14/2014 Nyrkkeily - valituksen tutkittavaksi ottaminen - erottaminen - menettelyvirhe


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 14/2014

30.5.2014   Diaarinro 10/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n päätös 8.11.2013


ASIA           

Luottamusasemasta erottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Martti Riikonen


KUULTAVA

Jyväskylän Fair Play Boxing ry


JYVÄSKYLÄN FAIR PLAY BOXING RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 8.11.2013

Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n hallitus on 8.11.2013 antamallaan päätöksellä yksimielisesti päättänyt, että Martti Riikosen toiminta seurassa päättyi välittömästi. Päätöksen mukaan hallitus oli käsitellyt esille tullutta väitettyä epäasiallista käytöstä, eikä hallituksessa ollut syntynyt luottamusta asianomaista henkilöä kohtaan. Asiasta on välittömästi ilmoitettu Riikoselle, ja hän on saanut asiassa tehdyn päätöksen tiedokseen samana päivänä 8.11.2013. Päätöksessä on maininta salaiseksi määritellystä liitteestä 1. Riikonen ei ole saanut liitettä 1 tiedokseen ennen kuin asiaa Urheilun oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä.


VALITUS PERUSTEINEEN

Martti Riikonen on valituksessaan vaatinut, että valitus otetaan tutkittavaksi ja että Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n hallituksen päätös 8.11.2013 kumotaan.


Riikosen valitus oli saapunut Urheilun oikeusturvalautakuntaan yli 30 päivän kuluttua Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n asiassa tekemän päätöksen tiedoksisaannista. Asian käsittely ja selvittäminen sekä seuran toiminta oli aiheuttanut Riikoselle mielen järkkymistä ja terveydellisiä vaivoja, mistä syystä Riikonen ei ollut kyennyt laatimaan valitusta sille asetetussa 30 päivän määräajassa. Edellä mainituilla perusteilla valitus oli otettava lautakunnan tutkittavaksi.


Riikoselle ei ollut kerrottu, mistä häntä tarkalleen ottaen oli syytetty. Riikonen oli ainoastaan vastaanottanut sähköpostiviestin, jossa oli kerrottu, että joku oli kohdellut epäasiallisesti ja loukkaavasti joitakin seuran naisjäseniä, joiden nimiä viestissä ei ollut mainittu. Myöskään sitä, milloin jotakin oli tapahtunut, missä ja kenen kertomana, ei ollut ilmoitettu. Minkäänlaista näyttöä seuran naisjäsenten epäasiallisesta ja loukkaavasta kohtelusta ei ollut esitetty.


Riikonen oli saanut Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n päätöksen 8.11.2013 tiedokseen samana päivänä kuin päätös oli tehty. Riikonen ei kuitenkaan ollut saanut tiedokseen päätöksen salaiseksi merkittyä liitettä 1.


Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n päätöksestä 8.11.2013 ei käynyt ilmi, oliko hallituksen kokous ollut laillinen ja päätösvaltainen vai oliko seuran varapuheenjohtaja ylittänyt toimivaltansa allekirjoittamalla nimensä yksin. Riikosen käsityksen mukaan varapuheenjohtajaa ei ollut valittu seuran puheenjohtajaksi sen jälkeen, kun Riikonen oli 17.9.2013 ilmoittanut, ettei hän enää toiminut seuran puheenjohtajana. Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n sääntöjen mukaan vain hallituksen puheenjohtajan oli mahdollista kirjoittaa nimensä yksin, mutta varapuheenjohtaja kirjoitti nimensä yhdessä sihteerin kanssa.


Hallituksen varapuheenjohtaja oli laiminlyönyt hallituksen asettaman velvoitteen selvittää, halusiko Riikonen edelleen osallistua seuran valmennustoimintaan. Riikonen oli ollut valmis toimimaan seurassa valmentajana.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Jyväskylän Fair Play Boxing ry (jäljempänä JFPB) on vastauksessaan vaatinut valituksen tutkimatta jättämistä tai ainakin sen hylkäämistä.


