12/2009 Voimanosto: Yhdistys- Päätöksen vastaisuus, Arvokisajoukkue- Joukkueen lähettäminen arvokisoihin

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 12/2009

14.8.2009          Diaarinro 10/2009  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätös 9.7.2009 koskien edustusjoukkueiden lähettämättä jättämistä veteraanien arvokilpailuihin  


ASIA 

Edustusjoukkueiden lähettämättä jättäminen 


MUUTOKSENHAKIJAT

Seppo Flink ja Christer Nylund 


KUULTAVA

Suomen Voimanostoliitto ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Voimanostoliitto ry:n hallitus (Voimanostoliitto) on 9.7.2009 päättänyt, että Voimanostoliitto ei lähetä vuonna 2009 joukkuetta veteraanien voimanoston MM-kilpailuihin eikä veteraanien penkkipunnerruksen EM-kilpailuihin.Voimanostoliitto on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

·        Kolme Voimanostoliiton urheilijaa oli viimeisen noin puolen vuoden aikana menetellyt dopingmääräysten vastaisesti.

·        Kansainvälisen liiton sääntöjen mukaan kansallinen liitto oli mahdollista sulkea kansainvälisestä toiminnasta enintään kahdeksi vuodeksi tai kansalliselle liitolle oli mahdollista määrätä 5 000 euron sakko, jos neljä kansallisen liiton urheilijaa oli viimeisen 12 kuukauden aikana antanut positiivisen dopingnäytteen. Kansainvälisen liiton sanktio oli siis vain yhden dopingtapauksen päässä, joten Voimanostoliitto ryhtyi ennakoiviin toimenpiteisiin.

·        Koska kaikki kolme Voimanostoliiton positiivisen dopingnäytteen antanutta urheilijaa olivat veteraaninostajia, veteraanien edustusjoukkueita ei lähetetä vuoden 2009 MM-kilpailuihin eikä penkkipunnerruksen EM-kilpailuihin. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Seppo Flink ja Christer Nylund ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Voimanostoliiton hallituksen päätös 9.7.2009 kumotaan ja että heidän kulunsa korvataan 1 500 eurolla. Valitustaan he ovat perustelleet seuraavilla seikoilla:

·        Voimanostoliiton hallitus oli ylittänyt toimivaltuutensa. Voimanostoliiton jäsenseurojen edustajien olisi tullut olla kuultavana kokouksessa.

·        Hallituksen päätös koski lukuisia syyttömiä urheilijoita ja heidät oli asetettu päätöksellä kilpailukieltoon. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimanostoliitto ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta ja että joka tapauksessa valitus hylätään. Lisäksi Voimanostoliitto on vaatinut kulujensa korvaamista 6 000 eurolla.

Voimanostoliiton hallitus oli päättänyt olla lähettämättä edustusjoukkueita kahteen kansainväliseen veteraanien arvokilpailuun. Kysymys ei ollut sellaisesta oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaisesta valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, josta voisi valittaa. Voimanostoliiton päätös ei koskenut ketään yksittäistä urheilijaa.

Voimanostoliitolle kuului yhdistysoikeuteen kuuluvan autonomian perusteella valta päättää, mihin kilpailuihin Voimanostoliitto lähetti kilpailijoita.Myöskään kaikkia Voimanostoliiton sisäisiä muutoksenhakukeinoja ei ollut käytetty.Voimanostoliiton hallitus ei ollut ylittänyt sille kuulunutta toimivaltaa ja valitus tuli tällä perusteella hylätä. Voimanostoliiton toimintasääntöjen 7 c -kohdan mukaan Voimanostoliiton hallitus päättää liiton edustajien osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin. Päätösvalta kuului yksin hallitukselle eikä ketään yksittäistä seuraa tai urheilijaa tullut kuulla ennen päätöksen tekemistä.

Päätös siitä, että Voimanostoliitto ei lähetä edustajia veteraanien arvokilpailuihin, perustui siihen, että kansainvälinen liitto oli määrännyt Voimanostoliiton maksettavaksi kolme sakkoa veteraaniurheilijoiden dopingtapausten johdosta. Tämä muodosti uhan siitä, että seuraavan dopingtapauksen yhteydessä Voimanostoliitto erotettaisiin kansainvälisestä kilpailutoiminnasta kahden vuoden ajaksi.   


VASTASELITYS

Flink ja Nylund ovat Voimanostoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että Voimanostoliiton hallituksella oli oikeus valita joukkueet kansainvälisiin kilpailuihin. Voimanostoliitto ei voinut kuitenkaan sulkea veteraaniurheilijoita kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Voimanostoliiton vaatimus kulujen korvaamisesta oli kohtuuton. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Valituksen tutkimisen edellytykset

Voimanostoliitto on katsonut, ettei lautakunnalla ollut toimivaltaa käsitellä valitusta, koska kyse ei ollut arvokilpailuvalinnasta ja että joka tapauksessa Voimanostoliiton sisäisiä muutoksenhakukeinoja ei ollut käytetty.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.Sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lautakunta toteaa, että Voimanostoliiton päätöksessä 9.7.2009 on päätetty olla ylipäätään lähettämättä joukkueita arvokilpailuihin. Näin ollen päätöksessä ei ole kysymys lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin tarkoittamasta arvokilpailuvalinnasta.

Sen sijaan Flinkin ja Nylundin valitus perustuu siihen, että päätös on sääntöjen vastainen. Voimanostoliiton säännöt eivät edellytä sitä, että päätöksen sääntöjen vastaisuuteen perustuva valitus tulisi käsitellä ensin Voimanostoliitossa. Näin ollen Voimanostoliiton sisäisiä muutoksenhakukeinoja ei ole jätetty käyttämättä. Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva päätös on valituskelpoinen. Lautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.   


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Yhdistyksen päätöksenteon edellytykset 

Voimanostoliiton sääntöjen 7 c -kohdan mukaan hallituksen tulee erityisesti päättää liiton edustajien osallistumisesta kansainvälisiin kilpailuihin.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Voimanostoliiton säännöissä ei ole edellä mainittua tarkempia määräyksiä siitä, millä perusteilla kansainvälisiin kilpailuihin tai arvokilpailuihin osallistumisesta päätetään eikä siitä, millä edellytyksillä edustusjoukkue voidaan olla lähettämättä. Näin ollen sääntöjen mukaan edustusjoukkueen lähettäminen arvokilpailuihin jää pääosin Voimanostoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Voimanostoliiton päätös tarkoituksenmukainen.

Kun säännöissä ei ole myöskään määräyksiä siitä menettelystä, jossa osallistumisesta päätetään, päätöksenteossa noudatetaan normaalia hallituksen päätöksentekomenettelyä. Siihen ei kuulu jäsenjärjestöjen tai urheilijoiden kuuleminen. 


Väite kilpailukiellosta

Tässä tapauksessa valittajat ovat väittäneet, että kysymyksessä oleva päätös koskee lukuisia syyttömiä veteraaniurheilijoita ja merkitsee, että heidät on asetettu kansainväliseen kilpailukieltoon.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Voimanostoliiton päätöksessä ei ole kysymys kilpailukiellosta, vaan päätös koskee Voimanostoliiton oman edustusjoukkueen valitsemista. Yksittäisellä urheilijalla ei ole subjektiivista oikeutta osallistua arvokilpailuihin ja Voimanostoliiton tehtäviin kuuluu kotimaisena lajiliittona päättää siitä, lähetetäänkö Suomen edustusjoukkuetta kansainvälisiin arvokilpailuihin.   


Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Näin ollen Voimanostoliiton ei ole näytetty tulkinneen sääntökohtaa siten, että tulkintaa voitaisiin pitää sääntöjen vastaisena. 


Lautakuntakulut

Lautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.Kumpikaan asianosaisista ei ole käyttänyt asiamiestä asian hoitamisessa. Näin ollen asian hoitamisesta ei ole aiheutunut erityisiä kuluja. Tähän nähden lautakunta harkitsee kohtuulliseksi, että molemmat asianosaiset vastaavat omista kuluistaan. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Voimanostoliitto ry:n hallituksen päätöstä 9.7.2009 ei muuteta siltä osin kuin Suomen Voimanostoliitto ry on päättänyt olla lähettämättä edustusjoukkuetta veteraanien voimanoston MM-kilpailuihin ja veteraanien penkkipunnerruksen EM-kilpailuihin.   

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Matti Hiltunen, Marja Ramm-Schmidt ja Hilkka Salmenkylä.