29/2020 Triathlon – Kilpailusuorituksen hylkääminen - Lautakunnan toimivalta – Tutkimatta jättäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 29/2020

30.10.2020     Diaarinro 19/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Triathlonliitto ry:n hylkäyspäätös SM-kilpailuissa 22.8.2020


ASIA         

Kilpailusuorituksen hylkääminen


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Triathlonliitto ry

 

SUOMEN TRIATHLONLIITTO RY:N SM-KILPAILUJEN U23-SARJAN TUOMARIN PÄÄTÖS KILPAILUSUORITUKSEN HYLKÄÄMISESTÄ

A:n suoritus Suomen Triathlonliitto ry:n Vierumäellä 22.8.2020 järjestettyjen SM-kilpailujen perusmatkalla (1,5 km uinti + 40 km pyöräily + 10 km juoksu) on hylätty.


Hylkäämisen perusteena on ollut se, ettei A ollut suorittanut hänelle määrättyä 15 sekunnin aikarangaistusta kilpailun aikana.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Triathlonliitto palauttaa hänen suorituksensa viralliseen tulosluetteloon siten, että hänen alkuperäiseen aikaansa 2.00.50 lisätään 15 sekunnin aikarangaistus, jolloin loppuaika on 2.01.05.

A on vaatinut, että U23-sarjan toinen sija ja SM-hopeamitali palautetaan hänelle ja että hänet sijoitetaan yhteistuloksiin sijalle 9 ajan 2.01.05 mukaisesti.


A on vielä vaatinut, että Triathlonliitto velvoitetaan suorittamaan hänelle 250 euron valitusmaksu.


Perusteenaan A on vedonnut siihen, että hänen kilpailusuorituksensa hylkääminen on ollut vastoin Triathlonliiton kilpailusääntöjä. A ei ole kiistänyt hänelle annettua 15 sekunnin aikarangaistusta.


Kilpailutuomarin toiminta on ollut virheellistä ja A:n oikeusturvaa on loukattu ja hänen hylkäämisensä on ollut perusteeton, koska hänelle ei ollut millään tavalla tiedotettu tuomarin määräämästä aikarangaistuksesta eikä siten annettu mahdollisuutta kärsiä rangaistusta kilpailun aikana.


A:lle ei myöskään kilpailun jälkeen ollut ilmoitettu hylkäyksestä ja siten annettu mahdollisuutta antaa hylkäykseen vastinettaan. A tiesi kilpailupäivänä tilanteestaan vain sen, että hänen nimensä oli yhtäkkiä poistettu tuloksista, missä se oli ensin ollut.


A on saanut tiedon hänelle määrätystä aikarangaistuksesta vasta kilpailua seuraavana päivänä 23.8.2020. Kilpailutuomari on tällöin puhelimitse kertonut A:n valmentajalle, että A:lle oli määrätty T2 vaihtoon tullessa pyöräosuudelta 15 sekunnin aikasakko, koska hän oli noussut pois pyörän päältä 50 cm:n rajaviivan jälkeen.


Sääntöjen mukaan kyseisessä kohdassa on oltava tuomari, joka käytännössä varmistaa, että kilpailija ei ylitä rajaa. Mikäli kilpailija ylittää rajan, tulee tuomarin sääntöjen mukaan viheltää pilliin, näyttää keltaista korttia ja huutaa kilpailijalle ”aikasakko, kärsittävä seuraavassa penalty boxissa”, sekä varmistua siitä, että kilpailija on saanut tiedon rangaistuksesta.


Tavallisesti kilpailuissa on kyseisessä kohdassa kaksi tuomaria tai toimitsijaa heiluttamassa punaista lippua tai viittomassa käsillä kilpailijoille ja varmistamassa, että kilpailijat eivät ylitä rajaviivaa.


Nyt tuomaria tai muitakaan henkilöitä ei ollut lainkaan paikalla, vaan tämä oli sääntöjen vastaisesti korvattu pelkällä videokameralla.


