19/2023 Lentopallo - Kurinpito – Osallistumis- ja toimitsijakielto

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 19/2023
30.5.2023                                 
Diaarinro 10/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Lentopalloliitto ry:n työvaliokunnan päätös 30.1.2023

 

ASIA                

Osallistumis- ja toimitsijakielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

Lentopalloseura Etta ry

 

KUULTAVA

Suomen Lentopalloliitto ry

 

SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY:N TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖS 30.1.2023

Suomen Lentopalloliitto ry:n (jäljempänä Lentopalloliitto) sääntöryhmä on päätöksessään 25.1.2023 määrännyt lentopallon miesten 1-sarjassa kilpailevan Lentopalloseura Etta ry:n (jäljempänä Etta) suljettavaksi kilpailutoiminnasta yhden kilpailukauden ajaksi. Lisäksi seuran puheenjohtajalle ja vastuuhenkilölle A:lle on määrätty kurinpitoseuraamuksena yhden kilpailukauden toimitsijakielto, joka katsotaan kärsityksi kilpailukauden 2022-2023 päätyttyä. Päätös on perustunut siihen, että Ettan on katsottu laiminlyöneen liigalisenssisopimuksen ja Lentopalloliiton kilpailusääntöjen mukaisia velvoitteitaan kilpailukauden 2021-2022 osalta. Tässä yhteydessä myös A:n on katsottu rikkoneen liigalisenssisopimusta ja liiton kilpailusääntöjä. Lentopalloliiton työvaliokunta on päätöksessään 30.1.2023 pysyttänyt edellä mainitun päätöksen.  

 

VALITUS PERUSTEINEEN

Etta on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja siinä määrätyt kurinpitoseuraamukset poistetaan.  

Perusteinaan Etta on esittänyt, että valituksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole otettu huomioon sitä, että Ettan asemesta päätöksestä ilmeneviin laiminlyönteihin on syyllistynyt yksin Etta Asset Management Oy (jäljempänä EAM). Etta oli myynyt vuoden 2020 lopulla liiketoimintansa EAM:lle. Kaupan seurauksena Ettalla ei ole ollut toimintaa pelikauden 2021-2022 aikana.

EAM:n on perustanut oululainen ravintola-alan yrittäjä B, joka on halunnut alkaa panostamaan pohjoissuomalaiseen lentopalloon. Vasta myöhemmin on käynyt ilmi, että B on laiminlyönyt velvoitteitaan myös ravintolatoiminnassa ja että hänen yrityksensä on vaikeuksissa. B on EAM:n hallituksen ainoa jäsen. Etta ei ole EAM:n osakas eivätkä Ettan toimihenkilöt ole olleet EAM:n toiminnassa mukana. Liiketoimintakaupan seurauksena B ja EAM olivat ottaneet täyden vastuun kaupan kohteena olleiden toimintojen rahoituksesta, pelaajasopimuksista, valmentajasopimuksista ja kaikesta muustakin toimintaan liittyvästä. Vastineeksi tästä B ja EAM olivat saaneet ottelutapahtumien ja messutoiminnan tulot. Ettan tehtäväksi oli jäänyt sopimusehtojen toteutumisen seuraaminen.

Kevään 2022 kuluessa Ettan tietoon oli tullut, että EAM oli laiminlyönyt lähes kaikki velvoitteensa useaan eri suuntaan. EAM:n laiminlyöntien perusteella Etta oli purkanut EAM:n kanssa tehdyn liiketoimintakaupan. Lentopalloliitto on valituksen kohteena olevassa päätöksessään virheellisesti katsonut, että Etta on liigalisenssin haltijana vastuussa kaikista pelikauden 2021-2022 aikaisista laiminlyönneistä. Etta on ollut suhteessa Lentopalloliittoon avoin liigalisenssiä koskevista asioista.

