14/2012 Paini: Lautakuntamenettely - Lausunto - Arvokisavalintakriteereiden tulkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

LAUSUNTO   Nro 14/2012

30.5.2012       Diaarinro 14/2012     


LAUSUNTOPYYNNÖN KOHTEENA OLEVA ASIA 

Suomen Painiliitto ry:n olympiavalintoja koskevien valintakriteereiden tulkinta 


LAUSUNNONPYYTÄJÄ 

Suomen Painiliitto ry   


SELOSTUS VALINTAKRITEEREISTÄ 

Suomen Painiliitto ry:n hallitus on tehnyt päätöksen kansallisesta valintajärjestelmästä Lontoon olympialaisiin. Valintakriteereissä todetaan, että olympiakilpailuihin on neljässä eri vaiheessa mahdollista hankkia olympiapaikka. Karsintaturnauksen vaiheet jakaantuvat vuoden 2011 MM-kilpailuihin ja kolmeen eri karsintaturnaukseen eli Bulgariassa, Kiinassa ja Suomessa keväällä 2012 järjestettäviin karsintaturnauksiin. Valintakriteereiden mukaan MM-kilpailuista valitaan joka sarjasta kuusi parasta painijaa olympiakilpailuihin. Tällaista MM-kilpailuissa kuuden parhaan joukkoon sijoittunutta painijaa esitetään valintakriteereiden mukaan valittavaksi olympiakilpailuihin. 


Valintakriteereiden mukaan ennen kevään 2012 karsintaturnauksia sellaisten painoluokkien painijat, missä luokassa ei ole saavutettu olympiapaikkaa, laitetaan menestymisedellytysten perusteella järjestykseen ja tämän jälkeen painijan kanssa keskustellaan siitä, mihin karsintaturnaukseen painija osallistuu. Toisessa, kolmannessa tai neljännessä karsintaturnauksessa olympiapaikan saanut urheilija on valintakriteereiden mukaan etusijalla esitettäessä urheilijaa olympiakilpailuihin. Mikäli paikan ottanut urheilija ei ole liiton järjestyksessä ensimmäinen, voi päävalmentaja ja valmennuksen johtoryhmä urheilijan terveydentilanteella tai toisen urheilijan selvästi parempien menestysedellytysten perusteella esittää toista urheilijaa Painiliiton hallitukselle esitettäväksi olympiakilpailuihin. 


ASIAN TAUSTA JA PAINILIITON LAUSUNTOPYYNTÖ  

Painiliiton lausuntopyynnön liitteenä toimittamasta aineistosta ilmenee, että Painiliitto oli asettanut kevään 2012 karsintavaihetta varten 1. sijoitetuksi painijaksi Jarkko Ala-Huikun. Olympiakilpailujen koskevan maapaikan kevään 2012 ensimmäisessä karsintaturnauksessa saavutti kuitenkin toinen painija eli Matti Kettunen. Painiliitto ei ole tehnyt olympiakomitealle esitystä valittavasta painijasta. 


Painiliitto on ennen lopullisen esityksensä tekemistä esittänyt oikeusturvalautakunnalle valintakriteereitä koskien seuraavat kysymykset: 

1)    Ovatko Painiliiton asettamat valintakriteerit sellaiset, että Painiliiton hallituksen on esitettävä maapaikan hankkinut painija Matti Kettunen Olympiakomitean hallitukselle valittavaksi olympiakilpailuihin? 

2)    Onko asetettujen valintakriteerien perusteella Painiliiton hallituksella mahdollisuutta antaa samasta edustuspaikasta kilpailevalle painijalle Jarkko Ala-Huikulle näyttömahdollisuus Saksan GP-turnauksessa 29. – 30.6.2012? 

3)    Onko Painiliiton asettama valintakriteeristö sellainen, että valintapäätöksessä on kyse pelkästään yhdistysautonomiaan kuuluvasta urheilullisesta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta? 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KANNANOTTO 

Perustelut 


Kysymyksenasettelu  

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 momentin mukaan lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tähän sääntökohtaan perustuvasta valituksesta on ollut kysymys esimerkiksi oikeusturvalautakunnan ratkaisussa UOL 24/2011. 


Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Painiliitto ei ole tehnyt esitystä olympiakomitealle eikä olympiakomitea ole tehnyt päätöstä miesten 60 kg –sarjaan valittavasta painijasta. Kysymys ei ole siten lautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta arvokilpailuvalintaa koskevasta valitusasiasta. Sen sijaan Painiliitto on ennen lopullisen valinnan tekemistä pyytänyt lausuntoa valintakriteerien tulkinnasta. Lausuntopyynnöstä ja sen liitteenä olevasta aineistosta ilmenee, että valinta tulee tapahtumaan kahden jo tiedossa olevan painijan välillä. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 §:n 3 momentin mukaan lautakunta voi antaa järjestöille niiden pyynnöstä lausuntoja urheilutoimintaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä, jotka eivät ole tai ole olleet käsiteltävinä valitusasioina.  Kysymys on oikeusturvalautakunnassa ensinnäkin siitä, onko esillä olevassa tilanteessa Painiliiton esittämistä valintakriteerejä koskevista tulkintakysymyksistä mahdollista antaa sääntökohdassa tarkoitettua lausuntoa. 