Kilpailun tuomari ei siten ole noudattanut 21.2.2020 Triathlonliiton voimaan saattamia kilpailusääntöjä, vaan on toiminut vanhojen käytäntöjen mukaan.


Triathlonliiton 21.2.2020 voimaan tulleissa kilpailusäännöissä on selkeästi korostettu tuomarin velvollisuutta tiedottaa urheilijaa rangaistuksesta sekä varmistua siitä, että urheilija on varmasti saanut tiedon rangaistuksesta. Sääntöjä on muutettu vastaamaan kansainvälisen triathlonliiton ITU:n sääntöjä vastaaviksi.


Aiemmin tuomarin toiminnalle ei juuri ollut sääntöjä, vaan käytäntönä oli, että kilpailijalle määrätty aikasakko kirjoitettiin penalty boxin vieressä olevaan fläppitauluun tussilla ja kilpailijan vastuulle jäi itse katsoa taululta, onko hänen kilpailijanumeronsa taululla. Mikäli näin oli, tuli kilpailijan pysähtyä boxiin suorittamaan rangaistus.


Lisäksi X:n sekä Triathlonliiton toiminnanjohtaja Y:n välisessä puhelinkeskustelussa 27.8.2020 on selvinnyt, että pyörältä vaihtoon tullessa rajaviiva on ollut sijoitettuna sääntöjen vastaisesti liian lähelle ajanottomattoa, jolloin se on ollut sekoitettavissa viivaan, johon mennessä pyörältä on pitänyt laskeutua maahan. Y oli lisäksi puhelinkeskustelussa myöntänyt tapahtuneet virheet ja pahoitellut kovasti tapahtunutta. Y on luvannut, että A:n nimi palautetaan tuloksiin ja SM-hopea palautetaan hänelle siten, että hopeatila jaetaan kolmanneksi tulleen kilpailijan kanssa. Y oli kertonut, että asia hoidetaan kuntoon lakimiehen kanssa, mitä ei kuitenkaan ollut tapahtunut.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Triathlonliitto ry on valituksen johdosta antamassaan vastauksessa lausunut, että kysymyksessä olevassa kilpailussa juoksu suoritettiin kahtena viiden kilometrin pituisena kierroksena. A:n kilpailunumero on ollut penalty boxin taululla, kun A on ohittanut sen viiden kilometrin juoksun kohdalla. Ylituomari on itse ollut myös paikalla havainnoimassa sitä, pysähtyykö urheilija kärsimään saamaansa rangaistusta. A ei pysähtynyt penalty boxiin ja kilpailusääntöjen mukaan maaliintulo ilman aikarangaistuksen kärsimistä johtaa hylkäykseen.  


Vaikka A ei olekaan kiistänyt saamaansa aikarangaistusta, Triathlonliitto on lisäksi todennut pyörältä nousupaikkaa osoittavan linjan olleen selkeästi ja sääntöjen mukaisesti merkitty. Kilpailun päätuomari oli pyytänyt pyörältä nousua valvovaa toimitsijaa myös videoimaan tapahtumapaikan. A:n noustessa pyörältä toimitsija oli havainnut rikkeen ja ilmoittanut siitä päätuomarille. Päätuomari oli katsonut videon, todennut rikkeen ja määrännyt rikkeestä sääntöjen mukaisen 15 sekunnin aikasakon, joka tulee sääntöjen mukaan kärsiä niin sanotussa penalty boxissa ennen maaliin tuloa.


Triathlonliiton kansallisissa kilpailusäännöissä ei ole määräystä siitä, miten ja milloin pyörä-juoksu -vaihtoalueella ja juoksussa annetut rangaistukset tiedotetaan ja kärsitään. Siltä osin kuin kansallisista säännöistä ei löydy ratkaisua, niissä viitataan Kansainvälisen Triathlonliiton ITU:n sääntöihin. ITU:n sääntömääräyksen mukaan rangaistuksista voidaan ilmoittaa esittämällä urheilijan numero sekä rangaistus juoksun penalty boxin taululla. Sääntökohdan mukaan taulun tarkistaminen on urheilijan vastuulla.


Triathlonliiton kilpailusäännöissä tai kilpailunjärjestämissäännöissä ei ole asetettu mitään tiettyä minimimäärää tuomareita kansallisiin kisoihin, vaan tiivistetysti todettuna kilpailuissa on oltava riittävästi tuomareita, jotka voivat lisäksi käyttää apuna muita toimitsijoita.


A:lle on siten tiedotettu aikarangaistuksesta teknisesti oikein, kansallisia sekä ITU:n sääntöjä yhdessä luettuna.


Valituksesta ilmenee, että menettelytapa, jossa aikasakosta ilmoitetaan penalty boxin taululla, on ollut tuttu myös A:lle.


Triathlonliitto on kuitenkin katsonut, että tässä asiassa käsiteltäväksi tulleen tilanteen osalta kansalliset säännöt eivät ole tyydyttävällä tasolla, koska urheilijat, kisajärjestäjät tai tuomarit eivät saa tietoa oikeasta menettelytavasta pelkästään kansallisia sääntöjä lukemalla. Tämä on omiaan vaarantamaan urheilijan oikeusturvaa.


Triathlonliitto on ilmoittanut käynnistävänsä tältä osin kansallisten sääntöjen täydentämisen. Triatlonliitto on jättänyt Urheilun oikeusturvalautakunnan harkittavaksi, mikä merkitys annetaan sille seikalle, että säännöt eivät ole tältä osin tyydyttävällä tasolla. Triathlonliitto on pitänyt hyvänä, että Urheilun oikeusturvalautakunta käsittelee asian. 


Triathlonliitto on ilmoittanut käsityksenään, että A:n tultua maaliin ylituomari on käynyt kertomassa hänelle suorituksen hylkäämisestä. Tämän jälkeen hylkäys on merkitty myös tulosjärjestelmään. Sähköinen ajanottojärjestelmä vie tulostiedon tulosluetteloon automaattisesti heti, jos urheilijan ajanottosiru ylittää maaliviivan eikä sillä ole asiassa merkitystä, että A:n tulos on aluksi ollut tulosjärjestelmässä näkyvissä.   


A ei ole tehnyt tapahtuneesta protestia. Hänen valmentajansa on toimittanut Triathlonliitolle jälkikäteen kirjeen, jossa hylkäyksestä on reklamoitu. 


Triathlonliiton kurinpitovaliokunta on ottanut asian käsiteltäväkseen, mutta asian käsittely on keskeytetty sen jälkeen, kun tieto A:n valituksesta oikeusturvalautakunnalle on tullut tiedoksi. Kyse on saman tapahtuman arvioinnista ja olennaisesti samoista vaatimuksista eikä samaa asiaa ole syytä käsitellä kahdessa eri toimielimessä samaan aikaan.   


Mikäli asiassa päädytään katsomaan, että A:n oikeusturvaa on rikottu, on Triathlonliitto pitänyt oikeana ratkaisuna A:n vaatimusta siitä, että hänen tuloksensa palautetaan tulosluetteloon 15 sekunnin aikasakolla lisättynä. Tällöin A sijoittuisi oman ikäsarjansa SM-kilpailussa toiseksi. 


VASTASELITYS

A on antanut Triathlonliiton antaman vastauksen johdosta vastaselityksen. Vastaselityspyynnössä häntä on pyydetty myös esittämään käsityksensä siitä, onko oikeusturvalautakunta toimivaltainen käsittelemään valituksen, ottaen erityisesti huomioon lautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 d kohta sekä 3 §:n 3 momentti.


