7/2022 Salibandy -Yhdistys - Päätöksen sääntöjenvastaisuus - Pelaajan edustusoikeus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                         
PÄÄTÖS   Nro 7/2022
21.4.2022    Diaarinro 4/2022


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Salibandyliitto ry:n valituslautakunnan päätös 30.1.2022

ASIA

Pelaajan edustusoikeus

MUUTOKSENHAKIJA

FBC Turku ry

KUULTAVAT 

Suomen Salibandyliitto ry
Salibandy Club Classic ry


VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

FBC Loisto on tehnyt Suomen Salibandyliitto ry:lle (jäljempänä Salibandyliitto) vastalauseen, jossa se on esittänyt, että Salibandy Club Classic ry:n (jäljempänä Classic) joukkueen kokoonpanoon naisten F-liigan ottelussa Classic – FBC Loisto 15.1.2022 oli merkitty F-liigan otteluissa edustusoikeudeton, vuonna 2007 syntynyt pelaaja.

Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä, jonka käsiteltäväksi vastalause oli siirretty, on päätöksessään 21.1.2022 hyväksynyt FBC Loiston vastalauseen ja määrännyt Classicin hävinneeksi ottelun FBC Loistoa vastaan 15.1.2022 lukemin 0-5.

Classicin valitettua kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksestä Salibandyliiton valituslautakuntaan valituslautakunta on päätöksessään 30.1.2022 hyväksynyt kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksen siltä osin kuin FBC Loiston vastalause on hyväksytty, mutta kumonnut päätöksen siltä osin kuin Classic on määrätty häviämään kysymyksessä oleva ottelu. Valituslautakunnan päätöksellä ottelun alkuperäinen lopputulos, Classicin voitto 5-2, on jäänyt voimaan.


VALITUS PERUSTEINEEN

FBC Turku ry (jäljempänä FBC) on valituksessaan vaatinut, että Salibandyliiton valituslautakunnan päätös kumotaan ja asia jätetään Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksen varaan.  

Perusteinaan FBC on lausunut, että Salibandyliiton kilpailusäännöissä todetaan yksiselitteisesti, että sarjakohtaiset sarjamääräykset ovat ensisijaiset kaikkiin muihin liiton kilpailusääntöihin ja määräyksiin nähden. Sarjamääräyksillä voidaan määrätä kilpailusäännöistä poikkeavasti ja eri sääntöjen ollessa keskenään ristiriidassa noudatetaan aina ensisijaisesti sarjamääräyksiä.

F-liigan sarjamääräysten mukaan F-liigassa voivat pelata ainoastaan vuonna 2006 ja tätä aikaisemmin syntyneet pelaajat. Kysymyksessä oleva sääntökohta on sanamuodoltaan selvä eikä sen etusijasta suhteessa kilpailusääntöihin ole voinut olla epäselvyyttä. Classic tulee määrätä hävinneeksi FBC Loistoa vastaan 15.1.2022 pelatun ottelun, koska se on riidattomasti merkinnyt mainitun ottelun ottelupöytäkirjaan vuonna 2007 syntyneen pelaajan. Sille, mikä merkitys kysymyksessä olevalla pelaajalla on ottelussa ollut, ei tule antaa merkitystä sääntörikkomusta arvioitaessa. Asiaa tulee arvioida sillä perusteella, onko sääntöjä rikottu vai ei.

    

VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Salibandyliitto on vastauksessaan lausunut, että sille on jäänyt epäselväksi se, minkälaisia ohjeita Classic väittää saaneensa liitolta pelaajien edustus- ja pelioikeuksiin liittyen. Salibandyliiton pelipassitaulukossa on ollut virheellinen maininta pääsarjassa pelaamiseen oikeuttavasta juniori-ikäisen pelaajan pelipassista. Asian käsittelyn aikana virheellinen viittaus pelaajan syntymävuosiin 2007-2001 on korjattu vastaamaan pääsarjojen sääntömääräysten kirjausta 2006-2001.  

Classic on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Perusteinaan Classic on lausunut, että Salibandyliiton valituslautakunnan päätös on oikeudenmukainen ja liiton sääntöjen mukainen.

VASTASELITYS

FBC on Salibandyliiton ja Classicin vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi FBC on lausunut, että Salibandyliiton valituslautakunta on päätöksessään perusteetta spekuloinut, miten erehtyminen sovellettavien sääntöjen sisällöstä voisi olla mahdollista. Classicin edustajat olivat olleet ennen kauden alkua läsnä naisten F-liigan sarjapalaverissa, jossa kysymyksessä olevaa sääntöä oli käsitelty, minkä lisäksi Classicin edustaja on ollut laatimassa pelaajien ikää koskevaa sarjamääräystä. Ei siten ole uskottavaa, että virhe olisi johtunut sääntöjen sekavuudesta tai muusta ulkopuolisesta tekijästä. Kysymys on luultavimmin yksittäisen ihmisen virheestä tai tiedonkulun ongelmista Classicin organisaatiossa, mitkä seikat eivät poista tai lievennä virheen rangaistavuutta.                   

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

Classicin joukkueen ottelupöytäkirjaan merkittyyn kokoonpanoon naisten F-liigan ottelussa Classic – FBC Loisto 15.1.2022 oli merkitty vuonna 2007 syntynyt pelaaja. Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä on päätöksessään 21.1.2022 hyväksynyt FBC:n asiasta tekemän vastalauseen ja määrännyt Classicin hävinneeksi ottelun lukemin 0-5. Classicin valitettua kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksestä Salibandyliiton valituslautakunta on päätöksessään 30.1.2022 hyväksynyt kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksen siltä osin kuin FBC Loiston vastalause on hyväksytty, mutta kumonnut päätöksen siltä osin kuin Classic on määrätty häviämään kysymyksessä oleva ottelu. Ottelun alkuperäinen lopputulos, Classicin voitto 5-2, on siten jätetty voimaan.

Oikeusturvalautakunnassa on FBC:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko Salibandyliiton valituslautakunnan päätös 30.1.2022 sovellettavaksi tulevien liiton kilpailusääntöjen ja sarjamääräysten vastainen.


Sovellettavat säännöt ja määräykset

Salibandyliiton kilpailusääntöjen 2 §:n sarjamääräyksiä koskevan määritelmän mukaan liitto vahvistaa vuosittain kausi- ja sarjakohtaiset sarjamääräykset (SarjaM), joita noudatetaan sarjamääräyksissä määritellyissä sarjoissa ja kilpailuissa. Sarjamääräykset ovat ensisijaiset kaikkiin muihin kilpailutoimintaa koskeviin sääntöihin ja määräyksiin nähden. Sarjamääräyksillä voidaan määrätä kilpailusäännöistä poikkeavasti ja eri sääntöjen ollessa keskenään ristiriidassa, noudatetaan aina ensisijaisesti sarjamääräyksiä ja niiden tulkintoja. Lisäksi kilpailusääntöjen 3 §:ssä on todettu, että F-Pääsarjoissa sekä liiton erikseen määräämissä sarjoissa noudatetaan ensisijaisesti kyseisten sarjojen sarjamääräyksiä (SarjaM).

Kilpailusääntöjen junioripelaajien edustusoikeutta koskevan 48 §:n 5 momentin mukaan 2007 syntyneet juniori-ikäiset ja sitä vanhemmat juniorit saavat pelata oman ikäluokkansa lisäksi vanhemmissa juniori-ikäluokissa, yhdessä joukkueessa kussakin ikäluokassa sekä myös yhdessä oman sukupuolensa mukaisessa aikuisten joukkueessa jokaista sarjatasoa kohden.

Pääsarjojen sarjamääräysten 2 §:n mukaan salibandyn pääsarjoja ovat F-liigan miesten ja naisten sarjat sekä miesten Divari sekä niiden karsinnat niiltä

osin, kun mukana on pääsarjajoukkueita. F-liigan naisten sarja on jaettu kahteen tasoon - A- ja B-lohkoon.

Pääsarjojen sarjamääräysten 3 §:n mukaan F-liigassa saavat pelata aikuispelaajien lisäksi 2006 ja aiemmin syntyneet pelaajat.

Pääsarjojen sarjamääräysten 5 §:n mukaan pääsarjoissa noudatetaan salibandyn pelisääntöjä ja Suomen Salibandyliiton kilpailusääntöjä sekä niiden ohella näitä pääsarjojen sarjamääräyksiä ja muita sarjajärjestäjän antamia ohjeita ja tulkintoja. Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina, ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty.

Kilpailusääntöjen 65 §:n 1 momentin mukaan ottelussa edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue on määrättävä hävinneeksi sellainen ottelu, jossa edustusoikeudeton taikka pelioikeudeton pelaaja on pelannut tai merkitty ottelupöytäkirjaan. Saman sääntökohdan 2 momentin mukaan kyseinen joukkue on tällöin määrättävä hävinneeksi tuloksella 0–5 tai muulla liiton määräämällä tuloksella, josta edustusoikeudetonta taikka pelioikeudetonta pelaajaa käyttänyt joukkue ei hyödy. Lisäksi joukkueen seuralle määrätään sakkorangaistus.

Kilpailusääntöjen vastalausemenettelyä koskevan 73 §:n 5 momentin mukaan liitto voi myös hyväksyä hävinneen joukkueen tai tasapelin pelanneen joukkueen vastalauseen ja jättää silti lopputuloksen voimaan. Saman sääntökohdan 6 momentin mukaan, mikäli vastalause siitä, että joukkue on peluuttanut pelaajaa, jolla ei otteluhetkellä ole ollut edustus- tai pelioikeutta taikka että sen otteluun on osallistunut kilpailukiellon alainen toimihenkilö, hyväksytään, on joukkue määrättävä hävinneeksi.

Oikeusturvalautakunnan arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Salibandyliiton kilpailusääntöjen 2 ja 3 §:n sekä pääsarjojen sarjamääräysten 5 §:n perusteella naisten F-liigassa noudatetaan ensisijaisesti pääsarjojen sarjamääräyksiä. Mikäli pääsarjojen sarjamääräyksissä ei ole määräystä tietystä kysymyksestä, noudatetaan Salibandyliiton kilpailusääntöjä ja muita määräyksiä. Mikäli eri sääntöjen ja määräysten välillä on ristiriitaa, pääsarjojen sarjamääräyksillä on etusija muihin sääntöihin ja määräyksiin nähden.     

Pääsarjojen sarjamääräysten 3 §:n perusteella vuonna 2007 syntynyt pelaaja ei ole saanut pelata F-liigan ottelussa kaudella 2021-2022. Mainittu sääntömääräys on sisällöltään yksiselitteinen. Pääsarjojen sarjamääräysten edellä todettu etusija muihin sääntöihin ja määräyksiin huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että pääsarjojen sarjamääräyksissä junioripelaajan edustusoikeutta on rajattu siitä, mitä se olisi kilpailusääntöjen perusteella. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tämä sääntömääräys yhdessä kilpailusääntöjen 48 §:n kanssa merkitsee yksiselitteisesti sitä, että vuonna 2007 syntyneellä pelaajalla ei ole ollut kaudella 2021-2022 edustusoikeutta F-liigassa. Merkitsemällä vuonna 2007 syntyneen pelaajan ottelupöytäkirjaan 15.1.2022 pelatussa ottelussa FBC Loistoa vastaan Classic on kilpailusäännöissä tarkoitetulla tavalla peluuttanut sellaista pelaajaa, jolla ei ole ollut otteluhetkellä edustus- tai pelioikeutta F-liigassa.  

Kilpailusääntöjen 73 §:n 6 momentin perusteella ottelussa edustus- tai pelioikeudetonta pelaajaa peluuttanut joukkue on määrättävä hävinneeksi kysymyksessä oleva ottelu. Myös tämä sääntömääräys on sanamuodoltaan ehdoton eikä se jätä sijaa tulkinnalle. Valituslautakunnan tulkinta siitä, että vuonna 2007 syntyneellä pelaajalla on ollut edustus- ja pelioikeus naisten F-liigan ottelussa, on sääntöjen vastainen. Sääntöjen vastainen on myös valituslautakunnan johtopäätös, jonka mukaan sääntömääräykset eivät edellytä tällaisessa tilanteessa sitä, että edustusoikeudetonta pelaajaa peluuttanut joukkue määrätään hävinneeksi kysymyksessä olevan ottelun.

Kohtuuttomuutta koskevilta osin oikeusturvalautakunta toteaa, että Salibandyliiton edustus- ja pelioikeutta koskevat sääntömääräykset ovat joukkuelajien kilpailumääräyksissä tavanomaisia, eikä niitä sellaisenaan voida pitää kohtuuttomina. Asiassa on kuitenkin vielä arvioitava, johtaako sovellettavien sääntöjen mukainen ratkaisu tässä yksittäistapauksessa Classicin kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuuttomuuden arvioinnissa on annettu merkitystä ennen muuta niille syille, jotka ovat johtaneet pelioikeuden puuttumiseen, edustusoikeuden puuttumisen havaitsemisen ajankohtaan, edustuskelpoisuutta vailla olevan pelaajan peluuttamisen tahallisuuteen tai tahattomuuteen sekä siihen, onko toiminnalla tavoiteltu kilpailullista etua muihin verrattuna. Myös sille on annettu merkitystä, miten suurta osaa sarjakauden otteluista erehdyksestä aiheutunut sääntöjen vastainen tila on koskenut. Sen sijaan sellaiselle satunnaisella ja arvionvaraisella seikalla, kuten pelioikeudettoman pelaajan pelisuorituksen merkitykselle ottelun lopputuloksen kannalta, ei yleensä ole annettu kohtuuttomuusarvioinnissa merkitystä (ks. UOL 4/2010, 2/2012, 3/2013, 19/2014, 22/2016, 16/2018 ja 9/2019).

