiminta ole Nuori Suomi Sinettiseuran vaatimusten mukaista.

Viestien lähettäminen useille kymmenille henkilöille saattaa aiheuttaa sekaannusta ja epätietoisuutta siitä, mikä on viestin tarkoitus. Asumaan lähettämän viestin sisältö on tulkittavissa kritiikiksi sitä menettelyä kohtaan, jonka seurauksena seuran hallitus vaihdettiin ja toisaalta se sisältää arvostelua seuran nykyistä johtoa kohtaan. Kuitenkaan voimakastakaan arvostelua sisältävän viestin ei voida helposti katsoa rikkovan yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Lautakunnan arvion mukaan viestin tarkoitus on ollut pikemminkin kehittää seuran toimintaa kuin olla seuran tarkoitusta vastaan.Lautakunta toteaa, että Asumaan lähettämä viesti ei ole suoranaisesti yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan eikä muusta rikkomuksesta seuran sääntöjen mukaan ole mahdollista varoitusta määrätä. Asiassa ei ole merkitystä myöskään sillä, että Asumaata oli kehotettu lopettamaan viestien lähettäminen. Judoseura Sakura r.y.:n säännöissä ei näin ollen ole perustetta varoituksen antamiseen. 


Päätöslauselma

Jukka Asumaalle määrätty varoitus on poistettava.  

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Olli Rauste ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.