A on lausunut käsityksenään, että oikeusturvalautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksen, joka koskee kilpailutuomarin Triathlonliiton sääntöjen vastaista toimintaa, koska tällöin on kysymys yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen kilpailusääntöjen rikkomisesta. Triathlonliitto on vastuussa kilpailun sääntöjen noudattamisesta ja kilpailutuomari valvoo Triathlonliiton edustajana, että kilpailijat noudattavat kilpailusääntöjä.

Triathlonliitto myös valvoo tuomaritoimintaa ja kouluttaa tuomarit.


Näin on A:n mukaan katsonut myös Triathlonliiton kurinpitolautakunta, joka on 21.9.2020 ilmoittanut A:n valmentajalle ottavansa A:n tapauksen käsiteltäväksi muodollisen protestin puuttumisesta huolimatta. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut A:lle 7.10.2020, että Triathlonliiton kurinpitovaliokunta jättää valituksessa päätöksen Urheilun oikeusturvalautakunnalle.


A on vastaselityksessään edelleen katsonut, että aikarangaistuksesta ei ollut ilmoitettu hänelle Triathlonliiton 21.2.2020 voimaan saattamien kilpailusääntöjen mukaan, vaan tuomari oli toiminut vanhojen käytänteiden mukaan, jossa kilpailijan numero on kirjoitettu tussilla fläppitaululle ja josta kilpailijan on itse pitänyt kilpailun kuluessa katsoa, onko oma numero fläppitaululla. Sääntöuudistuksessa vastuu aikarangaistuksen ilmoittamistavasta on muuttunut kilpailutuomarin vastuulle, millä on parannettu urheilijan oikeusturvaa.


A:lle ei ollut myöskään kilpailun jälkeen ilmoitettu hylkäyksestä ja sen perusteista. A:n isän etsittyä kilpailun jälkeen kilpailutuomariksi luulemaansa henkilöä, oli hänen eteensä kävellyt moottoripyörävarusteisiin ja kypärään varustautunut mies, joka itseään esittelemättä oli sanonut ”kaikki on videolla”. Hylkäyksen syy oli selvinnyt vasta yli vuorokauden kuluttua A:n valmentajan tiedusteltua asiaa puhelimitse kilpailutuomarilta, jolloin kävi ilmi myös se, että moottoripyörävarusteisiin pukeutunut mies oli ollut kilpailutuomari.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Valituksen tutkiminen


Asiassa tulee ensin arvioitavaksi, kuuluuko A:n valituksen käsitteleminen lautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaisesti oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Mikäli näin on, tulee valituksen tutkimisen edellytyksenä tämän jälkeen vielä arvioitavaksi se, onko kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen edellyttämät muutoksenhakumahdollisuudet lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla käytetty.


Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 kohdan d alakohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.


Säännöksen mukaan yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä.


Käsiteltävänä olevassa asiassa on siten ratkaistava ensin kysymys siitä, kuuluuko A:n valituksen käsittely oikeusturvalautakunnan toimivaltaan vai onko kysymys toimivaltaan kuulumattomasta lajisääntöjen vastaisuuden arvioinnista.


Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen vaan siihen kuuluvat vain lautakunnan sääntöjen 2 §:ssä mainitut asiat. Muita kuin sanotussa sääntökohdassa mainittuja asioita oikeusturvalautakunta ei voi tutkia ja ratkaista. Oikeusturvalautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että asianosaisten yhteneväinenkään käsitys asian kuulumisesta lautakunnan toimivaltaan ei ole ratkaiseva arvioitaessa oikeusturvalautakunnan toimivaltaa, vaan toimivalta määrittyy lautakunnan sääntöjen perusteella.


Urheilulajin sääntöjen vastaisuutta on oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä tulkittu siten, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta sekä ja niiden mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan (ks. esim. UOL 2/2001, 14/2008, 2/2009, 12/2011, 27/2011, 22/2012, 25/2012 ja 24/2013).


