5/2022 Futsal – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Kuuleminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA            
PÄÄTÖS    Nro 5/2022
1.4.2022   Diaarinro 7/2022


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n Alueellisen Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän (pohjoinen) päätös FM2 karsintapelin FM1 sarjaan ajankohdasta 23.3.2022


ASIA         

Otteluajankohdan määrääminen

MUUTOKSENHAKIJA

FC Sääripotku ry


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

Haukiputaan Pallo ry

OTTELUN AJANKOHTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n Alueellisen Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä (Pohjoinen) on päätöksellään 23.3.2022 muuttanut Haukiputaan Pallon ja Sääripotku FC:n välisen FM2 karsintapelin FM1 sarjaan ajankohdaksi 9.4.2022 kello 14.00.


VALITUS PERUSTEINEEN

FC Sääripotku ry on 28.3.2022 tekemässään valituksessa katsonut, että 26.3.2022 pelattavaksi merkityn ottelun ajankohdan muuttamista koskeva päätös on ollut yhdistyksen sääntöjen vastainen sekä ottelun siirtämisen että uuden pelipäivän osalta. Haukiputaan Pallon pelaajilla 26.3.2022 olevaa P19-joukkueen SM-lopputurnausta ei voida luokitella riittäväksi perusteeksi muuttaa otteluohjelmaa.

Päätös 26.3.2022 pelattavaksi ilmoitetun ottelun siirrosta on tehty 23.3.2022 eli kolme päivää ennen ottelupäivää ja virallinen ilmoitus siitä tuli sähköpostitse vasta 24.3.2022 kello 13.03. Palloliitto oli kuitenkin ilmoittanut ottelun ajankohdasta 26.3.2022 Haukiputaan Pallolle sähköpostitse jo 3.2.2022, kun FC Sääripotku sai tiedon pelipäivästä 23.2.2022. Alkuperäinen päivämäärä oli siten lyöty lukkoon jo hyvissä ajoin.  

Päätöksen myöhäinen ajankohta ei johtunut siitä, etteivät joukkueet olleet päässeet yhteisymmärrykseen toisen ottelun pelipäivästä. Palloliiton Läntisen alueen kilpailupäällikkö oli lähettänyt joukkueille sähköpostin, jonka mukaan ottelu pelataan jo asetetun mukaisesti 26.3.2022 mikäli uudesta pelipäivästä ei sovita 23.3.2022 kello 15.00 mennessä.

Palloliiton ylialueellisissa karsinnoissa järjestäjänä toimii aina jompikumpi alue. Tässä vastakkain ovat Pohjoisen alueen Haukiputaan Pallo sekä Läntisen alueen FC Sääripotku ja kilpailun järjestäjäksi oli asetettu Pohjoinen. Järjestely ei ole puolueeton, koska kiistatilanteessa toinen joukkue jää ilman ääntä. Pohjoisen kehitysryhmän jäsenistä kaksi oli Haukiputaan Pallon edustajia ja yksi toimii sen yhteistyöseuran organisaatiossa. Vaikka nämä edustajat olivat kokouspöytäkirjan mukaan jäävejä, on perusteltua olettaa, että kokoukseen osallistuneet jäsenet ovat saaneet esteellisiltä jäseniltä ennakkoon tietoa ja mielipiteitä käsiteltävästä asiasta. On perusteltua myös olettaa, että tämä on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla lopulliseen päätökseen ja ettei kiistan toisen osapuolen näkökulmaa ole kokouksessa käsitelty lainkaan, koska sitä ei ollut myöskään kysytty.

Päätöstä on perusteltu sillä, että Haukiputaan Pallon pelaajista merkittävä osa pelaa 26.3.2022 P19-turnausta. Tämä edellyttää, että jatkossa on tehtävä selväksi, mitä määrää pelaajista pidetään merkittävänä osana joukkuetta. Haukiputaan Pallon ensimmäiseen karsintaotteluun osallistuneista pelaajista neljä yhdeksästä ei ole osallistunut kertaakaan kauden aikana P19-joukkueen toimintaan, minkä voidaan tulkita myös olevan merkittävä osa. Joukkueen miesten kakkosdivisioonan otteluihin on kauden aikana osallistunut yhteensä 34 eri pelaajaa ja voidaan olettaa, että 26.3.2022 pelattavaan otteluun olisi saatu riittävä kokoonpano, vaikka P19-joukkue pelaa samaan aikaan toisaalla.