Liigalisenssin oli allekirjoittanut ja seuran budjetin toimittanut B:n pyynnöstä ja valtuuttamana Etta:n puheenjohtaja A.  Näin oli toimittu siitä syystä, että B:llä ei ollut ollut riittävää osaamista eikä tietoa velvoitteiden hoitamisesta liiton suuntaan. Liigalisenssin siirto Ettalta EAM:lle oli jäänyt tekemättä, kun B:ltä ei ollut tullut tarvittavaa tukea eikä dokumentaatiota. Etta oli kuitenkin kertonut liiketoiminnan myynnistä ja muista asiaan vaikuttavista seikoista liitolle avoimesti eikä se ollut pyrkinyt salaamaan asiaa millään tavalla. Ainoa laiminlyönti, johon Etta on asiassa syyllistynyt, on liigalisenssin siirtämättä jättäminen. Tästäkin asiasta oli kuitenkin keskusteltu liiton ylimpien toimihenkilöiden kanssa ja liitto oli ollut tietoinen siitä, että todellinen toimija oli EAM.

Etta ei ole tietoinen EAM:n tekemien sopimusten sisällöstä eikä maksettujen ja maksamattomien palkkojen määristä. Kaikki pelikauden 2021-2022 sopimukset ovat EAM:n tekemiä ja yhtiö on tosiasiallisesti harjoittanut toimintaa. Olisi erikoista, jos Ettan katsottaisiin vastaavan sellaisten sopimusten täyttämisestä, joiden sisällöstä se ei ole ollut tietoinen. Saatuaan tiedon EAM:n laiminlyönneistä Etta on purkanut sopimuksen EAM:n kanssa. Kauden 2022-2023 alkaessa Etta on sopinut Lentopalloliiton kanssa, että se saa jatkaa pelaamista miesten 1-sarjassa, kunhan erotuomari- ja pallomaksut tulevat hoidetuiksi. Nämä velvoitteet Etta on hoitanut sovitusti.   

Hyväksyessään Ettan 1-sarjaan toukokuussa 2022 Lentopalloliitto on ollut tietoinen siitä, että EAM:llä on ollut maksamattomia palkkasaatavia valmentajille ja pelaajille. Ettan tavoin myös Lentopalloliitolla on voinut olla vaikeuksia saada asiaan vastauksia EAM:ltä, koska B ei vastaa mihinkään yhteydenottoihin. EAM:llä on Ettan käsityksen mukaan hoitamattomia velvoitteita useille eri toimijoille ja vuoden 2022 loppupuolella yhtiötä on lehtitietojen perusteella haettu konkurssiin lähes 100.000 euron verovelan vuoksi.

Mestaruusliiga on ollut kaiken aikaa tietoinen siitä, että Etta on uudistanut toimintansa rakennetta jo ennen pelikauden 2021-2022 alkua ja että EAM on tullut Ettan tilalle. Tämän jälkeen Etta oli pelannut koko kauden 2021-2022 miesten Mestaruusliigassa Lentopalloliiton ja Mestaruusliigan suostumuksella ilman, että sen liigalisenssiin olisi puututtu.

Liigalisenssi on ollut vain nimellisesti Ettan nimissä ja tosiasiallinen toimija EAM on suhtautunut omiin velvoitteisiinsa täysin piittaamattomasti. EAM:n toiminta on ollut vähintään törkeän huolimatonta, mutta Ettan osalta huolimattomuutta on voinut olla enintään liigalisenssin siirtämisessä EAM:lle. Tässä asiassa kuitenkin myös Lentopalloliitto ja Mestaruusliiga ovat toimineet huolimattomasti, koska ne ovat antaneet Ettan pelata väärällä lisenssillä kokonaisen pelikauden 2021-2022. Lisäksi Etta on todennut, että Lentopalloliitto ja A Ettan edustajana olivat keväällä 2022 arvioineet yhdessä sitä, miten Etta voisi hakea OKM:n myöntämää koronatukea. Tuolloin oli todettu, että Etta ei voi hakea tukea, koska sillä ei ole ollut pelikaudella 2021-2022 toimintaa. Näin ollen väite siitä, että Lentopalloliitolla ei ollut ollut tietoa Ettan toiminnan yksityiskohdista kaudella 2021-2022 on perusteeton.   