Oikeusturvalautakunta on todennut, että kilpailusuoritusta arvioidaan ja kilpailun lopputulokset vahvistetaan lajisääntöjen mukaisesti. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu tutkia kilpailun tuomariston tekemiä päätöksiä eikä arvioida sitä, onko kilpailun lopputulos oikea. Lautakunta on esimerkiksi katsonut, että asia, jossa oli kysymys urheilukilpailun lopputulosten virheellisyydestä ja siitä, voitiinko tuloksia virheen havaitsemisen jälkeen myöhemmin muuttaa, koski urheilukilpailuun liittyviä urheilulajin sääntöjä ja niiden tulkintaa eikä kuulunut lautakunnan toimivaltaan (UOL 5/2016).


Ratkaisussa UOL 23/2013 kilpailutulosten muuttamista koskeva vaatimus on jätetty lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Lautakunta on todennut, ettei sen sääntöjen mukaan ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin tuomaritoiminnassa noudatetun tai noudattamatta jätetyn menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen.


Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on kuitenkin voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos urheilijalle on sen perusteella määrätty kurinpitoseuraamus. Tällöin kysymys ei ole kuitenkaan ollut siitä, että oikeusturvalautakunta puuttuisi itse kilpailusuorituksen arviointiin ja sitä koskevaan kilpailutuomariston tekemään kilpailusuoritusta koskevaan päätökseen. Oikeusturvalautakunnan arvioinnin kohteena on ollut se, onko yksittäisen kilpailusuorituksen ulkopuolelle vaikutuksensa ulottavan seuraamuksen määräämiseen ollut kurinpidon vaatimat perusteet (ks. esimerkiksi UOL 24/2012, UOL 5/2016).


Asian arviointi ja johtopäätös


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan toimivallan arvioinnin kannalta ratkaisevaa on sen arviointi, onko kysymys yksittäisen kilpailun tuomaritoimintaa tai kilpailusuorituksen sisältöä koskevasta säännöstä (lajisääntö) riippumatta siitä, minkä nimiseen säännöstöön nämä lajisäännöt sisältyvät.


Valituksessa on edeltä ilmenevällä tavalla kysymys siitä, onko kilpailutuomari menetellyt Triathlonliiton kilpailusääntöihin sisältyvän selvästi lajisääntönä pidettävän määräyksen vastaisesti, kun A:lle on ilmoitettu aikarangaistuksesta penalty boxin taululla ja onko päätös A:n hylkäämisestä ollut tällä perusteella virheellinen. Kysymys on siten yksinomaan lajisääntöjen tulkinnasta ja kilpailutulosten oikeellisuuden tutkimisesta, mikä ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.


Oikeusturvalautakunnan asiallisen toimivallan kannalta ei ole merkitystä myöskään A:n väitteellä siitä, ettei hylkäämispäätöksestä ja sen perusteesta ole ilmoitettu hänelle välittömästi kilpailun jälkeen ja ettei hän ole tästä syystä voinut tehdä asiassa protestia.


Asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä on lisäksi käynyt ilmi, että A:n hylkäämistä koskevan päätöksen asianmukaisuus on hänen aloitteestaan ollut samaan aikaan käsiteltävänä Triathlonliiton kurinpitovaliokunnassa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajiliitolla voi olla sen omien sääntöjen ja menettelytapojen perusteella mahdollisuus oikaista kilpailun lopputulosta riippumatta siitä, että tällainen ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.


Johtopäätöksenä oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n valitus koskee oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattoman lajisääntöjen vastaisuuden arviointia. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.


Vaatimus valitusmaksun korvaamisesta

 

Asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole perustetta palauttaa valitusmaksua eikä myöskään velvoittaa Triathlonliittoa korvaamaan tätä maksua A:lle.

 

Päätöslauselma


A:n valitus jätetään tutkimatta.


A:n vaatimus valitusmaksun korvaamisesta hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Sanna Holkeri

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Kristiina Rintala, Mikko Kohtala ja Tapio Rantala.