Päätöksessä määrätty uusi pelipäivä on FC Sääripotkulle mahdoton edellä todetun lisäksi seuraavista syistä:

FC Sääripotkun edellytykset tavoitella karsintaottelussa parasta mahdollista lopputulosta fair play -hengessä on tehty mahdottomaksi, koska

- Sääripotkun toiminnan peruspilarina olevan pelaajavalmentajan sopimus päättyy 31.3.2022;

- Sääripotku ei todennäköisesti saa huhtikuussa pelattavaan otteluun mukaan riittävästi pelaajia, kun jalkapalloseurat vaativat sopimuspelaajansa mukaan toimintaansa;

- mikäli peli pelataan vasta 9.4. tulee Sääripotkulle kauden ratkaisevassa vaiheessa kolmen viikon pelitauko. Haukiputaan Pallon pelaajien tauko on lyhyempi, koska he pelaavat P19-lopputurnausta 26.-27.3;

- Sääripotkun pelaajista neljä on 9.4. mukana Palloliiton järjestämissä Futsalin 35-vuotiaiden SM-turnauksessa, jonka Palloliiton lakimies on puhelimessa 24.3. todennut olevan rinnastettavissa ottelun siirtämisen perusteena olleeseen P19-lopputurnaukseen. Tilanne on siten kestämätön ottaen huomioon, että merkittävä osa FC Sääripotkun pelaajista on estynyt pelaamaan 9.4. siirron perustetta vastaavan tapahtuman vuoksi.

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan katsonut, että ottelun siirtämiselle on ollut kilpailumääräysten kohdassa 6.16 edellytetty perusteltu syy. Mikäli kuitenkin katsotaan, että näin ei ole, tulee asia palauttaa kilpailun järjestäjälle uudelleen ratkaistavaksi.

Palloliitto on esittänyt, että valituksenalainen päätös on perustunut pöytäkirjassa virheellisesti viitatun kilpailumääräysten kohdan 6.17 sijaan määräysten kohtaan 6.16, jossa ei viitata edustustehtäviin.

Alkuperäisessä kilpailutoiminnan suunnitelmassa ei ollut otettu huomioon, että huomattava osa, eli noin puolet ensimmäiseen karsintaotteluun osallistuneista Haukiputaan Pallon pelaajista oli 26.3. pelaamassa P19 SM-lopputurnauksessa Tampereella. Kilpailun järjestäjä on katsonut, että kysymys on ollut niin merkittävästä määrästä pelaajia, että sarjaohjelman muuttamiselle oli tästä syystä kilpailusääntöjen mukainen perusteltu syy. Näin voitiin parhaiten saavuttaa urheilullinen tasapaino. P19 SM-lopputurnaus on valtakunnallinen koko kauden huipentava juniorien päätapahtuma, jossa kilpaillaan Suomen mestaruudesta. Olisi kilpailujärjestelmän kannalta valitettavaa, jos joukkueet eivät voisi osallistua siihen parhailla joukkueillaan.   

Kun seurat eivät päässeet ottelusiirtoa koskevan päätöksen jälkeen yhteisymmärrykseen ottelupäivästä, ei kilpailun järjestäjälle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin määrätä ottelun ajankohta. Tässä pyrittiin mahdollisimman tasapuoliseen ratkaisuun. Asiassa sähköpostin ja puhelimen välityksellä käydyistä useista keskusteluista huolimatta kilpailun järjestäjän tiedossa ei päätöstä tehtäessä ollut, että FC Sääripotkulla on 9.4. mahdollinen este. Sen sijaan molemmilla joukkueilla oli este edelliselle viikonlopulle, eli 2.-3.4. ja siten ottelu päädyttiin siirtämään kysymyksessä olevaan ajankohtaan.