Riikosen valitus oli saapunut Urheilun oikeusturvalautakuntaan yli 30 päivän kuluttua siitä, kun Riikonen oli saanut JFPB:n päätöksen 8.11.2013 tiedokseen eli lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan myöhässä. Näin ollen valitus oli jätettävä tutkimatta.


JFPB:n hallituksen kokousta 8.11.2013 oli edeltänyt 30.10.2013 alkanut sähköpostiviestittely, johon Riikonen oli vastannut vasta 7.11.2013. Riikoselle oli lähetetty 4.11.2013 erillisellä sähköpostiviestillä kokouskutsu, jossa hänet oli kutsuttu mainittuun kokoukseen.


Riikonen ei ollut ollut millään tavoin yhteydessä JFPB:n hallitukseen sen jälkeen, kun hän oli saanut tiedokseen asiassa 8.11.2013 tehdyn päätöksen. Hän ei ollut pyytänyt nähtäväkseen hallituksen kokouksen 8.11.2013 pöytäkirjan otetta eikä myöskään päätöksen salaiseksi määrättyä liitettä 1. Liite oli määrätty salaiseksi Riikosen suojelemiseksi.


Riikonen oli eronnut JFPB:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä hallituksen kokouksessa 17.9.2013. Riikonen oli 20.9.2013 lähettänyt seuralle sähköpostiviestin, jossa hän oli tahtonut muokata mainitun kokouksen pöytäkirjaa mieleisekseen. Asiasta käydyssä sähköpostiviestittelyssä oli myös keskusteltu Riikosen mahdollisuudesta jatkaa valmentajana seurassa. Riikonen oli toiminut seuran valmentajana puheenjohtajan paikalta eroamisensa jälkeen, ja harjoitusvuorojen järjestämisestä oli keskusteltu hyvässä hengessä. Riikosen epäasiallinen käytös oli pahentunut hänen eroamisensa jälkeen. Riikonen oli muun muassa kirjoittanut sanomalehteen osittain valheellisen jutun JFPB:sta.


JFPB:n hallituksen kokouksessa 8.11.2013 oli ollut läsnä varapuheenjohtaja, kuusi hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Hallituksen kokous oli ollut seuran sääntöjen kohdan 6 mukaisesti päätösvaltainen.


Varapuheenjohtaja oli tiedustellut Patentti- ja rekisterihallitukselta, kuuluiko puheenjohtaja yhdistyksen hallitukseen siitä erotessaan. Tiedusteluun oli vastattu kieltävästi. Hallitus oli päättänyt jatkaa varapuheenjohtajan johdolla toistaiseksi.


VASTASELITYS

Riikonen on vastaselityksessään todennut vastaanottaneensa kokouskutsun 8.11.2013 pidettyyn hallituksen kokoukseen sähköpostiviestillä ja varapuheenjohtajan vielä varmistaneen, aikoiko Riikonen osallistua kokoukseen vai toimittaa asiassa kirjallisen selvityksen. Riikonen oli ilmoittanut tulevansa kokoukseen, koska hän oli ajattelut kokouksessa selviävän, mistä häntä syytettiin. Riikonen oli kuitenkin joutunut perumaan kokoukseen osallistumisensa terveydellisistä syistä, mistä hän oli ilmoittanut hallitukselle sähköpostiviestillä 7.11.2013. Viestissä Riikonen oli ilmoittanut, ettei hän saanut kirjallista vastinetta valmiiksi seuraavan päivän kokoukseen. Riikonen ei myöskään ollut pystynyt laatimaan vastinetta, koska hän ei ollut tiennyt, mistä häntä syytettiin eikä hallitus ollut kertonut hänelle tarkemmin häneen kohdistetuista syytteistä. Riikonen oli ennen kokousta 8.11.2013 ollut hallitukseen yhteydessä lähettämällä sille lukuisia sähköpostiviestejä saadakseen hallitukseen keskusteluyhteyden. Ainoastaan hallituksen sihteeri oli vastannut hänen viesteihinsä, mutta hänkään ei ollut ollut kiinnostunut itse asiasta. Hallitus ei ollut ottanut Riikoseen yhteyttä myöskään toiminnantarkastajan puututtua Riikosen saamaan kohteluun seurassa.


Riikosen mukaan päätöksen 8.11.2013 salaiseksi määritellyssä liitteessä 1, jonka hän on JFPB:n Urheilun oikeusturvalautakunnalle antaman vastauksen tiedoksiannon yhteydessä saanut tiedokseen, ei ollut määritelty Riikosen epäasiallista käyttäytymistä, vaan liitteen 1 mukaan asiasta oli ainoastaan keskusteltu. Suurin osa liitteessä 1 mainituista syytöksistä oli epämääräisiä väitteitä ilman tarkempaa määrittelyä tai näyttöä. Olennaisena osana nyrkkeilyvalmentajan työhön kuului olla kosketuksissa nyrkkeilijän kanssa.


Liitteen 1 määritteleminen salaiseksi Riikosen suojelemistarkoituksessa ei pitänyt paikkansa. Asian käsittely seurassa oli päinvastoin aiheuttanut Riikoselle terveydellistä haittaa.


Syynä Riikosen kohteluun oli hänen käsityksensä mukaan kateus häntä kohtaan. Riikonen oli seuran perustajajäsen ja toiminut pitkään ansiokkaana valmentajana. Riikosen tavoitteet valmentajana ja seurassa toimimiseen olivat puhtaasti urheilulliset. Riikonen oli yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä eroamisensa jälkeen hoitanut velvoitteensa seuraa ja sen jäseniä kohtaan mallikkaasti. Riikosen sanomalehteen seurasta kirjoittama juttu oli ollut asianmukainen.


JFPB oli päättänyt jatkaa hallituksen toimintaa varapuheenjohtajan johdolla. Varapuheenjohtajaa ei ollut valittu seuran yleiskokouksessa seuran puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja oli kuitenkin toiminut puheenjohtajan tavoin allekirjoittaessaan seuran asiakirjoja yksin ja siten ylittänyt toimivaltansa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Valituksen tutkittavaksi ottaminen

 

Lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.


Lautakunta toteaa, että Riikonen on saanut JFPB:n hallituksen päätöksen 8.11.2013 tiedokseen samana päivänä, kun päätös on tehty. Valitus olisi siten lähtökohtaisesti tullut tehdä lautakunnalle 8.12.2013 mennessä. Riikosen valitus on saapunut lautakuntaan 18.3.2014. Riikonen on vedonnut asiassa seuran menettelyn johdosta hänelle aiheutuneeseen mielen järkkymiseen sekä terveydellisiin vaivoihin. Riidatonta on, ettei Riikonen ole saanut tiedokseen JFPB:n hallituksen päätöksessä 8.11.2013 salaiseksi määriteltyä liitettä 1 ennen kuin asiaa Urheilun oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä. Ottaen huomioon, ettei asianosaisena asiassa oleva Riikonen ole saanut mainittua päätöksen liitettä 1 asianmukaisesti tiedokseen, lautakunta katsoo, Riikosen asiassa esittämän lääkärintodistuksen ja muun selvityksen myös tukiessa ratkaisua, että Riikosen valitus on otettava lautakunnan tutkittavaksi. Näin ollen JFPB:n vaatimus valituksen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.


Pääasiaratkaisu


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Riikonen on toiminut JFPB:n hallituksen puheenjohtajana sekä seuran valmentajana, mutta eronnut puheenjohtajan tehtävästä 17.9.2013 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Riikonen on seuran perustajajäsen. Loppuvuodesta 2013 Riikoseen on kohdistettu syytöksiä epäasiallisesta käyttäytymisestä seuran toiminnassa, mitkä väitteet Riikosen käsityksen mukaan ovat jääneet epämääräisiksi.