Esillä olevassa asiassa on kysymys yhdestä naisten F-liigan runkosarjan ottelusta. Ottelupöytäkirjaan ottelussa merkitty F-liigassa edustusoikeudeton Classicin pelaaja ei ole pelannut ottelussa eikä asiassa ole ilmennyt, että kysymyksessä olevan pelaajan merkitsemisellä sääntöjen vastaisesti ottelupöytäkirjaan olisi tavoiteltu kilpailuetua. Toisaalta oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa sovellettavat pääsarjojen sarjamääräykset ovat sisällöltään yksiselitteiset ja myös sanottujen sarjamääräysten etusija mahdollisessa normikollisiotilanteessa ilmenee selvästi pääsarjojen sarjamääräyksistä ja myös liiton kilpailusäännöistä.   

Classic on asiaa Salibandyliiton toimielimissä käsiteltäessä väittänyt sekaannuksen ja epätietoisuuden sääntöjen oikeasta sisällöstä aiheutuneen siitä, että Salibandyliiton pääsarjapäällikkö oli marraskuussa 2021 antanut Classicille pelaajien ikää koskevista sääntömääräyksistä harhaanjohtavaa tietoa. Lisäksi Classic on asiaa liiton kilpailu- ja kurinpitoryhmässä sekä valituslautakunnassa käsiteltäessä vedonnut siihen, että Salibandyliiton lisenssiohjeiden perusteella vuonna 2007 syntynyt pelaaja saa pelata syntymävuotensa mukaisella pelipassilla (pelaajalisenssi) myös pääsarjassa. Näiltä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.

Esitetyn selvityksen perusteella Salibandyliiton pääsarjapäällikkö oli marraskuussa 2021, eli noin kaksi kuukautta ennen tarkastelun kohteena olevaa ottelua, ilmoittanut Classicin edustajalle WhatsApp-viestillä liiton kilpailusääntöjen edellä selostetun 48 §:n sisällön. Siitä, missä asiayhteydessä ja minkä kysymyksen johdosta pääsarjapäällikkö oli mainitun WhatsApp-viestin Classicin edustajalle lähettänyt, ei ole esitetty oikeusturvalautakunnassa mitään selvitystä. Pääsarjojen kysymyksessä olevien sarjamääräysten selvyys ja yksiselitteisyys edellä lausutun ohella huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että Classicille olisi liiton pääsarjapäällikön toimesta annettu väärää tai harhaanjohtavaa tietoa pääsarjojen sarjamääräysten ja kilpailusääntöjen välisestä hierarkiasta tai siitä, minkä ikäiset pelaajat saavat pelata naisten F-liigassa kaudella 2021-2022.

Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että on asian ratkaisemisen kannalta merkityksetöntä, että kysymyksessä olevan nuoren pelaajan pelipassi eli lisenssi on voimassa olleiden sääntöjen ja määräysten mukaan sinänsä soveltunut myös aikuisten peleihin. Myöskään tästä ei ole voinut aiheutua pääsarjatasolla toimittaessa seuralle perusteltua epätietoisuutta siitä, onko sisällöltään selvää pääsarjojen sarjamääräysten ikärajoitusta koskevaa määräystä sovellettava naisten F-liigan otteluissa vai ei.


Johtopäätökset

Asiassa sovellettavien pääsarjojen sarjamääräysten mukaan naisten F-liigassa ei ole saanut pelata kaudella 2021-2022 vuonna 2007 syntynyt pelaaja. Ottaen huomioon sen, että kysymys on pääsarjatason kilpaurheilusta, Classicin on täytynyt olla tai sen olisi ainakin pitänyt olla tietoinen sekä kysymyksessä olevan sääntömääräysten sisällöstä että myös Salibandyliiton eri sääntöjen ja määräysten keskinäisestä hierarkiasta.

Seurojen yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta seuraa, että kilpailutoimintaa säänteleviä sääntöjä ja määräyksiä on sovellettava ennustettavalla ja yhdenmukaisella tavalla. Salibandyliiton kilpailusääntöjen mukainen seuraamus peli- tai edustusoikeudettoman pelaajan peluuttamisesta ei ole sellaisenaan erityisen ankara. Koska asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että Classicin määrääminen hävinneeksi yhden sarjaottelun olisi johtanut esillä olevassa yksittäistapauksessa Classicin kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, valitus on hyväksyttävä ja asia on jätettävä Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksen varaan.

Päätöslauselma

Suomen Salibandyliitto ry:n valituslautakunnan päätös 30.1.2022 kumotaan ja asia jätetään Suomen Salibandyliitto ry:n kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksen 21.1.2022 varaan.  

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.

Timo Ojala                                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                                 sihteeri
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Kristiina Rintala, Hanneli Alho-Ignatius ja Timo Pennanen