Asiaan liittyvää keskustelua seurojen kanssa on käyty jo huomattavasti aikaisemmin. Haukiputaan Pallo on ollut 1.3. kilpailunjärjestäjään puhelimitse yhteydessä ja kertonut, ettei 26.3. sovi heille pelipäiväksi. Tähän oli vastattu, ettei kilpailun järjestäjän henkilöstö voi enää muuttaa pelipäivää omalla päätöksellään ja että seurojen tulisi keskenään sopia mahdollisesta uudesta pelipäivästä. Seurat ovat neuvotelleet asiasta maaliskuun ajan yhteisymmärrykseen pääsemättä ja lopulta heille oli asetettu mahdollisen uuden ajankohdan ilmoittamista koskeva määräaika 23.3. kello 15.00. Päätös uudesta ajankohdasta oli tehty, kun seurat eivät olleet päässeet ajankohdasta sopimukseen. Päätös tehtiin lähellä otteluajankohtaa ainoastaan siitä syystä, että kilpailun järjestäjä oli toivonut viimeiseen saakka, että seurat pääsevät ajankohdasta sovintoon.

Palloliitto on todennut FC Sääripotkulle lähetettyyn otteluajankohtaa koskevaan sähköpostiin liittyen, että seura oli kuitenkin saanut hyvissä ajoin tiedon siitä, ettei asiaa ole lopullisesti ratkaistu ja että asia menee kehitysryhmän käsittelyyn.

Päätöksentekoon ei ole osallistunut esteellisiä henkilöitä, ja valituksessa päätöksenteon puolueellisuudesta esitetty väite on perusteeton sekä epäasiallinen.

Seuran yksittäisen pelaajan sopimuksen päättyminen ei ole peruste ottelun ajankohdan määrittämiselle. Kysymys on amatöörisarjasta, jossa pelaajat pelaavat keskimäärin ilman sopimusta, minkä lisäksi sopimuksen jatkaminen on mahdollista.

Palloliitosta on ottelun ajankohtaan liittyen viestitetty FC Sääripotkulle, että asiasta voidaan käydä vielä keskustelua. Palloliiton yksittäisen toimihenkilön lausumat eivät velvoita liittoa ja valituksessa viitattu henkilö on nimenomaan pyytänyt FC Sääripotkua olemaan yhteydessä kilpailunjärjestäjään ja kertomaan, että asiaa tulisi harkita uudelleen FC Sääripotkun pelaajien FKKI-SM-tapahtumaan osallistumisen vuoksi.

Haukiputaan Pallo ry on lausumassaan todennut esittäneensä karsintapelin pelaamista muulloin kuin 26.-27.3. Se oli esittänyt FC Sääripotkulle useita vaihtoehtoisia pelipäiviä. Haukiputaan Pallon Palloliiton Pohjoisen alueen kilpailupäälliköltä saamien tietojen mukaan alustavaksi pelipäiväksi oli suunniteltu 26.3., mutta pelipäivää ei ollut koskaan asetettu järjestelmään, mikä oli joukkueen käsityksen mukaan johtunut seuroille suodusta mahdollisuudesta sopia pelipäivästä.

Palloliiton eri alueet olivat ilmeisesti viestineet seuroille eri tavoilla, kun FC Sääripotku ilmoittaa pelipäiväksi päätetyn 26.3. ja Haukiputaan Pallolla ei ole ollut tietoa päätetystä pelipäivästä 26.3., vaan pelipäivän sopimisesta seurojen välillä.

Jotta FC Sääripotkun pelaajat pääsisivät pelaamaan Futsalin 35-vuotiaiden KKI-kisoissa, Haukiputaan Pallo tarjoaa edelleen seurojen välisen karsintaottelun ajankohdaksi valituksenalaisen päätöksen mukaisen 9.4. sijaan sunnuntaita 3.4. kello 15.00.


VASTASELITYS

FC Sääripotku on Palloliiton vastauksen ja Haukiputaan Pallon lausuman johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella, ettei P19-turnaus ole Palloliiton sääntöjen mukainen ja riittävä syy siirtää aikuisten peliä. Palloliiton virkamiehet ovat ilmoittaneet näin FC Sääripotkulle heti, kun kilpailukalentereissa oli huomattu päällekkäisyys. Tunnesyyt, kuten esimerkiksi Palloliiton vastineessa viitattu urheilullinen tasapaino eivät voi vaikuttaa päätökseen ja vastaavia päällekkäisyyksiä on ympäri Suomea joka viikonloppu.  