Etta ei ollut osallistunut kilpailusäännöissä tarkoitetulla tavalla kilpailutoimintaan pelikaudella 2021-2022. Etta on täysin EAM:stä irrallinen oikeushenkilö, joka on hoitanut kaikki liiketoimintakauppaa edeltäneet velvoitteensa. Kaikki maksamattomat palkat ja muut velat ovat kertyneet EAM:n toiminnan aikana. Asiassa ei ole myöskään kysymys siitä, että osakeyhtiön toimintaa olisi pyritty keinotekoisesti jatkamaan yhdistyksen nimissä. Maksamatta olevia pelaajien ja valmentajien palkkoja tulee hakea EAM:n konkurssipesästä.

Etta on pelannut miesten 1-sarjaa pelikaudella 2022-2023 junioripitoisella joukkueella tietoisena siitä, että kauden päätyttyä yksikään joukkue ei putoa sarjasta. Seura on hoitanut kaikki velvoitteensa asianmukaisesti. On kohtuutonta, että viisi kierrosta ennen pelikauden päättymistä Lentopalloliitto on perunut ennen kauden alkamista tekemänsä päätöksen sarjapaikan myöntämisestä Ettalle. Jos liitto katsoo, että Etta vastaa EAM:n velvoitteista, se on jo määrännyt Ettalle kurinpitoseuraamuksen. Liitto oli jo pudottanut EAM:n Mestaruusliigasta taloudellisten velvoitteiden hoitamatta jättämisen vuoksi 15.3.2022. Sen jälkeen Ettalle on kuitenkin myönnetty oikeus osallistua miesten 1-sarjaan pelikaudelle 2022-2023. Nyt samoista laiminlyönneistä rangaistaan uudelleen toimijaa, joka ei ole ollut vastuussa sanotuista velvoitteista ja joka on hoitanut omat velvoitteensa. On myös huomattava, että mikään muu taho kuin Lentopalloliitto ei ole katsonut, että Etta olisi vastuussa EAM:n velvoitteista. Valituksen kohteena oleva päätös on Ettan kannalta kohtuuton ja se tulee kumota.        

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Lentopalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan Lentopalloliitto on esittänyt, että liigalisenssisopimuksen liiton kanssa on solminut yksin Etta. Etta tai EAM eivät ole hakeneet liigalisenssin siirtoa eikä EAM ole ilmoittanut liitolle olevansa aktiivinen ja vastuullinen toimija liiton suuntaan. Ettan oikeuksia ja velvollisuuksia liiton toiminnassa ei ole missään vaiheessa siirretty tai edes oletettu siirretyn EAM:lle. Liiton, sen alaisen Mestaruusliigan sekä muiden seurojen tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun kannalta on merkityksetöntä, että yksi liigalisenssisopimuksen osapuolista suunnittelee, keskustelee ja kertoo aikeistaan siirtää oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle osapuolelle. Olennaista asiassa on se, että liigalisenssin siirtämistä koskevia toimia ei ole tehty ja kaikki muut osapuolet ovat olleet siinä käsityksessä, että vastuullisena ja toimintaa harjoittavana osapuolena on seura (Etta). Lisäksi Lentopalloliitto on todennut, että liitolle on toimitettu kappale joulukuussa 2020 allekirjoitetusta liiketoiminnan kauppaa koskevasta sopimuksesta vasta marras-joulukuussa 2022, liiton kilpailuryhmän ryhdyttyä selvittämään asiaa Mestaruusliigan pyynnöstä.   

Valituksen kohteena olevan päätöksen johtopäätös, jonka mukaan Etta on ollut kaiken aikaa liigalisenssisopimuksen allekirjoittajana ensisijainen ja ainoa vastuullinen sopimus- ja toimijaosapuoli liittoon ja Mestaruusliigaan nähden, on perusteltu ja ainoa harkittavissa oleva johtopäätös asiassa. Liiton ja Mestaruusliigan kannalta ei ole mahdollista, että mainitut tahot eivät olisi tietoisia siitä, kuka on oikeudellisesti vastuullinen sopimusosapuoli, kun alkavaan kilpailukauteen valmistaudutaan ja seurat sekä suhteessa toisiinsa että erityisesti suhteessa Lentopalloliittoon sitoutuvat noudattamaan liigalisenssin edellyttämiä lukuisia ja merkittäviä sitoumuksia. Vastineena kaikki liigalisenssin omistavat ja sisällöllisesti identtisen sopimuksen allekirjoittaneet seurat saavat osallistumisoikeuden ns. välillisesti suljettuun Suomen ylimpään kilpailusarjaan eli Mestaruusliigaan.

Se, että Mestaruusliiga ja Lentopalloliitto ovat aikaisemmin suhtautuneet ja suhtautuvat edelleen lähtökohtaisesti myönteisesti seurojen sisäisiin rakennejärjestelyihin, joilla muun muassa yhtiöitetään toimintoja, eriytetään ylimmän sarjatason toiminta erilliseen sitä tarkoitusta varten perustettuun uuteen urheiluseuraan tai tehdään muita vastaavia järjestelyjä, ei miltään osin muuta lisenssisopimuksen sopimusoikeudellista ja kilpailullista velvoittavuutta ja sitovuutta, joka koskee kaikkia lisenssisopimuksen allekirjoittaneita seuroja. Kaikki liigakilpailuun liittyvät oikeudet ja lisenssisopimuksen mukaiset velvoitteet kohdistuvat nimenomaisesti liigalisenssisopimuksen allekirjoittaneeseen tahoon, eikä sille, että kysymyksessä oleva taho tekee itsenäisesti muita sopimuksia ulkoistus- tai muussa tarkoituksessa kolmansien osapuolten kanssa, voida antaa vastuukysymyksiä lopullisesti arvioitaessa merkitystä.

Valituksen kohteena olevassa päätöksessä on oikein katsottu, että ulkoistamalla velvoitteitaan ja jättämällä sen myötä itseensä kohdistuvia velvoitteita hoitamatta sekä jättämällä 1-sarjan sarjapaikkaa pelikaudelle 2022-2023 hakiessaan asiaan vaikuttavat tosiasialliset olosuhteet selvittämättä Etta on menetellyt liiton kilpailusääntöjen vastaisesti. Tästä menettelystä Ettalle on voitu määrätä liiton kilpailusääntöjen perusteella kurinpitoseuraamus. Määrätty seuraamus on myös Ettan menettelyyn nähden oikeasuhtainen.

Mestaruusliigan ja Lentopalloliiton kilpailutoiminnan kannalta on tärkeää, että kaikki liiton alaisiin kilpailuihin osallistuvat seurat voivat luottaa tasavertaiseen ja oikeudenmukaiseen kilpailusääntöjen soveltamiseen. Olisi velvoitteensa asianmukaisesti hoitaneita seuroja kohtaan erityisen haitallista, jos liitto ei puuttuisi yhden seuran ja sen vastuuhenkilön selvästi kilpailusääntöjen vastaiseen menettelyyn. Se, että Ettan ja sen puolesta toimineen henkilön ei ole katsottu erehdyttäneen liittoa tahallisesti, johtuu puutteellisesta näytöstä. Mikäli toiminnan olisi katsottu olleen tahallista ja erehdyttämis- ja hyötymistarkoituksessa tehtyä, asiassa olisi saatettu määrätä olennaisesti nyt määrättyjä ankarampia kurinpitoseuraamuksia. Näillä perusteilla valitus on perusteettomana hylättävä.   

 

VASTASELITYS

Etta on Lentopalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä.

