32/2021 Karting – Lajisäännöt – Aikasakko – Oikeusturvalautakunnan toimivalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                 Nro 32/2021

1.12.2021               Diaarinro 26/2021

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kilpailun johdon 17.7.2021 antama aikasakko virheellisestä lähdöstä Kartingin SM-sarjan KZ 2 -luokan 2. finaalissa Ruuhimäellä


ASIA

Kilpailusääntöjen mukainen aikasakko

 

MUUTOKSENHAKIJA

A

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Kilpailun päätuomari oli 17.7.2021 määrännyt kartingin SM-sarjan KZ 2 -luokan 2. finaalissa Ruuhimäellä A:lle 10 sekunnin aikasakon.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että aikasakko kumotaan.


A:lle ei ollut annettu aikasakkorangaistusta tiedoksi sääntöjen mukaisella tavalla kirjallisena parc fermé -alueella. Hän oli kuullut rangaistuksesta vasta myöhemmin poistuttuaan jo kilpailupaikalta. Hänelle ei siten ollut myönnetty vastalausemahdollisuutta, eikä vetoomusoikeutta, jotka olivat ainoat valitusmahdollisuudet kyseisessä lajissa. Vastaavanlaisissa tapauksissa joko kilpailun johtaja tai AKK-Motorsport ry (jäljempänä AKK) oli kumonnut rangaistusmääräykset. 


A:n isä oli saanut vasta viikko Ruuhimäen kisojen jälkeen puhelimitse yhteyden AKK:n lajipäällikköön, joka oli myöntänyt virheen. Lajipäällikkö oli kuitenkin todennut, ettei asialle voi tehdä enää mitään, koska vetoomusoikeusaika oli kulunut. A ei ollut saanut muutoksenhakuohjeistusta aikasakon määräämisen yhteydessä eikä lajipäälliköltä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 kohdan d alakohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Säännöksen mukaan yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä.


Käsiteltävänä olevassa asiassa on siten ratkaistava ensin kysymys siitä, kuuluuko A:n valituksen käsittely oikeusturvalautakunnan toimivaltaan vai onko kysymys toimivaltaan kuulumattomasta lajisääntöjen vastaisuuden arvioinnista.


Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen vaan siihen kuuluvat vain lautakunnan sääntöjen 2 §:ssä mainitut asiat. Muita kuin sanotussa sääntökohdassa mainittuja asioita oikeusturvalautakunta ei voi tutkia ja ratkaista. Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 29/2020 todennut, että asianosaisten yhteneväinenkään käsitys asian kuulumisesta lautakunnan toimivaltaan ei ole ratkaiseva arvioitaessa oikeusturvalautakunnan toimivaltaa, vaan toimivalta määrittyy lautakunnan sääntöjen perusteella.


Urheilulajin sääntöjen vastaisuutta on oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä tulkittu siten, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta sekä niiden mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan (ks. esim. UOL 2/2001, 14/2008, 2/2009, 12/2011, 27/2011, 22/2012, 25/2012 ja 24/2013).


Oikeusturvalautakunta on todennut, että kilpailusuoritusta arvioidaan ja kilpailun lopputulokset vahvistetaan lajisääntöjen mukaisesti. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu tutkia kilpailun tuomariston tekemiä päätöksiä eikä arvioida sitä, onko kilpailun lopputulos oikea. Lautakunta on esimerkiksi katsonut, että asia, jossa oli kysymys urheilukilpailun lopputulosten virheellisyydestä ja siitä, voitiinko tuloksia virheen havaitsemisen jälkeen myöhemmin muuttaa, koski urheilukilpailuun liittyviä urheilulajin sääntöjä ja niiden tulkintaa eikä kuulunut lautakunnan toimivaltaan (UOL 5/2016).


Ratkaisussa UOL 23/2013 kilpailutulosten muuttamista koskeva vaatimus on jätetty lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Lautakunta on todennut, ettei sen sääntöjen mukaan ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin tuomaritoiminnassa noudatetun tai noudattamatta jätetyn menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen.


Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on kuitenkin voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos urheilijalle on sen perusteella määrätty kurinpitoseuraamus. Tällöin kysymys ei ole kuitenkaan ollut siitä, että oikeusturvalautakunta puuttuisi itse kilpailusuorituksen arviointiin ja sitä koskevaan kilpailutuomariston tekemään kilpailusuoritusta koskevaan päätökseen. Oikeusturvalautakunnan arvioinnin kohteena on ollut se, onko yksittäisen kilpailusuorituksen ulkopuolelle vaikutuksensa ulottavan seuraamuksen määräämiseen ollut kurinpidon vaatimat perusteet (ks. esimerkiksi UOL 24/2012, UOL 5/2016).


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 29/2020 todennut, että lautakunnan toimivallan arvioinnin kannalta ratkaisevaa on sen arviointi, onko kysymys yksittäisen kilpailun tuomaritoimintaa tai kilpailusuorituksen sisältöä koskevasta säännöstä (lajisääntö) riippumatta siitä, minkä nimiseen säännöstöön nämä lajisäännöt sisältyvät. 


Valituksessa on edeltä ilmenevällä tavalla kysymys siitä, onko kilpailutuomari menetellyt Kartingin kilpailusääntöihin sisältyvän selvästi lajisääntönä pidettävän määräyksen vastaisesti, kun A:lle ei ole ilmoitettu aikasakosta kirjallisesti parc fermé -alueella. Kysymys on siten yksinomaan lajisääntöjen tulkinnasta ja kilpailutulosten oikeellisuuden tutkimisesta, mikä ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.


Oikeusturvalautakunnan asiallisen toimivallan kannalta ei ole merkitystä myöskään A:n väitteellä siitä, ettei aikasakosta ole ilmoitettu hänelle välittömästi kilpailun jälkeen ja ettei hän ole tästä syystä voinut tehdä asiassa vastalausetta kilpailun johdolle tai vetoomusta AKK:lle. Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että lajiliitolla voi olla sen omien sääntöjen ja menettelytapojen perusteella mahdollisuus oikaista kilpailun lopputulosta riippumatta siitä, että tällainen ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.


Johtopäätöksenä oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n valitus koskee oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattoman lajisääntöjen vastaisuuden arviointia. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

 

Päätöslauselma

 

Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ilkka Lahtinen                                   Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                   Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Hilkka Salmenkylä, Tapio Rantala ja Karin Rosenlew