Haukiputaan Pallo on ehdottanut peliajankohdaksi useita eri arkipäiviä, jotka eivät kuitenkaan ole sopivia pelipäiviksi joukkueiden kotipaikkakuntien välisen etäisyyden vuoksi. Ainoa sen viikonlopulle ehdottama otteluaika on ollut sunnuntaina 3.4. Tämä ei kuitenkaan ole sopinut FC Sääripotkulle, koska

- Palloliitto oli jo ilmoittanut 26.3. ottelupäiväksi;

- karsintapelit pelataan aina peräkkäisinä viikonloppuina;

- FC Sääripotkun toiminta loppuu 1.4.;

- FC Sääripotkun pelaajat ovat järjestäneet paikalle pääsynsä 26.3.;

- pelin pelaaminen 9.4. tai sen jälkeen on absurdia, kun ensimmäinen peli on pelattu 19.3.

On ennenkuulumatonta, ettei pelipäivää 26.3. ollut lisätty Palloliiton tulospalvelujärjestelmään missään vaiheessa, vaikka vuoro oli varattu.

FC Sääripotku on vastaselityksessään ehdottanut uudeksi pelipäiväksi jo aiemmin ehdottamaansa ajankohtaa 2.4., joka ei ole sopinut Haukiputaan Pallolle.

Toiseksi vaihtoehdoksi FC Sääripotku on hyväksynyt Haukiputaan Pallon ehdottaman 3.4., koska peli on pelattava tulevana viikonloppuna, jotta kausi saadaan päätökseen. Tasapuolisuuden nimissä olisi kuitenkin erikoista, jos peli pelattaisiin Haukiputaan Pallon alusta lukien toivomana ajankohtana.


LAUSUMAT

FC Sääripotku on toimittamassaan lausumassa esittänyt, etteivät kilpailun järjestäjän edustajat ole olleet siihen yhteydessä kertaakaan ennen kokousta 23.3. ja ettei FC Sääripotkua ole kuultu asiassa lainkaan.

Suomen Palloliitto on antamassaan lausumassa todennut, että kilpailun järjestäjä on saanut kaiken asiassa käydyn sähköpostikirjeenvaihdon joko suoraan taikka Haukiputaan Pallon tai Lännen alueen kilpailupäällikön toimittamana. Kummallekin joukkueelle oli useaan kertaan todettu, että uuden ajankohdan sopiminen on helpoin vaihtoehto. Kun päätös uudesta pelipäivästä jouduttiin tekemään, ei kilpailun järjestäjä ollut yhteydessä kumpaankaan joukkueeseen kysyäkseen heille sopivaa ajankohtaa, koska tiedossa oli, ettei molemmille sopivaa päivää löytyisi. Päätöksellä ei haluttu suosia ketään ja ajatus viikonlopusta 2.-3.4. siirrettiin eteenpäin muun ohella siitä syystä, että FC Sääripotkun pelaajat ehtivät lomiltaan takaisin. Mainittu viikonloppu oli siinä vaiheessa molemmille joukkueille mahdoton. 35-vuotiaiden SM-turnauksessa ei ollut FC Sääripotkun joukkuetta, eikä kilpailun järjestäjä voinut tietää joukkueen pelaajien pelaavan siellä toisessa joukkueessa. Uusi otteluajankohta 9.4. ei ole perustunut Haukiputaan pallon toiveeseen, vaan valintaperusteena oli kilpailun järjestäjän käsitys siitä, että 9.4. oli molemmille joukkueille helpoiten järjestettävissä oleva ajankohta.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

FC Sääripotkun ja Haukiputaan Pallon välinen ensimmäinen karsintaottelu on pelattu 19.3.2022. Toisen karsintaottelun kilpailun järjestäjäksi on asetettu Suomen Palloliiton Pohjoinen alue ja ottelun ajankohdaksi oli joukkueille ainakin alustavasti ilmoitettu 26.3.2022.

Haukiputaan Pallo on ilmoittanut kilpailun jäljestäjälle, ettei edellä mainittu otteluajankohta sovi sille, koska seuran P19-joukkue osallistuu 26.-27.3.2022 SM-lopputurnaukseen. FC Sääripotku ei ole joukkueiden välillä maaliskuun aikana käydyissä keskusteluissa suostunut otteluajankohdan muuttamiseen.

Palloliiton Läntisen alueen kilpailupäällikkö on 21.3.2022 joukkueiden sekä Palloliiton edustajille lähettämässään sähköpostissa todennut muun ohella, että joukkueilla on vielä aikaa sopia keskenään pelipäivää, mutta jos ne eivät pääse 23.3. kello 15.00 mennessä sopimukseen, niin peli pelataan jo päätettynä pelipäivänä, eli 26.3.

Joukkueet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen karsintaottelun ajankohdasta ja Palloliiton Pohjoinen alue on 23.3.2022 tehdyllä päätöksellä muuttanut ottelun ajankohdaksi 9.4. kello 14.00.

Päätöksessä todetun mukaan alkuperäisessä kilpailutoiminnan suunnitelmassa ei ollut otettu huomioon, että huomattava osa Haukiputaan Pallon pelaajista on pelaamassa P19 SM-lopputurnauksessa Tampereella. Tästä syystä oli välttämätöntä, että ottelun ajankohtaa muutetaan. Päätöksessä on katsottu, että kysymys oli futsalin kilpailumääräysten kohdan 6.17 (oikeastaan kohta 6.16) mukaisesta tilanteesta, jonka mukaan perustellusta syystä kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia vahvistettuun sarjaohjelmaan tai otteluiden pelaamisajankohtaan. Päätöksessä on todettu, että seurat eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen uuden ottelun ajankohdasta, mistä syystä kilpailunjärjestäjä oli katsonut kohtuulliseksi, että ottelun uusi ajankohta on 9.4.2022 kello 14.00 Ouluhallissa.

Asiassa on kysymys siitä, onko päätös FC Sääripotkun ja Haukiputaan Pallon välisen karsintaottelun ajankohdan muuttamisesta ollut Palloliiton sääntöjen vastainen. Lisäksi kysymys on siitä, onko asiassa noudatettu päätöksentekomenettely ollut asianmukaista.


Sovellettava sääntömääräys  

Futsalin kilpailumääräysten 6 §:n kohdan 16 mukaan kilpailun järjestäjä määrää otteluiden pelaamisajankohdan. Perustellusta syystä kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia vahvistettuun sarjaohjelmaan tai otteluiden pelaamisajankohtaan. Saman pykälän kohdan 17 mukaan ottelu voidaan siirtää vain kilpailun järjestäjän suostumuksella. Kilpailun järjestäjä voi periä siirrosta maksun siirtoa pyytäneeltä seuralta.


Esteellisyys

Siltä osin kuin FC Sääripotku on kyseenalaistanut päätöksentekoon osallistuneiden henkilöiden puolueettomuuden oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksessa esteellisiksi katsotut henkilöt eivät kokouspöytäkirjan mukaan ole osallistuneet asian käsittelyyn. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt perusteltua aihetta epäillä, että kysymyksessä olevat henkilöt olisivat muulla tavalla vaikuttaneet päätöksentekoon eikä päätöksentekomenettelyä voida pitää tällä perusteella virheellisenä.

 

Onko otteluajankohdan muuttamiselle ollut perusteltu syy

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella 26.3.2022 pelattavaksi ilmoitetun ottelun ajankohdan muuttamista on ensin käsitelty Palloliitossa ottelun siirtämisenä. Kun joukkueet eivät olleet päässeet otteluajankohdan siirrosta yksimielisyyteen, Palloliitto on ottanut asian tarkasteltavaksi muutoksena ottelun pelaamisajankohtaan tehden tällaisen muutoksen ilmoittamansa mukaan Futsalin kilpailumääräysten 6 §:n kohdan 16 nojalla.

Asiassa tulee siten ensin arvioitavaksi, onko kilpailun järjestäjä voinut katsoa, että Haukiputaan Pallon pelaajien osallistuminen P19 SM-lopputurnaukseen on perusteltu syy muuttaa ottelun ajankohtaa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että perusteltu syy on varsin avoin kriteeri ja kilpailun järjestäjälle on siten kilpailumääräyksissä jätetty ottelun pelaamisajankohtaa koskevien muutosten tekemisen suhteen melko laaja harkintavalta. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen. Arviointi voi sen sijaan koskea kysymystä siitä, onko sääntöjen mukainen harkintavalta ylitetty.  

Oikeusturvalautakunnan vakiintuneessa käytännössä on katsottu, että kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. esim. UOL 13/2009, UOL 4/2012, UOL 7/2017, UOL 6/2019 ja UOL 3/2021). Myös seuroja on kohdeltava päätöksenteossa yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella esimerkiksi valintatilanteessa eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla. 

Palloliitto on pitänyt Haukiputaan Pallon pelaajien mahdollisuutta osallistua alkuperäisen otteluajankohdan kanssa päällekkäiseen P19 SM-lopputurnaukseen kilpailumääräysten 6 §:n 16 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna syynä.

Ottaen huomioon kilpailun järjestäjällä kysymyksessä olevan sääntömääräyksen perusteella oleva harkintavalta sekä se, että SM-lopputurnausta voidaan lähtökohtaisesti pitää kansallisella tasolla merkittävänä kilpailutapahtumana, oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Palloliitto ole ylittänyt harkintavaltaansa katsoessaan, että P19 SM-lopputurnauksen kanssa samaan ajankohtaan asetetun Haukiputaan Pallon ja FC Sääripotkun välisen karsintaottelun ajankohdan muuttamiselle on ollut perusteltu syy. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että Palloliitto olisi tulkinnut otteluajankohdan muuttamisen edellytykseksi asetettua perusteltua syytä aikaisemmin vastaavissa tilanteissa vakiintuneesti toisella tavalla.

Päätös ei siten ole ollut tällä perusteella Futsalin kilpailumääräysten vastainen.


Uuden otteluajankohdan määrääminen ja siihen liittyvä menettely

FC Sääripotku on lisäksi esittänyt, että karsintaottelu on epäasiamukaisesti siirretty ajankohtaan, jolloin merkittävä osa FC Sääripotkun pelaajista on estynyt osallistumaan siihen samaan aikaan järjestettävän 35-vuotiaiden SM-turnauksen vuoksi. FC Sääripotku on vedonnut lisäksi siihen, ettei kilpailun järjestäjä ole lainkaan kuullut sitä ennen 23.3.2022 tapahtuneen päätöksen tekemistä.

Palloliiton mukaan kilpailun järjestäjä ei ole otteluajankohdasta puhelimitse ja sähköpostitse käydyistä useista keskusteluista huolimatta ollut päätöstä tehtäessä tietoinen siitä, että osa FC Sääripotkun pelaajista osallistuu 35-vuotiaiden SM-turnaukseen erään toisen joukkueen pelaajina. Otteluajankohtaan 9.4. on päädytty sen vuoksi, että tiedossa oli molemmilla joukkueilla viikonlopulle 2.-3.4. oleva este. Kuulemisen osalta Palloliiton Pohjoisen alueen kilpailupäällikkö on ilmoittanut saaneensa tietoonsa kaikki mahdolliset sähköpostit suoraan tai joko Haukiputaan Pallon tai Lännen kilpailupäällikön toimittamana. Palloliiton ilmoituksen mukaan uudesta pelipäivästä päätettäessä ei oltu yhteydessä kumpaankaan joukkueeseen ja ajankohdasta päätettiin sen käsityksen perusteella, mikä kilpailun järjestäjällä oli molemmille asianosaisille helpoimmin järjestettävissä olevasta päivästä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Futsalin kilpailumääräysten mukaan kilpailun järjestäjä voi muuttaa otteluajankohtaa. Asiassa esitetyn perusteella Palloliiton säännöissä ei ole tarkempia määräyksiä siitä menettelystä, jota kilpailun järjestäjän tulee noudattaa otteluajankohtaa muuttaessaan. Yhdistyksen jäsenen kuulemiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia erottamis- ja kurinpitomenettelyissä, joissa kuulemisvelvollisuus on voimassa yleisenä oikeussuojaperiaatteena.  

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ole kyse kurinpitomenettelystä, vaan keskeisesti kilpailutoimintaan liittyvästä otteluajankohdan määräämisestä. Otteluajankohtien määrääminen voidaan tavanomaisesti tehdä kilpailijoita kuulematta. Ottelun ajankohtaa nopealla aikataululla toisen joukkueen vastustuksesta huolimatta muutettaessa saattaa joukkueiden yhdenvertainen kohtelu kuitenkin edellyttää sen varmistamista, että joukkueiden uutta ajankohtaa koskevat näkemykset ovat päätöstä tehtäessä tiedossa ja voidaan siten ottaa siinä mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Palloliiton Pohjoinen alue on asiassa esitetyn perusteella ollut kilpailun järjestäjänä tietoinen otteluajankohdasta käydyn keskustelun sisällöstä ja joukkueiden tässä yhteydessä esittämistä esteistä. FC Sääripotku ei asiassa esitetyn perusteella ole ennen pelipäivän siirtopäätöstä ilmoittanut sillä 9.4. olevasta esteestä.  Asiassa esitetystä ei ilmene, että 9.4. olisi ollut asianosaisten välisissä keskusteluissa esillä mahdollisena uutena otteluajankohtana, eikä FC Sääripotkulla voida siten katsoa olleen tällaiselle 9.4. päivää koskevalle ilmoitukselle myöskään aihetta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että FC Sääripotku on lisäksi voinut Palloliiton Läntisen alueen edustajan 21.3. tekemän ilmoituksen perusteella olla siinä käsityksessä, että ottelu pelataan alkuperäisenä pelipäivänä 26.3., mikäli uudesta otteluajankohdasta ei päästä sovintoon. Tähän nähden FC Sääripotkulla ei ole myöskään otteluajankohtaa koskevien keskustelujen päätyttyä 23.3. ollut aihetta oma-aloitteisesti ilmoittaa kilpailun järjestäjälle sillä 9.4. olevasta esteestä. Asiassa esitetystä sähköpostikirjeenvaihdosta ilmenee, että kilpailun järjestäjänä olleen Palloliiton pohjoisen alueen kilpailupäällikkö on ollut tietoinen joukkueille 21.3. lähetetystä viestistä. Palloliiton Pohjoisen alueen edustaja on sähköpostissaan 22.3.2022 tosin ilmoittanut, että Pohjoisen alueen kehitysryhmä tekee asiassa päätöksen, jos joukkueet eivät pääse yksimielisyyteen uudesta otteluajankohdasta. Tästäkään sähköpostista ei ilmene, mikä olisi mahdollinen uusi otteluajankohta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka kilpailunjärjestäjällä ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta kuulla joukkueita ennen otteluajankohdan muuttamista koskevaa päätöstä, joukkueiden kuuleminen saattaa olla yksittäistapauksessa aiheellista riittävän tietopohjan ja menettelyn asianmukaisuuden turvaamiseksi. Oikeusturvalautakunta katsoo tässä tapauksessa, että päätös karsintaottelun ajankohdan muuttamisesta ajankohtaan 9.4. kuulematta tästä ennalta joukkueita on tämän tapauksen olosuhteissa johtanut riittämättömään tietoon päätöksenteon asianmukaisuuden turvaamiseksi ja ollut myös omiaan vaarantamaan joukkueiden yhdenvertaisen kohtelun uudesta otteluajankohdasta päätettäessä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että valituksenalaista päätöstä karsintaottelun ajankohdan muuttamisesta tehtäessä on siten tehty sellainen menettelyvirhe, jonka johdosta otteluajankohdan muuttamista koskeva päätös on poistettava.


Johtopäätös

Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että Suomen Palloliiton Pohjoisen alueen Kilpailu ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän tehdessä päätöksen 23.3.2022 Haukiputaan Pallon ja FC Sääripotkun FM2 karsintapelin FM1 sarjaan otteluajankohdan muuttamisesta on tapahtunut sellainen menettelyvirhe, jonka vuoksi päätös on poistettava.

Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Palloliitto ry:n Pohjoisen alueen alueellisen Kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän päätös 23.3.2022 Haukiputaan Pallon ja FC Sääripotkun välisen FM2 karsintapelin FM1 sarjaan otteluajankohdan muuttamisesta poistetaan. Asia palautetaan Palloliiton edellä mainitulle elimelle uuden otteluajankohdan määräämistä varten.  

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Timo Ojala                                      Sanna Holkeri


puheenjohtaja                                  sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Hanneli Alho-Ignatius, Pekka Lindroos ja Pekka Timonen.