Lausunnon antamisen mahdollisuus tässä tapauksessa 

Oikeusturvalautakunnassa ei ole syntynyt vakiintunutta tulkintakäytäntöä siitä, miten lausunnon antamista koskevaa sääntömääräystä tulkitaan. Oikeusturvalautakunta on perustamisestaan eli vuodesta 1991 lähtien käsitellyt kaikkiaan viittä lausuntopyyntöasiaa. Näistä kahden osalta lausuntoa ei ole annettu, koska lausuntopyynnön kohteena olleet asiat ovat olleet laadultaan sellaisia, ettei niistä ole katsottu voitavan antaa lausuntoa (UOL 2/2000 – yhdistyksen päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkinta ja UOL 3/2000 – pelaajasopimuksen sitovuutta koskeva erimielisyys). Lausunnossa UOL 4/1999 on ollut kysymys antidopingtoimikunnan lausuntopyynnöstä dopingtestausta koskevasta tulkintakysymyksestä ja asiassa UOL 14.10.2003 puolestaan Koripalloliiton lausuntopyynnöstä ulkomaalaispelaajien kiintiötä koskevasta asiasta. Kysymys on ollut ulkomaalaisia pelaajia koskevan sääntömääräyksen arvioinnista tilanteessa, jossa tulkinta ei ole liittynyt vireillä olleeseen tulkintaerimielisyyteen. Lausuntoasiassa UOL 1/1995 Koripalloliitto on pyytänyt lausuntoa joukkueiden välisestä sarjapaikan siirtämisestä ja kasvattajarahakorvauksen maksamisesta. Lausunnossaan oikeusturvalautakunta totesi, että kasvattajarahakorvauksen osalta kahden seuran välille oli syntynyt jo erimielisyyttä eikä oikeusturvalautakunta katsonut voivansa antaa lausuntoa vireillä olevasta erimielisyydestä. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lausuntopyyntöä koskevan sääntömääräyksen taustalla on ollut pyrkimys antaa järjestöille mahdollisuus ennakolta pyytää kannanottoa esimerkiksi erilaisia sääntömääräyksiä koskevista kysymyksistä. Ajatuksena on ollut, että oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 §:n 3 momentin mukaista lausuntopyyntömenettelyä voidaan käyttää tilanteissa, joissa lausuntopyynnön kohteena oleva asia ei koske vielä tiettyä urheilijaa taikka tiettyjä urheilijoita. Lausuntopyyntömenettelyä koskevaa sääntömääräystä ei ole sen sijaan perusteltua tulkita siten, että oikeusturvalautakunta antaisi lausuntonsa jo esillä olevasta ja tiettyjä tahoja koskevasta tulkintaerimielisyydestä. Tämän mukaisesti lautakunta onkin arvioinut tilannetta lausuntoasiassaan UOL 1/1995. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan sääntöjen 4 §:n 3 momenttia tulee tulkita lausuntopyyntömenettelyn tarkoituksesta ja tavoitteista käsin. Tässä tapauksessa kysymys tosin on lajiliiton tekemästä urheilutoimintaan liittyvästä oikeudellisesta kysymyksestä, joka ei ole ollut eikä ole valitusasiana vireillä lautakunnassa. Tässä tapauksessa painijoiden valitseminen olympiakilpailuihin on alkanut kuitenkin syksyllä 2011 ja jatkunut keväällä 2012. Valinta näyttää tapahtuvan kahden painijan välillä, joista vain toinen voi tulla valituksi. Tällaisessa tilanteessa oikeusturvalautakunnan antama lausunto ei olisi vain yleisluontoinen lausunto urheilutoimintaa koskevasta oikeudellisesta kysymyksestä, vaan lausunto kohdistuisi tiettyyn arvokilpailuvalintaan ja tiettyihin urheilijoihin. 


Kannanotto Painiliiton lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin merkitsisikin sitä, että oikeusturvalautakunta joutuisi antamaan ratkaisunsa yksittäisestä arvokisavalinnasta ennen kuin kyseistä valintapäätöstä on tehty. Arvokisavalintojen tekeminen on kuitenkin lajiliiton ja olympiakomitean tehtävä, eikä oikeusturvalautakunta voi ottaa siihen ennakollisesti kantaa edes lausunnon muodossa. Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että se ei voi antaa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua lausuntoa Painiliiton esittämistä kysymyksistä. 


Lopputulos 


Oikeusturvalautakunta ei anna Suomen Painiliitto ry:n pyytämää lausuntoa. 

Lausuntomaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.   


Jarmo Hirvonen                                Timo Ojala puheenjohtaja                                   sihteeri  


Lausunnon antamiseen osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen.