22/2019 Jujutsu Kurinpito - Varoitus - Kurinpitovaliokunnan toimivalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 22/2019

3.12.2019    Diaarinro 20/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan päätös 17.9.2019


ASIA           

Varoitus


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Karateliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta (jäljempänä kurinpitovaliokunta) on 17.9.2019 määrännyt A:lle kurinpitoseuraamuksena varoituksen. Päätös on perustunut siihen, että A:n on katsottu käyttäytyneen epäurheilijamaisesti tämän tehtyä harjoitusvastustajansa menettelystä hokutoryu-jujutsu -harjoituksissa 27.3.2019 kurinpitovaliokunnan arvion mukaan aiheettoman kurinpitoilmoituksen ja rikosilmoituksen.   


Päätöksessä on todettu, että kurinpitovaliokunnalla on ollut painava syy ottaa A:n menettely tutkittavaksi omasta aloitteestaan, koska A:n tekemää kurinpitoilmoitusta käsiteltäessä oli syntynyt perusteltu aihe epäillä A:n ilmoitusta asiaan olennaisesti vaikuttavilta osilta perättömäksi ja koska A:n harjoitusvastustajan oikeussuoja oli edellyttänyt tätä.


Eriävän mielipiteen asiassa jättänyt kurinpitovaliokunnan jäsen on katsonut, että asiaa olivat kurinpitovaliokunnassa valmistelleet esteelliset henkilöt ja että asiaa ei olisi tullut ottaa kurinpitovaliokunnassa valiokunnan omasta aloitteesta käsiteltäväksi, koska tähän ei ollut ollut painavaa syytä.

  

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös 17.9.2019 kumotaan ja että asian valmisteluun kurinpitovaliokunnassa osallistunut B velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa täysimääräisesti.


Perusteinaan A on lausunut, että hänen tekemänsä kurinpitoilmoitus ja rikosilmoitus olivat olleet aiheellisia. Harjoituksissa 27.3.2019 A:ta hokutoryu-jujutsussa kokeneempi ja taitavampi harjoitusvastustaja oli otellut A:n kanssa liian kovin ottein ja sillä seurauksin, että A oli saanut aivotärähdyksen ja mustelmia kasvoihin.


Kurinpitovaliokunta ei olisi saanut ottaa A:n menettelyä tutkittavakseen omasta aloitteestaan. Asia oli otettu käsiteltäväksi, vaikka A:n tekemän kurinpitoilmoituksen käsittely oli ollut kesken eikä esitutkintaa hänen tekemänsä rikosilmoituksen perusteella ollut vielä edes aloitettu. A oli myös sopinut asian harjoitusvastustajansa kanssa jo 3.5.2019. He olivat sopineet, ettei kummallakaan heistä ole tapahtumiin liittyen mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan, minkä jälkeen A oli peruuttanut tekemänsä rikosilmoituksen. Painavaa syytä ryhtyä tutkimaan A:n menettelyä ei siten ollut ollut.


Lisäksi A on lausunut, että asiaa oli käsitelty kurinpitovaliokunnassa puolueellisesti ja esteellisen henkilön toimesta. Asian valmisteluun osallistunut ja siinä esittelijänä toiminut B tuntee A:n harjoitusvastustajan hyvin ja hän on ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn kurinpitovaliokunnassa. Asian valmistelu ja käsittely kurinpitovaliokunnassa ei ollut ollut muutoinkaan asiallista.    


Menettelyvirheiden, puuttuvan toimivallan ja lopputuloksen virheellisyyden vuoksi valituksen kohteena oleva päätös tulee kumota. Asiaa valmistellut ja sen esitellyt B tulee velvoittaa korvaamaan A:n lautakuntakulut asiassa, koska A on joutunut valittamaan kurinpitovaliokunnan päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan B:n puolueellisen ja epäasiallisen menettelyn vuoksi.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Karateliitto ry on vastauksessaan todennut, että liiton sääntöjen mukaan sen kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liiton hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä.   


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A on osallistunut hokutoryu-jujutsun otteluharjoituksiin 27.3.2019 Helsingissä. Hän on kokenut, että hänen harjoitusvastustajansa on otellut harjoituksissa häntä vastaan liian kovaa. A on käynyt harjoitusten jälkeen lääkärin vastaanotolla ja tehnyt myöhemmin tapahtumien johdosta kurinpitoilmoituksen sekä rikosilmoituksen. Kurinpitovaliokunta on ottanut asian käsiteltäväksi omasta aloitteestaan. Se on päätöksessään 17.9.2019 katsonut, että A:n tekemät ilmoitukset ovat olleet aiheettomia ja määrännyt A:lle epäurheilijamaisen käyttäytymisen perusteella varoituksen.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys ensinnäkin siitä, onko kurinpitovaliokunta ollut toimivaltainen käsittelemään kysymyksessä olevan asian omasta aloitteestaan ja määräämään A:lle kurinpitomenettelyssä kurinpitoseuraamuksen. Mikäli näin katsotaan olevan, asiassa on toiseksi kysymys siitä, onko asian käsittelyyn kurinpitovaliokunnassa osallistunut esteellinen henkilö ja onko menettely kurinpitovaliokunnassa ollut puolueetonta ja asiallista. Mikäli asiassa ei katsota tapahtuneen sellaista menettelyvirhettä, jonka vuoksi valituksen kohteena olevaa ratkaisu tulisi kumota, asiassa on vielä kolmanneksi arvioitava, onko mainittu ratkaisu sovellettavaksi tulevien kurinpitosääntöjen vastainen.


Kurinpitovaliokunnan toimivalta

 

Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten 5 §:n 1 kohdan mukaan virallisen raportin kilpailutapahtumista kurinpitovaliokunnalle voi tehdä kilpailun tuomari, tuomaritarkkailija, tuomarivalvoja, tarkkailija, valvoja tai liiton erikseen hyväksymä tai nimeämä henkilö. Saman pykälän 2 kohdan mukaan muu kuin 5 §:n 1 kohdassa mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti kurinpitovaliokunnalle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä kurinpitovaliokunnassa ainoastaan painavista syistä. Edelleen saman pykälän 3 kohdan mukaan painavista syistä voidaan kurinpitovaliokunnan tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.


Esillä olevassa asiassa kurinpitovaliokunta on ottanut A:n menettelyn tutkittavaksi omasta aloitteestaan, koska valiokunnalle oli sen päätöksen perustelujen mukaan huhtikuussa 2019 syntynyt perusteltu aihe epäillä A:n harjoitusvastustajansa menettelystä tekemiä ilmoituksia olennaisilta osin perättömiksi ja koska A:n harjoitusvastustajan oikeussuoja oli valiokunnan arvion mukaan edellyttänyt A:n menettelyn arvioimista kurinpitomenettelyssä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että ilmeisen selvästi perusteettoman kurinpitoilmoituksen tai rikosilmoituksen tekemistä vahingoittamistarkoituksessa toisen urheilijan menettelystä voidaan pitää epäurheilijamaisena käyttäytymisenä, josta Suomen Karateliitto ry:n kurinpitosääntöjen mukaan voidaan määrätä kurinpitoseuraamus. Selvää kuitenkin on, että urheilijan on voitava saattaa toisen urheilijan menettely harjoituksissa liiton kurinpitovaltaa käyttävän elimen arvioitavaksi ilman, että tästä seuraa jo ennen asian selvittämistä ilmoittajaan itseensä kohdistuva kurinpitomenettely.


A:n tekemät ilmoitukset ovat koskeneet kamppailutilannetta hokuruy-jujutsun otteluharjoituksessa 27.3.2019. Asiakirja-aineistosta ilmenee, että kysymys on tarkemmin ollut siitä, ovatko A:n harjoitusvastustajan A:n päähän kohdistamat potkut olleet kevyitä, niin sanottuja merkkauspotkuja, vai harjoituksen tarkoitukseen sekä siihen, että A oli ollut lajissa vasta-alkaja, nähden liian kovia osumia. Tilanne on siten ollut lähtökohtaisesti tulkinnanvarainen, ja oikeusturvalautakunnalle toimitettu aineisto viittaa siihen, että A on vilpittömästi kokenut kokeneemman ja taitavamman vastustajansa otteet harjoituksen aikana liian koviksi.


Kuten A on valituksessaan todennut, kurinpitovaliokunta ei ollut ratkaissut A:n tekemää kurinpitoilmoitusta koskevaa asiaa päättäessään 17.4.2019 ottaa A:n menettelyn omasta aloitteestaan käsiteltäväksi. Esitetyn selvityksen perusteella A:n harjoitusvastustajan otteita koskeva asia on ratkaistu vasta syyskuussa 2019 samassa kokouksessa, jossa A:n menettelyä koskeva asia on ratkaistu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n tekemää kurinpitoilmoitusta koskevan asian valmistelun ollessa kesken kurinpitovaliokunta ei ole voinut vielä huhtikuussa 2019 riittävällä varmuudella arvioida, että A:n tekemä kurinpitoilmoitus on ilmeisen aiheeton ja vahingoittamistarkoituksessa tehty. Koska mitään selvitystä siitä, miten poliisi arvioi A:n tekemää rikosilmoitusta ja mitä siitä mahdollisesti seuraa, ei myöskään ole ollut käytettävissä huhtikuussa 2019, ei rikosilmoituksen aiheettomuuskaan ole ollut selvää.


A:n tekemien ilmoitusten aiheettomuuden ohella kurinpitovaliokunta on perustellut päätöstään ottaa A:n menettely omasta aloitteestaan tutkittavaksi tarpeella suojata A:n harjoitusvastustajan oikeuksia. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


A:n harjoitusvastustaja ei ole tehnyt A:n menettelystä kurinpitoilmoitusta. Lisäksi A:n asiassa esittämän, Helsingin Ju-jutsuklubin C:n allekirjoittaman asiakirjan mukaan A ja hänen harjoitusvastustajansa olivat jo 3.5.2019 C:n läsnä ollessa kätelleet, halanneet ja sopineet, että kummallakaan heistä ei ole mitään vaatimuksia toista kohtaan ja että valituskirjelmät ja rikosilmoitus vedetään pois ja koko asia unohdetaan. Kurinpitovaliokunnalla ei siten ole ollut perusteltua painavaa syytä käsitellä A:n menettelyä omasta aloitteestaan myöskään A:n harjoitusvastustajan oikeuksien turvaamiseksi.

  

Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten 5 §:n 3 kohdassa tarkoitettua painavaa syytä, jonka käsillä ollessa kurinpitovaliokunta olisi määräysten mukaan voinut ottaa A:n epäurheilijamaiseksi kurinpitovaliokunnassa arvioidun menettelyn käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan. Koska ei A:n harjoitusvastustaja eikä mikään muukaan taho ollut tehnyt A:n menettelystä kurinpitoilmoitusta, kurinpitovaliokunta ei siten ole ollut toimivaltainen käsittelemään ja ratkaisemaan A:ta koskevaa kurinpitoasiaa ja määräämään A:lle siinä kurinpitoseuraamusta. Näin ollen valituksen kohteena oleva päätös on kumottava.


Lautakuntakulut

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Valituksen kohteena oleva päätös kumotaan. A on siten voittanut asian oikeusturvalautakunnassa. A on kohdistanut lautakuntakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksensa valituksen kohteena olevan päätöksen valmisteluun osallistuneeseen asian esittelijään. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymyksessä oleva kurinpitovaliokunnassa asian esitellyt valiokunnan jäsen ei ole esillä olevassa asiassa lautakunnassa A:n vastapuoli, joka voitaisiin lautakunnan sääntöjen mukaan määrätä korvaamaan asiassa A:lle aiheutuneet kulut. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnalla ei ole toimivaltaa tutkia lajiliittojen kurinpitoelinten jäseniin kohdistettuja yksityisoikeudellisia korvausvaatimuksia. Sen vuoksi oikeusturvalautakunta jättää A:n B:hen kohdistaman korvausvaatimuksen tutkimatta.        


Päätöslauselma


Kamppailulajien yhteisen kurinpitovaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös 17.9.2019 kumotaan.


A:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus jätetään asian kurinpitovaliokunnassa esitelleeseen henkilöön kohdistettuna tutkimatta.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Heikki Halila, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä