18/2020 Ratsastus- Arvokisavalinta – Valintakriteerit – Valintakriteereiden tulkinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 18/2020

6.8.2020     Diaarinro 14/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastuksen valintakomitean päätös 13.7.2020 koskien poniratsukoiden valintaa kouluratsastuksen ikäluokkien EM-kilpailuihin 2020


ASIA         

Arvokilpailuvalinta


MUUTOKSENHAKIJA

A, huoltajanaan X


KUULTAVAT

Suomen Ratsastajainliitto ry

B

C


SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N VALINTAKOMITEAN PÄÄTÖS

Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastuksen valintakomitea on 13.7.2020 tekemällään päätöksellä valinnut kouluratsastuksen ikäluokkien EM-kilpailuihin Unkariin Suomen edustajiksi poneissa E:n, D:n, C:n ja B:n. Varalle on valittu A.


Suomen Ratsastajainliitto ry:n Huippu-urheilun johtoryhmä (HUJO) ei muuttanut valintapäätöstä A:n tekemän oikaisupyynnön johdosta.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valintapäätöstä oikaistaan siltä osin kuin häntä ei ole valittu edustamaan Suomea kouluratsastuksen ikäluokkien EM-kilpailuihin poneissa.

  

Perusteenaan A on vedonnut ensinnäkin siihen, että Suomen Ratsastajainliitto ry on 11.6.2020 ilmoittanut EM-kilpailujen katsastuskilpailuksi 26.-28.6.2020 pidettävän Ypäjän Hevosopiston Summer Dressage -kilpailun sekä asettanut EM-kilpailuvalinnan ehdottomaksi vaatimukseksi 68 %:n tuloksen EM-luokkaa vastaavasta luokasta.


A on vuonna 2020 saavuttanut 68 %:n tuloksen. EM-kilpailujoukkueeseen valituista B tai C eivät sen sijaan olleet ylittäneet asetettua 68 %:n tulosrajaa.


Lisäksi Helsingissä Laaksossa on järjestetty lisäkatsastuskilpailu, josta oli ilmoitettu muille EM-kilpailuhalukkuutensa ilmaisseille ratsastajille jo ennen Ypäjän kilpailua, mutta A:lle vasta 29.6.2020 eri pyynnöstä.


Kilpailu oli niin sanottu kutsukilpailu, johon kutsu saatiin sähköpostitse. Yleisöä oli paikalla rajallisesti, eikä sitä ollut enempää kuin Ypäjällä. Valintakomiteasta Ypäjällä paikalla olivat Y ja Z, joten ainoa, joka oli lisäksi Laaksossa paikalla, oli urheilujohtaja.


EM-kilpailuvalintoja koskevassa Suomen Ratsastajainliitto ry:n tiedotteessa 14.7.2020 on ilmoitettu, että valinnoissa on painotettu kansainvälisten tuomareiden näkemystä Laaksolla järjestetyssä katsastuksessa. Tätä tietoa ei kuitenkaan ollut kerrottu ratsastajille etukäteen. Ypäjällä molemmat luokat arvosteli edellisvuoden Lahan kansainvälisissä kilpailuissa tuomarina toiminut henkilö. Valintakomitean jäsen ja ponien maajoukkuevalmentaja oli vastannut A:n huoltajan tätä etukäteen kysyessä, ettei hän tiedä, kumpaa katsastuskilpailuista painotetaan valinnassa enemmän.


Laakson kilpailujen tulokset olivat ratsastajilta saatujen tietojen perusteella seuraavat:


- E 68 %

- D 67 %

- C 66 %

- B 66,140 %

- A 64,215 %.


Useiden vuosien vakiintuneen käytännön mukaan ratsastajat on aiemmin laitettu joukkuetta valittaessa paremmuusjärjestykseen kvaalikisojen aritmeettisen keskiarvon perusteella. Laadittuun taulukkoon on merkitty myös kvaalirajan ylitys (kansainvälinen tai kotimainen) ja se on ollut valinnan ensisijaisena edellytyksenä. Kvaalirajan ylittänyt ratsukko on siten ollut valintalistalla korkeammalla kuin korkeamman keskiarvon saavuttanut ratsukko, joka ei ollut ylittänyt kvaalirajaa. Tänä vuonna taulukkoa ei ollut laadittu, koska kvaalikisoja oli ollut vain yksi, eli Ypäjän kilpailu.


Aritmeettisen keskiarvon mukaan ratsukot ovat seuraavassa järjestyksessä:


- E

- D

- C

- A

- B


Katsastuskriteereissä on tosin saatettu painottaa SM-kilpailuja tai kansainvälisiä kilpailuja jonkin verran, mutta Laakson kilpailun kaltainen ”kilpailuharjoitus” ei voi saada niihin nähden samaa painoarvoa. Painotuksista ja niiden määristä on aiemmin ilmoitettu selkeästi etukäteen. Valinnat on jo vuosia tehty edellä mainitun taulukon aritmeettisen keskiarvon mukaan, eikä uudesta käytännössä, jossa valintakomitea arvioi erikseen muun ohella ratsastajan istuntaa, ole tiedotettu millään tavoin.


Huomattava on lisäksi, että B:n valmentajana toimii valintakomitean jäsen ja ponien maajoukkuevalmentaja Y. Lisäksi B:n poni seisoo valintakomitean jäsenenä niin ikään toimivan Z:n tallissa. Valintakomitean HUJO:lle tehdyn oikaisupyynnön perusteella antamasta vastineesta ei ilmene, kuinka B:n valintaa on käsitelty.


Valintakomitea on lisäksi viitannut valintakriteerinä ratsastajan sitoutumiseen maajoukkuevelvoitteisiin. A:ta ei kuitenkaan ole valittu eikä kutsuttu maajoukkueeseen 2019-2020, eikä hän ole siten voinut osallistua tai sitoutua sen toimintaan. Valinnat maajoukkuetoimintaan tekevät Y ja Z.


VASTAUS JA LAUSUMA PERUSTEINEEN

Suomen Ratsastajainliitto ry on valituksen johdosta antamassaan vastauksessa katsonut, että valitus on ollut perusteeton. Valituksen kohteena oleva valintapäätös on tehty asianmukaisesti sekä velvoittavien sääntöjen ja etukäteen ilmoitettujen valintakriteerien perusteella. Päätöksen muuttamiselle ei ole perusteita.


Suomen Ratsastajainliitto ry:n valintaperusteista määrätään yleisissä valintaperiaatteissa edustustehtäviin sekä lajikohtaisissa valintaperusteissa.


Koronapandemian vuoksi sekä kansallinen että kansainvälinen kilpailutoiminta on ollut keskeytyneen, eikä valinnassa ole siitä syystä voitu kaikilta osin soveltaa lajikohtaisia valintaperusteita. Valintojen tekeminen poikkeusoloissa on edellyttänyt lisätoimenpiteitä, kuten lisäkatsastusta sekä tulosrajoista poikkeamista. Ratsukoilta ei siten ole edellytetty ”kolmea valintaan vaikuttavaa KV tulosta, joista ainakin osa tulee olla ulkomailla kilpailluista KV kilpailuista”, minkä lisäksi Ratsastajainliiton kattojärjestö FEI on luopunut omista kvalifikaatiorajoistaan ja myös Ratsastajainliitto ry on joustanut asettamastaan 68 %:n tulosrajatavoitteesta. Tältä osin on huomattava, että FEI:n asettama kvalifikaatioraja on ollut ehdoton vaatimus kilpailuihin lähettämiselle, kun taas Ratsastajainliiton itse asettama tulosrajatavoite on sanamuotonsa mukaisesti tavoite, jota kilpailuihin lähetettäviltä ratsukoilta toivotaan/tavoitellaan. Ratsastajainliiton asettaman tulosrajatavoitteen ylittäminen (tässä 68 %) ei ole liiton valintaperusteiden eikä myöskään aiemman ratkaisukäytännön perusteella nimeämisen edellytys tai yksinomainen peruste.


Valinnassa on kyse valintaperusteiden puitteissa tapahtuvasta kokonaisharkinnasta, jossa tavoitellaan valintaa, jonka arvioidaan toteuttavan parhaiten valintaperusteiden mukaisia tavoitteita ja perusteita. Ratsastajainliitto on lisäksi koronapandemiasta johtuneen kilpailutoiminnan keskeytymisen johdosta joustanut asettamastaan 68 %:n tulosrajatavoitteesta.


A ei ole saanut uudesta katsastuskilpailusta informoivaa kirjettä samanaikaisesti muiden kilpailijoiden kanssa inhimillisen virheen vuoksi. A:lle on ilmoitettu kilpailun järjestämisestä 27.6.2020 sekä toimitettu virallinen kutsu 29.6.2020. A on osallistunut kilpailuun ongelmitta, eikä kutsun viivästymisellä ole ollut merkitystä valintapäätöksen kannalta.


Helsingin Laaksossa järjestetyn kilpailun tuloksia on painotettu hyväksyttävällä tavalla. Koska kilpailuja oli koronatilateen vuoksi ollut todella vähän, päätettiin järjestää 10.7.2020 vielä erillinen katsastustilaisuus, johon kutsuttiin Suomen parhaat tuomarit arvioimaan ratsukoita, jotka olivat niin sanotulla pitkällä listalla Ypäjän kilpailun jälkeen. Kaikki tuomarit olivat kansainvälisiä tuomareita, jotka ovat arvostelleet kansainvälisiä ikäluokkamestaruuksia ja heillä oli siten hyvä käsitys siitä, millaisella ratsastuksella EM-kilpailuissa on mahdollisuus menestyä.


Ypäjän kilpailu järjestettiin ilman yleisöä, joten paikalle pääsivät vain ratsukoiden omat avustajat. Laaksossa järjestettyyn kilpailuun yleisön saapumista ei ollut kielletty, ja katsomossa oli joitakin kymmeniä ihmisiä.


Joukkuetta valittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota ratsastajien tulostason vakauteen. Suuri vaihtelu tulostasossa kertoo siitä, ettei ratsukko vielä ole vakiintunut tietylle tasolle, mikä muodostaa aina tietynlaisen riskin.


Sääntöä tai vakiintunutta käytäntöä siitä, että valinnat tulisi suorittaa katsastuskilpailujen aritmeettisen keskiarvon perusteella ei ole. Poikkeusoloista johtuva, ainoastaan kahden katsastuskilpailun keskiarvo ei ole myöskään kattava, eikä siksi luotettava paremmuuden selvittämiseksi. Mikäli vallinneissa poikkeusoloissa sovellettaisiin kilpailutulosten keskiarvoa, tulisi siinä huomioida katsastuskilpailujen vähyydestä johtuen myös muut kilpailusuoritukset. Kun huomioidaan kaikkien vuoden 2020 kilpailujen tulosten keskiarvo, on A:n keskiarvo 64,20408 % ja esimerkiksi B:n keskiarvo 65,8166 %.


Valintapäätöstä ei rasita myöskään esteellisyys, koska Z tai Y eivät ole osallistuneet valintoihin poneissa. Urheilujohtaja on siksi tehnyt valinnat yksin, kuultuaan HUJO:n kouluratsastuksen edustajaa, valmentajia ja tuomareita.


A ei ole halunnut maajoukkueeseen/maajoukkuevalmennukseen, vaan on hakenut aluevalmennukseen. A:n valmentajan kertoman mukaan hän on ehdottanut A:lle maajoukkuevalmennukseen hakeutumista.


B, huoltajiensa edustamana on antamassaan lausumassa esittänyt, ettei B:n ja Y:n välisellä valmennussuhteella ole ollut vaikutusta valintapäätökseen ja ettei B:n poni asu Z:n vaan toisen henkilön tallissa.


B:n kilpailusijoitukset olivat viimeisen vuoden ajalta olleet kokonaisuudessaan A:n sijoituksia paremmat ja A oli vuoden aikana vain kerran ollut sijoituksissa B:n edellä. Tämä oli Ypäjän kilpailun ensimmäisenä päivänä 26.6.2020, mutta jo seuraavan päivän kilpailussa B oli A:n edellä. Kummankin päivän ohjelma oli EM-kilpailuissa ratsastettava kilpailuluokka.


B on osallistunut kaudella 2019-2020 kaikille maajoukkueleireille. A ei ole osallistunut maajoukkuekatsastuksiin, joihin osallistuminen on edellytyksenä maajoukkuevalmennusryhmään pääsylle.


C ei ole antanut häneltä pyydettyä lausumaa.


VASTASELITYS

A on Ratsastajainliiton antaman vastauksen ja B:n lausuman johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut muun ohella, että pisteiden laskussa on noudatettu vakiintunutta käytäntöä ja taulukot on viimeisen seitsemän vuoden aikana laatinut sama henkilö. Tänä vuonna häneltä ei ole taulukoita pyydetty.


Henkilö, jonka tallissa B:n poni heidän ilmoituksensa mukaan asuu, kuuluu niin ikään kouluratsastuksen valintakomiteaan.


Liiton yhtenä valintakriteerinä on aiemmat kokemukset kansainvälisistä kilpailuista (kohta 5). A on osallistunut Lahan kansainvälisiin kilpailuihin toukokuussa 2019, sijoittuen sijoille 3. ja 7. Lisäksi hänet on valittu ponien PM-joukkueeseen 2019 1. varasijalle. Tanskassa hän on ratsastanut itsensä finaaliin, kuten koko muu ponijoukkue. B ei ole ollut lainkaan kansainvälisissä kilpailuissa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Tausta ja kysymyksenasettelu

 

Suomen Ratsastajainliiton valintakomitea on päätöksellään 13.7.2020 valinnut Suomen edustajiksi kouluratsastuksen ikäluokkien EM-kilpailujen poniratsukoihin E:n, D:n, C:n ja B:n. Varalle on valittu A.


Valintakomitean kokouspöytäkirjan kohdassa 1.2 on valintaperusteiden osalta viitattu Ratsastajainliiton yleisiin valintaperiaatteisiin edustustehtäviin sekä kouluratsastuksen lajikohtaisiin valintaperusteisiin.


Kohdassa on lisäksi todettu, että koronapandemiasta johtuen kansainvälinen Ratsastajainliitto (FEI) on luopunut aiemmin julkaistusta kvalifikaatiorajasta (vähintään 1 x 62 % N, J, Po tai 1 x 60 % U25, Po). Lisäksi koronapandemiasta johtuen ei noudateta aiemmin ilmoitettua edellytystä, jonka mukaan ratsukolla tulee olla vähintään 3 valintaan vaikuttavaa KV tulosta, joista ainakin osa tulee olla ulkomailla kilpailluista KV kilpailuista.


Kohdassa on vielä todettu, että Ratsastajainliiton asettamaa tulosrajatavoitetta (vähintään 2 x 68 % tai korkeampi tulos joukkueohjelmassa) ei edellytetä nimeämisen edellytyksenä (yleisesti ja erityisesti koronapandemiasta johtuen).


Pöytäkirjan kohdan 1.4 mukaan valinnat on tehty kohdassa 1.2 todettujen valintaperusteiden perusteella. Kohdassa 1.4 todetun mukaan Laakson katsastuskilpailussa oli paikalla kansainvälisen tason tuomarit, joilla kaikilla on kokemusta ikäkausimestaruuskilpailujen tuomaroinnista ja menestymisen edellytyksistä. Tämä huomioitiin valinnoissa. Kohdassa on vielä todettu, että valinnoissa oli perusteltua painottaa suoritusten tasaisuutta ja ennustettavuutta.


Ratsastajainliiton tiedotteen 14.7.2020 mukaan EM-valinnoissa on painotettu kansainvälisten tuomareiden näkemystä Laaksolla järjestetyssä katsastuksessa.


Ratsastajainliiton Huippu-urheilun johtoryhmän (HUJO) puheenjohtaja on A:n oikaisupyynnön johdosta 24.7.2020 ilmoittanut tälle, ettei valintapäätöstä muuteta, koska valintamenettely on valintakomitealta saadun selvityksen perusteella ollut sääntöjen sekä julkaistujen valintaperusteiden mukainen.


A:n valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko valintapäätöksen tekemiseen osallistunut esteellisiä henkilöitä sekä siitä, onko valintapäätös ollut asetettujen valintakriteereiden mukainen.

 

Esteellisyyttä koskeva väite

 

A:n mukaan valituksen kohteena olevan päätöksen tehneeseen valintakomiteaan on kuulunut B:n valmentaja sekä henkilö, jonka tallissa B:n poni asuu.


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että esteellisyys ei tule arvokilpailuja koskevassa valinnassa arvioitavaksi sellaisessa tilanteessa, jossa lajin päävalmentajaa kuullaan päätöksenteossa asiantuntijana, eikä välttämättä silloinkaan vaikka hänellä olisi ehdolla olevien joukossa henkilökohtaisia valmennettavia (Halila, Heikki: Oikeudellistuva urheilu 2006 s. 414).


Ratsastajainliiton jääviyssääntöjen mukaan eturistiriita syntyy tilanteessa, jossa mikä tahansa henkilökohtainen, ammatillinen tai taloudellinen suhde, mukaan lukien sukulaisuussuhteet, voi tai näyttää voivan vaikuttaa henkilön puolueettomuuteen hänen toimiessaan Ratsastajainliiton edustajana.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ratsastajainliiton ilmoituksen mukaan valituksen kohteena olevan päätöksen on tehnyt yksin urheilujohtaja, eikä kumpikaan esteellisiksi väitetyistä henkilöistä siten ole osallistunut päätöksen tekemiseen. Tätä ilmoitusta ei asiassa esitettyyn selvitykseen nähden ole aihetta epäillä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei asiassa esitetty esteellisyysväite jo tällä perusteella anna aihetta toimenpiteisiin. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että arvokilpailuihin ehdolla olevan ratsastajan valmentajan tai tallin omistajan osallistuminen valintapäätöksen tekemiseen ei sellaisenaan muodosta yhdistyslain eikä myöskään Ratsastajainliiton jääviyssääntöjen perusteella esteellisyyttä. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevassa tapauksessa Ratsastajainliiton päätöksenteossa ei voida katsoa tapahtuneen sellaista virhettä, jonka johdosta Ratsastajainliiton päätös tulisi poistaa.

 

Sovellettavat valintakriteerit


Ratsastajainliiton yleisissä valintaperiaatteissa edustustehtäviin on todettu, että valintoja tehtäessä huomioidaan:


1.     Annetut kilpailunäytöt nimetyissä katsastusluokissa.

2.     Annetut kilpailunäytöt vastaavalta tasolta KV/kansallisissa kilpailuissa.

3.     Tuloskehitys kohti pääkisaa.

4.     Pitkän aikavälin (1-2 vuotta) tulostaso ja tuloskehitys.

5.     Aiempi kokemus ja menestyminen KV-kilpailuissa.

6.     Valitsijoiden arvio menestymismahdollisuudesta.

7.     Mahdolliset erillisprojektit ja lajiryhmän päätavoitteet.

8.     Urheilun eettisten arvojen mukaan toimiminen.

9.     Muut urheilulliset näkökohdat.

10. Ratsastajan sitoutuminen liiton määrittelemiin KV-tavoitteisiin.

11. Ratsastajan sitoutuminen maajoukkuevelvoitteisiin.

12. Liiton mainossopimusten noudattaminen.

13. Valitsijoiden harkinta.


Lisäksi:

- Kilpailija sitoutuu osallistumaan Suomen Ratsastajainliiton nimeämiin katsastuskilpailuihin. Nämä nimetään pääsääntöisesti kauden alussa ja pyritään ilmoittamaan vähintään 3 kk ennen ko. kilpailuita.

- Valinta ei edellytä suoritusta kaikista valintaperusteena olevista kohdista.

- Valitsijoiden tehtävänä on valita kuhunkin kilpailuun pääsääntöisesti mahdollisimman hyvät menestymismahdollisuudet omaavat kilpailijat ja toimintakykyiset joukkueet.

- Valinnat voidaan osittain kohdistaa palvelemaan myös pitkän aikavälin tavoitteita ja erillisprojekteja (esim. MM/olympia/EM projektit).

- Valitsijoiden tulee varmistaa riittävät kv-kilpailumahdollisuudet myös kansainvälisiin kilpailuihin nouseville kilpailijoille ja huomioida erityisesti poni-, juniori- ja nuoret kilpailijat.


Kouluratsastuksessa sovelletaan Suomen Ratsastajainliiton yleisten valintaperiaatteiden lisäksi seuraavia valintaperusteita:


Ikäkausimestaruus (EM)


1.     Perusvaatimus FEI:n kvalifikaatiorajan ylittäminen ratsukkona KV kilpailussa joukkue- tai henkilökohtaisessa ohjelmassa vähintään 1 x 62 % N, J, Po tai 1 x 60 % U25, Po. Lisäksi Suomen Ratsastajainliiton asettama tulosrajatavoite (vähintään 2 x 68 % tai korkeampi tulos joukkueohjelmassa). Ratsukolla tulee olla vähintään 3 valintaan vaikuttavaa KV tulosta, joista ainakin osa tulee olla ulkomailla kilpailluista KV kilpailuista.


2.     Kahden tuloksiltaan lähes tasavertaisen ratsukon valintaesityksessä voidaan valintaperusteeksi esittää keskiarvon lisäksi tuloskehitystä (ns. ”päiväkuntoa”) kilpailua edeltävänä lyhyenä aikavälinä ja/tai ratsukon valinnan merkityksellisyyttä tuleviin arvokilpailujoukkuevalintoihin.


Suomen Ratsastajainliiton internetsivustolla 11.6.2020 julkaistun tiedotteen mukaan Kansainvälinen Ratsastajainliitto (FEI) on vahvistanut, että kouluratsastuksen Euroopan Mestaruuskilpailut ikäryhmillä järjestetään Unkarissa 9.-30.8.2020.


Tiedotteen mukaan kansainvälisistä kvaalituloksista on luovuttu tälle vuodelle, mutta kotimaan tai ulkomaan kansallisen tason kilpailunäyttö vaaditaan. Vaatimuksena on vähintään 68 % EM-kilpailuluokkaa vastaavasta luokasta.


Edelleen on todettu, että Ypäjän Hevosopiston Summer Dressage -kilpailu 26.-28.6.2020 toimii katsastuskilpailuna ratsukoille. Mahdollisesta muusta katsastuskilpailusta voidaan ilmoittaa myöhemmin.


Myös ulkomaan kansallisten kilpailuiden tulokset (vähintään 2 tulosta) voidaan ottaa huomioon näyttöinä EM-kilpailupaikkaa haettaessa. Tuloksen tulee olla vähintään kansallisen tason tulos/luokka omassa ikäryhmässä joukkue ja/tai henkilökohtaisesta ohjelmasta.


Valintapäätöstä koskeva arviointi


Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittaessa urheilijoita edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa kysymys on lähtökohtaisesti niin sanotun yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta päätöksestä. Valinnan suorittava Olympiakomitea tai lajiliitto valitsee Suomea edustamaan urheilullisilla perusteilla ne urheilijat, joiden arvioidaan voivan menestyä kysymyksessä olevassa kilpailussa parhaiten. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko valintapäätös tarkoituksenmukainen. Silloin, kun valinnat kuitenkin tehdään ennakkoon asetettujen ja julkistettujen kriteereiden perusteella, kysymys ei ole enää yksin yhdistysautonomian piiriin kuuluvasta tarkoituksenmukaisuusharkinnasta, vaan yhdistyksen tulee noudattaa valinnassa ilmoittamiaan valintakriteereitä. Valintapäätöstä voidaan tällaisessa tilanteessa jälkikäteen arvioida oikeudellisesti ja päätös voidaan valituksen johdosta kumota tai sitä voidaan muuttaa, jos asetettuja valintakriteereitä ei ole noudatettu. Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään todennut, urheilijoiden oikeusturva edellyttää sitä, että etenkin arvokilpailuja koskevat valinnat tehdään huolellisesti ja asetettuja valintakriteereitä tarkasti noudattaen (ks. esim. UOL 14/2019 ja UOL 3/2020).


A on Ratsastajainliiton 11.6.2020 julkaisemaan tiedotteeseen viitaten väittänyt, että 68 %:n tulosraja on ollut ehdoton vaatimus EM-kilpailupaikan saamiseksi. A on lisäksi vedonnut siihen, että Ratsastajainliiton vakiintuneen käytännön mukaan asetetun tulosrajatavoitteen saavuttaneet ratsukot on joka tapauksessa tullut kilpailuvalintoja tehtäessä asettaa muiden, esimerkiksi korkeamman kilpailutulosten keskiarvon omaavien ratsukoiden edelle.


Ratsastajainliiton mukaan väitettyä vakiintunutta käytäntöä ei ole, eikä 68 %:n tulosraja ole ollut ehdoton vaatimus tai muiden arviointikriteerien edelle asetettava valintaperuste, vaan yksinomaan tavoite, joka voidaan ottaa huomioon kokonaisharkinnassa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että käsillä olevassa asiassa Ratsastajainliiton asettamat yleiset valintaperiaatteet edustustehtäviin mahdollistavat useiden eri tekijöiden huomioimisen ja jättävät valintapäätöksen tekijöille merkittävää harkintavaltaa.


Kysymys siitä, onko kouluratsastuksen osalta sovellettavissa lajikohtaisissa valintaperusteissa todettua tulosrajatavoitetta (vähintään 2 x 68 % tai korkeampi tulos joukkueohjelmassa) pidettävä ehdottomana valintaperusteena, tai mikä sen merkitys muutoin on muihin valintaperusteisiin nähden, on tulkinnanvarainen.


Ratsastajainliitto on kuitenkin tiedotteessaan 11.6.2020 ilmoittanut koronapandemiasta huolimatta järjestettävistä EM-kilpailuista sekä muuttanut ja täsmentänyt niiden osalta sovellettavia valintakriteereitä aikaisemmin julkaisemiinsa kouluratsastuksen valintaperusteisiin nähden. Ratsastajainliitto on tässä yhteydessä todennut, että kotimaan tai ulkomaan kansallisen tason kilpailunäyttö vaaditaan sekä ilmoittanut nimenomaisesti vaatimuksena ”vähintään 68 % EM-kilpailuluokkaa vastaavasta luokasta”.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Ratsastajainliitto on siten ainakin 11.6.2020 ilmoittanut EM-kilpailuja koskevana valintakriteerinä edellä mainitun 68 %:n tulosrajan. Valintakomitean kokouksen pöytäkirjasta ilmenevän mukaisesti tätä kriteeriä ei valintapäätöstä tehtäessä kuitenkaan ole noudatettu.


A on valituksessaan väittänyt saavuttaneensa mainitun tulostavoitteen ja etteivät C tai B ole sitä saavuttaneet. Tätä ei ole Ratsastajainliiton taikka C:n tai B:n puolesta kiistetty. Asiaa on siten tältä osin arvioitava valituksessa esitetyn perusteella.   

Johtopäätös


Oikeusturvalautakunta toteaa, että 68 %:n tulosrajan saavuttaminen on edellytys valintaan, vaikkakaan se ei sellaisenaan oikeuta edustuspaikan saamista. Tässä tapauksessa Ratsastajainliitto on kuitenkin valinnut arvokilpailuihin kaksi sellaista ratsastajaa, jotka eivät tätä mainittua rajaa ole saavuttaneet ja jättänyt rajan saavuttaneen A:n valitsematta. Vaikka valintakriteerit jättävät monessa kohden Ratsastajainliitolle laajan harkintavallan, valintakriteereitä ei voida soveltaa siten, että ehdottoman tulosrajavaatimuksen saavuttaneen ratsastajan sijasta arvokilpailuihin valitaan harkinnanvaraisilla perusteilla rajan saavuttamattomia urheilijoita.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Ratsastajainliiton valintapäätös, jolla EM-kilpailuihin on vaaditun tulosrajan saavuttaneen A:n ohitse valittu ratsukoita, jotka eivät ole tulosrajaa saavuttaneet, voidaan pitää ilmoitettujen arvokisavalintakriteerien vastaisena.


Näin ollen valituksen kohteena oleva päätös on kumottava siltä osin kuin joukkueeseen on A:n asemesta valittu C ja B. Suomen Ratsastajainliitto ry:n on täydennettävä sanottua edustusjoukkuetta asetettuja valintakriteereitä noudattaen.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n kouluratsastuksen valintakomitean valintapäätös 13.7.2020 kumotaan siltä osin kuin poniratsastajien edustusjoukkueeseen vuoden 2020 ikäryhmien EM-kilpailuihin Unkariin on valittu C ja B. Suomen Ratsastajainliitto ry:n on täydennettävä sanottua edustusjoukkuetta Ratsastajainliiton yleisiä valintaperiaatteita, Kouluratsastuksessa sovellettavia valintaperusteita ja 11.6.2020 täsmennettyjä valintakriteereitä noudattaen.


Valitusmaksu palautetaan.


Timo Ojala                                     Sanna Holkeri

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Pekka Timonen, Kimmo Suominen ja Hanneli Alho-Ignatius.