Riikosen lautakuntaan toimittaman valituksen perusteella asiassa on kysymys siitä, onko Riikosen erottamiseen johtanut menettely asiassa ollut asianmukaista sekä siitä, onko asiassa ylipäätään ollut perusteita erottaa hänet seuran toiminnasta.

 

Menettely Riikosen erottamisasiassa

 

Yhdistyslain 15 §:n 1 momentin mukaan jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta. Saman lain 15 §:n 2 momentin mukaan ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.


JFPB:n sääntöjen kohdan 4 mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ainoa tieto, mitä Riikoselle on valituksen kohteena olevasta asiasta annettu ennen sen ratkaisemista, on varapuheenjohtajan 30.10.2013 lähettämässä ”Tiedoksi vastuunkantajille” – otsikoidussa sähköpostiviestissä, jossa on yleisellä tasolla todettu seuran tietoon tulleen, että seuran naisjäseniä on kohdeltu epäasiallisesti ja loukkaavasti, mistä syystä jäseniä oli jäänyt pois seuran toiminnasta tai jäänyt tulematta harjoituksiin. Viestissä ei ole mainintaa siitä, kenen toiminnan takia ja minkä tilanteiden johdosta näin olisi tapahtunut eikä muitakaan tarkempia tietoja väitetystä epäasiallisesta toiminnasta. Riikonen lienee kuitenkin ymmärtänyt, että kysymys on ollut häneen kohdistetuista väitteistä.


Asiassa on pidetty hallituksen kokous 8.11.2013, johon myös Riikonen on hänelle 4.11.2013 lähetetyllä sähköpostiviestillä kutsuttu. Kokouskutsun asialistalla on yhtenä käsiteltävänä asiana ollut epäasiallinen käytös, mutta kutsussa ei ole sen tarkemmin mainittu, että kokouksessa tultaisiin käsittelemään seurasta erottamista tai vastaavaa. Riikonen on ensin ilmoittanut osallistuvansa kokoukseen, mutta 7.11.2013 perunut kokoukseen osallistumisensa. Hän on kuitenkin ilmoittanut olevansa halukas toimittamaan hallitukselle kirjallisen selvityksen asiassa. Riikonen on samalla ilmoittanut, ettei hän kuitenkaan saanut kirjallista selvitystä valmiiksi hallituksen kokoukseen 8.11.2013 mennessä. Mainittu kokous on pidetty ilman Riikosen asiassa antamaa selvitystä.


Urheilun oikeusturvalautakunta on useissa ratkaisuissaan ottanut kantaa asianosaisen kuulemiseen ja tiedonsaantioikeuteen sekä niiden keskeiseen merkitykseen asianosaisen oikeusturvan toteutumisen kannalta. Kuulemisperiaatetta on myös vakiintuneesti noudatettu Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä.


Asian käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi yhdistyksessä on riittävää, että tilaisuus selvityksen antamiseen varataan. Tällainen tilaisuus Riikoselle on annettu eikä asiassa ole käynyt ilmi, että Riikosella olisi ollut laillinen este olla toimittamatta selvitystä JFPB:n hallitukselle. Ottaen kuitenkin huomioon, että Riikoselle on kokouskutsussa 4.11.2013 ilmoitettu käsiteltäväksi asiaksi ainoastaan epäasiallinen käytös eikä siihen mahdollisesti liittyvää erottamisuhkaa, lautakunta katsoo, ettei Riikosella ole tosiasiallisesti ollut mahdollisuutta varautua kuulemistilaisuuden käyttämättä jättämisestä hänelle mahdollisesti aiheutuviin seurauksiin. Asiassa on lisäksi otettava huomioon, että JFPB:n hallitus on hankkinut asiassa yksipuolisesti sellaista selvitystä, mitä Riikonen ei ole saanut tiedokseen ja mitä hänellä ei siten ole ollut tilaisuutta kommentoida. Riikonen ei näin ollen ole voinut ottaa kantaa häneen kohdistettuihin syytöksiin eikä valmistautua kuulemistilaisuuteen tai vaihtoehtoisesti toimittaa asiassa kirjallista selvitystä, kun hän ei ole edes tiennyt, mistä asiassa tarkalleen ottaen on kysymys. Vaikka asiassa onkin kyse arkaluonteisista asioista, asianosaisen on saatava tiedokseen kaikki asian käsittelyyn vaikuttava aineisto, jotta hän voi puolustautua häntä kohtaan esitettyjä syytöksiä vastaan. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei asian käsittely seurassa ole ollut Riikosta kohtaan asianmukaista eikä se siten täytä kuulemisperiaatteelta eikä tiedonsaantioikeudelta edellytettäviä vaatimuksia.


Erottamispäätöksen perusteleminen

 

Yhdistyslain 15 §:n 1 momentin mukaan erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. JFPB:n hallituksen päätöksessä 8.11.2013 on edellä todetuin tavoin viitattu ainoastaan yleisellä tasolla asianomaisen henkilön epäasialliseen käytökseen sekä riidattomasti jätetty antamatta Riikoselle tiedoksi olennaista tietoa asian käsittelystä sisältänyt salaiseksi määritelty päätöksen liite 1. Lautakunta toteaa, että yhdistyksestä erottamista koskevat päätökset on myös perusteltava asianmukaisesti. Asianosaisen tehtävänä ei myöskään ole erikseen pyytää päätöksessä määriteltyjä liitteitä nähtäväkseen, vaan asianosaisen asemassa olevalle henkilölle tällaiset on annettava tiedoksi oma-aloitteisesti. JFPB:n hallitus on näin ollen toiminut asiassa virheellisesti, kun se ei ole perustellut päätöstään riittävästi eikä antanut päätöksessä mainittua liitettä 1 Riikoselle tiedoksi.


Johtopäätökset


Edellä kerrotuin perusteluin ja asiaa kokonaisuudessaan arvioiden Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että joskin Riikoselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi, hänelle ei kuitenkaan ole kerrottu kuulemistilaisuuden merkitystä eikä epäasiallisesta käytöksestä mahdollisesti aiheutuvia seurauksia, eikä hän siten ole voinut tietää, mistä kuulemistilaisuudessa tai asiassa ylipäätään on ollut kysymys. Riikoselle ei myöskään ole 8.11.2013 tehdyssä erottamispäätöksessä ilmoitettu riittäviä perusteita erottamiselle ja hänelle on lisäksi jätetty toimittamatta mainitun päätöksen salaiseksi määritelty liite 1.


Edellä todettujen menettelyvirheiden vuoksi lautakunnalla ei ole tarvetta ottaa kantaa siihen, onko Riikosta koskeva erottamispäätös asiasisällöltään oikea. Tarvetta ei myöskään ole ottaa kantaa Riikosen esille tuomaan varapuheenjohtajan toimivaltuuksien ylittämiseen eikä muihinkaan asiassa esiin tuotuihin seikkoihin. Edellä mainittujen perusteluiden nojalla Riikosen valitus Urheilun oikeusturvalautakunnassa on hyväksyttävä ja hänen erottamistaan seurasta koskeva päätös on kumottava.


Päätöslauselma

Martti Riikosen valitus hyväksytään ja valitusmaksu palautetaan. Jyväskylän Fair Play Boxing ry:n hallituksen päätös 8.11.2013 Martti Riikosen erottamisesta yhdistyksestä kumotaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                               Ida-Sofia Mäki

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Mika Palmgren, Marja Ramm-Schmidt, Hilkka Salmenkylä, Jukka Virtanen