Lisäksi Etta on lausunut, että EAM:n pelaajien ja valmentajien kanssa solmimat sopimukset ovat työsopimuksia, joissa sovituista työnantajan velvoitteista vastaa yksin EAM. Ettalla ei ole tietoa näiden sopimusten sisällöstä eikä siitä, miten niihin perustuvat velvoitteet on hoidettu.  

Liiketoimintakaupan kohteena on ollut koko Ettan toiminta, sisältäen muun ohella pelioikeuden (liigalisenssi) Lentopalloliiton Mestaruusliigassa. Vaikka liigalisenssiä ei ollut ehditty siirtää, se on ollut sopimuksen keskeinen elementti ja tarkoitus. Ettan käsityksen mukaan vastaaviin liigalisenssien siirtoihin on aikaisemmin suhtauduttu lähtökohtaisesti myönteisesti.   

Liigalisenssi on ollut pelikaudella 2021-2022 vain muodollisesti Ettan nimissä. Tosiasiallisesti toimintaa on harjoittanut EAM. Tästä syystä Etta ei esimerkiksi ole voinut hakea OKM:n myöntämiä koronatukia. Lentopalloliitto ei ollut pitänyt ongelmallisena sitä, että liigalisenssiä ei ollut siirretty. Sekä lisenssiasiat että EAM:n taloudelliset ongelmat olivat olleet liiton tiedossa toukokuussa 2022, kun Ettalle oli myönnetty osallistumisoikeus miesten 1-sarjaan pelikaudelle 2022-2023. Etta oli myös täyttänyt kaikki liiton edellyttämät velvoitteet pelioikeuden saamiseksi. Sarjasta sulkemista koskeva päätös on tehty kesken pelikauden sellaisten tietojen perusteella, jotka liitolla oli jo ollut sen myöntäessä Ettalle osallistumisoikeuden miesten 1-sarjaan pelikaudelle 2022-2023.

Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon, mikä taho on ollut todellinen velallinen, ketkä ovat olleet työsopimusten osapuolia, mikä on ollut liiketoimintakaupan tarkoitus ja miksi liigalisenssisopimus oli jäänyt Ettan nimiin. 

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

Lentopalloliiton sääntöryhmä on päätöksessään 25.1.2023 määrännyt lentopallon miesten 1-sarjassa kilpailevan Ettan suljettavaksi kilpailutoiminnasta yhden kilpailukauden ajaksi. Lisäksi seuran vastuuhenkilölle A:lle on määrätty kurinpitoseuraamuksena yhden kilpailukauden toimitsijakielto, joka on katsottu kärsityksi kilpailukauden 2022-2023 päätyttyä. Päätös on perustunut siihen, että Ettan on katsottu laiminlyöneen liigalisenssisopimuksen ja Lentopalloliiton kilpailusääntöjen mukaisia velvoitteitaan kilpailukauden 2021-2022 osalta. Tässä yhteydessä myös A:n on katsottu rikkoneen liigalisenssisopimusta ja liiton kilpailusääntöjä. Lentopalloliiton työvaliokunta on päätöksessään 30.1.2023 pysyttänyt edellä mainitun päätöksen. 

Ettan valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko valituksen kohteena oleva päätös Lentopalloliiton kilpailusääntöjen vastainen tai Ettan taikka A:n kannalta kohtuuton.

 

Sovellettavat sääntömääräykset

Lentopalloliiton kilpailusääntöjen kohdan 32 b mukaan kilpailutoimintaan osallistuva seura tai joukkue sitoutuu hoitamaan taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Seuraa, taustayhteisöä tai joukkuetta, joka suunnitelmallisesti jättää hoitamatta toiminnan ja urheilijoiden verotukseen liittyvät velvoitteensa rangaistaan Liiton sääntöjen mukaisesti pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.

Seura- tai yhteisön johdon vastuuhenkilöt asetetaan Liiton sääntöjen määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi.

Seuran tai muun jäsenyhteisön konkurssin seuraamuksista sarjapaikan suhteen Liitto päättää sääntöjensä mukaan. Konkurssipesän voidaan sallia hoitaa kilpailutoiminta kauden loppuun, jolloin pelaajilla ei ole vapaata siirto-oikeutta.

Uusi seura tai jäsenyhteisö voi Liiton päätöksellä jatkaa entisen seuran, jäsenyhteisön tai joukkueen paikalla, vain ehdolla, että se hoitaa entisen seuran ja sen taustayhteisön tai joukkueen urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

Taustayhteisön konkurssi ei vaikuta seuran tai jäsenyhteisön kilpailuoikeuteen, jos urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset velvoitteet hoidetaan. Urheilutoimintaan liittyviksi velvoitteiksi katsotaan ainakin pelaaja- ja valmentajasopimuskorvaukset sekä niihin liittyvät ennakonpidätykset ja muut lakisääteiset verot ja maksut sekä liiton ja liigan varsinaiseen toimintaan liittyvät maksut.

 

Oikeusturvalautakunnan arviointi

Esitetyn selvityksen perusteella Etta on sopinut koko liiketoimintansa, mukaan lukien lentopallotoiminta ja osallistumisoikeus lentopallon Mestaruusliigaan, luovuttamisesta EAM:lle kauppakirjalla 21.12.2020. Liiketoiminnan luovutuksen voimaantulon ehtona on kauppakirjan mukaan muun ohella ollut, että Lentopalloliiton järjestämän miesten Mestaruusliigan pelioikeuden siirtoa Ettalta EAM:lle koskeva sopimus toteutuu. Lentopalloliitto on vastauksessaan todennut, että se on saanut jäljennöksen kysymyksessä olevasta sopimuksesta asiaa selvitettäessä loppuvuodesta 2022.

Etta on tehnyt Lentopalloliiton kanssa pelikautta 2021-2022 koskevan Lentopallon Mestaruusliigan liigalisenssisopimuksen 29.6.2021. Sopimuksen on seuran puolesta allekirjoittanut sen puheenjohtaja A. Liigalisenssisopimuksen kohdan 4. Määritelmät mukaan Liigaseuralla tarkoitetaan seuraa, jolle on hakemuksen ja liigakelpoisuusehtojen tarkastelun jälkeen myönnetty liigapaikka. Liigaseura on sopimuksen mukaan juridisesti ja taloudellisesti vastuussa liigajoukkueen toiminnasta. Sopimuksen kohdan 1.2. mukaan Etta on sopimuksessa tarkoitettu Liigaseura. Edelleen sopimuksen kohdan 11 mukaan osapuolet eivät voi siirtää tätä Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

Asiassa on riidatonta, että Lentopalloliiton ja Ettan välillä ei ole sovittu, että liigalisenssisopimuksen osapuoleksi Ettan sijaan tulee Ettan liiketoiminnan hankkinut osakeyhtiö EAM. Esitetyn selvityksen perusteella Ettan toiminnan rakenteen muuttamisesta ja siitä, että toiminnan harjoittamista varten perustettu EAM alkaa harjoittaa Ettan liike- ja urheilutoimintaa, on keskusteltu Ettan ja Lentopalloliiton välillä. Lentopalloliitto on siten ollut tietoinen Ettaa koskevista järjestelyistä. Etta ei kuitenkaan ole hakenut Lentopalloliitolta liiketoiminnan luovutuksen voimaantulon ehdoksikin kirjattua Mestaruusliigan pelioikeuden siirtoa eikä siirto siten ole toteutunut. Näin ollen vastuu urheilutoimintaan liittyvistä velvoitteista, kuten pelaajapalkkioiden ja valmentajien palkkojen maksamisesta, on ollut suhteessa Lentopalloliittoon liiton sopimuskumppanilla Ettalla.

Järjestämällä toimintansa niin, että seura itse tekee Lentopalloliiton kanssa pelikautta 2021-2022 koskevan liigalisenssisopimuksen, vaikka toiminnan harjoittamisesta on jo käytännössä vastannut tätä tarkoitusta varten perustettu osakeyhtiö EAM, Etta on ottanut riskin siitä, että EAM laiminlyö hoitaa urheilutoimintaan liittyvät velvoitteet. Sillä, että Ettan ja EAM:n välisessä suhteessa sanotuista velvoitteista ja muistakin toimintaan liittyvistä kustannuksista on vastannut EAM, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko Etta liigalisenssisopimuksen osapuolena ja liigalisenssin haltijana menetellyt liigalisenssisopimuksen ehtojen ja liiton kilpailusääntöjen mukaisesti. Vastaavasti se, että työnantajan työsopimuksen mukaisista velvoitteista työntekijöitä kohtaan on vastannut asiassa EAM, on merkityksetöntä arvioitaessa sitä, onko Etta liigalisenssisopimuksen perusteella kilpailutoimintaan osallistuvana Liigaseurana ja liigapaikan haltijana täyttänyt omat velvoitteensa liittoa kohtaan.

Asiassa on selvitetty, että EAM on jättänyt urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset velvoitteet hoitamatta. Ettan vastatessa suhteessa Lentopalloliittoon siitä, että sanotut velvoitteet hoidetaan, Ettalle on Lentopalloliiton kilpailusääntöjen mukaan voitu määrätä velvoitteiden laiminlyönnin perusteella kurinpitoseuraamus, mikäli laiminlyöntiä on pidettävä kilpailusäännöissä tarkoitetulla tavalla suunnitelmallisena. Etta on omassa valituksessaan todennut, että EAM on suhtautunut omiin velvoitteisiinsa täysin piittaamattomasti ja että sen toiminta on ollut ainakin törkeän huolimatonta. Asiassa ei ole ilmennyt, että Etta olisi millään tavoin pyrkinyt valvomaan sitä, että EAM hoitaa velvoitteensa asianmukaisesti. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että Ettan velvoitteiden laiminlyönti on ollut tässä tapauksessa kilpailusäännöissä tarkoitetulla tavalla suunnitelmallista.  

Lentopalloliiton kilpailusääntöjen kohdan 32 b mukaan edellä selostetusta sääntörikkomuksesta rangaistaan pääsääntöisesti sulkemalla kilpailutoiminnasta vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi. Lisäksi seura- tai yhteisön johdon vastuuhenkilöt asetetaan Liiton sääntöjen määräämään toimitsijakieltoon pääsääntöisesti vähintään yhdeksi kilpailukaudeksi. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ettalle ja sen vastuuhenkilölle A:lle määrätyt kurinpitoseuraamukset ovat kilpailusääntöjen mukaisia.

Niin kuin edellä on todettu, asiassa ei ole ilmennyt, että sopimusvelvoitteistaan Lentopalloliittoa kohtaan huolimatta Etta ja A olisivat lainkaan pyrkineet valvomaan EAM:n toimintaa ja huolehtimaan siitä, että EAM hoitaa Ettan vastuulla olevat velvoitteet muiden muassa pelaajia ja valmentajia kohtaan. Tämä huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että määrättyjen kurinpitoseuraamusten ei ole näytetty olevan Ettan tai A:n, jolle määrätty toimitsijakielto on jo kärsitty, kannalta kohtuuttomia.      

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena olevan päätöksen ei ole näytetty olevan sovellettavaksi tulevien Lentopalloliiton kilpailusääntöjen vastainen eikä Ettan tai A:n kannalta kohtuuton. Päätöstä ei ole kumottava myöskään siitä syystä, että sitä ei ole asian selvittämisen ja kurinpitomenettelyn keston vuoksi kyetty antamaan ennen pelikauden 2022-2023 alkamista, vaan vasta alkuvuodesta 2023. Valitus on siten hylättävä.      

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.
Valitusmaksua ei palauteta.
Päätös oli yksimielinen.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                               

Samuli Sillanpää
Sihteeri

                        

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Ilkka Lahtinen, Kristiina Rintala, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä