14/2009 Jalkapallo: Kurinpito- Pelikielto, Kurinpito- Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 14/2009

21.8.2009          Diaarinro 7/2009  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 19.5.2009, jolla Jirijoonas Kanthille on määrätty neljän ottelun peli- ja toimitsijakielto 


ASIA 

Peli- ja toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Jirijoonas Kanth 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) kurinpitovaliokunta on rangaistusmääräyksen 3.1 §:n e-kohdan nojalla määrännyt Kanthin neljän ottelun peli- ja toimitsijakieltoon.

Kurinpitovaliokunta katsoi erotuomaritarkkailijan raportin perusteella asiassa tulleen näytetyksi, että HIFK Soccer ry:n ja PK Keski-Uusimaa välisessä 9.5.2009 pelatussa jalkapallo-ottelussa HIFK:n pelaaja Jirijoonas Kanth oli nimitellyt PK Keski-Uusimaan tummaihoista pelaajaa rasistisella ilmauksella. Kanth oli syyllistynyt rangaistusmääräyksen 2 §:n 1-kohdan mukaiseen menettelyyn. Rasistista käytöstä oli pidettävä erittäin tuomittavana. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Kanth on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ja että Kanthin maine palautetaan julkisella anteeksipyynnöllä.

Kurinpitovaliokunta oli tehnyt ratkaisunsa mielivaltaisesti ja virheellisesti luottaen ainoastaan erotuomaritarkkailijan raporttiin ja tehdessään ratkaisunsa yksin tämä raportin perusteella sivuuttaen samalla muun asiassa esitetyn näytön. Vastapuolen joukkueen pelaajat tai toimitsijat taikka Veikkauksen tarkkailija eivät olleet kuulleet Kanthin huutavan rasistisella tavalla. Myöskään Abdirashid Ali Mahdi, johon rasistisen kommentin väitettiin kohdistuneen, ei ollut kuullut Kanthin huutaneen rasistisella tavalla. Kurinpitovaliokunnan ratkaisulla oli kohtuuttomat ja vakavat seuraukset. Ratkaisu oli julkaistu ja tieto siitä levisi suurimpien medioiden verkkosivuille valtakunnallisesti. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Palloliitto on todennut, että Urheilun oikeusturvalautakunnan aikaisemman ratkaisukäytännön mukaan kurinpitovaliokunnan ratkaisusta oli mahdollista valittaa oikeusturvalautakunnalle.

Kurinpitovaliokunnan ratkaisu perustui asiassa esitettyjen eri osapuolten antamien selvitysten objektiiviseen tarkasteluun ja selvityksestä tehtyihin johtopäätöksiin. Kanthille määrätty neljän ottelun pelikielto oli kurinpitokäytännön mukainen eikä ainakaan kohtuuton.

Palloliitto on pyytänyt, että asiassa kuultaisiin erotuomaritarkkailijaa Mika Peltolaa. 


VASTASELITYS

Kanth on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Suomen Palloliitto ry:n tarkastelu ei ollut ollut objektiivista, koska ratkaisu oli perustunut ainoastaan erotuomaritarkkailijan raporttiin ja ratkaisussa oli sivuutettu muut näkemykset. Ottelun erotuomarit ja kanssapelaajat eivät olleet havainneet Kanthin käyttäytyneen rasistisesti. Kanth on todennut lisäksi, että jos asiassa toimitetaan suullinen käsittely, asiassa tulisi kuulla HIFK:n joukkueenjohtajaa, PK Keski-Uusimaan pelaaja Mahdia ja Veikkauksen ottelutarkkailijaa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Kurinpitovaliokunnan päätöksen valituskelpoisuus

Palloliiton rangaistusmääräysten 8 §:n mukaan alle kahden kuukauden peli- ja toimitsijakiellosta ei saanut valittaa. Oikeusturvalautakunta on kuitenkin ratkaisussaan 12/2007 todennut, että myös alle kahden kuukauden peli- ja toimitsijakiellosta oli mahdollista valittaa. Valitus oli mahdollista tehdä suoraan oikeusturvalautakunnalle, koska Palloliiton sisäinen valitusmahdollisuus ei ollut rangaistusmääräysten mukaan käytettävissä.

Palloliitto on Kanthin valituksen johdosta antamassaan vastauksessa todennut, että valitus oli tutkittavissa. Palloliiton vastauksessa esittämän perusteella ja huomioon ottaen oikeusturvalautakunnan ratkaisu 12/2007, oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymys on sellaisesta kurinpitoa koskevasta päätöksestä, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetaan. 


Julkinen anteeksipyyntö

Kanth on valituksessaan muun ohella vaatinut julkista anteeksipyyntöä. Oikeusturvalautakunnan tutkittavana on se, onko Palloliitolla ollut riittävät perusteet peli- ja toimitsijakiellon määräämiseen. Oikeusturvalautakunnan sääntöihin eikä muutoinkaan asiassa sovellettaviin sääntöihin sisälly mahdollisuutta määrätä julkinen anteeksipyyntö. Näin ollen Kanthin valituksessaan esittämä vaatimus julkisesta anteeksipyynnöstä jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. 


Suullinen käsittely

Palloliitto on pyytänyt, että asiassa kuullaan erotuomaritarkkailijaa. Asia on kuitenkin asian selvyyden vuoksi ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Keravalla oli 9.5.2009 pelattu 2. divisioonan jalkapallo-ottelu joukkueiden PK Keski-Uusimaa (PKKU) ja HIFK Soccer välillä. Ottelun erotuomaritarkkailija oli antanut ottelusta erotuomariraportin ja erotuomariraporttiin kirjatun mukaan

”Ottelun 78 minuutilla PKKU:n pelaaja nro 10 Abdirahid Ali Mahdi katkaisi HIFK pelaaja nro 22 Jirijoonas Kanthin etenemisen sääntöjen vastaisesti. Erotuomari Johan Holmqvist katkaisi pelin ja tuomitsi HIFK:lle vapaapotkun. Samalla hetkellä Kanth kääntyi takaisin vapaapotkupaikkaa kohti ja sanoi ”vitun neekeri”. Erotuomari sekä avustava erotuomari olivat sijoittuneet niin, etteivät voineet tätä kuulla. Itse olin n. 10 metriä tilanteesta…”

Kanth on kurinpitovaliokunnalle antamassaan vastineessa todennut, että hän ei ollut huutanut Abdirashid Ali Mahdille yhtään mitään. Sen sijaan Kanth oli huutanut erotuomari Johan Holmqvistille seuraavasti:

”Hei vittu, miks sä et voi antaa pelin jatkua.”

Kanthin mukaan myöskään Abdirashid Ali Mahdi ei ollut kuullut Kanthin lausuneen mitään rasistista. Myöskään vaihtopenkillä olleet pelaajat tai toimihenkilöt eivät olleet kuulleet väitettyä huutoa. Myöskään Veikkauksen ottelutarkkailija ei ollut kuullut mitään huutoa.

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteita neljän ottelun kilpailukiellon määräämiseen. 


Sääntömääräykset

Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n i-kohdan mukaan muun muassa sitä, joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen, voidaan rangaista. Tällöin rangaistusmääräysten 3 §:n mukaan voidaan määrätä peli- tai toimitsijakielto. 


Pelikiellon määräämisen edellytykset kysymyksessä olevassa tapauksessa

Kanth on 12.5.2009 päivätyssä palloliiton kurinpitovaliokunnalle antamassaan vastineessaan kiistänyt sanoneensa PK Keski-Uusimaan pelaajalle Abdirashid Ali Mahdille siten kuin erotuomariraporttiin oli kirjattu. Vastineessa on lisäksi todettu, että Abdirashid Ali Mahdi eikä kukaan vaihtopenkillä ollut pelaaja tai toimitsija ollut kuullut väitettyä huutoa. Myöskään lähistöllä olleet pelaajat eivät olleet reagoineet mitenkään.

PK Keski-Uusimaan Palloliitolle toimittamassa vastineessa 13.5.2009 on selostettu kahta eri tapahtumaa. Ensimmäisessä kulmapotkuun liittyneessä tapahtumassa eräs muu HIFK:n pelaajista kuin Kanth oli nimitellyt Abdirashid Ali Mahdia. Toisessa tilanteessa HIFK:n valmentaja oli nimitellyt Abdirashidia.

PK Keski-Uusimaan puheenjohtaja on todennut, että heidän näkemyksensä mukaan Kanth ei tilanteessa syyllistynyt asiattomaan huuteluun. Puheenjohtaja on todennut, ettei hän epäillyt erotuomaritarkkailijan tällaista kuulleen, mutta sellaista ei ollut kuulunut vaihtopenkille.

Veikkauksen ottelutarkkailija Tapio Virolainen on todennut seuraavaa:”Lauantaina 9.5.2009 toimin Veikkauksen ottelutarkkailijana Keravalla, Kalevan kentällä ottelussa Pallokerho Keski-Uusimaa – HIFK Soccer. Istuin vaihtokoppien välissä juoksuradan puolella. Pyynnöstä ilmoitan, että samalla laidalla toisella jaksolla tapahtunut tilanne, jossa osapuolina olivat nähdäkseni PKKU:n Ali Mahdi ja HIFK:n Jirijoonas Kanth ei aiheuttanut kohdallani ylimääräistä huomiota. En kuullut kenenkään huutavan mitään enkä huomannut pelaajien, tuomariston tai vaihtopenkkien reagoivan poikkeuksellisesti. Paikaltani oli n. 20 metriä tilanteeseen.”

Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomariraportin ja Kanthin käsitysten välillä on huomattava ristiriita. Erotuomariraportin mukaan Kanth oli esittänyt rasistiseksi tulkittavan lausuman, kun taas Kanth on kiistänyt käyttäneensä rasistista lausumaa ja muutoinkin Kanthin käsityksen mukaan hän oli lähinnä kritisoinut tuomaritoimintaa yksittäisessä pelitilanteessa.

Kurinpitoratkaisun kannalta Kanthin lausuman tarkalla sisällöllä on asiassa olennainen merkitys. Erotuomariraportin lisäksi mikään asiassa ei viittaa siihen, että Kanth olisi esittänyt rasistisen lausuman kysymyksessä olevassa pelitilanteessa. Toisaalta myöskään erotuomaritarkkailijan havaintojen aitoutta ei ole syytä epäillä.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka erotuomariraporttia voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavana, raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa kilpailutuomariin ja erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta.

Tässä tapauksessa Kanth on asiallisin perustein eli ulkopuolisiin nimettyihin todistajiin vedoten riitauttanut erotuomariraportin sisällön. Tämän takia kurinpitovaliokunta ei olisi saanut ratkaista asiaa yksin erotuomariraportin perusteella. Näin ollen Palloliitolla ei ole ollut asiassa käytettävissä olevan selvityksen perusteella perusteita määrätä neljän ottelun pelikieltoa. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan siltä osin kuin Jirijoonas Kanthille on määrätty neljän ottelun pelikielto.

Valitusmaksu palautetaan.

Äänestys.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Matti Hiltunen, Marja Ramm-Schmidt ja Hilkka Salmenkylä. 
 

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa Dnro 7/2009

Puheenjohtaja Pertti Välimäki:

Kurinpitomenettelyssä erotuomariraporttia ja sen sisältöä voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavana kuvauksena tapahtumista. Kuten enemmistö on todennut, raportin luotettavuus voidaan kuitenkin asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa.

Tässä tapauksessa tapahtumahavainnot ja erotuomariraportti perustuvat erotuomaritarkkailijan eivätkä otteluerotuomarin raporttiin. Erotuomaritarkkailija ei ole toiminut ottelussa erotuomarina eikä osallistunut ottelun tapahtumiin vaan on seurannut ottelua ulkopuolisena tarkkailijana. Tämä seikka ja se, että hän on maininnut olleensa tapahtumista vain noin 10 metrin päässä, on omiaan selvästi vahvistamaan hänen raporttinsa luotettavuutta.

Tämä merkitsee, että sen selvityksen, jolla erotuomaritarkkailijan raportin luotettavuus voidaan pätevästi riitauttaa, on oltava vahvaa.

Tässä tapauksessa Kanth on esittänyt selvitystä etupäässä siitä, etteivät muut ottelutapahtumia kauempaa seuranneet ole tehneet samoja havaintoja kuin erotuomaritarkkailija. Katson, että tämä ja Kanthin esittämä muu selvitys eivät ole horjuttaneet erotuomariraportin luotettavuutta. Tämän takia kurinpitovaliokunta on voinut perustaa ratkaisunsa erotuomariraporttiin ja Palloliitolla on ollut asiassa käytettävissä olevan selvityksen perusteella perusteet määrätä neljän ottelun pelikielto. Hylkään Kanthin valituksen. 

Vakuudeksi                                         Timo Ojala